> Všechny knihy>

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013

Autor:

Jílek Josef, Svobodová Jitka

Formát / stran:17×24 cm, 448 stran
Datum vydání:15.02.2013
Katalogové číslo:4792
ISBN:978-80-247-4710-1
Edice:Daně, účetnictví
Kategorie:Daně, účetnictví
Stav: Vyprodáno
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. (56) je vrchním expertem české národní banky. Externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze kurzy Finanční trhy a měnová politika a Měnová politika a hospodářský cyklus. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to jak v České republice, tak i ve světě. Známý je zejména mnoha publikacemi o derivátech, řízení finančních rizik a účtování finančních operací, které vynikají erudovaností a nezávislostí. Zastával řadu akademických funkcí. Je vyhledávaným a stálým přednášejícím na mnoha národních a zahraničních konferencích, zahraničních univerzitách a zahraničních centrálních bankách, je členem vědecké rady národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je také členem redakčních rad několika periodik. Intenzivně školí pracovníky finančních institucí. Má rozhodující podíl na implementaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů.
Autor se narodil v Litomyšli. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1981 (summa cum laude). Poté dále studoval, absolvoval stáže a přednášel na mnoha známých univerzitách, jako jsou Brown University, Washington State University a North Carolina State University, University of Gent, Reading University a London School of Economics. Kromě toho působil na několika vědeckých pracovištích, například na Silsoe Research Institute či Loughborough University of Technology. Jeho spolupracovníky byli například profesor D. T. Llewellyn (Loughborough University of Technology) a profesor C. Goodhart (London School of Economics and Political Science). Zahraniční praktické zkušenosti získal pobyty ve finančních institucích, jako J. P. Morgan, Barclays Bank, Lehman Brothers, Federal Reserve Bank of New York, Bank of England, Bundesbank a Banque de France.
Josef Jílek se v roce 1995 habilitoval docentem pro obor národní hospodářství a v roce 1999 byl jmenován profesorem v témže oboru. Od roku 2005 je členem Výboru pro účetnictví, výkaznictví a audit (Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing) při Evropském orgánu pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) - do konce roku 2010 se jednalo o expertní skupinu pro finanční informace (Expert Group on Financial Information) při CEBS. V letech 2007 až 2011 byl jedním ze sedmi členů poradenské skupiny hodnotící standardy (Standards Advice Review Group, SARG), která byla zřízena rozhodnutím Evropské komise (2006/505/EC). Od roku 2011 je členem Výboru podnikového výkaznictví (Standing Committee on Corporate Reporting) při Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA).
---
Ing. Jitka Svobodová je vrchním expertem České národní banky. Je známou a uznávanou přednášející na mnoha seminářích věnovaných účetnictví bank a finančních institucí. Autorka vysokoškolské studium ukončila v roce 1989. Poté absolvovala několik stáží, například ve Federal Reserve Bank of Chicago, v Joint Vienna Institute, v Banque de France, v obchodních bankách v Holandsku a Velké Británii, v londýnské Radě pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a v americké Radě pro účetní standardy (FASB). Významně se podílí na aplikaci směrnic Evropské unie a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého právního systému.

