Pedagogika

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 289

Moderní lektor

Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých

Langer Tomáš

Atraktivní a čtivý průvodce zahrnuje celý komplex základů lektorské činnosti. Výklad je doplněn řadou tipů, obrázků a úkolů. Díky přehledné struktuře a navigačním ikonám se budete v textu skvěle orientovat. Zájemce o certifikaci připraví na zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-271-0093-4 | Katalog. č. knihy: 39511
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Moderní lektor
Cena: 279

Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Beníčková Marie

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, čtenáře erudovaně provází postupem, jak v praxi muzikoterapeuticky pracovat s klienty se specifickými poruchami učení. Metodika je opřena o dlouhodobý výzkum, který ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. Součástí knihy jsou metodické postupy, zásobník technik, relaxační cvičení, ukázky využití netradičních hudebních nástrojů, konkrétní příklady z praxe, ukázky kazuistik, kontraidikace terapeutické práce a nechybí ani zpěvník písní s jednoduchými instrumentálními doprovody. Kniha je určena pro zájemce z řad terapeutů, pedagogů, psychologů a pomáhajících profesí a je výbornou studijní příručkou i pro studenty terapeutických, pedagogických, psychologických, lékařských i sociálních obo rů.
17×24 cm | 160 stran | 978-80-247-3520-7 | Katalog. č. knihy: 27001
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení
Cena: 269

Nadané děti a jejich rozvoj

Mudrák Jiří

Jaké jsou optimální podmínky rozvoje dětského potenciálu k učení? Jak dostatečně uspokojit vzdělávací potřeby nadaných dětí? Jak dále rozvíjet jejich schopnosti a motivaci? Nad tím se zamýšlí tato odborná publikace, kterou jistě ocení rodiče, pedagogové, psychologové i studenti pedagogických oborů.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-5089-7 | Katalog. č. knihy: 27035
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Nadané děti a jejich rozvoj
Cena: 399

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

Skalková Jarmila

Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.
17×24 cm | 328 stran | 978-80-247-1821-7 | Katalog. č. knihy: 2713
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Obecná didaktika
Cena: 369

Obecná didaktika

Pro studium a praxi

Zormanová Lucie

Seznamte se s nejdůležitějšími otázkami obecné didaktiky! Publikace určená především studentům učitelství a učitelům, a to na všech stupních školství včetně vysokého, vás srozumitelnou a jasnou formou seznámí se základními pojmy a problémy oboru. Výklad je zároveň komplexní, bez povrchního zjednodušování.
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4590-9 | Katalog. č. knihy: 27032
Cena: 369
ks  
Detail knihy: Obecná didaktika
Cena: 289

Odměny a tresty ve školní praxi

2., přepracované vydání

Čapek Robert

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-4639-5 | Katalog. č. knihy: 27033
Cena: 289
ks  
Detail knihy: Odměny a tresty ve školní praxi Více o autorovi: Čapek Robert
Cena: 319

Pedagogika

Čábalová Dagmar

Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí.
14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2993-0 | Katalog. č. knihy: 2772
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Pedagogika Více o autorovi: Čábalová Dagmar
Cena: 429

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

Vališová Alena, Kasíková (eds.) Hana

Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění.
17×24 cm | 456 stran | 978-80-247-3357-9 | Katalog. č. knihy: 2789
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Pedagogika pro učitele Více o autorovi: Vališová Alena, Kasíková (eds.) Hana
Sleva70% Cena: 69

Pět pohledů na nadání

Havigerová Jana Marie

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

Původní cena 229 Kč, současná cena 69
14×21 cm | 144 stran | 978-80-247-3857-4 | Katalog. č. knihy: 27031
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Pět pohledů na nadání
Cena: 189

Problémové chování dětí a mládeže

Jak mu předcházet, jak ho eliminovat

Navrátil Stanislav, Mattioli Jan

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně-vzdělávací práce. První část publikace se zaměřuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, učení a vyučování a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže. Druhá část předkládá alternativy pedagogických činností, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně-vzdělávací praxi. Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.
14×21 cm | 120 stran | 978-80-247-3672-3 | Katalog. č. knihy: 27003
Cena: 189
ks  
Detail knihy: Problémové chování dětí a mládeže
Cena: 249

Profesní kompetence učitele mateřské školy

Syslová Zora

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika).
14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-4309-7 | Katalog. č. knihy: 27020
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Profesní kompetence učitele mateřské školy
Cena: 249

Projevy dětské zvídavosti

Získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání

Havigerová Jana Marie, Burešová Iva, Smetanová Veronika, Haviger Jiří

Podporujte děti v umění se ptát! Cílem knihy je připoutat pozornost k fenoménu pohotovosti klást otázky, upozornit na jeho propojení s řadou významných psychosociálních souvislostí (myšlení, pozornost, paměť, prožívání, sociální vztahy) a povzbudit rodiče i učitele k rozvíjení této nenápadné, ale prospěšné dovednosti.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-5200-6 | Katalog. č. knihy: 27042
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Projevy dětské zvídavosti
Cena: 329

Předškolní pedagogika

Opravilová Eva

Renomovaná česká autorka uvádí čtenáře do studia předškolní pedagogiky jako vědní disciplíny a seznamuje je s jejími teoretickými problémy. Kniha představuje základní zdroj ke studiu předškolní pedagogiky v odborné profesní přípravě pracovníků předškolního vzdělávání a může být inspirací i laické veřejnosti.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-5107-8 | Katalog. č. knihy: 27040
Cena: 329
ks  
Detail knihy: Předškolní pedagogika
Cena: 269

Psychodidaktika

Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Škoda Jiří, Doulík Pavel

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální charakteristiky učícího se jedince a didaktickou rekonstrukcí (didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání). Podstatná část knihy je věnována metodám efektivního učení a vyučování a jejich praktickému využití. Publikace je určena především studentům pedagogických oborů, učitelům a všem zájemcům o efektivní učení.
14×21 cm | 208 stran | 978-80-247-3341-8 | Katalog. č. knihy: 2182
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Psychodidaktika
Cena: 279

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Krejčová Lenka

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR. Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.
14×21 cm | 232 stran | 978-80-247-3474-3 | Katalog. č. knihy: 2798
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících
123456Tituly 31-45 (celkem 79)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.