Chování zákazníka

Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"

Autor:

Vysekalová Jitka a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 360 stran
Datum vydání:16.03.2011
Katalogové číslo:3760
ISBN:978-80-247-3528-3
Edice:Expert
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 425 Kč
Stav: Skladem
ks

Plnobarevná publikace přináší nejnovější poznatky k ústřednímu tématu marketingu a prodeje - co ovlivňuje chování zákazníků. Dozvíte se, co a jak ovlivňuje rozhodování zákazníka, jaký je vztah zákazníka k produktu, značce, obalu a ceně zboží a co vše dalšího na zákazníka působí. Poznáte typy spotřebitelů a jejich chování a získáte nové informace o neuromarketingu a možnostech jeho využití při analýze nákupního chování. Prakticky zaměřené poznatky se prolínají s příklady z české a zahraniční praxe. Kniha je určena zejména marketingovým manažerům, specialistům a studentům vysokých škol. Autorský kolektiv tvoří renomovaní marketingoví odborníci z teorie i praxe.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
nezávislý poradce v oboru psychologie trhu, marketingové komunikace
prezidentka České marketingové společnosti (ČMS)
dříve ředitelka a předsedkyně představenstva a.s. MARKTEST
předsedkyně Asociace psychologů trhu (APT)
členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR)
členka Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)
V současné době působí jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu a zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Je členkou certifikační komise ČMS. Přednáší na UTB Zlín, externě na UK Praha, VŠE Praha, FSS MU Brno a na odborných konferencích. Kromě toho působí v řadě porot jako např. Znojemský hrozen, Zlatý středník, Duhová kulička, Duhový paprsek. Publikuje v odborných periodikách, jako je např. Strategie, Marketing a komunikace, Marketing Magazín, Trend marketing, Psychologie Dnes, Psychologie v ekonomické praxi, Hospodářské noviny, Prosperita a mnoha dalších. Je hostem řady odborných diskuzí v televizi i rozhlase.
Je autorkou či spoluautorkou knižních publikací: Výzkum účinnosti propagace, Úvod do psychologie trhu, Ověřování účinnosti práce s veřejností, Zeptejte se zákazníka, Encyklopedie zahraničního obchodu, Základy psychologie trhu, Malý slovník propagace, Základy marketingu pro střední školy, Marketing, Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Reklama - Jak dělat reklamu, Veletrhy a výstavy, Image a firemní identita a další.
V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbeným citátem je výrok Oscara Wilda: "Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu". A dodala, že celý život vlastně podléhá pokušení začínat znovu a snažit se překročit "vlastní stín" - ovšem se střídavým výsledkem, neboť stejný autor také říká: "Veškeré umění je povrch i symbol zároveň. Ti, kdo jdou pod tento povrch, dělají to na vlastní nebezpečí."
Ve volném čase ráda posedí s přáteli při dobrém bílém víně.

RNDr. Ivan Tomek, CSc.
Vystudoval gymnázium a Matematicko-fyzikální fakultu UK, obory Matematická ekonomie a Pravděpodobnost a statistika. Absolvoval vědeckou aspiranturu na VŠE (výběrová šetření), dále London School of Public Relations, TNS University a ESOMAR kurzy.
V letech 1977-1992 pracoval na Federálním statistickém úřadu, v roce 1992 spolu­založil firmu Factum, kde dlouho pracoval jako ředitel spotřebitelského výzkumu pro sektor CEE.
Zabýval se především otázkami marketingu spotřebního zboží, financí a služeb, postupy při vývoji nového produktu, otázkami loajality a oddanosti zákazníka, a chápáním spotřebitele z globálního hlediska v rámci střední Evropy.
V roce 2003 zakládá poradenskou agenturu MR Think (= Market Research Think), specializovanou na poradenství ve výzkumu trhu (www.MRThink.cz). Agentura pomáhá klientům s designem výzkumných akcí, vyhledáním výzkumné agentury a implementací výsledků do marketingové praxe.
Pravidelně publikuje v odborném tisku (Strategie, M&Media, Trend Marketing ad.). Působí na FAMU a HAMU, na AAU učí výzkum trhu, vede kurzy CIMA a přednáší o komerčních komunikací na VŠE. Od roku 2009 provozuje společně s VŠE a asociací výzkumných agentur SIMAR kurz "Market Research Academy" (www.market-research-academy.cz).

