Management rizik projektů

se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích

Autor:

Korecký Michal, Trkovský Václav

Formát / stran:17×24 cm, 584 stran
Datum vydání:09.05.2011
Katalogové číslo:3544
ISBN:978-80-247-3221-3
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 739 Kč
Stav: Skladem
ks
Kniha se komplexně zabývá řízením rizik v projektech, se zaměřením na projekty prováděné v průmyslových podnicích. Představenou metodiku, která je v souladu s aktuální normou ČSN ISO 31000 Management rizik - principy a směrnice z roku 2010, lze však použít pro všechny typy projektů. Publikaci ocení jak projektoví manažeři a specialisté na řízení rizik v praxi, tak lidé z akademické sféry. Čtenář díky knize získá přehled o stavu problematiky managementu rizik, seznámí se s fázemi, metodami a postupy managementu rizik projektů a také s vlastní metodikou managementu rizik, která byla vytvořena na základě zkušeností z aplikace teoretických poznatků při praktickém řízení rizik v průmyslových podnicích. Koncepce knihy umožňuje osvojení používaných postupů a metodik v praxi a použití knihy pro vybrané oblasti zájmu čtenáře. Hlavní postupy a metody jsou aplikovány na praktických příkladech.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Obsahové zaměření publikace je management projektových rizik, tedy téma velmi aktuální a potřebné v dnešním turbulentním ekonomickém a společenském prostředí. Vždyť strategický management a operativní management na jedné straně a management projektových rizik na straně druhé vytváří požadovanou homeostázi jednotlivých podnikatelských subjektů s vnějším prostředím. Management projektových rizik umožňuje totiž identifikovat nejen hrozby, ale i příležitosti a je vlastní podmínkou dalšího rozvoje.
Hlavním přínosem publikace je uvedení metodiky managementu rizik zpracované autory vycházející nejen ze znalosti dostupné literatury, ale především z jejich zkušenosti z prováděných projektů. Publikace vhodnou formou zaplňuje doposud bílé místo v oblasti projektového řízení a vysoká erudice autorů je zárukou i jejich využití v manažerské praxi.
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
děkan Provozně ekonomické fakulty
Česká zemědělská univerzita v Praze
Posuzovaná kniha patří do nepočetné skupiny českých knih věnujících se managementu rizik. Od těchto publikací se výrazně odlišuje jednak téměř encyklopedickým charakterem údajů z oblasti managementu rizik, jednak zdroji prezentovaných znalostí tvořených jak domácí a zahraniční literaturou, tak vlastními průmyslovými zkušenostmi. Syntéza těchto zdrojů umožnila vytvořit, vyzkoušet a nyní i představit vlastní metodiku managementu rizik.
Riziko je stále nedostatečně respektovaným pojmem managementu. Jako by se zapomínalo, že jak výnosy, tak náklady mohou být a také jsou riziky ovlivňovány, že riziko je jen druhá strana mince příležitost. Málokdy však jsou rizika zahrnuta do konkrétních plánů. To by mohlo být změněno důsledným využitím komprimovaných znalostí z posuzované knihy, zejména uváděné metodiky, propojené zejména na projektový management, ale nevylučující management podniku, který do určité míry můžeme chápat také projektově. Zejména z tohoto pohledu považuji knihu za velmi aktuální a užitečnou.
prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
vedoucí katedry ekonomiky a managementu v metalurgii
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

O autorovi


doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Absolvoval doktorské studium v oboru Průmyslové inženýrství a management na Západočeské univerzitě v Plzni a získal docenturu v oboru Řízení průmyslových systémů na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Zabývá se strategickým řízením včetně strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací. V letech 2000-2010 působil v představenstvu společnosti ŠKODA INVESTMENT a. s. (dříve ŠKODA HOLDING a. s.), kde byl také ředitelem pro rozvoj. V současnosti zastává funkci místopředsedy představenstva a technicko-výrobního ředitele ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. Vědecké zaměření soustředí zejména do oblasti řízení projektů v průmyslových podnicích a jejich rizik. Je soudním znalcem v oboru Ekonomika, odvětví: řízení, plánování a organizace, a členem Inženýrské akademie České republiky. V letech 2008-2010 byl členem Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj.

Ing. Václav Trkovský, CSc.
Absolvoval obor elektronické počítače na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (dnešní Západočeská univerzita) a externí aspiranturu na ČVUT Praha v oboru technická kybernetika. Po ukončení studia pracoval v plzeňském podniku ­ŠKODA ve výzkumu obráběcích strojů, v Ústředním zkušebním a výzkumném ústavu a v letech 1992-1993 jako ředitel ŠKODA VÝZKUM s. r. o. Později působil v oblasti strategie, posuzování a controllingu vývojových a investičních projektů a jako projektový manažer interních projektů při restrukturalizaci skupiny ŠKODA, a to ve společnostech ŠKODA a. s., ŠKODA ­HOLDING a. s. a ŠKODA INVESTMENT a. s. V současné době je projektovým manažerem ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s., kde se zaměřuje na management projektů, projektových rizik a výrobní logistiku.

