Fundraising

pro neziskové organizace

Autor:

Boukal Petr a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 264 stran
Datum vydání:30.09.2013
Katalogové číslo:3583
ISBN:978-80-247-4487-2
Edice:Expert
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 349 Kč
Stav: Skladem
ks
Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU). Výklad je doplněn praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko). Zvláštní pozornost je v knize věnována kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


„Tato publikace kromě řady jiných zajímavých informací nabízí neziskovým organizacím ucelený přehled aktivit, které jim mohou pomoci profesionálně zajišťovat zdroje, efektivně je využívat a případně optimalizovat jejich současný přístup a nastavit si jinou strategii. Přínosem knihy je, že se nesoustředí pouze na inovativní a moderní přístupy, ale věnuje se i metodám, které dobře fungují i více než dvacet let. Autoři popisují, jak jednotlivé metody a aktivity fungují, pro jaký typ organizací jsou vhodné a jaká je jejich úspěšnost. Výstupy se opírají o výzkumné a vědecké práce autorského kolektivu. Fakt, že právě výzkumy i autorský kolektiv pocházejí z českého prostředí, je významným plusem této rozsáhlé publikace.
Autoři se soustředí na česká specifika a nesnaží se přejímat zahraniční praxi, která často vychází ze zcela odlišných podmínek a kulturního prostředí. Na druhou stranu umožňují čtenářům inspirovat se v zahraničí. Kniha svojí komplexností a rozsahem významně obohacuje v této chvíli nedostatečnou domácí nabídku literatury s problematikou fundraisingu.“

Mgr. Karolína Kříženecká
Communication manager
Siemens, s.r.o.

O autorovi


Ing. Petr Boukal, Ph.D.
Od roku 1993 je odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku ekonomiky organizací, v roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a?možnosti její optimalizace. Jeho dalším zaměřením je ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací. Je garantem vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací (NNO) a samostatných předmětů se zaměřením na NNO. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je spoluautorem vysokoškolských skript a autorem odborných článků v českých i zahraničních časopisech.

