Psychologie reklamy

4., rozšířené a aktualizované vydání

Autor:

Vysekalová Jitka a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 328 stran
Datum vydání:05.03.2012
Katalogové číslo:3183
ISBN:978-80-247-4005-8
Edice:Expert
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 459 Kč
Stav: Skladem
ks

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři dále získají aktualizované údaje o reklamě v denících, časopisech, rozhlase a televizi, seznámí se s novými příklady efektivních kampaní z roku 2010, dalšími příklady testování reklamy, novými údaji výzkumu postoje české veřejnosti ke značkovému zboží, novými poznatky k účinnosti reklamy na internetu a mnoha dalšími aktuálními informacemi a poznatky. Publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou českou autoritou v oblasti psychologie reklamy, vám odpoví na otázky typu, jakou reklamu váš zákazník preferuje, co se mu líbí a co odmítá, jak na něho působí obraz či zv
uk, jak vytvořit účinnou reklamu a jak zjistit účinnost reklamy. Kniha nemá díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. (vedoucí autorka)
prezidentka České marketingové společnosti (ČMS);
předsedkyně Asociace psychologů trhu (APT);
členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR);
členka Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS).
Jitka Vysekalová získala odborné vzdělání spolu s akademickým titulem na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Pur­kyně v Brně, titul Ph.D. na FSS MU Brno a docenturu na VŠB v Ostravě. Marketingovému výzkumu se věnovala i na odborných stážích v zahraničí: v Institutu pro psychologický výzkum trhu v Norimberku a v odboru pro analýzu image a komunikační výzkum a. s. Siemens v Mnichově. V devadesátých letech získala certifikáty České marketingové společnosti jako marketingový poradce a atestaci MOSPRA jako poradce pro reklamu a propagaci.
Od roku 1994 řídila vlastní společnost Marktest, a. s., zaměřenou na kvalitativní psychologický výzkum trhu. V současné době působí jako nezávislý konzultant v oblasti psychologie trhu a reklamy. Přednáší na UTB Zlín, na Vysoké škole ekonomické v Praze, v Českém institutu marketingové a reklamní komunikace, v Business Institutu v Praze a účastní se řady odborných konferencí a seminářů. Je předsedkyní nebo členkou porot Duhová kulička, Zlatý hrozen, Zlatý středník, Duhový paprsek, v minulých letech se rovněž zúčastnila práce v porotách EFFIE, EUROEFFIE, AURA a dalších. Je členkou certifikační komise České marketingové společnosti a předsedkyní čestného předsednictva soutěže Marketér roku.
Publikuje v odborných periodikách, jako je např. Strategie, Marketing a komunikace, Marketing Magazín, Trend Marketing, Psychologie v ekonomické praxi, Československá psychologie, In-Store Marketing, Lobby, Hospodářské noviny a dalších. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. Výzkum účinnosti propagace (SNTL, 1978), Analýza image (MOSPRA, 1994), Základy marketingu (Fortuna, 1997), Základy psychologie trhu (H + H, 1993), Slovník základních pojmů v marketingu a managementu (Fortuna, 1998), Psychologie trhu (Grada Publishing, 1998), Psychologie spotřebitele (Grada Publishing, 2004), Veletrhy a výstavy (Grada Publishing, 2004), Marketing (Fortuna 2006), Reklama. Jak dělat reklamu (Grada Publishing, 2007, 2010), Image a firemní identita (Grada Publishing, 2010), Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky" (Grada Publishing, 2011).

