Manažerská ekonomika

5., aktualizované a doplněné vydání

Autor:

Synek Miloslav a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 480 stran
Datum vydání:07.02.2011
Katalogové číslo:3757
ISBN:978-80-247-3494-1
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 635 Kč
Stav: Skladem
ks

Nové, aktualizované a doplněné vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Dále zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování podniků a internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Oproti předchozímu vydání je celý text doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice. Rozšířena je například problematika finančního krizového managementu, sanace podniku a insolvenčního řízení, témata strategického řízení nákl
adů a měření výkonnosti, doplněna je problematika inovací a oblast nákupu. Autorský kolektiv knihy tvoří přední odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze a ČVUT v Praze.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Publikaci "Manažerská ekonomika" lze doporučit všem zájemcům, kteří se vydali za poznáním podstaty a účelu manažerské ekonomiky. Může jim být nejen poučením, ale také podmětem k zamyšlení nad nástroji, metodami a procesy využívanými k efektivnímu řízení ekonomiky podniku a jeho úseků. Jednotlivé oblasti manažerské ekonomiky jsou autorským kolektivem zpracovány s vysokou odbornou erudicí zajímavým a originálním způsobem. Vedle bohaté obsahové náplně textu ocení potenciální čtenáři zejména úsilí autorů o co nejtěsnější propojení oslovených oblastí podnikové ekonomiky s každodenní manažerskou praxí.
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku
Fakulta strojní
ČVUT v Praze
Čtenáři se do rukou dostává páté vydání jedné z našich nejlepších a nejúspěšnějších knižních publikací v oblasti podnikohospodářské vědy. Kniha má jasnou a komplexní strukturu, jednotlivé části jsou logicky provázány. Zkušený autorský kolektiv dokáže i složitá a náročná témata vysvětlit srozumitelně, přehledným a čtivým způsobem. Publikace je určena jak pro manažerskou praxi, tak pro studenty vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření.
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
vedoucí katedry podnikového hospodářství
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita

O autorovi


Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.
Je profesorem na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde po roce 1989 vybudoval katedru podnikové ekonomiky, kterou po třináct let vedl. Je profesorem na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) a na Institutu oceňování majetku (IOM) v Praze; je lektorem několika vzdělávacích organizací v ČR. Byl dlouholetým členem vědeckých rad VŠE v Praze a Fakulty podnikohospodářské, Fakulty hospodářské Technické univerzity v Liberci, členem habilitační komise Masarykovy univerzity v Brně a ČVUT v Praze, externím spolupracovníkem Českého institutu pro akreditaci. Několik let byl předsedou představenstva strojírenské společnosti, byl členem jedné ze subkomisí Ministerstva financí pro hodnocení nákupu supersoniků Gripen. Je autorem několika odborných ekonomických knih a učebnic a autorem zhruba sta odborných článků. V roce 1990 absolvoval postgraduální kurz pro řídicí pracovníky na Univerzitě IOWA v USA, v roce 1992 stáž na Texas A-M University v USA a v
roce 2000 na universitě RIT v Rochestru v USA. Svou odbornou specializací je zaměřen na kapacitní výpočty v průmyslu, teorii a řízení nákladů, finanční management, investice a jejich hodnocení a rozbory hospodářské činnosti podniků. Jako výraz ocenění zásluh o rozvoj českého ekonomického myšlení mu byla v roce 2008 udělena Medaile Aloise Rašína.

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky (prezenční, distanční), na všech stupních studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Přednáší na PIBS - Mezinárodní manažerské škole při VŠE a IPFM v programech MBA. Je členkou vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, dále na Fakultě ekonomicko správní Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou řady redakčních rad. Aktivně se podílí na vědeckém výzkumu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a intenzivně také spolupracuje s podnikovou sférou. Je autorkou několika vysokoškolských učebnic (např. Manažerské finance, Finanční analýza krok za krokem, Oceňování podniku) a řady odborných článků. Patří k předním odborníkům v České republice na oceňování podniků a na finanční management.

Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dlouhodobě působí jako pedagog. Současně vyučuje i v dalších vzdělávacích institucích v ČR a v zahraničí. K jeho posluchačům patří nejenom studenti, ale i řídicí pracovníci. Ve své odborné práci se orientuje na problematiku ekonomiky podniku a podnikového okolí. Úzce spolupracuje s hospodářskou praxí jako odborný poradce na podnikové i národohospodářské úrovni. Byl členem statutárních orgánů několika organizací. Patří k zakladatelům Českého institutu interních auditorů, kde v současné době spolupracuje na mezinárodním programu certifikace interních auditorů. Zaměřuje se i na externí posuzování kvality interního auditu. Jeho aktuální vědecko-výzkumná práce je spojena s adaptací podniků na proces globalizace.

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Státní finanční akademii v St. Petersburgu a na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Kromě VŠE byl zaměstnán jako ekonom v SBČS, jako ředitel Ústavu pro práce na souhrnných prognózách ČR a jako samostatný výzkumný pracovník v Mezinárodním vědecko-výzkumném ústavu problémů řízení. Jeho pedagogická, publikační a vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje na oblast obecné podnikové ekonomiky, cenovou problematiku a inovační procesy. V současné době je rektorem Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, viceprezidentem Asociace inovačního podnikání ČR a členem redakční rady časopisu Inovační podnikání & transfer technologií. Externě přednáší mj. na Pražské mezinárodní manažerské škole, na Donau-Universität Krems a na ESCP-EAP Berlin.

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Profesor Fakulty elektrotechnické ČVUT, na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, kterou vedl v letech 1994-2006. Člen oborové rady doktorského studia na FEL ČVUT, účastník komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací a pro habilitace na různých VŠ. Řadu let působil ve vědeckých radách několika vysokých škol. Člen International Society for Inventory Research, viceprezident České marketingové společnosti a předseda hodnotitelské komise soutěže Marketér roku, předseda zkušební komise Českého institutu pro marketing CIMA-A a C, předseda redakční rady Marketing & komunikace. Jeho publikační činnost reprezentuje řada knih (v poslední době Výrobek a jeho úspěch na trhu, Střety marketingu, Řízení výroby a nákupu, Marketing od myšlenky k realizaci, Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy), překlady odborných knih, příručky pro praxi, řada odborných statí, recenzí a posudků, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích. Zabývá se managementem, marketin
gem, řízením výroby a nákupu a nákupním marketingem.

