Odborná psychologická literatura

Bestsellery z této kategorie

Personální řízení Klinická hypnóza Dokonalost neznamená štěstí Interakční psychologický výcvik pro praxi Peklo v duši Přehled poruch psychického vývoje Experimentální hypnóza Anatomie a fyziologie člověka Psychologie osobnosti Psychologie lži
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 429

Anatomie a fyziologie člověka

Pro humanitní obory

Merkunová Alena, Orel Miroslav

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky, jako je například učitelství, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce a další. Z těchto důvodů učebnice klade největší důraz na stavbu a funkci nervové soustavy a její stěžejní regulační roli v organismu. Dodržuje klasické systémové členění podle orgánových soustav, zároveň však akceptuje integrovaný pohled na orgány a soustavy v souladu s jejich biologickou rolí v organismu jako celku.
17×24 cm | 304 stran | 978-80-247-1521-6 | Katalog. č. knihy: 2098
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Anatomie a fyziologie člověka Více o autorovi: Merkunová Alena, Orel Miroslav
Cena: 355

Dějiny psychologie

Plháková Alena

Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století, kdy došlo k prudkému rozvoji oboru.
17×24 cm | 328 stran | 978-80-247-0871-3 | Katalog. č. knihy: 2619
Cena: 355
ks  
Detail knihy: Dějiny psychologie Více o autorovi: Plháková Alena
Cena: 99

Děti a dospívající online

Vybraná rizika používání internetu

Ševčíková Anna a kolektiv

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.
14×21 cm | 184 stran | 978-80-247-5010-1 | Katalog. č. knihy: 2357
Cena: 99
ks  
Detail knihy: Děti a dospívající online
Cena: 639

Dětská klinická psychologie

4., přepracované a doplněné vydání

Říčan Pavel, Krejčířová Dana a kolektiv

Kniha, která zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, již po mnoho let úspěšně slouží klinickým psychologům jako základní učebnice. Díky její srozumitelnosti a přehlednosti z ní mohou čerpat informace i dětští psychiatři a pediatři, ale i další odborníci.
17×24 cm | 608 stran | 978-80-247-1049-5 | Katalog. č. knihy: 2079
Cena: 639
ks  
Detail knihy: Dětská klinická psychologie Více o autorovi: Říčan Pavel, Krejčířová Dana a kolektiv
Cena: 699

Diagnostika a terapie duševních poruch

2., přepracované vydání

Dušek Karel, Večeřová-Procházková Alena

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch.
17×24 cm | 648 stran | 978-80-247-4826-9 | Katalog. č. knihy: 2353
Cena: 699
ks  
Detail knihy: Diagnostika a terapie duševních poruch
Cena: 799

Diagnostika jazykového vývoje

Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku

Seidlová Málková Gabriela, Smolík Filip

Soubor testů obsahuje deset různých zkoušek pro hodnocení úrovně rozvoje jazykových schopností, o nichž pojednává monografie Vývoj jazykových schopností, dále příručku s podrobným popisem testů a instrukcemi pro jejich zadávání a vyhodnocení, obrazový materiál pro administraci testů a záznamové archy.
18×22 cm | 438 stran | 978-80-247-4239-7 | Katalog. č. knihy: 25043
Cena: 799
ks  
Detail knihy: Diagnostika jazykového vývoje
Cena: 299

Dopravní psychologie

pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů

Šucha Matúš, Rehnová Vlasta, Kořán Martin, Černochová Dana

Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.
17×24 cm | 216 stran | 978-80-247-4113-0 | Katalog. č. knihy: 2320
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Dopravní psychologie Více o autorovi: Šucha Matúš, Rehnová Vlasta, Kořán Martin, Černochová Dana
Cena: 219

Dospělost a její variabilita

Farková Marie

Ojedinělá kniha na českém trhu, se zabývá oblastmi života dospělých tak, jak se s nimi setkáváme v průběhu dospělosti až po období, kdy odcházíme z aktivní pracovní činnosti. Získáte jedinečný přehled o poznatcích o rané dospělosti, o interakcích mladých a dospělých při hledání zaměstnání, v adaptaci na pracovní pozice, v pracovní skupině. Zjistíte, jak moc se změnily role v rodině, poznáte souvislosti pracovní mobility, jejích důsledků a mnoho dalšího. Publikace je věnovaná především odborné psychologické veřejnosti a dalším odborníkům pomáhajících profesí.
17×24 cm | 136 stran | 978-80-247-2480-5 | Katalog. č. knihy: 2141
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Dospělost a její variabilita
Cena: 365

Dramaterapie

4., aktualizované a rozšířené vydání

Valenta Milan

Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí dramatických kroužků zde mohou najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru. Na poutavých příkladech z praxe autor vysvětluje jednotlivé fáze terapie i konkrétních sezení. Zvláštní pozornost si zaslouží část knihy věnovaná dramaterapeutickým sezením s mentálně postiženými klienty.
17×24 cm | 264 stran | 978-80-247-3851-2 | Katalog. č. knihy: 2306
Cena: 365
ks  
Detail knihy: Dramaterapie Více o autorovi: Valenta Milan
Sleva47% Cena: 159

Ekonomická psychologie

Riegel Karel

Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje dlouhodobě. V knize mapuje vznik a vývoj ekonomické psychologie, hledá její kořeny, a to v dílech zakladatelů ekonomie, v názorech a vidění světa představitelů hlavních ekonomických škol. Dále přináší teoretické základy spojení psychologie s ekonomií. Objevuje „psychologické v ekonomickém“, rozebírá hlavní ekonomické pojmy z hlediska psychologie, speciální problémy ekonomické psychologie, tzn. daně, dary, nakupování, spoření … a konečně alternativní ekonomie i ekonomiky. Část knihy je věnována ekonomice všedního dne. Popisuje principy dvou hlavních pilířů ekonomiky – domácností a firem, spolu s hlavním prostředkem jejich spojení – penězi. Opomenuty nejsou ani problémy terénního výzkumu.

