Mikroekonomie

2., aktualizované vydání

Autor:

Jurečka Václav a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 368 stran
Datum vydání:21.08.2013
Katalogové číslo:3578
ISBN:978-80-247-4385-1
Edice:Expert
Kategorie:Ekonomie
Cena: 429 Kč
Stav: Skladem
ks

Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro laika často skrytými - principy ekonomického života, je publikace velmi užitečnou pomůckou, která mu umožní zpřesnit jeho vlastní, na masmédiích nezávislou analýzu ekonomické scény.
Výklad je srozumitelný a přes náročnost prezentované problematiky přátelský vůči čtenáři. Text je doplněn grafickým aparátem, avšak jen v případě, že je pro čtenáře oporou, a nikoliv zbytečnou zátěží. Ve struktuře publikace jsou zastoupena témata prověřená hospodářskou historií a ekonomickou pedagogikou i ta, která dominují v dnešních diskusích o ekonomickém životě jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě. Nechybí zde teoretická analýza chování spotřebitele a firmy, tržního mechanismu, trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů, externalit a veřejných statků, rozdělovacích procesů, ekonomické úlohy vlády ani ekonomická analýza politiky.
Samozřejmě, že publikace neopomíjí ani zkušenosti z finanční a ekonomické krize, která mění pohledy na způsob aplikace poznatků ekonomické vědy a na hospodářskou politiku, aniž však zneplatňuje jádro mikroekonomie, mohli bychom říci její „zlatý fond“, který je obsahem této knihy. Ukazuje se také, že právě krizové jevy v národní a světové ekonomice zvýrazňují potřebu poznání jejich „anatomie“, a k tomuto poznání může přispět i studium této publikace.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí; v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.

Ing. Martin Hon, Ph.D.
Je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Národohospodářství (2002). V roce 2009 ukončil doktorské studium v oboru Ekonomie na téže fakultě. Od roku 2004 působí jako odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Vyučuje mikroekonomii a makroekonomii ve všech typech kurzů. V oblasti výzkumu se zaměřuje na regulaci trhů, ekonomiku energetických odvětví a na ekonomické nástroje ochrany klimatu.

Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Ekonomika průmyslu, v roce 1985. Po několikaleté praxi v podnikové sféře působí od roku 1992 jako odborná asistentka na katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Přednáší v kurzech mikroekonomie a makroekonomie v bakalářském i navazujícím stupni studia, včetně výuky těchto předmětů v angličtině. Pro zahraniční studenty rovněž vyučuje kurz protimonopolní regulace a ochrany hospodářské soutěže v EU. Dlouhodobě se specializuje na zkoumání vlivu přímých zahraničních investic na ekonomiku ČR. V této oblasti obhájila v roce 2001 doktorskou disertační práci v oboru Ekonomie. Pobývala na studijních stážích na několika zahraničních vysokých školách ekonomického zaměření.

Dr. Ing. Eva Kolcunová
Absolvovala studium v oboru Politická ekonomie na Ekonomické fakultě Rostovské státní univerzity (1979). Doktorský titul získala v oboru Ekonomie (1998) na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Na počátku své akademické kariéry pracovala na katedře politické ekonomie a posléze na katedře ekonomie Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, kde vyučuje mikroekonomii a makroekonomii pro bakalářské a magisterské studium. Vede rovněž základní kurzy ekonomie pro technické obory na jiných fakultách VŠB - TU Ostrava a na jiných (vyšších odborných) školách v regionu. Absolvovala několik studijních pobytů ve frankofonních zemích. Od roku 2010 je předsedkyní regionální pobočky České společnosti ekonomické a členkou výkonného výboru a představenstva České společnosti ekonomické.

Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (1985). S touto školou spojila i svou dosavadní pracovní kariéru a působí zde jako odborná asistentka na katedře ekonomie. Na stejné fakultě ukončila v roce 2000 doktorské studium v oboru Ekonomie. Její specializací jsou dějiny ekonomických teorií, mikroekonomie a manažerská ekonomie. Kromě výuky na Ekonomické fakultě rovněž přednáší na jiných fakultách VŠB - TU Ostrava a v kurzech celoživotního vzdělávání a MBA. Absolvovala několik studijních pobytů na John Moores University v Liverpoolu. Působila také jako lektor předmětu Ekonomie v Systému certifikace účetních organizovaném Institutem svazu účetních. V oblasti výzkumu se specializuje na problematiku inflace.

