> Všechny knihy>

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

Autor:

Ryglová Kateřina, Burian Michal, Vajčnerová Ida

Formát / stran:17×24 cm, 216 stran
Datum vydání:29.08.2011
Katalogové číslo:3958
ISBN:978-80-247-4039-3
Kategorie:Podnikání a management, Cestovní ruch
Stav: Vyprodáno

Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Působí v Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde se významně podílela na vzniku nového bakalářského oboru cestovní ruch, jehož je v současnosti garantem. Garantuje a zajišťuje výuku předmětů související s problematikou cestovního ruchu a marketingu. V rámci programu učitelských mobilit Socrates/Erasmus několikrát přednášela na partnerských univerzitách v zahraničí
(Uludag University, University of Palermo, Universidad Politécnica de Madrid, University College Cork). Od roku 2003 působí také jako lektor modulu Řízení cestovního ruchu na Brno International Business School (B.I.B.S.) v rámci programů validovaných Nottingham Trent University. V letech 2009-2010 byla Kateřina Ryglová členem expertní pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna zajišťované Magistrátem města Brna.
Kromě pedagogické činnosti je zapojena ve vědecko-výzkumných aktivitách a grantových projektech PEF Mendelovy univerzity v Brně (projekty GAČR, FRVŠ a ESF). Své výzkumné aktivity soustředí od počátku svého působení v Ústavu marketingu a obchodu do problematiky marketingu v cestovním ruchu s aspektem na oblast managementu kvality služeb a možnosti kvantifikace spokojenosti zákazníka v cestovním ruchu. Doposud je autorkou či spoluautorkou více než sedmdesáti prací publikovaných na vědeckých domácích i zahraničních konferencích (Rovaniemi, Zagreb, Bangkok, Peking...) a v odborných či vědeckých časopisech.

Ing. Michal Burian, Ph.D.
Působí jako předseda ECEAT (European Centre for Ecology and Tourism, www.eceat.cz), přední nevládní organizace zaměřující se na rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Prostřednictvím této organizace stál u zrodu segmentu venkovské turistiky a agroturistiky v ČR na počátku 90. let a její specifické formy - ekoagroturistiky.
Michal Burian je majitelem cestovní kanceláře zaměřené na individuální turistiku incomingovou i outgoingovou. Je autorem řady marketingových konceptů a produktů, jež jsou uplatňovány v praxi individuálního cestovního ruchu. Jde například o Prázdniny na venkově dnes provozované Svazem venkovské turistiky (www.prazdninynavenkove.cz), Stezky dědictví, projekt rozvoje regionální gastronomie
(www.stezky-dedictvi.cz), nebo www.greenholidays.travel, produkt specializovaný na propagaci služeb udržitelného cestovního ruchu. Jako profesionální konzultant se věnuje přípravě a řízení projektů cestovního ruchu pro podniky, nevládní sdružení i obce a podílí se na jejich realizaci. Systematicky a dlouhodobě se věnuje problematice udržitelnosti v cestovním ruchu a zavádění těchto principů do praxe. Je iniciátorem a spoluautorem mezinárodního systému pro hodnocení kvality služeb udržitelného cestovního ruchu ECEAT QUALITY LABEL (www.eceat.org). V uplynulých osmi letech zastával funkci generálního sekretáře ECEAT - International, evropské sítě pro udržitelný cestovní ruch. V současné době je členem rady ECEAT - International odpovědným za implementaci hodnoticího systému ECEAT QUALITY LABEL v Evropě.
Působí jako externí učitel na Mendelově univerzitě v Brně, na Technické univerzitě ve Zvolenu a několika středních a vyšších odborných školách se zaměřením na cestovní ruch. Přednáší na konferencích v tuzemsku i v zahraničí. Je autorem řady publikací a odborných článků pro studenty i nejširší veřejnost. Své dlouholeté praktické zkušenosti promítl i do přípravy této publikace.

Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a po jejím absolvování v roce 1990 začala podnikat v oblasti cestovního ruchu. Založila a více než deset let provozovala cestovní kancelář zaměřenou na aktivní i pasivní cestovní ruch, kde získala bohaté mnohostranné zkušenosti. Od roku 2001 působí na Mendelově univerzitě v Brně v Ústavu marketingu a obchodu, zavedla a garantuje zde předměty podnikání v cestovním ruchu a destinační management, dále vyučuje cestovní ruch a marketing. V roce 2007 získala doktorát v oboru ekonomika a management, závěrečnou práci zpracovala na téma strategické aliance v cestovním ruchu.
V současné době s týmem spolupracovníků intenzivně pracuje na moderní koncepci výuky cestovního ruchu za využití inovačních projektů ESF s cílem propojit akademickou sféru s praxí a připravit tak absolventy oboru cestovní ruch na úspěšný vstup na trh práce. Je lektorkou odborných seminářů zaměřených na vzdělávání pracovníků veřejné správy a podnikatelů z praxe.
Ida Vajčnerová je autorkou řady publikací a odborných článků, v poslední době se v rámci vědecko-výzkumné činnosti věnuje problematice kvality služeb v cestovním ruchu, hodnocení kvality a atraktivity destinace a destinačnímu managementu.