O autorech 11
Úvod 13
1. Založení podniku 19
1.1 Úvod 20
1.2 Činnosti související se založením podniku 24
1.3 Volba právní formy podniku 26
1.3.1 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy 26
1.3.2 Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání 33
1.3.3 Nové formy obchodních společností 34
1.4 Postup při zakládání podniku 36
1.4.1 Živnost 36
1.4.2 Postup při založení obchodní společnosti 39
1.5 Zakladatelský rozpočet 41
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku 47
2.1 Co rozumíme majetkovou strukturou podniku 48
2.1.1 Co to je dlouhodobý majetek 48
2.1.2 Co to je oběžný majetek 50
2.1.3 Likvidnost a likvidita 51
2.1.4 Na čem závisí majetková struktura podniku 51
2.2 Co to je kapitálová struktura podniku a na čem závisí 52
2.2.1 Vlastní kapitál je základem podnikání 53
2.2.2 Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik 55
2.2.3 Co to je optimální kapitálová struktura 59
2.3 Rozvaha - obraz majetkové a kapitálové struktury podniku 61
2.4 Jak oceňujeme majetek podniku 63
2.5 Jak oceňujeme dluhy (pasiva) podniku 65
2.6 Oceňování podniku jako celku 66
2.7 Oceňování a inflace 68
2.8 Restrukturalizace podniku - cesta ke zvýšení jeho hodnoty 69
3. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 73
3.1 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření 74
3.2 Tržby 76
3.3 Náklady 80
3.3.1 Pojetí nákladů 80
3.3.2 Klasifikace nákladů 81
3.3.3 Evidence nákladů 83
3.3.4 Manažerské pojetí nákladů 85
3.3.5 Variabilní a fixní náklady 86
3.3.6 Nákladové funkce 90
3.3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) 93
3.3.8 Plánování nákladů a kontrola 98
3.3.9 Kalkulace nákladů 101
3.3.10 Metody kalkulace 104
3.3.11 Druhy kalkulací 115
3.3.12 Rozbor kalkulací 123
3.3.13 Rozpočty 123
3.3.14 Globální metody plánování a rozboru nákladů 128
4. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku 133
4.1 Úloha zisku v podnikání 134
4.2 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady 135
4.3 Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny 141
4.3.1 Stanovení limitu variabilních nákladů 141
4.3.2 Stanovení limitu fixních nákladů 142
4.3.3 Stanovení limitu minimální výše ceny 143
4.3.4 Kombinované úlohy 144
4.4 Výběr optimální varianty 146
4.5 Stanovení bodu maximálního zisku 148
4.6 Provozní páka a riziko 149
4.7 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků (Cash Break Even Analysis) 152
5. Inovace a marketing 155
5.1 Inovační procesy v podniku 156
5.1.1 Invence - inovace - imitace 156
5.1.2 Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu 157
5.1.3 Efektivnost inovací 163
5.1.4 Financování inovačního procesu 166
5.1.5 Organizační stránka inovačního procesu 172
5.2 Marketing 173
5.2.1 Podstata marketingu 173
5.2.2 Strategická východiska marketingového přístupu 174
5.2.3 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí 179
5.2.4 Marketingový mix 181
5.2.5 Marketingová logistika 195
5.2.6 Podněcování odbytu (komunikační mix, propagace) 196
5.2.7 Marketingový controlling a audit 198
6. Nákup 205
6.1 Základní charakteristika pojmu nákup 206
6.2 Nákup v tržně orientované firmě 207
6.3 Komplexní standardizace a nákup 209
6.4 Model nákupního marketingu 211
6.4.1 Situační analýza 211
6.4.2 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 213
6.4.3 Poznání potřeb 216
6.4.4 Analýza a volba nákupního trhu 220
6.4.5 Analýza a volba dodavatele 220
6.4.6 Poptávka a hodnocení nabídky 221
6.4.7 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 222
6.4.8 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 223
6.5 Řízení zásob 224
6.5.1 Výchozí pojmy řízení zásob 224
6.5.2 Vlastní řízení zásob 231
6.6 Materiálová dispozice 236
6.7 Just-In-Time - integrace dodavatelů 238
6.8 Integrace nákupu v rámci hodnototvorného řetězce firmy 241
6.9 Řízení dodavatelského řetězce - supply chain management 242
7. Výroba 251
7.1 Co rozumíme výrobou 252
7.2 Co, jak a pro koho vyrábět 253
7.3 Plánování výroby 254
7.3.1 Plánování výrobního programu 254
7.3.2 Plánování výrobního procesu 258
7.4 Výrobní kapacita 259
7.4.1 Jak počítáme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů 263
7.4.2 Výrobní kapacita daná součtem dílčích výrobních kapacit 263
7.5 Produktivita 267
7.5.1 Produktivita práce 267
7.5.2 Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorů) 271
7.5.3 Nové podnikové systémy 276
8. Investiční činnost 281
8.1 Úvod 282
8.2 Makroekonomické a podnikové pojetí investic 282
8.2.1 Makroekonomické pojetí investic 282
8.2.2 Podnikové pojetí investic 283
