0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Sociální psychologie pro pedagogy

2., přepracované a doplněné vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
119 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.5.2018 13:03
i: 20748 n: 24746746r: 7680
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 20749 n: 24798172r: 7680
Proč má, či dokonce musí být pedagog sociálněpsychologicky orientován? Erudovaný autor, uznávaný pedagogický odborník vysvětluje prostřednictvím této přehledné a vyhledávané monografie, jak může fundovanost v sociální psychologii obohatit profesi pedagoga a přinést prospěch ve výchově a vzdělávání žáků a studentů.

Text na řadě příkladů z praxe a z výzkumu přesvědčivě dokládá, že sociální psychologie by měla tvořit základní znalostní i dovednostní výbavu každého dobrého pedagoga, který chce být svým žákům skutečným "pedagogickým dobrodiním", který chce své žáky dovést nejen ke vzdělávací úspěšnosti, ale také přispět k rozvoji jejich osobnosti a optimálnímu sociálnímu začlenění. Autor předkládá jak základní studijní materiál, tak inspiraci k zamyšlení nad řadou aktuálních oborových témat, jako je například genderová problematika, problémová rodina, výuková komunikace, klima třídy atd.
Mezi základní témata publikace patří:
* člověk a sociální souvislosti jeho života
* socializace osobnosti
* sociální psychologie rodiny
* sociální psychologie školy

Kniha, která vychází již ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání, odkazuje na novější prameny a reaguje na aktuální vývoj oboru. Určena je studentům učitelství pro ZŠ a SŠ, učitelům i pedagogům v neučitelských oblastech.