Spoluautoři

PhDr. Růžena Komárková (kapitola 3)
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie. Absolvovala postgraduální studium na VŠE (obor ekonomika vnitřního obchodu) a na IOV (výpočetní technika), dále sociálně-psychologický výcvik na FF UK a studium v Centru pro prevenci a řešení konfliktů. V letech 1966-2000 se věnovala marketingovému výzkumu a působila jako pedagog na VŠE.
Je spoluautorkou řady odborných publikací a vysokoškolských skript, např. Metody výzkumu spotřebitele (Merkur, 1971), Vybrané psychologické metody v obchodní praxi (Knižnice VÚO, 1978), Člověk v bytě (ÚBOK, 1981), Slovník propagace (Merkur, 1983), Kuchyň (SNTL, 1990), Marketing (Agma, 1991), Základy psychologie trhu (H + H, 1993), Interkulturální management (Grada Publishing, 1996), Motivace pracovního jednání (VŠE, 1996), Psychologie pro ekonomy (Grada Publishing, 1997), Psychologie a socio­logie řízení (Management Press, 1998), Psychologie trhu (Grada Publishing, 1998).

RNDr. Jan Herzmann, CSc.
(případové studie: Test posteru na produkt Skinset, Typologie tváří reklamy L'Oréal, Image značek prádla - korespondenční analýza, Optimalizace výher ve spotřebitelských soutěžích)
Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 1978 získal doktorát. Kandidátem věd v oboru statistika se stal v roce 1984 na VŠE v Praze. V roce 1993 absolvoval studium managementu na Universität St. Gallen ve Švýcarsku.
Profesní dráhu zahájil jako statistik v KVVM, později se věnoval metodologii průzkumů veřejného mínění. V roce 1990 se svým nově vytvořeným týmem obnovil volební výzkumy v Československu, zakázané roku 1948. V roce 1991 spoluzaložil agenturu Factum (nyní Factum Invenio), kterou od roku 1994 řídí. Na přelomu let 2005/2006 založil mezinárodní síť výzkumných agentur Factum Group a stal se jejím výkonným ředitelem. V roce 2009 se podílel na vzniku skupiny ppm factum a stal se jejím managing partnerem. Specializuje se na komerční komunikaci a na veřejné mínění.
Publikoval řadu odborných prací i popularizačních článků, je spoluautorem několika knih a vysokoškolských skript. Působí jako lektor Vysoké školy ekonomické v Praze, B.I.B.S. EU a Českého institutu reklamní a marketingové komunikace, vyučuje v programu CIMA C.
V letech 2001-2003 působil v české porotě soutěže efektivnosti reklamy EFFIE, v roce 2003 reprezentoval Českou republiku v evropské porotě EFFIE. Je členem České marketingové společnosti, kde v letech 2001-2005 vykonával funkci předsedy. Od ledna 2006 působí jako národní reprezentant světové profesní asociace ESOMAR pro Českou republiku.
Dlouhodobě se angažuje v neziskových a charitativních organizacích. Je členem českého Výboru pro UNICEF a členem správní rady Nadace Karla Pavlíka. Založil občanské sdružení VPT Lipno a jako jeho předseda se věnuje programu integrace sociálně hendikepovaných dětí.

Ondřej Herink
(studie Oční kamera a neuromarketing)
Výzkumem dráhy zraku se zabývá již od roku 2000 a během této doby realizoval více než 150 projektů pro významné klienty, především ze sektoru finančních služeb (ČP, ČSOB Pojišťovna, KB), vydavatelství (Verlag Dashöfer ČR a SR, Vogel Burda Communication) a telekomunikací a médií (Eurotel, Atlas.cz, Centrum.cz).
Od roku 2000 pracoval v marketingové společnosti Dimar, kde zodpovídal za chod oddělení oční kamery. V současné době je předním odborníkem na tuto metodiku.
Od března 2005 posílil tým kvalitativního výzkumu v GfK Praha s tím, že bude zajišťovat výzkumy dráhy zraku pro celý region CEE. V současné době je vedoucím kvalitativních služeb Gfk. Kromě výzkumné práce se Ondřej Herink věnuje také přednášení a publikování v marketingových médiích.