O autorech
Úvodní slovo autorů
1 Vývoj IFRS
1.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
1.1.1 Rada pro mezinárodní účetní standardy
1.1.2 Koncepční rámec a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
1.1.3 Standard pro malé a střední jednotky
1.1.4 Vykazovací jazyk XBRL
1.2 Právní předpisy EU v oblasti účetnictví
1.2.1 Vývoj směrnic EU v oblasti účetnictví
1.2.2 Vývoj nařízení EU v oblasti účetnictví
1.2.3 Výjimka v IAS 39
1.2.4 Proces schválení standardu nebo interpretace v EU
1.2.5 Dopad zavedení IFRS a obezřetnostní filtry
1.3 Obecně přijímané účetní zásady USA
1.4 Proces globální konvergence účetních standardů
1.5 Účetnictví v České republice
1.6 Politický vliv na účetnictví
1.6.1 Změny v IFRS z října 2008
1.6.2 Změny v US GAAP z dubna 2009
1.6.3 Přání politiků
1.7 Úloha auditorů a účetní podvody
1.7.1 Úloha auditorů
1.7.2 Účetní podvody v USA z počátku tohoto století
1.7.3 Reakce na účetní podvody
2 Shrnutí mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Koncepční rámec pro účetní výkaznictví
IAS 1 Prezentace účetní závěrky
IAS 2 Zásoby
IAS 7 Výkaz peněžních toků
IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 10 Události po rozvahovém dni
IAS 11 Smlouvy o zhotovení
IAS 12 Daně ze zisku
IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
IAS 17 Leasingy
IAS 18 Výnosy
IAS 19 Zaměstnanecké požitky
IAS 20 Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory
IAS 21 Dopady změn měnových kurzů
IAS 23 Výpůjční náklady
IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
IAS 26 Účtování a vykazování penzijních plánů
IAS 27 Konsolidovaná a separátní účetní závěrka
IAS 27 Separátní účetní závěrky - nové znění plné varianty
IAS 28 Investice do přidružených jednotek
IAS 28 Investice do přidružených jednotek a společných jednotek - nové znění plné varianty
IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách
IAS 31 Podíly na společném podnikání
IAS 32 Finanční nástroje: prezentace
IAS 33 Zisk na akcii
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
IAS 36 Znehodnocení aktiv
IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky
IAS 38 Nehmotná aktiva
IAS 39 Finanční nástroje: účtování a ocenění
IAS 40 Investiční nemovitost
IAS 41 Zemědělství
IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
IFRS 2 Úhrada vázaná na akcie
IFRS 3 Podnikové kombinace
IFRS 4 Pojistné smlouvy
IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
IFRS 6 Průzkum a vyhodnocení nerostných zdrojů
IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování
IFRS 8 Provozní segmenty
IFRS 9 Finanční nástroje
IFRS 10 Konsolidované účetní závěrky
IFRS 11 Společná uspořádání
IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných jednotkách
IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou
3 Shrnutí interpretací
SIC interpretace 7 Zavedení eura
SIC interpretace 10 Státní podpora - bez specifické vazby k provozním činnostem
SIC interpretace 12 Konsolidace - jednotky zvláštního určení
SIC interpretace 13 Společně kontrolované jednotky - nepeněžní vklady spoluvlastníků
SIC interpretace 15 Operační leasingy – pobídky
SIC interpretace 25 Daně ze zisku – změny v daňovém statutu jednotky nebo jejích akcionářů
SIC interpretace 27 Hodnocení podstaty transakcí obsahujících právní formu leasingu
SIC interpretace 29 Smlouvy o licencích na služby: zveřejňování
SIC interpretace 31 Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní služby
SIC interpretace 32 Nehmotná aktiva - náklady na webové stránky
IFRIC interpretace 1 Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních do původního stavu a obdobných závazcích
IFRIC interpretace 2 Členské podíly v družstevních jednotkách a podobné nástroje
IFRIC interpretace 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing
IFRIC interpretace 5 Práva na podíly ve fondech vytvořených pro ukončení provozu, uvedení do původního stavu a ekologickou likvidaci
IFRIC interpretace 6 Závazky vzniklé z působení na specifickém trhu - elektrický a elektronický odpad
IFRIC interpretace 7 Použití metody přepracování podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách
IFRIC interpretace 9 Přehodnocení vložených derivátů
IFRIC interpretace 10 Mezitímní účetní výkaznictví a znehodnocení
IFRIC interpretace 12 Smlouvy o poskytování licencí na služby
IFRIC interpretace 13 Zákaznické věrnostní programy
IFRIC interpretace 14 IAS 19 - Omezení aktiv z definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich vzájemný vztah
IFRIC interpretace 15 Dohody o výstavbě nemovitostí
IFRIC interpretace 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky
IFRIC interpretace 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům
IFRIC interpretace 18 Převody aktiv od zákazníků
IFRIC interpretace 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji
IFRIC interpretace 20 Náklady na skrývku v produkční fázi povrchové těžby
4 Příklady
Příklad 1 Metoda efektivního úročení - situace bez poplatků
Příklad 2 Metoda efektivního úročení - situace s poplatky
Příklad 3 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne obchodu (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě zaúčtované do výsledku)
Příklad 4 Koupě akcie zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (akcie je zařazena do kategorie finančních nástrojů v reálné hodnotě zaúčtované do výsledku)
