>Psychologie>Odborná psychologická literatura>Děti a dospívající online

Děti a dospívající online

Vybraná rizika používání internetu

Autor:

Ševčíková Anna a kolektiv

Formát / stran:14×21 cm, 184 stran
Datum vydání:09.01.2015
Katalogové číslo:2357
ISBN:978-80-247-5010-1
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Cena: 299 Kč
Stav: Skladem
ks
Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Publikace „Děti a dospívající online“ šestičlenného autorského týmu, kterou ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou vydalo nakladatelství Grada, vznikla díky výzkumnému projektu
„Rizika používání internetu pro děti a adolescenty“. Jak podtitul napovídá, kniha z nepřeberného
množství výzkumných cest, které nám internet a interakce s ním nabízí, vybírá
k deskripci a explikaci rizika, která souvisí s jeho používáním, přičemž respektuje klasifikaci
rizik dle jejich charakteru a přihlíží i k osobnosti uživatele z hlediska jeho vulnerability vůči
jednotlivým rizikům.
V osmi kapitolách se věnuje osmi různým aspektům užívání internetu dětmi a dospívajícími a
v závěru vrcholí vymezením charakteristických rysů online rizik. Předkládá poznatky o chování
dětí v prostředí internetu, o jejich preferencích a záměrech v závislosti na věku, rozlišuje
nadměrné užívání a závislost na internetu, věnuje se problematice sociálních sítí (jejichž užívání
je v dnešní době velmi rozšířeno, a to nejen mezi dětmi), s nimiž se pojí sdílení osobních
informací a potenciálně nebezpečné setkávání se se známostmi z internetu, stranou nenechává
ani polemiky nad škodlivostí a negativními dopady sexuálního obsahu, kterému je (ať už záměrně
či nechtěně) vystaven každý uživatel internetu. Dále se věnuje sociálně patologickému
jevu kyberšikany coby skupinovému procesu s jistými specifiky odlišujícími jej od klasické šikany,
online obtěžování, diskutuje o problematice příslušnosti k online komunitám, reflektuje
jejich možná nebezpečí a normativní vliv na život adolescentů (právě tito se totiž do všelikých
komunit rádi začleňují). Poslední kapitola je jako jediná více orientována na rodiče a strategie
jejich kontroly a omezování přístupu svých dětí k internetu.
Každá z kapitol se opírá o četné zahraniční teorie, operuje s anglickými odbornými pojmy
a konfrontuje výsledky zámořských šetření s výsledky výzkumů panevropského šetření EU
Kids online II, které proběhlo v roce 2010 a do nějž se zapojilo 25 států včetně ČR (výzkumný
soubor čítal 25 000 respondentů z řad dětí a dalších 25 000 z řad rodičů). Jako takový umožňuje
komparace způsobů užívání internetu dětmi a dospívajícími napříč evropskými státy. Vedle
tohoto výzkumu jsou v knize prezentovány i výsledky získané výzkumem nazvaným „Rizika
užívání internetu dětmi a dospívajícími“, což je výzkum recentnější (2012–2013), zaměřený
ryze na českou dětskou a dospívající populaci, který zjištění dále zpřesňuje. Čtenář se v přehledných
grafech seznamuje se situací nejen v ČR, ale autoři poukazují na občasné diskrepance
mezi ČR a jinými zeměmi a předestírají jejich možné důvody. Důležitým přínosem výsledků
prezentovaných výzkumů je jejich faktografická hodnota zdůrazněná tím, že autoři na jejich
základě explicitně vyvrací mýty, které se kolem užívání internetu dětmi a dopadů expozice
nevhodného obsahu na jejich psychosociální vývoj mezi laickou veřejností objevují.
Kniha překládá vybraná témata s citlivostí a navzdory většímu počtu spoluautorů mají kapitoly
podobnou, logickou, čtenářsky přívětivou linii a kniha jako celek působí celistvě bez
strukturálních výkyvů.
Jelikož internet už déle než desetiletí zasahuje a ovlivňuje život (nejen) dětí a mladistvých a
tento trend nebude klesat (ba naopak), má kniha díky svým přehledným shrnutím, povaze
a aktuálnosti předkládaných informací potenciál obohatit kohokoliv, kdo se profesně setkává
s dětmi a mládeží (za podstatné považuji především vytipování popisovanými riziky zvláště
ohrožených jedinců a přizpůsobení práce s nimi tomuto zjištění, resp. zacílení a zesílení preventivních
programů), ale i širší (více či méně) odbornou veřejnost.
Karolina Diallo
(TF JU, karolina.diallo@gmail.com)
zdroj http://www.caritasetveritas.cz

Poděkování
Úvod (Anna Ševčíková)
1. Děti na internetu (David Šmahel)
Digitální média: stále online!
Kolik dětí a jak často jsou online a co na internetu dělají
Děti na internetu: představení základních aplikací a virtuálních světů
Digitální média v kontextu psychosociálního vývoje dětí
Více internetu, více příležitostí, více rizik
Shrnutí
2. Nadměrné užívání internetu a závislost na internetu (Lukas Blinka)
Nadměrné užívání internetu
Závislost na internetu
Léčba a prevence
Shrnutí
3. Soukromí a sebe-odkrývání na online sociálních sítích (Hana Macháčková)
Informace na internetu: publikování a zneužití
Soukromí a sebe-odkrývání: hranice a kontrola
SNS: Online sociální sítě
Rizika spojená s publikováním informací na sítích
Regulace soukromí na SNS
Vnímaná a faktická kontrola
Shrnutí
4. Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu (Lenka Dědková)
Interakce s neznámými lidmi na internetu
Souvislosti komunikace a setkávání s neznámými lidmi z internetu
Nepříjemná setkání v realitě
Kybergrooming a mýty s ním spojené
Shrnutí a doporučení pro pomáhající profese
5. Vystavení se sexuálním obsahům na internetu u nezletilých (Anna Ševčíková)
Exkurze do terminologie: speci?ka a de?nice
Míra expozice sexuálním obsahům na internetu u nezletilých
Nezáměrná expozice sexuálním obsahům na internetu
Záměrná expozice sexuálním obsahům na internetu
Co s tím?
Shrnutí
6. Online obtěžování a kyberšikana (Alena Černá)
Kyberšikana ve světle tradiční (školní) šikany
Online obtěžování
Tradiční šikana a kyberšikana – dva nezávislé jevy?
Prevalence kyberšikany a online obtěžování ve světě a v ČR
Aktéři kyberšikany
Strategie zvládání kyberšikany
Možnosti prevence a intervence
Shrnutí
7. Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající? (Hana Macháčková)
Co jsou online komunity?
Význam online komunity
Rizikové online komunity
Mechanismy působení online komunit
Shrnutí
8. Rodičovská mediace používání internetu u dětí (Lukas Blinka, Anna Ševčíková)
Pojetí a přehled rodičovských mediací
Účinnost rodičovských mediací
Mezikulturní rozdíly v rodičovských mediacích
Shrnutí
Závěr (Anna Ševčíková)
Shrnutí
Summary
Rejstřík


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Kyberšikana
Průvodce novým fenoménem

Teorie a praxe poradenské psychologie

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Sociální patologie
Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Psychoterapie dítěte
Případ šestiletého chlapce

Agresivita a kriminalita školní mládeže
2., aktualizované a rozšířené vydání

Bezpečný internet
Chraňte sebe i svůj počítač

Poruchy socializace u dětí a dospívajících
Prevence životních selhání a krizová intervence

Online závislosti

Psychologie školní šikany
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.