O autorech 9
Předmluva ke 4. vydání 13
Předmluva k 3. vydání 14
Předmluva k 2. vydání 15
Slovo úvodem 17
1. Reklama, propagace nebo komunikace 19
Jak je to s reklamou, propagací a komunikací 20
Co patří do marketingových komunikací 20
Reklama 20
Osobní prodej 21
Podpora prodeje 21
Práce s veřejností 22
Přímý marketing 23
Sponzoring 24
Nová média 24
Jak komunikace probíhá 30
Odesílatel (komunikátor) 30
Zpráva (sdělení) 31
Médium (informační kanál) 32
Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) 32
Komunikační šum 33
Role propagace jako komunikace 35
2. Reklama a psychologie 37
Co bylo na začátku 38
Kdy vznikly reklamní agentury 41
Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě 42
Začátek 20. století 42
Třicátá až padesátá léta 42
Šedesátá a sedmdesátá léta 44
A co dnes...? 46
Co se skrývá pod názvem "psychologie reklamy" 46
Co to vlastně je podprahová manipulace? 51
Jaké metody psychologie reklamy využívá 55
Dotazování 56
Pozorování 58
Experiment 59
Analýza věcných skutečností 73
Nejčastěji používané psychologické metody a techniky 73
Přehled dalších psychologických technik 80
3. Nezbytné psychologické pojmy 87
Co je důležité vědět o vnímání 88
Základní zákonitosti 88
Smyslové vnímání a jeho složky 89
Pozornost a reklama 108
Paměť a zapomínání 109
Paměť 109
Zapomínání 111
Asociace 112
Význam učení pro spotřební chování 112
Průběh učení 114
Učení se ve spotřebě a utváření spotřebních zvyklostí 116
Motivace jako klíčové téma psychologie reklamy 117
Co je to motivace a jak působí 117
Užitnost produktu a motivace 120
Jak se utváří motivační struktura člověka 122
Potřeby jako zdroj motivace 122
Význam emocí pro motivaci 126
Návyky jako hybná síla motivace 127
Hodnoty, ideály a zájmové orientace 128
Zájmy jako další zdroj motivace 129
Co ovlivňuje motivaci člověka 129
Jak pomáhají psychologické teorie motivace v reklamě 131
Rozporuplnost reklamy 133
Motivační výzkum 135
Praktické příklady rozpoznávání motivace v reklamě 135
4. Tvorba účinné reklamy 143
Jak psychologie pomáhá při tvorbě účinné reklamy 144
Psychologie a média 144
Tisk (noviny a časopisy) a rozhlas 144
Televize 157
Vliv médií na účinky reklamy 160
Frekvence prezentace 161
Jak vytvořit dobrou reklamu z hlediska formy i obsahu 162
Co je důležité pro dobrý inzerát 162
Titulek 162
Je důležité umístění inzerátu? 162
A jak je to s velikostí inzerátu? 163
Jaké písmo je nejlepší? 164
Jak vytvářet obrazy v reklamě 165
Jaký obraz si nejlépe zapamatujeme? 167
Akustické obrazy 167
Působení barev v reklamě 170
Využití motivu strachu v reklamě 173
Erotika v reklamě 176
Humor v reklamě 178
Sociokulturní faktory tvorby reklamy 179
5. Jak zjistíme účinnost reklamy 185
Kdy je reklama účinná 186
Bariéry při působení reklamy 193
Druhy výzkumů efektivity reklamy 195
Příklady aplikovaného výzkumu reklamy 203
Výzkum cílových skupin 203
Testování návrhů a ověřování účinnosti reklamy 226
Analýza image 252
Image obchodního podniku 253
Psychologická analýza značky 259
Komunikace značek prostřednictvím jejich vlastností 266
Účinnost reklamy na internetu 274
Přílohy
Kodex reklamy 2005 - Rada pro reklamu 289
Mezinárodní kodex marketingového výzkumu ESOMAR 303
Shrnutí 309
Summary 310
Literatura 311
Rejstřík 317


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Jak psát reklamní text
4., aktualizované a doplněné vydání

Chování zákazníka
Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"

Moderní marketingová komunikace

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu

Guerillový marketing
Jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu

Efektivní krizová komunikace
pro všechny manažery a PR specialisty

Praktická dětská obezitologie

Reklama
Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.