>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Společenská odpovědnost organizace

Společenská odpovědnost organizace

CSR v praxi a jak s ním dál

Autor:

Pavlík Marek, Bělčík Martin a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 176 stran
Datum vydání:14.04.2010
Katalogové číslo:3464
ISBN:978-80-247-3157-5
Edice:Manažer
Kategorie:Podnikání a management, Personalistika
Cena: 269 Kč
Stav: Skladem
ks
Publikace se věnuje aktuálnímu a respektovanému tématu CSR - společenské odpovědnosti organizací. Je určena manažerům v komerční sféře, ve veřejné správě a studentům především vysokých škol. Srozumitelně, čtivě a prakticky seznamuje s přístupy v oblasti CSR, se současnou praxí a případovými studiemi a projekty CSR z České republiky. Přináší postupy a návody pro přípravu a realizaci CSR strategie v organizacích a snaží se i odpovědět na možnosti dalšího směrování tématu CSR v budoucnosti. Autoři knihy nahlížejí téma CSR z různých úhlů pohledu. Díky rozsahu svých dosavadních pracovních aktivit představují téma jak z perspektivy poradenské firmy nabízející služby v oblasti CSR, tak ze strany veřejné správy, která především využívá přínosů ze CSR aktivit, ale i z pohledu institucí akademické půdy, které analyzují dané téma a sledují jeho další vývoj.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (*1974)

V roce 1997 absolvoval Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiu pracoval v marketingu a komunikaci u společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., kde se později také věnoval expanzní a akviziční politice firmy.
Roku 2003 spojil své další působení s poradenskou a vzdělávací společností M.C.TRITON, spol. s r.o., kde dodnes působí jako konzultant. Zabývá se především velkými změnovými projekty v různých segmentech organizací.
V roce 2004 absolvoval odbornou stáž na radnici v Portlandu (Oregon, USA), kde se mimo jiné věnoval projektům podporujícím společenskou odpovědnost organizací.
V roce 2009 obhájil na VŠE v Praze disertační práci na téma "Moderní přístupy v řízení organizací veřejné správy se zaměřením na projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru" a získal titul Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management. Jeho práce byla mimo jiné zaměřena na další vývoj CSR koncepce a na podporu zkvalitňování veřejných služeb.
Je spoluautorem knih Facility management a Public Private Partnership (2007) a autorem řady odborných článků o společenské odpovědnosti organizací a modernizaci veřejné správy.

Ing. Martin Bělčík (*1968)

Fakultu obrany ekonomiky státu na Vysoké vojenské škole ve Vyškově absolvoval v roce 1994. Po studiu pracoval
v ekonomickém úseku Armády České republiky a Ministerstva obrany ČR.
V letech 1997 až 2001 absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a Vojenské akademii v Brně se zaměřením na management, marketing a strategické řízení.
V roce 2003 byl ustanoven do pozice náměstka ministra obrany, kde se postupně zabýval problematikou reformy ozbrojených sil a obrannou politikou.
Od roku 2007 působí jako konzultant v oblasti strategického řízení, řízení procesů a řízení velkých změnových projektů. V rámci této praxe se podílel na popularizaci společenské odpovědnosti firem v oblasti veřejné správy a realizaci dílčích projektů v oblasti společenské odpovědnosti.
V současné době působí jako ředitel Kanceláře Asociace krajů České republiky.
Je autorem řady odborných článků o společenské odpovědnosti organizací.

Další členové autorského kolektivu:

Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. (*1957)
(spoluautorka kapitoly 5.2 a příloh A, B + stran 49-53)
Absolventka Fakulty výrobně-ekonomické na Vysoké škole ekonomické v Praze (1980), kandidátka ekonomických věd v oboru Ekonomika průmyslu (1992), docentka v oboru Podnikové hospodářství (1999). Je vedoucí sekce malých a středních podniků na Katedře managementu VŠE v Praze a garantem vedlejší specializace Malé a střední podniky v tržním prostředí. Odborně se zaměřuje na problematiku management, podnikání, malé a střední podniky, společenská odpovědnost firem. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic, např. Management - základy, prosperita, globalizace (Management Press, 2000), Podniková ekonomika (C. H. Beck, 2006), Podnikání malé a střední firmy (Grada, 2005, 2008), Základy podnikání (Grada, 2010). Je spoluautorkou vysokoškolských skript, autorkou odborných statí a též se účastní na výzkumných projektech.

Ing. Vilém Kunz, Ph.D. (*1974)
(spoluautor kapitoly 5.2 a příloh A, B + stran 49-53)
Absolvent Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2008 obhájil na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze disertační práci na téma Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Ve stejném roce získal za tuto práci Cenu prof. Františka Egermayera (v kategorii nejlepší disertační práce), kterou uděluje Česká společnost pro jakost. Působí jako odborný asistent na Katedře marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem a marketingové komunikace. Je garantem předmětu public relations na VŠFS. Je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebnic a skript a také autorem řady odborných statí týkajících se problematiky společenské odpovědnosti firem.
Kontakt: Kunz.Vilem@seznam.cz

Mgr. Stanislav Kužel (*1970)
(spoluautor přílohy B)
Vystudoval Fakultu sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze (1997), obor sociální antropologie (specializace: postkomunistické transformační procesy). V roce 1994 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, (diplomoval na Katedře hydrobiologie). Pracuje jako konzultant v oblasti udržitelného rozvoje, na environmentálních a sociálních studiích, zejména v oblasti energetiky. Je autorem řady studií a projektů v oblasti monitoringu vlivu průmyslové činnosti a komunitního rozvoje, ale i marketingových, sociálních
či zaměstnaneckých výzkumů. Externě přednáší na vysokých školách. V poslední době se podílel na posuzování nové legislativy a strategických dokumentů. Od roku 2004 pravidelně vypracovává Zprávu o hospodaření a udržitelném rozvoji pro Skupinu Czech Coal, která je prvním GRI reportem v ČR. Spolupracoval na přípravě českého vydání Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative (GRI).
Kontakt: stanislav.kuzel@gmail.com; udrzitelnyrozvoj@czechcoal.cz

