>Pedagogika>Pedagogika>Obecná didaktika

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

Autor:

Skalková Jarmila

Formát / stran:17×24 cm, 328 stran
Datum vydání:10.04.2007
Katalogové číslo:2713
ISBN:978-80-247-1821-7
Edice:Pedagogika
Kategorie:Pedagogika
Cena: 399 Kč
Stav: Skladem
ks
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Úvod
I. ČÁST
DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT
1. Předmět didaktiky
1.1 Problémy předmětu didaktika
1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole
1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik
1.4 Metody didaktických výzkumů
Základní literatura
II. ČÁST
VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU
2. Vzdělání v didaktickém systému
2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí
2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání
2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání
2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné
2.5 Vzdělání základní
2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém
2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného
2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu
tisíciletí
2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti
Základní literatura
3. Učivo a jeho výběr
3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem
3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie
3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti
3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů
3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula
3.3 Alternativní a inovační koncepce
Základní literatura
4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech
4.1 Učební plány
4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace
4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech
4.1.3 Učební plán působí jako celek
4.2 Učební osnovy
4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace
4.3 Kurikulární dokumenty
4.4 Rámcové vzdělávací programy
Základní literatura
5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků
Základní literatura
III. ČÁST
VYUČOVACÍ PROCES
6. Vyučování jako celistvý proces
6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu
6.2 Struktura celistvého procesu vyučování
6.3 Funkce cíle v procesu vyučování
6.3.1 Konkretizace cílů vyučování
6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení
6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu
6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování
Základní literatura
7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků
7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele
7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování
7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání
7.3.1 Osvojování nového vědění
7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.1 Problémové situace ve vyučování
7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování?
7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování
7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování
7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování
Základní literatura
8. Vyučovací metody
8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod
8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu
8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce
8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně demonstrační
8.4.3 Metody praktických činností žáků
8.4.4 Hra jako vyučovací metoda
8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
8.6 Systém vyučovacích metod
8.7 Metody diagnostické a klasifikační
8.7.1 Metoda systematického pozorování
8.7.2 Ústní a písemné zkoušky
8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků
8.7.4 Didaktické testy
8.7.5 Klasifikační metody
8.7.6 Stanovení standardů
Základní literatura
9. Organizační formy vyučování
9.1 K vývoji organizačních forem vyučování
9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin
9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině
9.3 Skupinové a kooperativní vyučování
9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování
9.4.1 Individualizované vyučování
9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování
9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích
9.5.1 Exkurze
9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů a
integrovaných učebních celků
9.6.1 Projektové vyučování
9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování
9.7 Domácí učební práce žáků
9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod vyučování
9.8.1 Otevřené vyučování
Základní literatura
10. Didaktické prostředky v procesu vyučování
10.1 Učební pomůcky a multimediální systém
10.2 Programové učení a vyučování, jeho technické prostředky
10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování
10.3.1 Využívání počítačů jako interaktivních systémů
Základní literatura
11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí
Přílohy
Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Logopedie

Dějiny pedagogiky

Pedagogika pro učitele
2., rozšířené a aktualizované vydání

Výuka cizích jazyků

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Pedagogika

Psychodidaktika
Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Rétorika pro pedagogy

Vysokoškolská pedagogika
Pro odborné vzdělávání

Teorie výchovy
K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Obecná didaktika
Pro studium a praxi

Základní učebnice pedagogiky
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.