8.3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů 284
8.3.1 Plánování investic 284
8.3.2 Jak klasifikujeme investiční projekty 286
8.4 Klasifikace investic v podniku 288
8.5 Zdroje financování investic 289
8.6 Hodnocení efektivnosti investic 291
8.6.1 Podstata a postup 291
8.6.2 Určení kapitálových výdajů 293
8.6.3 Odhad budoucích peněžních příjmů 294
8.6.4 Určení podnikové diskontní míry 297
8.6.5 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cash flow) 299
8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic 301
8.7.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic 302
8.7.2 Metoda doby splacení 304
8.7.3 Metoda čisté současné hodnoty 305
8.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 307
8.7.5 Metoda volného cash flow 308
8.7.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA v hodnocení investičních projektů 309
8.8 Opce 309
8.9 Leasing 310
8.10 Porovnávání investičních variant 313
8.10.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant 313
8.10.2 Výběry investičních možností - stanovení pořadí akcí 318
8.11 Investiční riziko 318
8.12 Portfolio 323
8.13 Investice do cenných papírů 323
9. Financování podniku 329
9.1 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu 330
9.2 Jaké druhy financování podniku známe 332
9.3 Běžné (krátkodobé) financování - řízení pracovního kapitálu 334
9.3.1 Jak určíme výši oběžného majetku 335
9.3.2 Věcné řízení oběžného majetku 339
9.3.3 Způsob financování oběžného majetku 340
9.3.4 Zdroje krátkodobého financování 341
9.4 Řízení cash flow 342
9.4.1 Co to je cash flow a jaký má význam 342
9.4.2 Zisk versus cash flow 343
9.4.3 Jak zjistíme cash flow 346
9.5 Finanční analýza - základ finančního řízení 349
9.5.1 Metody a postup analýzy 350
9.5.2 Pravidla financování a kapitálová struktura - bilanční pravidla 352
9.5.3 Poměrové ukazatele a komparativní analýza 353
9.5.4 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA 364
9.5.5 Balanced scorecard 366
9.5.6 Trendová analýza 366
9.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů 367
9.5.8 Fundamentální a technická finanční analýza 368
9.5.9 Mezipodnikové srovnávání 369
9.5.10 Grafická analýza (spider graf) 369
9.5.11 Hodnocení společensko-politických úloh podniku 371
9.6 Finanční plánování 371
9.7 Finanční řízení za krize podniku 373
9.7.1 Symptomy blížící se finanční krize 374
9.7.2 Hlavní opatření k překonání krize 375
10. Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné a nadnárodní podniky 385
10.1 Sdružování podniků 386
10.1.1 Koncentrace a kooperace 386
10.1.2 Fúze a akvizice 389
10.1.3 Strategické aliance 391
10.2 Internacionalizace podnikových činností 392
10.3 Společné a nadnárodní podniky 396
10.3.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti 396
10.3.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí 398
10.3.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) 400
10.3.4 Nadnárodní podniky 402
11. Rozbory, controlling, interní audit 407
11.1 Rozbor výkonnosti podniku 408
11.1.1 Význam rozboru pro řízení 408
11.1.2 Metody rozboru 408
11.1.3 Předpoklady rozboru 409
11.1.4 Ukazatele 409
11.1.5 Soustavy ukazatelů 411
11.1.6 Postup rozboru finanční výkonnosti podniku 412
11.1.7 Měření výkonnosti v rámci rozborové činnosti 413
11.2 Controlling 414
11.2.1 Controlling, podstata, vývoj, funkce 414
11.2.2 Základní controllingové aktivity a nástroje 417
11.2.3 Organizační začlenění controllingu 419
11.3 Interní audit 420
11.3.1 Podstata interního auditu 420
11.3.2 Rozdíly mezi interním a externím auditem 423
11.3.3 Vnitřní podniková kontrola a interní audit 424
11.3.4 Controlling a interní audit 426
11.3.5 Risk-management a interní audit 426
11.3.6 Self auditing (Control Self-Assessment) 427
11.3.7 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku 427
11.3.8 Výbor pro audit 428
11.3.9 Typy interního auditu 428
11.3.10 Postup interního auditu 429
12. Sanace a zánik podniku 435
12.1 Sanace 436
12.2 Zánik podniku 445
12.2.1 Zrušení a zánik 445
12.2.2 Likvidace společnosti 446
12.2.3 Konkurz 448
Výkladový slovník 451
Summary 463
Rejstřík 465


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Makroekonomie
2., aktualizované vydání

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
2., aktualizované a rozšířené vydání

Podnikání malé a střední firmy
3., aktualizované a doplněné vydání

Tvorba strategie a strategické plánování
Teorie a praxe

Integrované řízení výroby
Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
2., aktualizované a rozšířené vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.