A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autoři

Ing. Bc. Presová Radmila, Ph.D.

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde absolvovala i postgraduální studium. Za dobu své praxe pracovala na různých manažerských pozicích v soukromé i veřejné sféře. V současné době působí jako odborná asistentka v Ústavu projektového řízení, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a jako finanční manažerka různých projektů. Je držitelkou certifikátu PRINCE2 Foundation.
Více o autorovi: Ing. Bc. Presová Radmila, Ph.D.
Prof. Ing. Machková Hana, CSc.

V současné době zastává funkci rektorky VŠE, byla jmenována pro funkční období 2014–2018. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Je členkou vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Dále je členkou strategického výboru mezinárodní aliance vysokých škol CEMS a mezinárodního poradního sboru francouzské manažerské školy IAE Lyon. Je garantem bakalářských studijních oborů Mezinárodní obchod a International Business a navazujícího magisterského oboru International Business – Central European Business Realities. Přednáší jako hostující profesorka na univerzitách v Lyonu a Paříži. Má bohatou publikační činnost, je autorkou učebnic a odborných článků v ČR i v zahraničí.
Více o autorovi: Prof. Ing. Machková Hana, CSc.
Lipovská Hana

Studuje obor Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také působila v letech 2011–2012 jako externí pracovnice Katedry aplikované matematiky a informatiky. Ve své činnosti se zaměřuje na problematiku lidského kapitálu a fiskální politiky. Externě působí jako datový analytik a expert MŠMT ČR. Je řádnou členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, The American Economic Association a České společnosti ekonomické, ve které je také členkou výkonného výboru regionální pobočky v Brně. Jako členka ČSE též přednáší v rámci projektu „Experti do škol“.
Více o autorovi: Lipovská Hana
Ing. Gladiš Daniel, CFA

Autor je odborníkem na investice do akcií a přední postavou českého kapitálového trhu. V letech 1993-1999 byl ředitelem ve společnosti Atlantik Finanční trhy, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech) a od roku 2004 je directorem investičního fondu Vltava Fund, který založil. Kromě aktivit v oblasti finančních trhů se věnuje rockové hudbě, sportu a cestování.
Více o autorovi: Ing. Gladiš Daniel, CFA
prof. Ing. Rejnuš Oldřich, CSc.

Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent magisterského studijního oboru Ekonomika a řízení a vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru Finance, v roce 2003 jmenován profesorem v oboru Odvětvová ekonomika a management. Profesní kariéru začal jako plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na GŘ ŠKODA Plzeň. Poté nastoupil od roku 1990 jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde posléze působil 7 let jako vedoucí Ústavu financí. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně a vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. V minulosti byl členem „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.
Více o autorovi: prof. Ing. Rejnuš Oldřich, CSc.
PhDr. Hlavičková Zuzana

Již od studií se věnuje překladům a výuce angličtiny, v současné době pracuje jako lektorka angličtiny na Univerzitě Karlově. Řadu let rovněž působila v oblasti mezinárodních vztahů.
Více o autorovi: PhDr. Hlavičková Zuzana
JUDr. Ing. Studýnka Bohumil, CSc.

Ekonom, bankéř, průmyslník, publicista, právník. Do roku 1989 působil v oblasti zahraničního obchodu a finančnictví. Pracoval ve Škodaexportu PZO, v České státní pojišťovně a ve Státní bance československé, kde byl osobně odpovědný za správu československých zlatých a devizových rezerv na světových trzích. Několik let pobýval v Londýně jako ekonom londýnské pobočky Živnostenské banky. V 80. letech byl rovněž výzkumným pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV Praha. Po roce 1990 byl náměstkem generálního ředitele Výzkumného ústavu vnějších ekonomických vztahů, náměstkem ministra v Úřadu předsednictva vlády ČSFR a generálním sekretářem Hospodářské rady vlády ČSFR. Působil též jako generální ředitel tuzemského zastoupení amerického koncernu General Electric Company. Byl členem představenstva Americké obchodní komory v Praze. V roce 1997 se stal výkonným ředitelem Deutsche Bank A.G., Praha, později působil jako poradce Deutsche Bank A.G., Frankfurt. V roce 1998 zakládá vlastní firmu Dr. Bohumil Studýnka Associates – investiční a finanční poradenství. Od roku 2005 je advokátem. Rovněž je činný jako nezávislý publicista a komentátor ekonomického a politického dění – více jak 200 článku v České pozici.cz.
Více o autorovi: JUDr. Ing. Studýnka Bohumil, CSc.
Ing. Vavřina Jan, Ph.D.

Od roku 2010 působí jako vysokoškolský pedagog na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně, kde vyučuje podnikohospodářsky zaměřené předměty. V období let 2004–2010 působil na Státním zemědělském intervenčním fondu, jako analytik v rámci oblasti evropských finančních podpor pro podniky a municipality. V letech 2000–2004 byl zaměstnancem Ministerstva zemědělství ČR, kdy vykonával činnosti v oblasti koordinace a kontroly finančních podpor pro podnikatelské i municipální projekty spolufinancované z předstrukturálních fondů EU. Ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost korporací se zaměřením na malé a střední podniky a jejich specifika ve vazbě na politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a územního rozvoje. Participoval jako řešitel či spoluřešitel několika grantových projektů.
Více o autorovi: Ing. Vavřina Jan, Ph.D.
Doc. Ing. Vávrová Eva, Ph.D.

Pracovala na podnikovém ředitelství státního podniku Pozemní stavby Brno a v roce 1990 nastoupila na nově vzniklou katedru ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně jako vysokoškolský pedagog. Věnovala se výuce mikroekonomie a makroekonomie, následně se profilovala ve výuce předmětů zaměřených na pojišťovnictví a ekonomiku a řízení komerčních pojišťoven. V rámci doktorského studia absolvovala část studia na Wirtschaftsuniversität ve Vídni (1993). V roce 1999 úspěšně ukončila doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku a v roce 2011 byla jmenována docentkou v oboru finance na Mendelově univerzitě v Brně. Je autorkou/spoluautorkou řady studijních textů a mnoha vědeckých i odborných příspěvků, především v oblasti regulace pojišťovnictví a finančního řízení komerčních pojišťoven.
Více o autorovi: Doc. Ing. Vávrová Eva, Ph.D.
Doc. JUDr. Spirit Michal, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v letech 1970–1976, tamtéž v letech 1977–1978 postgraduál sociálně-právního zaměření. Od roku 1980 učí na Vysoké škole ekonomické (katedra podnikového a evropského práva), nejdříve jako odborný asistent, od roku 1996 jako docent (titul Ph.D. získal v roce 1998). Pedagogicky působil i na jiných vysokých školách – státních (Hospodářská fakulta Technické univerzity Liberec) i soukromých (Vysoká škola hotelová, Praha; Bankovní institut vysoká škola, Praha; Vysoká škola aplikovaného práva, Praha, apod.). V letech 1991–1993 byl proděkanem pro vědeckou práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Kromě teorie práva se zaměřuje na problematiku pracovněprávní a školské legislativy. V letech 2003–2006 byl členem Legislativní rady vlády ČR. Je autorem řady učebnic, učebních pomůcek, odborných článků a monografií (např. Tzv. Benešovy dekrety vydané nakladatelstvím Oeconomia v roce 2004).
Více o autorovi: Doc. JUDr. Spirit Michal, Ph.D.
Autoři 1-10 (celkem 387)
 
Stránky jsou aktualizovány k 22. 5. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.