Z obsahu knihy Sociální psychologie pro pedagogy

Několik vět ke druhému vydání Cíl, pojetí a adresáti této knihy Část první - Člověk a sociální souvislosti jeho života Vstup do části první: Čím se sociální psychologie zabývá, jaké problémy řeší 1. Člověk jako sociálně situovaná osobnost 1.1 Osobnost jako strukturovaná a přitom celistvá, integrovaná individualita 1.1.1 K analyticko-strukturujícímu pohledu na osobnost 1.2 K sociálněpsychologickému pohledu na osobnost dětí/dospívajících 1.3 Závěrem první kapitoly: Proč je uplatňování zřetele k sociálně situované osobnosti důležité 2. Skladba sociálních souvislostí života člověka 2.1 Druzí lidé - situovanost osobnosti v mezilidských vztazích 2.1.1 Osobnost v interpersonálních vztazích Já a Ty 2.1.2 Osobnost v sociální skupině - my 2.1.3 Davy a masová hnutí 2.2 Společenské, hospodářské a politické poměry 2.3 Kultura 2.4 Působení médií 3. Jak sociální souvislosti života působí 3.1 Sociální realita a její psychická transformace 3.2 Vědomí a nevědomí 3.3 Člověk jako objekt či subjekt 3.4 Kontextovost působení sociálních činitelů 4. Šíře ovlivnění osobnosti působením sociálních souvislostí života 4.1 Vliv sociálních souvislostí života na výkon 4.2 Tělo a tvarování těla 4.3 Nemoc, zdraví, kondice 4.4 Pohlaví a gender 4.5 Jáská dimenze osobnosti 4.5.1 Sebepojetí 4.5.2 Pravé já a jeho aktualizace Shrnutí hlavních poznatků 1. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část druhá - Socializace osobnosti Vstup do části druhé: Jak rozumět pojmu socializace osobnosti 1. Tři úrovně socializační transformace osobnosti 1.1 Socializace jako antropogeneze 1.2 Socializace jako utváření modální osoby 1.3 Socializace jako individuální biografie 1.3.1 Poznámka k vlivům vulnerability a resilience 1.3.2 Poznámka k vlivům zlomových životních událostí 1.3.3 Poznámka k vlivům populačních kohort 2. Druhy socializace 3. Podvojný cíl socializace osobnosti 4. Součinnost socializujících prostředí 4.1 Mikroprostředí 4.2 Mezoprostředí 4.3 Exoprostředí 4.4 Makroprostředí 5. Psychické socializační procesy 5.1 Raná symbiotická vazba 5.1.1 Připoutání a jeho vzorce 5.1.2 Překonávání symbiotického vztahu/připoutání - procesy separace a individuace 5.2 Zrod a vývoj asertivního já - socializační procesy identifikace a interiorizace 5.2.1 Sociální zrcadlo a identifikace 5.2.2 Interiorizace/zvnitřňování 5.2.3 Hry na sociální role jako projev jáské asertivity 5.3 Učení zpěvňováním 5.3.1 Učení emocionálně vegetativní 5.3.2 Učení instrumentální či operantní 5.4 Kognitivně sociální učení 5.5 Socializační autoregulace 6. Dysfunkčnost a funkčnost socializačního procesu 6.1 Dysfuknční socializace a vznik deviací 6.1.1 Deviace na základě rané deprivace 6.1.2 Deviace na základě traumatických zážitků a životních krizí 6.1.3 Deviace na základě anomie 6.1.4 Deviace na základě osvojené subkultury 6.1.5 Deviace na základě stigmatizace 6.2 Funkční socializace jako personalizace Shrnutí hlavních poznatků 2. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část třetí - Sociální psychologie rodiny Vstup do části třetí: Rodina ve své současné podobě - porozumění rodině jako součást pedagogických kompetencí 1. Současná rodina - její pojetí a aktuální problémy 1.1 Pět znaků současné rodiny 1.2 Proměny současné rodiny 1.2.1 Rodičovství jako předmět reflexe, pochyb a rozhodování 1.2.2 Mateřství a otcovství dnes - česká situace v zrcadle výzkumů 2. Funkce rodiny vzhledem k dítěti a jejich selhávání 2.1 Deset základních funkcí rodiny 2.2 Kategorizace rodin z hlediska jejich funkčnosti 2.3 Charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin 2.3.1 Nezralá rodina 2.3.2 Přetížená rodina 2.3.3 Ambiciózní rodina 2.3.4 Perfekcionistická rodina 2.3.5 Autoritářská rodina 2.3.6 Rozmazlující (protekcionistická) rodina 2.3.7 Rodina nadměrně liberální a improvizující 2.3.8 Odkládající rodina 2.3.9 Disociovaná rodina 2.4 Rozvíjení pozitivního výchovného/socializačního stylu 3. Čím rodina ovlivňuje socializační vývoj a vzdělávací úspěšnost dítěte / dospívajícího 3.1 Socioekonomický status rodiny 3.2 Výchovný styl v rodině 3.3 Vliv struktury rodiny 3.3.1 Neúplná rodina 3.3.2 Sourozenectví Shrnutí hlavních poznatků 3. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část čtvrtá - Sociální psychologie školy, výuky a jejích aktérů Vstup do části čtvrté: Škola vzdělávací úspěšnosti a osobnostního rozvoje žáků - sociálněpsychologická inspirace 1. Škola ve společenském kontextu 1.1 Typologický pohled na současnou společnost 1.1.1 Společnost globalizovaná 1.1.2 Společnost postmoderní 1.1.3 Společnost vědění 1.2 K pojetí školy 1.3 Změna školy - téma školských reforem 1.3.1 Činitelé působící na změnu školy 1.3.2 K typologii školských reforem 1.3.3 Naléhavé úkoly reformy české školy: problémy, které je třeba řešit 2. Výuka jako řízená socializace 2.1 Učivo: první činitel řízené výukové socializace 2.1.1 Znaky učiva zabezpečující jeho socializační funkci 2.1.2 Podoby učiva - fáze jeho socializační aktualizace 2.1.3 Prvky socializačně komplexní kvality učiva 2.2 Výukové cíle: druhý činitel řízené/výukové socializace 2.2.1 Způsoby práce s cíli 2.2.2 Druhy cílů 2.2.3 Socializačně aktivační důraz v práci s cíli 2.3 Metodické strategie: třetí činitel řízené/výukové socializace 2.3.1 Od výuky transmisivní k výuce jako komplexní edukační péči (KEP) 2.3.2 Pohyb od výuky diskriminačně selektující k výuce integrující/inkluzivní 2.3.3 Od výuky autoritářské k výuce tvůrčí spoluúčasti 2.3.4 Pohyb od výuky uzavřené k výuce otevřené 2.4 Hodnocení jako čtvrtý činitel řízené/výukové socializace 2.4.1 Úskalí a pochybení při hodnocení žáků 2.4.2 Zásady funkčního hodnocení 2.4.3 Strategické uplatňování zřetele ke třem normám hodnocení 3. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci 3.1 Aktéři výukové komunikace 3.1.1 Učitel - vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky 3.1.2 Žák/student - spoluaktér osobnostně rozvíjející výuky 3.1.3 Součinnost aktérů ve výukové komunikaci 3.2 Činitelé ovlivňující funkčnost výukové komunikace 3.2.1 Percepčně postojové orientace učitele 3.2.2 Interpretačně postojové orientace učitele 3.2.3 Posilování charakteristik žákovy osobnosti napomáhajících jeho školní úspěšnosti 3.2.4 Ovlivňování klimatu školní třídy 3.2.5 Reproduktivní tendence v učitelově komunikaci s žáky 3.2.6 Odolnost učitele vůči zátěžím/stresu Shrnutí hlavních poznatků 4. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Literatura Jmenný rejstřík Věcný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 17. 08. 2015
Katalogové číslo: 2346
ISBN: 978-80-247-4674-6
Formát / stran: 144×207, 400 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.47MB | 3.49MB | 2.18MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Sociální psychologie pro pedagogy

