>Právo>Právo pro každého>Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Vlastnictví a věcná práva

Autor:

Novotný Petr, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona, Štýsová Monika

Formát / stran:17×24 cm, 168 stran
Datum vydání:21.02.2014
Katalogové číslo:4258
ISBN:978-80-247-5166-5
Edice:Právo pro každého
Kategorie:Právo pro každého
Cena: 229 Kč
Stav: Skladem
ks
Všechno co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciální pozornost věnujeme bytovému spoluvlastnictví, především právům a povinnostem vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i zcela nové úpravě správy cizího majetku.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
---
Mgr. Kristina Kedroňová
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na občanské a obchodní právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifikaci soukromého práva.
---
JUDr. Ilona Štrosová, LL.M.
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém Pasově. V současné době je advokátkou spolupracující s kanceláří Rödl & Partner, kde se věnuje především obchodnímu právu. Zároveň je studentkou postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru finančního práva a finanční vědy. Pravidelně se věnuje publikační činnosti.
---
Mgr. Monika Štýsová
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. V kanceláři Rödl & Partner působí jako advokátka od roku 2008. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a farmaceutické právo. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se i přednáškové činnosti.
---
Na odborné podpoře této publikace se podílela společnost Rödl & Partner.
Společnost Rödl & Partner patří v České republice k jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských společností. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství, a to díky své síti více než dvou set poradců všech uvedených oborů. V České republice působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.
Díky dlouholetým zkušenostem zná Rödl & Partner požadavky a možnosti českého trhu. Respektuje přeshraniční zájmy klienta, místní poměry a zároveň zajišťuje vysoký a jednotný standard poskytovaných služeb. Na základě úzké interdisciplinární spolupráce poradců na národní i mezinárodní úrovni nabízí společnost ucelený soubor poradenských služeb šitých na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak poskytují komplexní poradenství v národním
i mezinárodním kontextu.
Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku 2012 a 2013 v oboru daňového práva.
Celosvětově je kancelář zastoupena 91 pobočkami v 40 průmyslových zemích. Silnou pozici zaujímá především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, ale i v Asii a USA.

Úvod
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
i. Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
Věci nemovité a movité
Věci zastupitelné
Zuživatelná věc
Hromadná věc
Obchodní závod, rodinný závod
Pobočka a odštěpný závod
Obchodní tajemství
Součást věci
Příslušenství
Cenné papíry
Zastupitelné cenné papíry
Forma cenného papíru
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru
Stejnopisy
Kupón a talón
Hromadná listina
Zaknihované cenné papíry
Evidence zaknihovaných cenných papírů
Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
ii. Věcná práva
Veřejný seznam
Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
Kapitola 2 Držba
i. Co je to držba
Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
ii. Kdo může být držitelem
iii. Co lze držet
iv. Okamžik a způsob nabytí držby
v. Aspekty držby
Řádná držba
Poctivá a nepoctivá držba
Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
(Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
Pravá držba
Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
vi. Ochrana držby
Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
vii. Zánik držby
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
i. Co lze vlastnit
ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
Reivindikační žaloba
Co lze žalobou požadovat
Rozhodnutí soudu
Negatorní žaloba
Formulace nároku v žalobě
Rozhodnutí soudu
Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
iv. Přírůstky
Přírůstky movité věci
Umělé přírůstky
Zpracování
Smísení
Stavba
Přestavek
v. Vydržení
Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
Mimořádné vydržení
vi. Nabytí vlastnického práva převodem
Převod vlastnictví k movité věci
Nabytí nemovitých věcí
vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
i. Ochrana sousedských práv
ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv. Stromy u společné hranice pozemků
v. Opora pozemků
vi. Voda, sníh a led
vii. Stavba na sousedním pozemku
viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
i. Nezbytná cesta
ii. Rozhrada
Kapitola 6 Přivlastnění
Kapitola 7 Nález
i. Panství nad věcí
ii. Povinnost nálezce
iii. Postup při nálezu
iv. Správa nalezené věci
v. Věci skryté
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
i. Pojem spoluvlastnictví
ii. Ochrana spoluvlastnictví
iii. Vznik spoluvlastnictví
iv. Spoluvlastnický podíl
v. Správa společné věci
vi. Správce společné věci
vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
x. Přídatné spoluvlastnictví
xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
i. Vznik jednotky
Prohlášení
Výstavba domu s jednotkami
ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii. Převod jednotky
iv. Správa domu a pozemku
Správce
Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
Zrušení společenství vlastníků
v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
Kapitola 10 Právo stavby
i. Pojem práva stavby
ii. Doba trvání práva stavby
iii. Vznik a zánik práva stavby
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
i. Služebnosti
ii. Pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítě
Opora cizí stavby
Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
Právo na vodu
Služebnost rozlivu
Služebnost stezky, průhonu a cesty
Právo pastvy
iii. Užívací právo
iv. Požívací právo
v. Služebnost bytu
vi. Zánik služebností
vii. Reálná břemena
Kapitola 12 Zástavní právo
i. Vznik zástavního práva
Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
Způsobilý předmět zástavního práva
Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
Zástavní smlouva
Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zákonné zástavní právo
ii. Druhy zástav
Movitá věc
Nemovitá věc
Věc hromadná
Podíl v korporaci
Cenný papír
Pohledávka
iii. Rozsah zástavního práva
iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
v. Výkon zástavního práva
vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii. Zánik zástavního práva
Kapitola 13 Zadržovací právo
Kapitola 14 Správa cizího majetku
i. Prostá a plná správa cizího majetku
ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv. Inventář, jistota a pojištění
v. Společná správa
vi. Obezřetné investice
vii. Skončení správy
viii. Svěřenský fond
Založení svěřenského fondu
Svěřenský správce
Obmyšlený


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Nový občanský zákoník
Principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník
Rodinné právo

Nový občanský zákoník
Dědické právo

Nový občanský zákoník
Náhrada škody

Nový občanský zákoník
Smluvní právo

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Zákon o obchodních korporacích
s komentářem

Rádce nájemníka bytu
8. zcela přepracované vydání

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání
právo - účetnictví - daně
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.