Příklad 5 Koupě kuponového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne obchodu (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných finančních
nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS)
Příklad 6 Koupě kuponového dluhopisu zaúčtovaná podle metody dne vypořádání (dluhopis je zařazen do kategorie realizovatelných
finančních nástrojů, tj. dluhopis je zařazen do AFS)
Příklad 7 Koupě a prodeje cenných papírů podle metody dne obchodu
Příklad 8 Koupě a prodej akcie zaúčtované podle metody dne obchodu (akcie je zařazena do portfolia realizovatelných cenných papírů, AFS)
Příklad 9 Koupě oběživa od centrální banky a prodej oběživa centrální bance
Příklad 10 Vklad u centrální banky
Příklad 11 Reverzní repo s centrální bankou a následující prodej se zpětnou koupí s jinou obchodní bankou
Příklad 12 Lombardní repo s centrální bankou, u něhož kolaterálem jsou státní pokladniční poukázky
Příklad 13 Úvěr poskytnutý jiné bance
Příklad 14 Přijetí úvěru nebankovní jednotkou od banky
Příklad 15 Úvěr poskytnutý bankou nebankovní jednotce (klientovi) z pohledu banky
Příklad 16 Koupě pohledávek z úvěrů z pohledu postupníka
Příklad 17 Termínový vklad se splatností u banky sjednaný fyzickou osobou
Příklad 18 Penzijní připojištění z pohledu penzijního fondu
Příklad 19 Rozlišení finančního a operačního leasingu
Příklad 20 Finanční leasing osobního automobilu ze strany pronajímatele
Příklad 21 Finanční leasing osobního automobilu ze strany nájemce
Příklad 22 Podíly v mateřské a přidružené jednotce oceňované pořizovací cenou
Příklad 23 Výpočet goodwillu
Příklad 24 Výpočet efektivní výše podílů mateřské jednotky
Příklad 25 Plná metoda konsolidace - způsob přímé konsolidace
Příklad 26 Plná metoda konsolidace - způsob postupné konsolidace
Příklad 27 Prodej hmotného majetku dceřiné jednotky – úpravy při konsolidaci
Příklad 28 Prodej zboží mateřské jednotce – úpravy při konsolidaci
Příklad 29 Konsolidovaný výkaz o finanční situaci bankovní skupiny – úpravy při konsolidaci
Příklad 30 Koupě dohody o forwardové úrokové míře v Kč v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papíry
(například bankou) a klientem
Příklad 31 Koupě dohody o forwardové úrokové míře v eur v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování) sjednané obchodníkem s cennými papíry
(například bankou) a klientem
Příklad 32 Zajišťovací koupená dohoda o forwardové úrokové míře
sjednané obchodníkem s cennými papíry (například bankou)
a klientem za použití metody zajištění reálné hodnoty
Příklad 33 Měnový forward v rámci tvorby trhu (tj. k obchodování)
sjednaného obchodníkem s cennými papíry (například bankou) a klientem
Příklad 34 Zajišťovací měnový forward sjednaný obchodníkem s cennými
papíry (například bankou) a klientem za použití metody zajištění
reálné hodnoty u všech zajišťovaných rizik
Příklad 35 Obstarání koupě a prodeje cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou
Příklad 36 Úschova cenných papírů pro klienta obchodníkem
Příklad 37 Správa cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou
Příklad 38 Uložení cenných papírů pro klienta obchodníkem, který není bankou
Příklad 39 Obhospodařování finančních nástrojů klienta obchodníkem, který není bankou
Příklad 40 Banka, obchodník s cennými papíry, obstarává pro klienta koupi cenných papírů, na který mu poskytne krátkodobý úvěr
Příklad 41 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro klienta koupi a prodej cenných papírů s tím, že klient převádí na
běžný účet, který obchodník používá pro obchody pro klienty, zálohu pro krytí případných ztrát
Příklad 42 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, obstarává pro klienta koupi cenných papírů a sjedná s ním reverzní repo
Příklad 43 Obchodník s cennými papíry, který není bankou, půjčí klientovi cenné papíry a zároveň obstarává pro klienta prodej a koupi těchto
cenných papírů
Příklad 44 Obchodník, který není bankou, poskytuje klientovi krátkodobý úvěr na marži a sjednává pro klienta futures v cizí měně
Příklad 45 Forward na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
Příklad 46 Forward na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
Příklad 47 Forward na prodej vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
Příklad 48 Forward na prodej vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
Příklad 49 Koupená opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
Příklad 50 Koupená opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
Příklad 51 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s čistým vypořádáním v hotovosti
Příklad 52 Prodaná opce na koupi vlastních akcií s hrubým vypořádáním akcií a hotovosti
Příklad 53 Emise konvertibilního dluhopisu
Příklad 54 Emise svolatelného konvertibilního dluhopisu
Příklad 55 Finanční pozice jednotky bez zaúčtování a se zaúčtováním odložené daně
Příklad 56 Stanovení daňové základny aktiva
Příklad 57 Stanovení daňové základny závazku
Příklad 58 Zdanitelný dočasný rozdíl
Příklad 59 Odčitatelný dočasný rozdíl
Příklad 60 Neúčtování o odloženém daňovém závazku
Příklad 61 Účtování o odložené daňové pohledávce
Příklad 62 Odložená daň a její úpravy
Příklad 63 Zdanitelný dočasný rozdíl u hmotného majetku
Příklad 64 Odčitatelný dočasný rozdíl u pohledávky
Příklad 65 Souhrnný příklad na odloženou daň
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.