> Všechny knihy>

Rádce nájemníka bytu

7. zcela přepracované vydání

Autor:

Taraba Milan, Veselá Lenka

Formát / stran:14×21 cm, 256 stran
Datum vydání:29.08.2012
Katalogové číslo:4360
ISBN:978-80-247-4405-6
Edice:Právo pro každého
Kategorie:Právo pro každého
Stav: Vyprodáno
Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele, vlastníky nemovitostí, obce, bytová družstva a jejich členy a další se zájmem o bytovou problematiku. Obsahuje nečastěji pokládané dotazy nájemců a vlastníků nemovitostí s vypracovanými odpověďmi, plná znění či vybraná ustanovení plantných právních předpisů s komentářem, významná rozhodnutí soudů v dané oblasti s jejich právními důsledky, vzory smluv a podání. Přehledně vysvětluje roli státu v nájemních vztazích, zejména příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení a možnosti a způsoby jeho čerpání.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Ing. Milan Taraba je předsedou Sdružení nájemníků ČR (SON). Má dlouhodobou praxi v řídících funkcích v bytovém družstevnictví, stavebnictví, inženýrské činnosti ve výstavbě, i finančním a právním poradenství.
Byl odborným poradcem pro bytovou politiku předsedy vlády i ministra pro místní rozvoj. Je autor řady odborných publikací v oblasti správy bytového fondu, bytového družstevnictví, vlastnictví i nájmu bytů.
Své zkušenosti uplatňuje též při vedení studentů a doktorandů v oblasti bytové politiky a družstevnictví.
Mgr. Lenka Veselá absolvovala v roce 2004 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 působí jako samostatná advokátka se sídlem v Praze se zaměřením na bytovou problematiku. Od roku 2009 je též místopředsedkyní legislativní komise SON ČR.

Úvod
1. Bydlení v otázkách a odpovědích
1.1 Nájem bytu, nájemní smlouva a její obsah
1.2 Kauce
1.3 Stav a kvalita bytu, užívání společných prostor
1.4 Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele při změně počtu osob v domácnosti nájemce, výhrada pronajímatele s přijetím další
osoby do bytu, dlouhodobá nepřítomnost nájemce v bytě
1.5 Závady a poškození v domě a bytě, kontrola bytu, stavební úpravy
1.6 Drobné opravy a běžná údržba bytu
1.7 Nájemné, sjednávání nájemného po deregulaci
1.8 Služby spojené s užíváním bytu
1.9 Společný nájem bytu
1.10 Přechod nájmu bytu
1.11 Zánik nájmu bytu
1.12 Bytové náhrady
1.13 Výměna bytu, podnájem bytu
1.14 Byt zvláštního určení a byt s nájemní smlouvu sjednanou na dobu výkonu určité práce nájemce
1.15 Správa nemovitosti, její rozsah a poskytování služeb
2. Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení
3. Vzory smluv a podání
3.1 Smlouva o nájmu bytu
3.2 Oznámení nájemce o změně počtu osob v domácnosti
3.3 Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
3.4 Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění závady, která brání řádnému užívání bytu nebo
kterou je výkon uživatelova práva ohrožen
3.5 Žádost nájemce bytu o doložení cen jednotlivých služeb poskytovaných s užíváním bytu, způsobu jejich rozúčtování,
stanovení výše záloh a provedení vyúčtování
3.6 Dohoda o výměně bytu
3.7 Dohoda o zániku nájmu bytu
3.8 Výpověď z nájmu bytu daná nájemcem
3.9 Výpověď z nájmu bytu daná pronajímatelem bez přivolení soudu
3.10 Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
3.11 Žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu
3.12 Žaloba pronajímatele o vyklizení bytu po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán
3.13 Odvolání povinného proti usnesení o výkonu rozhodnutí vyklizení bytu se zajištěním přiměřeného náhradního bytu
3.14 Návrh povinného na odklad výkonu rozhodnutí
3.15 Žaloba nájemce, který byt uvolnil, na úhradu stěhovacích nákladů a dalších nákladů spojených s potřebnou úpravou náhradního bytu
a na zaplacení rozdílu ve výši nájemného z dosavadního bytu a z bytu náhradního až za dobu pěti let proti pronajímateli, který
byt nevyužil k účelu, pro který vypověděl nájem
3.16 Žaloba na určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé
3.17 Žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu
3.18 Žaloba jednoho ze společných nájemců na určení užívání bytu
3.19 Žaloba jednoho ze společných nájemců na zaplacení poměrné částky nájemného a úhrady za plnění poskytovaná
s nájmem bytu
3.20 Žaloba nájemce o vyklizení bytu příslušníkem domácnosti
4. Výběr základních právních předpisů
4.1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
4.2 Zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje
a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
4.3 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
4.4 Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
4.5 Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
4.6 Výměr MF ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
4.7 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
4.8 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
4.9 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
4.10 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
4.11 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
4.12 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
4.13 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
4.14 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
4.15 Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
5. Přehled dalších právních předpisů vztahujících se k problematice bydlení
6. Použitá literatura
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.