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 12
Předmluva 14
Část A Úvod do ekonomie
1. Seznámení s ekonomií 18
1.1 Smysl ekonomie 19
1.2 Ekonomie pozitivní a normativní 20
1.3 Vznik a vývoj ekonomie 21
1.4 K názvu našeho předmětu 23
1.5 Charakter ekonomických zákonů 23
1.6 Metody používané v ekonomii 24
1.7 Místo ekonomie v systému ekonomických věd 25
2. Potřeby a výroba 28
2.1 Potřeby a jejich uspokojování 28
2.1.1 Zájmy 28
2.2 Výrobky a služby 30
2.3 Výrobní faktory 30
2.4 Problém volby a náklady obětované příležitosti 33
2.5 Hranice produkčních možností firmy 34
2.6 Mezní míra transformace 38
2.7 Hranice produkčních možností ekonomiky 39
2.8 Dělba práce a specializace 42
2.9 Směna 43
2.10 Peníze 43
2.10.1 Funkce peněz 46
3. Poptávka, nabídka a tržní cena 47
3.1 Tři základní ekonomické problémy 47
3.1.1 Typy ekonomik 47
3.1.2 Selhání trhu 49
3.2 Trh a tržní mechanismus 49
3.3 Poptávka 52
3.3.1 Zákon poptávky 54
3.3.2 Faktory ovlivňující poptávku 55
3.3.3 Změna poptávky versus změna poptávaného množství 58
3.4 Nabídka 60
3.4.1 Zákon nabídky 62
3.4.2 Faktory ovlivňující nabídku 62
3.4.3 Změna nabízeného množství versus změna nabídky 64
3.5 Determinace tržní ceny 67
3.5.1 Tržní rovnováha 67
3.5.2 Rovnováha při změnách nabídky a poptávky 69
3.5.3 Teorém pavučiny 74
Část B Teorie poptávky - chování spotřebitele
4. Chování spotřebitele 80
4.1 Celkový a mezní užitek 80
4.2 Přebytek spotřebitele 83
4.3 Maximalizace užitku 85
4.4 Indiferenční analýza - preference, možnosti a optimum spotřebitele 87
4.4.1 Preference 87
4.4.2 Rozpočtové omezení 94
4.4.3 Optimum spotřebitele 97
4.5 Optimum spotřebitele při změně důchodu spotřebitele a při změně ceny 98
4.5.1 Vliv změny důchodu na optimum spotřebitele 98
4.5.2 Vliv změny ceny na optimum spotřebitele - odvození
individuální poptávkové křivky 99
5. Tržní poptávka a její elasticity 105
5.1 Cenová elasticita poptávky 105
5.1.1 Výpočet cenové elasticity poptávky 106
5.1.2 Cenově elastická, cenově neelastická a jednotkově elastická poptávka 107
5.1.3 Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem 110
5.1.4 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky 112
5.2 Důchodová elasticita poptávky 114
5.3 Křížová cenová elasticita poptávky 116
Část C Teorie nabídky - chování výrobce
6. Firma a její cíle 122
6.1 Firma 122
6.1.1 Období v ekonomii. Jak je chápat? 123
6.1.2 Cíle firmy 124
6.2 Produkce firmy a její produkční funkce 126
6.2.1 Kombinace a substituce výrobních faktorů jako ekonomický problém 127
6.2.2 Produkční funkce 129
7. Produkt firmy 131
7.1 Zákon klesajícího mezního produktu 132
7.2 Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy 137
7.2.1 Křivka stejné produkce - izokvanta 137
7.2.2 Izokvantová mapa 140
7.2.3 Křivka stejných nákladů - izokosta 142
7.2.4 Hledání bodu optima 146
8. Náklady firmy 150
8.1 Náklady firmy 150
8.1.1 Náklady firmy v krátkém období 150
8.1.2 Náklady v dlouhém období 158
8.1.3 Explicitní a implicitní náklady 164
8.1.4 Soukromé, externí a společenské náklady 164
8.1.5 Transakční náklady 165
8.1.6 Utopené náklady 166
9. Příjmy a zisk firmy 168
9.1 Příjmy firmy 168
9.2 Zisk firmy 169
9.2.1 Případ jedné pekárny 172
Část D Firma v tržních strukturách
10. Typy tržních struktur 176
10.1 Konkurence 177
11. Firma v dokonalé konkurenci 180
11.1 Průměrný a mezní příjem firmy v dokonalé konkurenci 182
11.2 Rozhodnutí firmy o rozsahu produkce 184
11.3 Křivka nabídky firmy 185
11.4 Dokonale konkurenční firma s ekonomickým ziskem 187
11.5 Dokonale konkurenční firma s nulovým ekonomickým ziskem a rovnováha odvětví 188
11.6 Dokonale konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 190
11.7 Dokonale konkurenční firma v "bodě uzavření" 191
11.8 Dopřesnění nabídkové křivky firmy 195
12. Firma jako monopol 196
12.1 Bariéry vstupu do odvětví 196
12.2 Monopol jako odvětví 198
12.3 Monopolní firma jako "cenový tvůrce" 200
12.4 Průměrný a mezní příjem monopolní firmy 201
12.5 Monopolní cena a monopolní zisk 204
12.6 Monopolní firma s normálním ziskem a s ekonomickou ztrátou 206