O autorech 9
Slovo úvodem 13
Úvod 15
1 Základní vymezení CSR 17
1.1 Pojem CSR 18
1.2 Souvislosti vzniku CSR 20
1.3 Teorie CSR 22
1.4 Oblasti CSR 25
1.5 Přínosy CSR 28
2 Společenská odpovědnost v organizacích 35
2.1 Etika podnikání v ČR 36
2.2 Aktéři v oblasti CSR 37
2.2.1 Soukromé firmy (korporace) 38
2.2.2 Investoři 39
2.2.3 Státy (veřejný sektor) 39
2.2.4 Organizace občanského sektoru 40
2.2.5 Ratingové agentury 43
2.2.6 Evropská unie 44
2.3 Aktivity organizací v oblasti CSR 45
2.3.1 Sponzorství a dárcovství 45
2.3.2 Nadace a podnikové nadační fondy 46
2.3.3 Sociální marketing 46
2.3.4 Reportování společenské odpovědnosti 47
2.3.5 Další formy podpory 48
2.4 Přístupy k CSR v různých organizacích 48
2.4.1 Přístup organizace k CSR podle její velikosti 48
2.4.2 Přístup organizace k CSR dle závislosti jejího zisku
na dobré pověsti u zákazníků 53
2.4.3 Přístup organizace k CSR podle jejího vlastnictví 54
3 Zavádění CSR koncepce v organizacích 61
3.1 Motivace organizace ke společensky odpovědnému chování 62
3.1.1 CSR a ziskovost organizace 63
3.1.2 CSR a loajalita zákazníků 64
3.1.3 CSR a motivace zaměstnanců 64
3.1.4 CSR a image firmy 64
3.1.5 CSR a dostupnost kapitálu 65
3.2 Zavádění CSR v organizaci 65
3.3 Tvorba CSR koncepce v organizaci 67
3.3.1 Zjištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce 67
3.3.2 Identifikace klíčových CSR vizí organizace 69
3.3.3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci 72
3.3.4 Vnitřní analýza - sebehodnocení organizace 73
3.3.5 Analýza vnějšího okolí 75
3.3.6 Stakeholdeři 76
3.3.7 Stanovení hlavních CSR témat a cílů 80
3.3.8 Vytvoření akčního plánu CSR aktivit 82
3.3.9 Návrh způsobu monitorování výsledků realizovaných CSR aktivit 87
3.3.10 Reporty 89
3.4 Komunikace CSR 91
3.4.1 Důvody a výhody komunikace o společenské odpovědnosti 91
3.4.2 Cílové skupiny CSR aktivit 92
3.4.3 Obsah komunikace CSR aktivit 93
3.4.4 Forma komunikace CSR aktivit 94
4 Hodnocení CSR 99
4.1 Způsoby měření CSR 100
4.1.1 Exaktní metody hodnocení CSR 100
4.1.2 Indexové a benchmarkingové metody hodnocení CSR 106
5 Současná praxe a trendy v CSR 109
5.1 Současný stav konceptu CSR v ČR 110
5.2 Návrh pro vytvoření systémových podmínek k posílení CSR v ČR 110
5.2.1 Přijetí jednotné strategie CSR 111
5.2.2 Zdůvodnění potřebnosti nové strategie konceptu CSR 112
5.2.3 Koncept CSR v době recese 118
5.2.4 Propagace konceptu CSR - jeho smyslu a efektů pro budoucí generace 120
5.2.5 Podpora konceptu CSR 120
5.2.6 Uznání a ocenění společensky odpovědných firem a jejich partnerů
v oblasti CSR 123
5.2.7 Posilování transparentnosti a důvěryhodnosti o konceptu CSR 124
5.2.8 Přijetí normy pro oblast CSR 125
5.2.9 Spolupráce s ostatními státy v oblasti CSR 126
Závěr 127
Příloha A
Výzkum v oblasti CSR v ČR 129
Výzkumný problém a cíle výzkumu 129
Použité metody výzkumu 130
Kvalitativní výzkum 131
Kvantitativní výzkum 132
Hlavní závěry a výsledky výzkumu 133
Příloha B
Příklad uplatňování CSR ve firemní praxi - skupina Czech Coal 151
Identifikace klíčových stakeholderů a zjišťování jejich očekávání 152
Stanovení cílů v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje 153
Naplňování cílů udržitelného rozvoje 154
Poskytování pracovních míst a péče o zaměstnance 155
Podpora zkvalitnění života obyvatel regionu 156
Monitoring a reporting udržitelného rozvoje 157
Nefinanční reporting 157
Stakeholder engagement 158
Sociologický výzkum názorů zaměstnanců 158
Výzkum značky 159
Program Monitoring faktorů udržitelného rozvoje 159
Publikace a komunikace výsledků udržitelného rozvoje 161
Přínosy reportu v marketingu (zákazníci) a u dalších skupin
stakeholderů 162
Literatura 165
Internetové zdroje 169


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Krizové řízení podniku
2., aktualizované a rozšířené vydání

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Úspěšný projektový manažer
Jak se stát mistrem projektového managementu

Organizační kultura a její změna

Etické řízení ve firmě

Úspěšná nezisková organizace
2., aktualizované a doplněné vydání

Etika v podnikání a hodnoty trhu
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.