Tištěná kniha

Datum vydání: 17. 08. 2015
Katalogové číslo: 2346
ISBN: 978-80-247-4674-6
Formát / stran: 144×207, 400 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.47MB | 3.49MB | 2.18MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Sociální psychologie pro pedagogy

2., přepracované a doplněné vydání
Proč má, či dokonce musí být pedagog sociálněpsychologicky orientován? Erudovaný autor, uznávaný pedagogický odborník vysvětluje prostřednictvím této přehledné a vyhledávané monografie, jak může fundovanost v sociální psychologii obohatit profesi pedagoga a přinést prospěch ve výchově a vzdělávání žáků a studentů.

Text na řadě příkladů z praxe a z výzkumu přesvědčivě dokládá, že sociální psychologie by měla tvořit základní znalostní i dovednostní výbavu každého dobrého pedagoga, který chce být svým žákům skutečným "pedagogickým dobrodiním", který chce své žáky dovést nejen ke vzdělávací úspěšnosti, ale také přispět k rozvoji jejich osobnosti a optimálnímu sociálnímu začlenění. Autor předkládá jak základní studijní materiál, tak inspiraci k zamyšlení nad řadou aktuálních oborových témat, jako je například genderová problematika, problémová rodina, výuková komunikace, klima třídy atd.
Mezi základní témata publikace patří:
* člověk a sociální souvislosti jeho života
* socializace osobnosti
* sociální psychologie rodiny
* sociální psychologie školy

Kniha, která vychází již ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání, odkazuje na novější prameny a reaguje na aktuální vývoj oboru. Určena je studentům učitelství pro ZŠ a SŠ, učitelům i pedagogům v neučitelských oblastech.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
119 -20 %
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 20.5.2018 13:03
i: 20748 n: 24746746r: 7680
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
271 -20 %
Ihned ke stažení
i: 20749 n: 24798172r: 7680