PhDr. Pavla Kotyzová
Absolvovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové komunikace. Rigo­rózní práci obhájila na Fakultě masmédií BVŠP v Bratislavě. Je akademickým pracovníkem Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výuce svých předmětů, především v kurzu zaměřeném na týmovou práci, podporuje u studentů prostřednictvím interaktivní výuky rozvoj klíčových manažerských kompetencí, nezbytných k vysoké konkurenceschopnosti absolventů. Má téměř dvacetileté zkušenosti v komerční i nekomerční sféře z lektorské a konzultantské činnosti v oblasti marketingu, manažerských dovedností a komunikace organizace, vnitřní i vnější, s různými cílovými skupinami, a se zaváděním a podporou Corporate Identity s cílem posílit image subjektu.
Je atestovaným Manažerem propagace Českou společností pro propagaci a public relations MOSPRA, absolventkou tříletého vzdělávacího projektu Training of Management Trainers a držitelkou britského certifikátu Lancashire Enterprises plc and Know How Fund and Stuard McKechnie United - Konzultant a lektor pro rozvoj managementu. Publikuje v odborném tisku a přednáší na konferencích.

Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
Absolvovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací, obor Marketingové komunikace. Dále vystudovala Vysokou školu chemickou-technologickou v Praze, obor Měřicí technika. Je držitelkou certifikátu CIMA - B, certifikátu ogilvy­institute.com, absolvovala London School of Public Relations. Disertační práci obhájila na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Je ředitelkou Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jako lektorka se specializuje na oblast public relations.
Má dlouholeté zkušenosti v oblasti tvorby firemních marketingových a komunikačních strategií. Je autorkou řady přípěvků v odborných monografiích a sbornících, aktivně vystupuje na odborných konferencích.
Je držitelkou ceny Merkur 2006 za jedinečné využívání prostředků public relations.