O autorech 11
Řekli o knize 13
Úvod 15
1. Management rizik a projektový management 21
1.1 Pojem rizika, riziko v podnikání 22
1.1.1 Úvod do problematiky managementu rizik 22
1.1.2 Definice základních pojmů managementu rizik 32
1.1.2.1 Pojmy management rizik a řízení rizik 32
1.1.2.2 Pojem riziko 33
1.2 Definice rizika při managementu projektů 36
1.2.1 Základní pojmy v projektovém managementu 36
1.2.2 Základní pojmy v managementu rizik projektu 40
1.3 Riziko jako hrozba a příležitost 43
1.4 Typy projektů v podnicích 45
1.4.1 Přehled typů projektů 45
1.4.2 Externí projekty dodávky zákazníkovi 50
1.4.3 Interní projekty 55
1.4.3.1 Projekty výzkumu a vývoje 55
1.4.3.2 Investiční projekty 58
1.4.3.3 Projekty IT 60
1.4.3.4 Projekty organizačních změn, restrukturalizace 60
1.5 Životní cyklus a fáze projektů 61
1.6 Shrnutí 66
1.7 Kontrolní úlohy 68
Řešení úloh v kapitole 1 69
Literatura 70
2. Postup managementu rizik 75
2.1
Přínosy zavedení metodiky managementu rizik 76
2.2 Management rizik - intuitivní postup 76
2.3
Používané metodiky a procesy managementu rizik 79
2.3.1
Metodiky managementu rizik a jejich výběr k porovnání 79
2.3.2 Vznik a charakteristika normy ISO 31000:2009 81
2.3.3
Proces managementu rizik podle normy ISO 31000:2009 82
2.3.4 Porovnání fází procesů managementu rizik 84
2.3.5 Popis vybraných metodik managementu rizik projektů 93
2.4
Navržená metodika managementu rizik projektů 101
2.4.1 Struktura a značení procesu managementu rizik 101
2.4.2 Fáze navrženého procesu managementu rizik 103
2.4.3 Přehled navrženého procesu managementu rizik 106
2.4.4
Porovnání navrženého procesu managementu rizik s vybranými
metodikami 109
2.5
Propojení managementu rizik a managementu projektu 112
2.5.1 Fáze Koncepce projektu 115
2.5.2 Fáze Hrubý plán projektu 116
2.5.3 Fáze Detailní plán projektu 118
2.5.4 Fáze Realizace projektu - provedení 118
2.5.5 Fáze Realizace projektu - ukončení 119
2.5.6 Fáze Realizace projektu - záruční provoz 120
2.5.7 Fáze a etapy managementu rizik a fáze projektu 120
2.6
Příklad projektu pro představení managementu rizik 123
2.7 Shrnutí 124
2.8 Kontrolní úlohy 126
Řešení úloh v kapitole 2 127
Literatura 129
3. Fáze R1 - Stanovení kontextu managementu rizik 133
3.1
Cíle, zásady a postup pro Stanovení kontextu managementu rizik 134
3.2 Potřebné vstupní údaje 136
3.3 Metody vhodné pro Stanovení kontextu 137
3.3.1 Metoda šesti otázek (6W) 137
3.3.2 Určení rolí a odpovědností 138
3.4
Popis postupu Stanovení kontextu managementu rizik 143
R1a Strategie procesu managementu rizik 143
R1b Podklady k projektu, vnitřní a vnější souvislosti 150
R1c Volba rozsahu a plán managementu rizik 153
3.5 Výstupy fáze Stanovení kontextu 158
3.6 Aplikace na příkladu 158
R1a Strategie procesu managementu rizik 158
R1b Podklady k projektu, vnitřní a vnější souvislosti 160
R1c Volba rozsahu a plán managementu rizik 163
3.7 Shrnutí 165
3.8 Kontrolní úlohy 166
Řešení úloh v kapitole 3 167
Literatura 168
4. Fáze R2 - Identifikace rizik 169
4.1
Cíle, zásady a postup pro Identifikaci rizik 170
4.2 Potřebné vstupní údaje 171
4.3
Metody vhodné pro Identifikaci rizik 171
4.3.1 Model rizika projektu 171
4.3.1.1 Některé používané modely rizika 171
4.3.1.2 Doporučený model příčina - riziko - účinek 173
4.3.2 Struktura rizik a třídník rizik 177
4.3.2.1 Potřeba a přínosy systému třídění a označení rizik 177
4.3.2.2 Přehled třídění rizik uváděného v literatuře 177
4.3.2.3 Popis navrženého systému třídění a označení rizik 180
4.3.2.4 Specifika rizik podle typu projektu 194
4.3.2.5 Charakteristika hlavních skupin rizik 195
4.3.2.6 Rizika v projektech výzkumu a vývoje 206
4.3.2.7 Rizika v investičních projektech 208
4.3.3 Metody identifikace rizik 209
4.3.3.1 Posouzení dokumentace a báze znalostí 210
4.3.3.2 Brainstorming 211
4.3.3.3 Provedení "Pre-Mortem" 213