O hlavním autorovi 9
Úvod, cíle, metodologie 11
Úvod 11
Cíle 12
Metodologie 13
1. Podstata fundraisingu 15
1.1 Teoretická východiska 15
1.2 Když se pojem fundraising ještě nepoužíval 25
1.3 Zrod fundraisingu v USA 32
1.4 Definice fundraisingu 34
1.5 Fundraiser 37
1.5.1 Motivace k práci v neziskovém sektoru 40
1.5.2 Motivace pracovat ve prospěch druhých 42
1.5.3 Motivace fundraiserů v neziskovém sektoru 46
2. Zásady fundraisingu 47
2.1 Zásada komplexnosti 47
2.2 Zásada začlenění 47
2.2.1 Fundraising pro přežití 48
2.2.2 Fundraising k rozšíření a rozvoji NNO (nové projekty) 49
2.2.3 Fundraising k omezení závislosti NNO na podporovatelích (více variant zdrojů) 50
2.2.4 Fundraising k budování podpory (stabilní okruh podporovatelů) 50
2.2.5 Fundraising k vytvoření udržitelné NNO 51
2.3 Zásada aktivity 52
2.4 Zásada strategičnosti 52
2.5 Zásada vzdělávání okolí 58
2.6 Zásada pravdivosti 58
2.7 Zásada optimismu 63
2.8 Zásada poděkování 64
2.9 Zásada výsledku 65
3. Fundraising on-line 67
3.1 Použitelnost www stránek 68
3.2 Měření návštěvnosti www stránek 71
4. Individuální dárci 77
4.1 Význam individuálního dárcovství ve fundrasingu NNO 77
4.2 Budování vztahu s dárci 78
4.3 Principy otevřenosti, transparentnosti a efektivity 79
4.4 Definice daru 80
4.5 Formy individuálního dárcovství 81
4.6 Dary a daně 83
4.7 Dárcovství versus sponzoring 83
4.8 Strategie individuálního dárcovství 84
4.8.1 Oslovování nových dárců 84
4.8.2 Motivace a udržení pravidelných dárců 85
4.8.3 Dělení individuálních dárců 86
4.8.4 Metody oslovování individuálních dárců 87
4.9 Adresné formy individuálního dárcovství 88
4.9.1 Závěť jako zvláštní forma individuálního dárcovství 88
4.9.2 Mecenášství 90
4.10 Neadresné formy individuálního dárcovství 92
4.10.1 Veřejné sbírky 92
4.10.2 Charitativní akce (benefiční akce) 98
4.10.3 Dražba 100
4.10.4 Tombola 102
4.10.5 Prodej předmětů 103
4.10.6 Speciální formy dárcovských kampaní 104
4.10.7 Vyhodnocování strategií individuálního dárcovství 108
5. Spolupráce s podniky 109
5.1 Význam podniků pro fundraising NNO 109
5.2 Strategie CSR a její význam pro fundraising NNO 111
5.3 Náročnost spolupráce NNO s podniky 113
5.4 Zásady úspěšného firemního fundraisingu 114
5.5 Dělení podnikových dárců 116
5.5.1 Podniky nabízející peněžní podporu 116
5.5.2 Podniky nabízející služby 117
5.5.3 Podniky nabízející věcnou podporu 119
5.5.4 Podniky nabízející podporu při PR nestátní neziskové
organizace 119
5.6 Strategie firemního fundraisingu 120
5.7 Sponzoring 121
5.7.1 Viditelná reklama v médiích 121
5.7.2 Reklama viditelná na místě svého uvedení 122
5.7.3 Osobní kontakty 122
5.7.4 Postup při jednání s podnikem - potenciálním sponzorem 123
6. Nadace 129
6.1 Stručná historie nadací 129
6.2 Obnova českých nadací 132
6.2.1 Nadační investiční fond 132
6.2.2 Vymezení českých nadací na základě zákona 227/1997 Sb. 134
6.3 Co nadace podporují? 135
6.4 Fundraisingové rozhodnutí NNO - výběr vhodné nadace 139
6.5 Nadační fundraising - přímé oslovení nadace 141
6.5.1 Struktura záměru 142
6.5.2 Charakter nadační podpory 143
6.6 Ukázka metodického postupu nadačního fundraisingu 145
7. Samofinancování, vlastní hospodářské aktivity NNO 151
7.1 Prodej vlastních výrobků a služeb 151
7.2 Příjmy z vybíraných členských příspěvků 152
7.3 Další možné příjmy 152
7.4 Ukázka metodického postupu samofinancování NNO 155
8. Sociální podnikání 161
8.1 Charakteristika sociální firmy 161
8.2 Standardy sociální firmy 162
8.3 Podnikatelský plán jako fundraisingový nástroj sociální firmy 164
8.4 Úvěr jako fundraisingová možnost 172
8.5 Příklady sociálních firem 174
9. Domácí veřejné rozpočty, fondy EU jako cíl fundraisingu 177
9.1 Domácí veřejné rozpočty 177
9.2 Fondy EU jako zdroj financování NNO 179
9.2.1 Česká republika - programové období 2004-2006 180
9.2.2 Česká republika - programové období 2007-2013 181
9.2.3 Česká republika - programové období 2014-2020 182
9.3 Žádost o dotace z fondů EU 182
9.3.1 Dotační proces v ESF 183
9.3.2 Obsah grantové žádosti 184
9.3.3 Předkládání žádosti o dotační podporu 187
9.3.4 Průběžná kontrola vybraných projektů 188
9.4 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP)
a Norska 189
9.5 Program švýcarsko-české spolupráce 193
9.6 Desatero přípravy grantových žádostí 194
10. Fundraising v zahraničí 199
10.1 Fundraising v USA 199
10.2 Fundraising ve Velké Británii 201
10.3 Fundraising v Německu 203
10.4 Fundraising v Rakousku 207
10.5 Fundraising ve Švédsku 212
10.6 Fundraising v Itálii a Španělsku 213
10.7 Fundraising ve Francii 215
10.8 Fundraising v jiných společensko-kulturních regionech 217
Závěr 221
Summary 225
Literatura 229
Přílohy 235
Příloha 1 - Vzor darovací smlouvy 235
Příloha 2 - Ukázka aukčního řádu 237
Příloha 3 - Ukázka sponzorské smlouvy 240
Příloha 4 - Ukázka podkladů potřebných pro žádost nadaci244
Příloha 5 - Ukázka žádosti sociální firmy o zdroje 249
Příloha 6 - Formulář žádosti o úvěr u Charity Bank 253
Přehled tabulek a obrázků 258
Rejstřík 259


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách
Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby

Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích
Strategie a taktiky pro složité případy

Finanční průvodce nefinančního manažera
Jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
2., aktualizované a rozšířené vydání

Úspěšná nezisková organizace
2., aktualizované a doplněné vydání

Praktický právní průvodce pro neziskové organizace
podle nového občanského zákoníku
 
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.