>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování

Teorie a praxe

Autor:

Fotr Jiří, Vacík Emil, Souček Ivan, Špaček Miroslav, Hájek Stanislav

Formát / stran:17×24 cm, 384 stran
Datum vydání:16.08.2012
Katalogové číslo:3570
ISBN:978-80-247-3985-4
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management, Finanční řízení
Cena: 495 Kč
Stav: Skladem
ks

Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Tato kniha pomůže manažerům, kteří rozhodují o volbě strategie a tvorbě strategických plánů i pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů, zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
Kniha je na českém trhu zcela ojedinělá tím, že se hlavně zaměřuje na postup implementace formulované strategie, kde přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. První dvě kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Klíčové postavení v rámci strategických plánů zaujímá strategický investiční a finanční plán, a proto se jejich tvorbě, analýze a hodnocení včetně uplatnění počítačové podpory věnují další dvě kapitoly knihy. Stejně jako kvalitní strategie a strategické plány je důležitá jejich implementace, na kterou se zaměřuje kapitola věnovaná hodnocení strategie a strategickému controllingu.
Kniha neopomíjí ani další významné aspekty strategického managementu, kterým jsou věnovány kapitoly zaměřené na řízení růstu, fůze a akvizice, dále na strategický management rizika včetně krizového řízení a informační podporu strategického plánování pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Závěrečná kapitola se zaměřuje na strategické plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1963 pracoval ve Výzkumném ústavu technicko-ekonomickém chemického průmyslu, kde se věnoval aplikaci metod operační analýzy. V roce 1969 získal hodnost kandidáta věd v oboru odvětvová a?úseková ekonomika na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1968 do roku 1991 působil v Institutu řízení v Praze, kde se věnoval problematice ekonomických her, manažerského rozhodování a?tvorbě systémů na podporu rozhodování a?expertních systémů. V roce 1991 se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a?působí zde na Fakultě podnikohospodářské na katedře managementu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor podnikové hospodářství. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, Fakulty ekonomické ZČU v?Plzni a?předsedou ediční rady časopisu Ekonomika a?management. Specializuje se na problematiku manažerského rozhodování, investičního rozhodování a?managementu rizika. Je autorem a?
spoluautorem více než 15 knižních publikací, učebních textů a?více než 150 článků v odborných časopisech.

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu strojní a?elektrotechnickou v Plzni, kde získal v roce 1988 titul Ing. v oboru silnoproudá elektrotechnika. Do roku 1992 pracoval jako odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni, v letech 1992-2005 zastával různé funkce ve vyšším managementu velkých podniků, kde se věnoval problematice strategického řízení a?řízení výkonnosti podniků. V roce 2003 získal hodnost Ph.D. na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2005 trvale působí na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni, katedře managementu, inovací a?projektů a?následně katedře podnikové ekonomiky a?managementu. V roce 2007 se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem Rady vysokých škol, vědecké rady Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, Ekonomické fakulty TUL v Liberci a?proděkanem pro výzkum a?vývoj na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Specializuje se na problematiku strategického řízení, řízení výkonnosti a?risk managementu. Je autorem pěti knižních publikací a?učebních tex
tů, autorem či spoluautorem více než 30 článků v odborných tuzemských a?zahraničních časopisech a?sbornících.

Ing. Ivan Souček, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Moskvě v roce 1982 a absolvoval ekonomické postgraduální kurzy Scuola Superiore Enrico Mattei v Itálii (1989) a DePaul University Chicago / VŠE v Praze (1994). Pracoval v Kaučuku Kralupy, kde se mimo jiné věnoval problematice hodnocení efektivnosti investic a strategického plánování. V letech 1995-2000 působil ve funkci člena představenstva a ředitele úseku rozvoje ve společnosti Unipetrol. Poté vykonával funkci generálního ředitele Koramo Kolín a později České rafinérské (do roku 2011). Byl členem akademického senátu AV ČR a členem vědecké rady VŠCHT a Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. Od roku 2011 působí v akademické sféře a poradenství v oblasti ekonomiky rafinérského a petrochemického průmyslu a biopaliv. Je autorem několika patentů, více než 50 přednášek na tuzemských i zahraničních konferencích, spoluautorem článků v odborných časopisech, zaměřených na rozvoj petrochemického a rafinérského průmyslu, obno
vitelnou energii, investiční plánování a hodnocení investic, analýzu konkurenceschopnosti a tržního postavení klíčových společností odvětví petrochemického a rafinérského průmyslu. Je spoluautorem dvou knižních publikací o investičním rozhodování.

Ing. Miroslav Špaček, MBA, Ph.D.
Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, a to v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, finanční řízení a rozhodování, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Od roku 2010 působí jako akademický pracovník na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě podnikohospodářské a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Je autorem či spoluautorem 16 patentů a více než 20 odborných a vědeckých článků zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management.

Ing. Stanislav Hájek
Vystudoval ČVUT, Fakultu strojní. První čtyři roky pracoval ve středisku operační analýzy v n. p. Škoda Plzeň. Většinu své profesní kariéry absolvoval v Institutu řízení v Praze (1968-1990). Zde se věnoval problematice matematického modelování ekonomických procesů, konstrukci simulačních her, ekonomických modelů aj. V letech 1975-1988 byl Institut řízení vybaven na svou dobu špičkovou výpočetní technikou?- osobními počítači HP řady 9830, 9845. Jako vedoucí výpočetní laboratoře vytvářel se svým tvůrčím týmem programové systémy na podporu rozhodování,?expertní systémy a?spravoval odpovídající databázové systémy. Po roce 1990 pracoval krátkou dobu v poradenské firmě Interconsult, a. s. V roce 1992 s?partnery založil firmu Valex, s. r. o., jejímž hlavním zaměřením byl vývoj programových systémů pro finanční analýzu, finanční plánování a?oceňování podniků. Praktickým aplikacím, dalšímu rozvoji, jakož i?pedagogickým aktivitám spojeným s těmito systémy se věnuje i?nadále.

O autorech 11
Předmluva 15
Část I Strategické řízení a plánování
1 Strategický management 21
1.1 Směry rozvoje strategického managementu 22
1.1.1 Významné osobnosti strategického managementu- stěžejní díla 24
1.2 Definice strategického managementu 25
1.3 Fáze strategického managementu 27
1.3.1 Formulace strategického záměru 27
1.3.2 Tvorba strategického plánu 28
1.3.3 Implementace strategie 28
1.3.4 Hodnocení strategie 29
1.4 Úrovně řízení podle hlediska času a hierarchie 29
1.5 Model strategického managementu 32
1.6 Strategická východiska 33
1.6.1 Poslání, vize, strategické cíle - vymezení strategických východisek 33
1.6.2 Postup při souhrnném zpracování strategických východisek 37
1.7 Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr 38
1.7.1 Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska 38
1.8 Scénáře vývoje prostředí 46
1.8.1 Stanovení základních trendů vývoje makroprostředí a mezoprostředí47
1.8.2 Stanovení interního potenciálu firmy 47
1.8.3 Identifikace zájmů a?postojů klíčových stakeholders 49
1.8.4 Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti 49
1.8.5 Formulace základních scénářů a?testování jejich konzistence 49
1.8.6 Stanovení pravděpodobnosti scénářů 50
1.9 Revize výchozího strategického záměru 51
1.9.1 Tvorba variant strategie 51
1.9.2 Hodnocení a?výběr strategických variant 58
1.9.3 Korekce strategických východisek 62
Shrnutí 63
Dodatek I Obecná typologie strategie 65
Dodatek II Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě
strategického plánu 70
Literatura 80
2 Tvorba strategického plánu 83
2.1 Hlavní charakteristiky strategického plánování 84
2.2 Členění plánů 84
2.2.1 Členění dle časového hlediska 84
2.2.2 Členění dle věcné náplně 85
2.2.3 Členění dle úrovně rozhodovacího procesu 86
2.2.4 Členění dle účelu 87
2.3 Strategický plánovací cyklus 88
2.4 Revize a?korekce výchozích předpokladů 88
2.5 Stanovení strategických cílů 89
2.6 Postup tvorby strategického plánu 89
2.7 Přístupy k tvorbě plánů 91
2.8 Postupové kroky tvorby strategických plánů 91
2.9 Formulování strategických operací 92
2.10 Strategické plány na úrovni podnikatelských jednotek 93
2.11 Strategické plány na úrovni týmů a?procesů 95
2.12 Funkční strategie a?strategické plány 95
2.12.1 Dekompozice firemních cílů na dílčí cíle 95
2.12.2 Přiřazení strategických operací dílčím cílům 96
2.12.3 Obchodní a?marketingový strategický plán 96
2.12.4 Strategický výrobní plán 97
2.12.5 Strategický plán řízení jakosti 97
2.12.6 Strategický plán ochrany životního prostředí a?bezpečnosti práce 99
2.12.7 Strategický plán zásobování a?logistiky 100
2.12.8 Strategický plán výzkumu, vývoje a?technického rozvoje 101
2.12.9 Strategický plán řízení údržby 102
2.12.10 Strategický plán řízení lidských zdrojů 102
2.12.11 Strategický plán řízení informačních a komunikačních technologií (ICT) 103
2.12.12 Strategický plán budování firemní identity a?firemního image 104
2.12.13 Strategický plán řízení firemních rizik 105
2.12.14 Strategický investiční plán 105
2.12.15 Strategický finanční plán 106
2.13 Formulace strategických plánů na procesním základě 107
2.14 Klíčové a?kritické faktory úspěchu tvorby plánů 109
2.15 Implementace firemní strategie 110
2.16 Balanced Scorecard 111
2.16.1 Princip metody BSC 111
2.16.2 Zákaznická perspektiva 113
2.16.3 Finanční perspektiva 113
2.16.4 Perspektiva interních procesů113
2.16.5 Perspektiva potenciálu 114
2.16.6 BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti 114
2.16.7 Postup zavádění metodiky BSC 114
2.16.8 Integrace Balanced Scorecard do strategického plánu 116
2.16.9 Integrace metodiky BSC do systému reportingu organizace 116
2.16.10 Přednosti a?přínosy metody Balanced Scorecard 117
2.17 Strategické mapy 118
2.17.1 Model strategické mapy 119
2.17.2 Použití strategické mapy 120
Shrnutí 122
Literatura 123
3 Tvorba a?řízení investičního programu 125
3.1 Charakter úlohy tvorby investičního programu 126
3.2 Cíle tvorby a řízení investičního programu 127
3.3 Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu 129
3.3.1 Vazba projektů na firemní strategii 129
3.3.2 Vícekriteriální hodnocení projektů 129
3.3.3 Společný scénář 133
3.3.4 Forma vyjádření rizika 133
3.4 Požadavky na vytvářený investiční program 135
3.4.1 Realizovatelnost investičního programu 135
3.4.2 Vyváženost investičního programu 135
3.4.3 Přijatelné riziko 136
3.4.4 Časový horizont tvorby investičního programu 137
3.5 Proces tvorby investičního programu 138
3.5.1 Alokace omezených zdrojů 138
3.5.2 Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost
investičního programu 139
3.5.3 Tvorba investičního programu a?jeho hodnocení139
3.6 Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů 142
3.6.1 Charakter optimalizační úlohy 142
3.6.2 Optimalizace při jediném omezení 143
3.6.3 Optimalizace při více omezeních 145
3.6.4 Optimalizace portfolia projektů za rizika 145
3.6.5 Diverzifikace investičního programu a jeho riziko 146
3.7 Aktualizace investičního programu 147
3.7.1 Aktualizace hodnocení projektů 148
3.7.2 Restrukturalizace investičního programu 149
3.7.3 Hodnocení investičního programu 149
3.8 Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu 150
Shrnutí 152
Dodatek I Analýza rizika investičních projektů simulací Monte Carlo 154
Dodatek II Optimalizace portfolia při více omezeních 158
Dodatek III Diverzifikace investičního programu a jeho riziko 163
Literatura 164
4 Tvorba strategického finančního plánu 165
4.1 Náplň strategického finančního plánu 166
4.2 Východiska tvorby strategického finančního plánu 167
4.2.1 Finanční strategie firmy 167
4.2.2 Strategické cíle firmy 176
4.2.3 Výsledky finanční analýzy 179
4.2.4 Soustava strategických funkčních plánů 179
4.3 Tvorba strategického finančního plánu 180
4.3.1 Metody prognózování 180
4.3.2 Plánový výkaz zisků a ztrát 183
4.3.3 Plánová rozvaha 187
4.3.4 Plán peněžních toků 193
4.3.5 Další složky strategického finančního plánu 195
4.4 Tvorba strategického finančního plánu s počítačovou podporou 197
4.4.1 Systém STRATEX 197
4.4.2 Tvorba strategického finančního plánu firmy ABC 199
Shrnutí 218
Literatura 220
5 Hodnocení strategie a?strategický controlling 221
5.1 Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie 223
5.2 Proces hodnocení strategie 224
5.2.1 Náplň hodnocení strategie 224
5.2.2 Efektivnost 225
5.2.3 Produktivita (výkonnost) 225
5.2.4 Manažerská výkonnost 226
5.2.5 Charakteristiky kontrolních procesů 228
5.3 Rámec hodnocení strategie 228
5.3.1 Prověření podkladů tvorby strategie 229
5.3.2 Měření a?hodnocení výkonnosti strategie 230
5.3.3 Výkonnost firmy 234
5.3.4 Realizace korekčních opatření 237
5.4 Controlling 240
5.4.1 Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie 240
5.4.2 Hodnocení implementace strategie 241
5.4.3 Controlling růstu hodnoty firmy 243
5.4.4 Finanční controlling 244
5.4.5 Reporting a jeho úloha v controllingu 244
Shrnutí 245
Literatura 247
Část II Vybrané aspekty strategického řízení a plánování
6 Řízení růstu, fúze a?akvizice 251
6.1 Řízení růstu 252
6.1.1 Trvalý růst 252
6.1.2 Vyvážený růst 255
6.1.3 Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu 257
6.1.4 Organický a?externí růst 259
6.2 Fúze a?akvizice 260
6.2.1 Pojetí fúzí a?akvizic 260
6.2.2 Typy fúzí a?akvizic 261
6.2.3 Cíle a motivy fúzí a akvizic 262
6.2.4 Procesní stránka fúzí a akvizic 264
6.2.5 Úspěšnost fúzí a akvizic 266
6.3 Firemní restrukturalizace a?divestice 268
Shrnutí 269
Literatura 270
7 Strategický management rizika a krizové řízení 273
7.1 Management rizika 274
7.1.1 Proces managementu rizika 274
7.1.2 Vymezení kontextu a cílů managementu rizika 276
7.1.3 Identifikace a?sledování rizik 277
7.1.4 Stanovení významnosti rizik 278
7.1.5 Stanovení velikosti rizika 279
7.1.6 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 280
7.1.7 Strategie snižování rizika 282
7.2 Kontingenční plánování 287
7.3 Přínosy managementu rizika 289
7.4 Krizové řízení 290
7.4.1 Krizové řízení a jeho specifika 290
7.4.2 Krizové plánování 290
7.4.3 Krizové plány 291
7.4.4 Příklad uplatnění krizového plánu ve společnosti Cayman Pharma, s. r. o. 292
Shrnutí 296
Literatura 298
8 Business Intelligence a Competitive Intelligence jako informační podpora strategického plánování299
8.1 Pojetí Business Intelligence a Competitive Intelligence 300
8.2 Metody využívané v Business a Competitive Intelligence 302
8.2.1 SWOT Analýza 303
8.2.2 Profil konkurentů 303
8.2.3 Benchmarking 304
8.2.4 Analýza prostředí 305
8.2.5 Odvětvové analýzy 307
8.2.6 Finanční analýzy 307
8.2.7 "Win/Loss" analýzy 307
8.2.8 Scénáře 308
8.2.9 Marketingové analýzy 308
8.3 Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence 308
8.4 Organizace Business a?Competitive Intelligence 313
Shrnutí 314
Literatura 315
9 Strategické plánování v hospodářské praxi 317
9.1 Základní východiska přístupů ke strategickému plánování318
9.2 Trendy strategického plánování 319
9.3 Hodnototvorné aspekty firemní strategie 324
9.4 Praktické přístupy ke strategickému plánování 325
9.4.1 Praktické přístupy ke stanovení strategického záměru a strategie firmy 326
9.4.2 Praktické přístupy k tvorbě strategického plánu 333
9.4.3 Praktické přístupy k hodnocení a controllingu plnění strategického plánu 337
9.5 Organizační zajištění tvorby strategického plánu 339
9.6 Zajištění plánů zdroji 340
Shrnutí 340
Literatura 341
Příloha I 343
I.1 Absolutní ukazatele 344
I.1.1 Rozdílové ukazatele 344
I.2 Poměrové ukazatele 345
I.2.1 Ukazatele rentability 345
I.2.2 Ukazatele likvidity 347
I.2.3 Ukazatele aktivity 348
I.2.4 Ukazatele zadluženosti 350
I.2.5 Ukazatele kapitálového trhu 352
I.3 Pyramidové rozklady 352
I.4 Souhrnné ukazatele 353
I.5 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic 353
I.5.1 Doba úhrady celkových investičních nákladů 353
I.5.2 Kritéria na základě diskontování peněžních toků DCF (Discounted Cash Flow) 354
I.6 Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě 355
Literatura 356
Příloha II 359
II.1 Tvorba výzkumného programu nových léčiv ve farmaceutické společnosti
GlaxoSmithKline 359
II.2 Strategický plán skupiny Unipetrol 362
II.3 Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického
plánu společnosti Cayman Pharma 365
II.3.1 Analýza makrookolí 365
II.3.2 Analýza mikrookolí 367
II.3.3 Interní analýza 373
Shrnutí/Summary 375
Rejstřík 377


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Investiční rozhodování a řízení projektů
Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů

Management rizik projektů
se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích

Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování
2., aktualizované a rozšířené vydání

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

Tvorba a řízení portfolia projektů
Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.