4.3.3.4 Technika nominální skupiny 214
4.3.3.5 Afinitní diagramy (diagramy příbuznosti) 214
4.3.3.6 Strukturované rozhovory, diskuse s experty 215
4.3.3.7 Metoda Delphi 216
4.3.3.8 Dotazníky 217
4.3.3.9 Analýza SWOT 218
4.3.3.10 Kontrolní seznamy - checklisty, promptlisty 220
4.3.3.11 Analýza předpokladů a omezení 220
4.3.3.12 Analýza kořenových (prvotních) příčin 222
4.3.3.13 Analýza příčin a důsledků (diagram Ishikawa, rybí kost) 223
4.3.3.14 Systémové a procesní diagramy 224
4.3.3.15 Diagramy vlivů 225
4.3.3.16 Diagramy pole sil, analýza pole sil 226
4.3.3.17 Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí 227
4.4 Popis postupu Identifikace rizik 229
R2a Příprava dat a volba metod identifikace rizik 229
R2b Provedení identifikace 231
4.5 Výstupy fáze Identifikace rizik 235
4.6 Aplikace na příkladu 235
R2a Příprava dat a volba metod identifikace rizik 235
R2b Provedení identifikace 235
4.7 Shrnutí 245
4.8 Kontrolní úlohy 246
Řešení úloh v kapitole 4 247
Literatura 249
5. Fáze R3 - Analýza rizik 253
5.1 Cíle, zásady a postup pro Analýzu rizik 254
5.2 Potřebné vstupní údaje 257
5.3 Metody vhodné pro Analýzu rizik 257
5.3.1
Rozdělení pravděpodobnosti, očekávaná hodnota, kvantifikace 259
5.3.1.1 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané
hodnoty 259
5.3.1.2 Zásady kvantitativní analýzy rizik 271
5.3.1.3 Metody kvantifikace jednotlivých rizik 273
5.3.1.4 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou p × D 274
5.3.1.5 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou "trojúhelník" 276
5.3.1.6 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou "multi" 277
5.3.2 Hodnocení rizik pomocí stupnic 280
5.3.3 Simulace Monte Carlo 294
5.3.3.1 Princip simulace Monte Carlo 294
5.3.3.2 Použití simulace Monte Carlo na odhad rizika nákladů
projektu 295
5.3.3.3 Použití simulace Monte Carlo na odhad rizika
v harmonogramu 302
5.3.4 Markovova analýza 308
5.3.5 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě 309
5.3.6 Metoda PERT 309
5.3.7 Analýza scénářů 314
5.3.8 Analýza stromu poruchových stavů 315
5.3.9 Analýza stromu událostí 316
5.3.10 Analýza vztahu příčina - následek 317
5.3.11
Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 318
5.3.12 Analýza rozhodovacího stromu 319
5.3.13 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis) 324
5.3.14 Analýza multikriteriálního rozhodování 327
5.4 Popis postupu Analýzy rizik 329
R3a Kvalitativní analýza rizik 329
R3b Kvantitativní analýza rizik 337
R3c Hodnocení rizik 344
5.5 Výstupy fáze Analýza rizik 346
5.6 Aplikace na příkladu 347
R3a Kvalitativní analýza rizik 347
R3b Kvantitativní analýza rizik 350
R3c Hodnocení rizik 354
5.7 Shrnutí 355
5.8 Kontrolní úlohy 357
Řešení úloh v kapitole 5 359
Literatura 361
6. Fáze R4 - Ošetření rizik 363
6.1
Cíle, zásady a postup pro Ošetření rizik 364
6.2 Potřebné vstupní údaje 367
6.3
Metody vhodné pro Ošetření rizik 367
6.3.1 Strategie ošetření hrozeb a příležitostí 367
6.3.2
Doporučená opatření podle zařazení do struktury rizik 374
6.3.3
Efektivita ošetření rizik a zásady pro volbu možnosti ošetření 376
6.3.4 Výnosnost a vykazování stavu projektu (tabulka PSR) 379
6.3.4.1 Výnosnost a sledování nákladů externího projektu 380
6.3.4.2 Výnosnost a sledování nákladů interního projektu 383
6.3.5 Metodika tvorby rezerv na rizika 383
6.3.5.1 Obecné zásady pro vytváření rezerv 383
6.3.5.2 Specifika rezerv u interních projektů 387
6.4 Popis postupu Ošetření rizik 389
R4a Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 389
R4b
Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 397
R4c Příprava (úprava) plánu ošetření rizik 398
R4d Určení rezerv na rizika (výhledu rizik) a rozpočtu projektu 401
R4e Rozhodnutí o pokračování 411
R4f Schválení projektu 417
R4g Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu 421