Původní cena 299 Kč, současná cena 159
17×24 cm | 248 stran | 978-80-247-1185-0 | Katalog. č. knihy: 1965
Cena: 159
ks  
Detail knihy: Ekonomická psychologie
Cena: 319

Emoce a interpersonální vztahy

Slaměník Ivan

Publikace objasňuje problematiku emocí v historickém průřezu klíčových koncepcí až po současné pojetí, které připisuje při vzniku a vysvětlování emocí rozhodující roli poznávacím procesům. Průběh a projevy emocí podléhají regulaci zejména s ohledem na sociální situace, ale samy o sobě jsou emoce podstatným činitelem regulace chování člověka. Ačkoli nelze popřít jisté geneticky předávané vzorce prožívání, v důsledku socializace nabývají emoce neobyčejně širokou a pestrou škálu projevů, jež má sociokulturní podmíněnost. Nejvýznamnějším zdrojem emocí jsou interpersonální vztahy. V nich se projevují jednoduché emoce vyskytujících se v běžných mezilidských interakcích i složitější sociální emoce. U těsných vztahů tvoří emoce jejich podstatnou charakteristiku. Práce je určena odborné veřejnosti, ale může být přínosná i pro širší okruh čtenářů, zajímajících se o roli emocí ve vztazích mezi lidmi.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-3311-1 | Katalog. č. knihy: 2180
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Emoce a interpersonální vztahy
Cena: 539

Experimentální hypnóza

3., aktualizované a rozšířené vydání

Kratochvíl Stanislav

Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapomenutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experimenty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace zaujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobádaných hlubinách lidské psychiky.
17×24 cm | 368 stran | 978-80-247-3628-0 | Katalog. č. knihy: 2194
Cena: 539
ks  
Detail knihy: Experimentální hypnóza Více o autorovi: Kratochvíl Stanislav
Cena: 219

Grafologie v poradenské a terapeutické praxi

Co lze vyčíst z písma druhých

Cenková Tamara, Češková-Lukášová Dana, Fischerová-Katzerová Vlaďka

V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. Některé typologie jsou ve formě přehledné tabulky doplněny o popis grafologických znaků, které lze očekávat u každého typu. Ke každému příběhu je vložen i popis klienta, v závěru ukázka a popis jeho písma s objasněním grafologických znaků, jež souvisejí s jeho chováním, způsobem myšlení a hodnotovým žebříčkem. Tato kombinace činí knihu jedinečnou na knižním trhu.
17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-2920-6 | Katalog. č. knihy: 2162
Cena: 219
ks  
Detail knihy: Grafologie v poradenské a terapeutické praxi Více o autorovi: Cenková Tamara, Češková-Lukášová Dana, Fischerová-Katzerová Vlaďka
Cena: 229

Interakční psychologický výcvik pro praxi

Nové hry pro výcvikové skupiny

Kolařík Marek

Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních technik pro práci s výcvikovými skupinami. Vedoucím i členům těchto skupin srozumitelnou formou předkládá další možnosti pro rozšíření jejich aktivit, například v oblasti vzájemného poznávání s ostatními, zlepšování komunikačních dovedností nebo sebepoznání. Kniha je určena především studentům psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů, bude však užitečnou pomůckou a inspirací i pro vedoucí různých typů výcvikových skupin, kteří chtějí obohatit svou dosavadní práci v oborech, kde je poznávání sebe sama a zkvalitňování mezilidských vztahů nezbytné.
17×24 cm | 128 stran | 978-80-247-4450-6 | Katalog. č. knihy: 2337
Cena: 229
ks  
Detail knihy: Interakční psychologický výcvik pro praxi
Cena: 399

Interkulturní psychologie

Vybrané kapitoly

Čeněk Jiří, Smolík Josef, Vykoukalová Zdeňka

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Autoři se snaží jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média, a přinášejí odpovědi na řadu aktuálních otázek, jako jsou radikální náboženské proudy, imigrace do EU a ČR, etnické konflikty či zvládání kulturně odlišných situací.
14×21 cm | 312 stran | 978-80-247-5414-7 | Katalog. č. knihy: 2371
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Interkulturní psychologie
123456Tituly 1-15 (celkem 84)
 

Novinky


Architektonické slohy
obrazový průvodce

Co má vědět správný Čech
111 velkých vyprávění o malé zemi

Jak se úspěšně učit
Nejlepší strategie a techniky

Nový občanský zákoník - Rodinné právo
2., aktualizované vydání

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Trampoty kocoura Toma
Pravé kočičí dobrodružství

Makroekonomie
3., aktualizované a rozšířené vydání

Střihněte dětem na šaty

Mzdové účetnictví 2017
praktický průvodce

Hraniční porucha osobnosti a její léčba

Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.