Z obsahu knihy Sociální psychologie pro pedagogy

Několik vět ke druhému vydání Cíl, pojetí a adresáti této knihy Část první - Člověk a sociální souvislosti jeho života Vstup do části první: Čím se sociální psychologie zabývá, jaké problémy řeší 1. Člověk jako sociálně situovaná osobnost 1.1 Osobnost jako strukturovaná a přitom celistvá, integrovaná individualita 1.1.1 K analyticko-strukturujícímu pohledu na osobnost 1.2 K sociálněpsychologickému pohledu na osobnost dětí/dospívajících 1.3 Závěrem první kapitoly: Proč je uplatňování zřetele k sociálně situované osobnosti důležité 2. Skladba sociálních souvislostí života člověka 2.1 Druzí lidé - situovanost osobnosti v mezilidských vztazích 2.1.1 Osobnost v interpersonálních vztazích Já a Ty 2.1.2 Osobnost v sociální skupině - my 2.1.3 Davy a masová hnutí 2.2 Společenské, hospodářské a politické poměry 2.3 Kultura 2.4 Působení médií 3. Jak sociální souvislosti života působí 3.1 Sociální realita a její psychická transformace 3.2 Vědomí a nevědomí 3.3 Člověk jako objekt či subjekt 3.4 Kontextovost působení sociálních činitelů 4. Šíře ovlivnění osobnosti působením sociálních souvislostí života 4.1 Vliv sociálních souvislostí života na výkon 4.2 Tělo a tvarování těla 4.3 Nemoc, zdraví, kondice 4.4 Pohlaví a gender 4.5 Jáská dimenze osobnosti 4.5.1 Sebepojetí 4.5.2 Pravé já a jeho aktualizace Shrnutí hlavních poznatků 1. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část druhá - Socializace osobnosti Vstup do části druhé: Jak rozumět pojmu socializace osobnosti 1. Tři úrovně socializační transformace osobnosti 1.1 Socializace jako antropogeneze 1.2 Socializace jako utváření modální osoby 1.3 Socializace jako individuální biografie 1.3.1 Poznámka k vlivům vulnerability a resilience 1.3.2 Poznámka k vlivům zlomových životních událostí 1.3.3 Poznámka k vlivům populačních kohort 2. Druhy socializace 3. Podvojný cíl socializace osobnosti 4. Součinnost socializujících prostředí 4.1 Mikroprostředí 4.2 Mezoprostředí 4.3 Exoprostředí 4.4 Makroprostředí 5. Psychické socializační procesy 5.1 Raná symbiotická vazba 5.1.1 Připoutání a jeho vzorce 5.1.2 Překonávání symbiotického vztahu/připoutání - procesy separace a individuace 5.2 Zrod a vývoj asertivního já - socializační procesy identifikace a interiorizace 5.2.1 Sociální zrcadlo a identifikace 5.2.2 Interiorizace/zvnitřňování 5.2.3 Hry na sociální role jako projev jáské asertivity 5.3 Učení zpěvňováním 5.3.1 Učení emocionálně vegetativní 5.3.2 Učení instrumentální či operantní 5.4 Kognitivně sociální učení 5.5 Socializační autoregulace 6. Dysfunkčnost a funkčnost socializačního procesu 6.1 Dysfuknční socializace a vznik deviací 6.1.1 Deviace na základě rané deprivace 6.1.2 Deviace na základě traumatických zážitků a životních krizí 6.1.3 Deviace na základě anomie 6.1.4 Deviace na základě osvojené subkultury 6.1.5 Deviace na základě stigmatizace 6.2 Funkční socializace jako personalizace Shrnutí hlavních poznatků 2. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část třetí - Sociální psychologie rodiny Vstup do části třetí: Rodina ve své současné podobě - porozumění rodině jako součást pedagogických kompetencí 1. Současná rodina - její pojetí a aktuální problémy 1.1 Pět znaků současné rodiny 1.2 Proměny současné rodiny 1.2.1 Rodičovství jako předmět reflexe, pochyb a rozhodování 1.2.2 Mateřství a otcovství dnes - česká situace v zrcadle výzkumů 2. Funkce rodiny vzhledem k dítěti a jejich selhávání 2.1 Deset základních funkcí rodiny 2.2 Kategorizace rodin z hlediska jejich funkčnosti 2.3 Charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin 2.3.1 Nezralá rodina 2.3.2 Přetížená rodina 2.3.3 Ambiciózní rodina 2.3.4 Perfekcionistická rodina 2.3.5 Autoritářská rodina 2.3.6 Rozmazlující (protekcionistická) rodina 2.3.7 Rodina nadměrně liberální a improvizující 2.3.8 Odkládající rodina 2.3.9 Disociovaná rodina 2.4 Rozvíjení pozitivního výchovného/socializačního stylu 3. Čím rodina ovlivňuje socializační vývoj a vzdělávací úspěšnost dítěte / dospívajícího 3.1 Socioekonomický status rodiny 3.2 Výchovný styl v rodině 3.3 Vliv struktury rodiny 3.3.1 Neúplná rodina 3.3.2 Sourozenectví Shrnutí hlavních poznatků 3. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Část čtvrtá - Sociální psychologie školy, výuky a jejích aktérů Vstup do části čtvrté: Škola vzdělávací úspěšnosti a osobnostního rozvoje žáků - sociálněpsychologická inspirace 1. Škola ve společenském kontextu 1.1 Typologický pohled na současnou společnost 1.1.1 Společnost globalizovaná 1.1.2 Společnost postmoderní 1.1.3 Společnost vědění 1.2 K pojetí školy 1.3 Změna školy - téma školských reforem 1.3.1 Činitelé působící na změnu školy 1.3.2 K typologii školských reforem 1.3.3 Naléhavé úkoly reformy české školy: problémy, které je třeba řešit 2. Výuka jako řízená socializace 2.1 Učivo: první činitel řízené výukové socializace 2.1.1 Znaky učiva zabezpečující jeho socializační funkci 2.1.2 Podoby učiva - fáze jeho socializační aktualizace 2.1.3 Prvky socializačně komplexní kvality učiva 2.2 Výukové cíle: druhý činitel řízené/výukové socializace 2.2.1 Způsoby práce s cíli 2.2.2 Druhy cílů 2.2.3 Socializačně aktivační důraz v práci s cíli 2.3 Metodické strategie: třetí činitel řízené/výukové socializace 2.3.1 Od výuky transmisivní k výuce jako komplexní edukační péči (KEP) 2.3.2 Pohyb od výuky diskriminačně selektující k výuce integrující/inkluzivní 2.3.3 Od výuky autoritářské k výuce tvůrčí spoluúčasti 2.3.4 Pohyb od výuky uzavřené k výuce otevřené 2.4 Hodnocení jako čtvrtý činitel řízené/výukové socializace 2.4.1 Úskalí a pochybení při hodnocení žáků 2.4.2 Zásady funkčního hodnocení 2.4.3 Strategické uplatňování zřetele ke třem normám hodnocení 3. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci 3.1 Aktéři výukové komunikace 3.1.1 Učitel - vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky 3.1.2 Žák/student - spoluaktér osobnostně rozvíjející výuky 3.1.3 Součinnost aktérů ve výukové komunikaci 3.2 Činitelé ovlivňující funkčnost výukové komunikace 3.2.1 Percepčně postojové orientace učitele 3.2.2 Interpretačně postojové orientace učitele 3.2.3 Posilování charakteristik žákovy osobnosti napomáhajících jeho školní úspěšnosti 3.2.4 Ovlivňování klimatu školní třídy 3.2.5 Reproduktivní tendence v učitelově komunikaci s žáky 3.2.6 Odolnost učitele vůči zátěžím/stresu Shrnutí hlavních poznatků 4. části Vybrané prameny, vhodné k doplňujícímu, rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu Literatura Jmenný rejstřík Věcný rejstřík