6.5 Výstupy fáze Ošetření rizik 423
6.6 Aplikace na příkladu 424
R4a Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 424
R4b Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 425
R4c Příprava (úprava) plánu ošetření rizik 428
R4d Určení rezerv na rizika (výhledu rizik) a rozpočtu projektu 428
R4e Rozhodnutí o pokračování 430
R4f Schválení projektu 430
R4g Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu 431
6.7 Shrnutí 431
6.8 Kontrolní úlohy 433
Řešení úloh v kapitole 6 434
Literatura 437
7. Fáze R5 - Řízení rizik 439
7.1 Cíle, zásady a postup pro Řízení rizik 440
7.2 Potřebné vstupní údaje 441
7.3
Metody vhodné pro Řízení rizik 442
7.3.1 Způsob sledování a kontroly rizik 442
7.3.1.1 Stavy rizik 442
7.3.1.2 Registr rizik 444
7.3.2
Využití vytvořené hodnoty (earned value) pro indikaci rizika 450
7.3.3 Práce s rezervami projektu 454
7.3.4 Organizace kontroly projektů a jejich rizik 458
7.3.5 Průběžná dokumentace procesu managementu rizik 460
7.3.5.1 Dokumentace řízení rizik, aktualizace registru rizik 460
7.3.5.2 Dokumentace zkušeností, poučení 462
7.3.6 Komunikace v průběhu managementu rizik 463
7.4 Popis postupu Řízení rizik 465
R5a Monitoring a řízení rizik 465
R5b Přezkoumávání rizika 472
7.5 Výstupy fáze Řízení rizik 475
7.6 Aplikace na příkladu 475
R5a Monitoring a řízení rizik 475
R5b Přezkoumávání rizika 477
7.7 Shrnutí 477
7.8 Kontrolní úlohy 478
Řešení úloh v kapitole 7 479
Literatura 480
8. Fáze R6 - Závěrečné vyhodnocení 481
8.1
Cíle, zásady a postup pro Závěrečné vyhodnocení 482
8.2 Potřebné vstupní údaje 483
8.3 Báze znalostí managementu rizik 484
8.4 Popis postupu Závěrečného vyhodnocení 488
R6a Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu 488
R6b Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky 491
8.5 Výstupy fáze Závěrečné vyhodnocení 493
8.6 Aplikace na příkladu 494
R6a Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu 494
R6b Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky 496
8.7 Shrnutí 497
8.8 Kontrolní úlohy 498
Řešení úloh v kapitole 8 499
9. Modifikace metodiky podle typu a složitosti projektu 501
9.1
Minimální rozsah managementu rizik projektu 502
9.2
Komentář k použití metod managementu rizik 506
9.3 Použití formulářů 506
9.4 Shrnutí 508
9.5 Kontrolní úlohy 508
Řešení úloh v kapitole 9 509
10. Zavedení metodiky managementu rizik projektů 511
10.1
Rámec řízení rizik podle normy ISO 31000 512
10.2
Vývoj stupně zavedení managementu rizik projektů 513
10.2.1
Intuitivní nebo plošné řešení rizik bez zavedené metodiky 514
10.2.2 Zvládnutí základních principů managementu rizik 515
10.2.3 Zvládnutí metodiky a její zlepšování 516
10.3
Doporučený postup zavádění managementu rizik 516
10.3.1 Zavádění managementu rizik "z nuly" 516
10.3.2 Zvýšení úrovně managementu rizik 517
10.4 Shrnutí 519
10.5 Kontrolní úlohy 520
Řešení úloh v kapitole 10 520
Literatura 520
Závěr 521
Přílohy 523
Seznam zkratek 564
Literatura 568
Shrnutí/Summary 576
Rejstřík 578


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Manažerská ekonomika
5., aktualizované a doplněné vydání

Investiční rozhodování a řízení projektů
Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů

Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Krizové řízení podniku
2., aktualizované a rozšířené vydání

Ekonomické a finanční řízení firmy
Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Investiční controlling
Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Měření výkonnosti
Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti

Zlepšování podnikových procesů

Tvorba strategie a strategické plánování
Teorie a praxe

5 kroků k úspěšnému projektu
22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty

Světové standardy projektového řízení
pro malé a střední firmy
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.