O autorech 11
Předmluva 13
1 Úvod 15
Literatura a prameny ke kapitole 16
2 Vymezení cestovního ruchu 17
2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18
2.2 Typologie cestovního ruchu 19
2.2.1 Formy cestovního ruchu 19
2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20
2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22
Literatura a prameny ke kapitole 23
3 Vývoj cestovního ruchu 24
3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25
3.2 Moderní cestovní ruch 25
3.3 Novodobý cestovní ruch 26
3.3.1 Československo / Česká republika 26
3.3.2 Cestovní ruch na Západě 26
3.4 Současné období (po roce 1989) 27
3.4.1 Vývoj v Československu / České republice 27
3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu 31
Literatura a prameny ke kapitole 32
4 Faktory ovlivňující cestovní ruch 34
4.1 Lokalizační faktory 34
4.1.1 Přírodní podmínky 34
4.1.2 Společenské atraktivity 35
4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací 35
4.2 Realizační faktory 35
4.2.1 Doprava 36
4.2.2 Infrastruktura služeb 36
4.3 Selektivní (stimulační) faktory 37
4.3.1 Objektivní stimulační faktory 38
4.3.2 Subjektivní stimulační faktory 39
Literatura a prameny ke kapitole 39
5 Regiony, destinace 40
5.1 NUTS 40
5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 40
5.2.1 Mikroregiony 40
5.2.2 Turistické regiony 40
5.3 Destinace 42
Literatura a prameny ke kapitole 43
6 Řízení cestovního ruchu v ČR 45
6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu 45
6.1.1 Stát (NUTS 1) 45
6.1.2 Kraje (NUTS 3) 46
6.1.3 Obce a města (NUTS 5) 47
6.1.4 Sdružení obcí 47
6.1.5 Podnikatelský sektor 47
6.1.6 Turistické informační centrum 47
Literatura a prameny ke kapitole 48
7 Materiálně-technická základna 49
7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu 49
7.1.1 Členění ubytovacích zařízení 49
7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení 50
7.1.3 Individuální ubytovací zařízení 51
7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb 51
7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení 52
7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení 55
7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu 56
7.2.1 Společné stravování 56
7.2.2 Catering 57
7.2.3 Terminologie stravovacích služeb 58
7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení 59
7.3 Cestovní kanceláře a agentury 60
7.3.1 Předmět činnosti 60
7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí 61
7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří 62
7.4 Služby průvodců 63
7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu 64
7.5.1 Železniční doprava 65
7.5.2 Silniční doprava 66
7.5.3 Letecká doprava 67
7.5.4 Vodní (lodní) doprava 69
7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika 71
7.5.6 Další druhy dopravy 73
Literatura a prameny ke kapitole 73
8 Legislativní podmínky pro služby CR 74
8.1 Základní legislativní rámec 74
8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 74
8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 74
8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu 75
8.1.4 Daň z příjmů 75
8.1.5 Daň z nemovitostí 76
8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely 76
8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH 77
8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské 77
8.1.9 Program statistických zjišťování 77
8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce 77
8.1.11 Další zákony 77
8.2 Legislativa pro ubytovací služby 78
8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná 78
8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná 79
8.2.3 Poplatky místní 79
8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů 79
8.3 Legislativa pro stravovací služby 83
8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu 84
8.3.2 Podmínky provozu stravovacího zařízení 84
8.3.3 HACCP 85
8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří 87
8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -
obsahová náplň, živnost volná 87
8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná 87
8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva 88
8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti 90
8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu 90
8.7 Další živnosti volné 91
8.8 Pasová a celní služba 91
8.8.1 Schengenský prostor 92
8.8.2 Víza 92
8.8.3 Celní kontrola 93
8.8.4 Devizová kontrola 94
Literatura a prameny ke kapitole 94
9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu 96
9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 96
9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu 98
9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu 101
9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu 102
9.3.1 Strategické analýzy 103
9.3.2 Marketingová strategie a taktika 107
9.3.3 Marketingový mix 108
9.3.4 Product - produkt 111
9.3.5 Price - cena 115
9.3.6 Place - distribuce 122
9.3.7 Promotion - propagace 124
9.3.8 Packaging - balíčky služeb 134
9.3.9 Programming - programování 136
9.3.10 People - lidé 136
9.3.11 Partnership - partnerství 136
9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu 137
9.4.1 Proces segmentace 138
9.4.2 Segmentační kritéria 139
9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu 141
9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka 141
9.5.2 Přístupy k hodnocení kvality 142
9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR 144
9.6 Marketing destinace 149
9.6.1 Strategický marketing destinací 150
9.6.2 Životní cyklus destinace 151
9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost 152
9.6.4 Image destinace 154
9.6.5 Positioning (umisťování produktu) 156
9.6.6 Branding (politika značky) 158
9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) 160
9.6.8 Distribuční sítě 160
Literatura a prameny ke kapitole 161
10 Destinační management 163
10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci 163
Literatura a prameny ke kapitole 166
11 Speciální techniky v cestovním ruchu 167
11.1 Timesharing 167
11.2 Franchising 168
11.3 Revenue/yield management (RYM) 169
11.3.1 Systémy a procedury 170
11.3.2 Strategické a taktické plánování 171
11.3.3 Systémy zpětné vazby 173
Literatura a prameny ke kapitole 174
12 Podpora cestovního ruchu z veřejných zdrojů 176
12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů 176
12.2 Příprava projektu 178
12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje 179
12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty 180
12.2.3 Realizace projektu 183
12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu 184
Literatura a prameny ke kapitole 185
13 Specifické formy cestovního ruchu 186
13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže 188
13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) 189
13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) 190
13.4 Golfová turistika 192
13.5 Lázeňství a wellness 194
13.6 Cestovní ruch na venkově 196
13.7 Pěší a cykloturistika 200
13.8 Náboženský cestovní ruch 202
13.9 Kosmická turistika 203
Literatura a prameny ke kapitole 203
Přílohy 206
Příloha 1:
Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů
v rekreační plavbě v ČR 206
Příloha 2:
Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu
v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label 211
Shrnutí/Summary 213
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Turismus a veřejná správa

Marketingový management destinací
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.