Ing. Martina Juříková, Ph.D.
Narodila se 5. srpna 1977 ve Zlíně. V roce 2000 ukončila vysokoškolské studium na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné, obor Marketing a management, ve kterém započala i svou pedagogickou a lektorskou činnost. Marketing, marketing služeb, marketingový výzkum a oblast spotřebitelského chování přednášela na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně, Institutu reklamní tvorby Zlín při VUT Brno, na Univerzitě Konštantína Filozófa v Nitře a v současnosti na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. K tomu je realizátorkou či spoluřešitelkou řady výzkumných i strategických marketingových projektů pro komerční, sociální i veřejnou sféru. V minulém roce ukončila doktorské studium a obhájila disertační práci na téma "Řízení kvality služeb prostřednictvím nástrojů marketingu". Nyní se zajímá o neuromarketingové studie, věnuje se odborné práci v projektech dotovaných z Evropských strukturálních fond
ů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Obsah
O autorech 9
Úvodem 13
1. Osobnost jako spotřebitel nebo zákazník 15
1.1 Co víme o osobnosti člověka 16
Teorie rysů 17
Psychoanalytický přístup 19
Teorie sociálního učení 20
Fenomenologický přístup 21
1.2 Osobnost a spotřební chování 25
Vnímání a pozornost 26
Učení, paměť a zapomínání 27
Potřeby a motivace 30
1.3 Neuromarketing - nové odpovědi na staré otázky? 33
1.4 Role spotřebitele a zákazníka v našem životě 35
Model spotřebního chování 38
1.5 Zdroje informací o spotřebiteli a jeho chování 40
2. Spotřebitel nakupuje 47
2.1 Spotřebitel při nákupu - co a jak nakupujeme, jak se rozhodujeme 48
2.2 Co ovlivňuje nákupní chování - člověk není jen tvor ekonomický 50
Jaké psychologické mechanismy hrají při rozhodování o nákupu roli? 52
2.3 Jak využít nové poznatky z výzkumu mozku - působení emocí na nákupní rozhodování 55
2.4 Nákupní a spotřební zvyklosti - vliv na nákup 58
2.5 Další faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování - místo prodeje a nákupní podmínky 59
2.6 Nové technologie a nákupní chování - opravdu se všechno mění? 69
A jaký je český zákazník online? 73
Jaký je tedy zákazník online? 77
3. Spotřebitel a svět - svět spotřebitele 81
3.1 Spotřebitel a společnost - jiný kraj, jiný mrav 82
3.2 Reklama jako obraz kultury jednotlivých zemí 84
3.3 Sociální okolí - vliv sociálních skupin 88
Primární skupina 89
Sekundární skupiny 90
3.4 Vliv globalizace - existuje "univerzální spotřebitel"? 92
3.5 Psychologické problémy globalizace 92
Mění se s pokračující globalizací postoje a hodnoty lidí? Stávají se obyvatelé naší planety navzájem podobnější? 96
3.6 Globalizační jevy ve vztahu k vnímání značky 105
4. Spotřebitel a výrobek/služba 111
4.1 Úloha produktu v životě spotřebitele - psychologické vlastnosti
produktu 112
4.2 Produkt a spotřebitel jako součást marketingu 114
4.3 Emocionální umístění a vazby produktu 116
4.4 Nový produkt a jeho přijetí spotřebiteli 118
Co všechno obsahuje proces vývoje nového výrobku? 120
4.5 Image produktu - představa a skutečnost 124
Co je tedy image, jaká je jeho souvislost s produktem? 124
Image a corporate identity 127
4.6 Jak zjistit přijetí produktu spotřebitelem 128
Přehled základních způsobů testu výrobků 128
Vytvoření námětů - techniky tvorby nových nápadů 129
4.7 Soutěže o nejlepší produkt - na co se zaměřují 131
5. Spotřebitel a značka 135
5.1 Co je značka a jaký má význam 136
Význam značky pro marketing a systém řízení značky 136
Systémový přístup - koncepce totálního produktu 138
5.2 Význam značky pro marketing a systém řízení značky 144
Komplexní přístup ke značce 145
5.3 Význam značky pro spotřebitele - jak nás ovlivňují emoce 147
Image značky 148
5.4 Psychologické přístupy k analýze značky 154
5.5 Role značek na současném trhu - co o nich víme a jak to zjistit 161
5.6 Hodnota značek - nejhodnotnější značky 168
Nejhodnotnější značky světa 169
6. Spotřebitel a obal 173
6.1 Psychologická funkce obalu - jak nás obal produktu ovlivňuje 174
6.2 Zákon o obalech a spotřebitel - co máme vědět 177
Co je v zákoně důležitého pro nás, spotřebitele? 179
6.3 Co musí vyjadřovat "správný" obal - vztah produktu a obalu 180
Informační hodnota obalu 181
6.4 Ideální obal 183
Využívání obalových materiálů, preference a jejich důvody 187
6.5 Obal a životní prostředí - ekologické obaly 190
6.6 Jaké obaly vyhrávají - nejlepší obaly v soutěžích 192
6.7 Testování obalů - jak obaly působí 194
Cíle testování obalů - výzkumu balení 199
7. Spotřebitel a cena 201
7.1 Peníze a bohatství - co to pro nás znamená 202
7.2 Psychologie tvorby cen - taktika cenové diferenciace 205
7.3 Cena a životní cyklus výrobku - kdy zvyšovat a snižovat ceny 209
7.4 Cenová tolerance spotřebitele a "výhodné nákupy" - dojde
i na smlouvání 211
7.5 Závislost nákupního chování na ceně - "bohatý a chudý spotřebitel" 215
7.6 Jak odezvu na ceny zjišťujeme - cenové testy 217
7.7 Psychologická analýza cen - význam pro praxi 220
8. Typy spotřebitelů 227
8.1 Co je typologie - z čeho vychází a k čemu slouží 228
8.2 Psychologické přístupy k typologii - možnosti i meze 234
8.3 Existují typy spotřebitelů - "přihrádky na zákazníky"? 236
8.4 Typologie z hlediska nákupního chování 240
8.5 Typologie životního stylu a z čeho vycházejí 249
Jakým způsobem byly jednotlivé typy stanoveny? 253
Generace X - "Ztracená generace" 260
Generace Y 261
Kdo jsou singles a co o nich víme 262
8.6 Speciální tržní segmenty - děti jako spotřebitelé i zákazníci 267
8.7 Speciální tržní segmenty - "zajímaví padesátníci" nebo "senioři - šetrní patrioti"? 276
Co víme z tohoto pohledu o české populaci? 277
8.8 Speciální tržní segmenty - zacíleno na ženy, ale na které? 290
9. Spotřebitel se brání - sebeobrana spotřebitele 297
9.1 Jak je spotřebitel chráněn - je ponechán na pospas trhu? 298
Jaké jsou hlavní otázky, na které musíme hledat odpověď, a jakým způsobem přistupuje Česká republika k jejich řešení? 299
9.2 Co na to spotřebitel - jak se cítíme jako spotřebitelé? 302
9.3 Jak může spotřebitel chránit sám sebe - malý kurz sebeobrany 309
Jak se asertivitě naučit 313
9.4 Asertivní práva a asertivní povinnosti 314
Asertivní práva 314
Asertivní povinnosti 317
9.5 Závislost na nakupování a jak se jí bránit 318
Příloha
Český spotřebitel 321
První polovina let devadesátých 322
Rekapitulace předrevoluční doby 322
Sametová revoluce a změny pro spotřebitele 324
Nová a stará Evropa 326
Nastupují zahraniční investoři 327
Český spotřebitel hypermarkety miluje 329
Situace v novém tisíciletí 330
Vítězství hypermarketů 330
Nákupy autem 331
Dominance hypermarketů v ČR a CEE na konci prvního desetiletí 332
Leaflety v ČR a CEE 333
Nákupy Private labels 334
Chování spotřebitele v ČR a CEE a jeho preference 335
Češi a luxus 337
Poslední změny v krizi 2009+ 338
Shrnutí 341
Summary 342
Literatura 343
Rejstřík 354


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Moderní marketingová komunikace

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu

Guerillový marketing
Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu

Moderní marketing
4. evropské vydání

Jak psát reklamní text
4., aktualizované a doplněné vydání

Psychologie reklamy
4., rozšířené a aktualizované vydání

Velký slovník marketingových komunikací

Skvělé služby
Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou

Reklama
Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.