12.7 Neefektivnost plynoucí z monopolu 209
12.7.1 Ztráta mrtvé váhy 209
12.7.2 Dobývání či hledání renty 210
12.7.3 X-neefektivnost 211
12.8 Potřeba zaostření pohledu 212
12.9 Protimonopolní politika - ochrana hospodářské soutěže 212
12.10 Přirozený monopol 216
12.11 Smysl studia monopolu 219
13. Firma v oligopolní tržní struktuře 221
13.1 Oligopol 221
13.1.1 Komplikace: zalomení křivky poptávky 223
13.2 Čtyři cesty k cenové koordinaci 225
13.2.1 Kartel - smluvní oligopol 226
13.2.2 Cenové vůdcovství - oligopol s dominantní firmou 228
13.2.3 Paralelní tvorba cen 229
13.2.4 Barometrická tvorba cen 230
13.3 Oligopol a velké firmy 231
13.4 Teorie her 232
14. Firma v monopolistické konkurenci 237
14.1 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickým ziskem 239
14.2 Monopolisticky konkurenční firma s normálním ziskem 240
14.3 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 241
14.4 Tržní nabídka a její elasticita 241
14.4.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích 243
Část E Trhy výrobních faktorů
15. Trh práce 246
15.1 Dokonale konkurenční trh práce 247
15.1.1 Nabídka na trhu práce 247
15.1.2 Poptávka na trhu práce 252
15.1.3 Rovnováha na trhu práce 257
15.2 Nedokonale konkurenční trh práce 258
15.2.1 Segmentace trhu práce 259
15.2.2 Vláda a trh práce 260
15.2.3 Odbory na trhu práce 261
15.2.4 Kolektivní vyjednávání 266
15.2.5 Rozdíly ve mzdách 268
15.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta 273
15.2.7 Monopson na trhu práce 274
16. Trh kapitálu 277
16.1 Formy kapitálu 277
16.2 Investování 279
16.3 Poptávka po kapitálu 281
16.4 Nabídka kapitálu 285
16.4.1 Úspory 285
16.4.2 Nabídka úspor - zapůjčitelných fondů 286
16.5 Trh kapitálu - zapůjčitelných fondů 287
16.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu 290
16.5.2 Kapitálový trh 292
16.6 Investiční rozhodování 293
16.6.1 Současná hodnota 293
16.6.2 Skladba portfolia 296
17. Trh přírodních zdrojů 299
17.1 Trh neobnovitelných zdrojů 299
17.2 K trhu obnovitelných přírodních zdrojů 304
17.3 Trh půdy 307
Část F Některé souvislosti působení tržního mechanismu
18. Tržní mechanismus a rozdělování důchodu 312
18.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělení důchodu a bohatství 312
18.2 Způsoby měření nerovností 313
18.2.1 Míra nerovnosti 313
18.2.2 Lorenzova křivka 314
18.2.3 Giniho koeficient 315
18.2.4 Míra chudoby 317
18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 317
18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 318
18.3.2 Transferové platby 318
18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 318
19. Externality 322
19.1 Externality a problém efektivnosti 324
19.2 Cesty k řešení externalit 325
19.2.1 Soukromé přístupy k řešení externalit 326
19.2.2 Vládní přístupy k řešení externalit 328
20. Veřejné statky 331
20.1 Problém černého pasažéra 332
20.1.1 Financování veřejných statků 334
20.2 Optimální množství veřejného statku 335
21. Trh a mikroekonomická úloha vlády 338
21.1 Vytváření prostředí příznivého pro působení tržního systému 339
21.2 Náprava tržních selhání 341
21.3 Modifikace některých důsledků tržní regulace 342
21.3.1 Přerozdělování důchodu a bohatství 342
21.3.2 Ovlivňování alokace zdrojů s cílem změnit geografické složení národní produkce 343
21.3.3 Funkce vlády v některých dalších oblastech 343
22. Ekonomie politického trhu - teorie veřejné volby 346
22.1 Ekonomická analýza politiky 346
22.1.1 Ekonomie politického trhu 346
22.1.2 Subjekty politického trhu 347
22.1.3 Dobývání renty a korupce 348
22.2 Typy rozhodnutí 350
22.3 Mechanismy veřejné volby 352
22.3.1 Hlasovací paradox 352
22.3.2 Jánabráchismus 354
22.4 Teorém středního voliče 354
22.5 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 356
Použitá literatura 358
Summary 360
Rejstřík 361


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Makroekonomie
2., aktualizované vydání

Ekonomie evropské integrace
4. vydání

Zásady ekonomie

Průvodce základními statistickými metodami

Společenské vědy pro techniky
Ekonomie, právo, politologie
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.