O Autorovi

Helus Zdeněk

Byl odborníkem v oblasti psychologie a pedagogiky. Zabýval se zejména problematikou dítěte, dětství, vlivy současného světa na vývoj dítěte (razí koncepci tzv. osobnostního přístupu k dětem a mládeži s důsledky pro školní vyučování a postavení dítěte v rodině) a problematikou vzdělávací, respektive školní úspěšnosti dětí a dospívajících.

Zdůrazňoval význam potencialit (možností dosahovat při určitých opatřeních lepších výsledků než bylo dosahováno dosud), motivace, citového prožívání, vývoje schopnosti učit se jak se učit a poznávat jak poznávat a odstraňování vnitřních bloků a bariér (úzkostí, sníženého sebevědomí apod.).

Zabýval se i přípravou učitelů, s důrazem na jejich kompetence zvládat nové úkoly a nároky, které přináší společnost vědění, ale také narůstající problémy související s krizovými jevy ve společnosti. Působil na Univerzitě Karlově v Praze. Byl mluvčím asociace děkanů pedagogických fakult.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 271 -20 %
Tištěná 271 -20 %
E-kniha 230 -20 %
Tištěná 239 -20 %
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 343 -20 %
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 159 -20 %
E-kniha 244 -20 %
Tištěná 318 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace