> Všechny knihy>

Úvod do politologie

Autor:

Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 264 stran
Datum vydání:14.12.2009
Katalogové číslo:2776
ISBN:978-80-247-2940-4
Edice:Politologie
Kategorie:Politologie
Stav: Vyprodáno
Politologie patří k nejmladším vědním disciplínám, navzdory tomu si již vydobyla významnou pozici v rámci humanitních a společenskovědních oborů. Politologie se zabývá záležitostmi, které postihují běžný život všech lidí, neboť politika, která je hlavním předmětem zkoumání politologie, se dotýká většiny sfér každodenního rozhodování občanů. Součástí politiky totiž nejsou jenom předvolební kampaně, soutěž politických stran, projevy v parlamentu či jednání vlády. Politická činnost utváří celková pravidla organizace společnosti. Kniha Úvod do politologie je určena nejen studentům této vědní disciplíny, jimž poslouží jako základní příručka pro vhled od studia zvoleného oboru, ale i posluchačům příbuzných společenskovědních směrů. Využít ji mohou například studenti sociologie, práv, ekonomie, pedagogických fakult či žurnalistiky. Poslouží i čtenářům z řad široké veřejnosti se zájmem o politologii, politiku a společenské dění.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


V posledním desetiletí se stále častěji objevují na českém knižním trhu odborné publikace orientované na uvedení do problematiky oboru politologie. Vedle překladových prací se jedná stále častěji i o „originální“ českou produkci. V tomto ohledu je dnes již pro každý tým autorů dosti složité vytvořit vlastní originální verzi Úvodu do politologie, která by přinášela nejen souhrn informací obsažených v ostatních obdobných textech, ale poskytovala čtenářům a zájmenům o oboru nový pohled na tuto společenskovědní disciplinu. Kolektiv autorů byl v daném případě velmi úspěšný. Podařilo se mu vytvořit souvislý, obsahově vyvážený a v některých ohledech inovativní text, který bude dle mého názoru vhodně doplňovat stávající publikace. Autoři se jednoznačně hlásí k tomu, že jejich cílem bylo vytvořit publikaci, která by reflektovala požadavky a potřeby oboru.
Je pochopitelné, že celkově se text neobešel bez toho, aby jednotlivé kapitoly nereflektovaly v českém prostředí již existující práce, a to jak obecného, tak specifického charakteru. Autoři vycházejí prakticky ze všech v češtině dostupných relevantních souborných textů, a to jak překladového charakteru (Keywood), tak české. Týmu autorů se podařilo všechny tyto přístupy skloubit do souvislého a srozumitelného celku, který má jednu – z mého pohledu zásadní – odlišnost, a tou je začlenění rozsáhlé kapitoly věnované metodám a výzkumu v politologii. Tato část práce je nejen přehledová, ale svým obsahem v českém prostředí inovativní. Připomíná a odkazuje na zahraniční publikace obdobného charakteru a když pro nic jiné, tak nesporně pro tuto pasáž bude předkládaný text mnohem více využíván studenty oboru i z jiných univerzit či vysokoškolských pracovišť. Ostatní kapitoly, resp. celky analyzující problematiku státu, moci, demokracie a nedemokratických režimů a problematiků
ideologií patří ke standardnímu vybavení všech úvodů do studia oboru. Autoři se však i zde snažili „neopisovat“ a souhrnně informovat o sledovaných tématech v co možno nejširším historicko-vývojovém kontextu. Na škodu textu není ani skutečnost, že jednotlivé kapitoly si uchovávají určitý autorský stylistický a interpretační charakter a lze tedy od sebe jednotlivé autory textů odlišit. Práce přesto působí celkově vyváženě a přehledně, nemá žádné zásadní nedostatky co se struktury a výkladu týká (za klad textu lze pokládat skutečnost, že se autoři drželi přesně stanovené struktury u těch kapitol, které spadají do jedné konkrétní tematiky – př. Politické ideologie).
doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Zaujal mne inovativní přístup mladého autorského kolektivu k danému tématu a unikátní struktura obsahu publikace. Mému rozhodnutí věnovat se této publikaci na stránkách svého portálu přispěly dále následující poznatky:
- v široké veřejnosti je velmi málo známý skutečný obsah a poslání politologie,
- s politologií jsou spojeny mýty, které vznikají především proto, že se s politologií setkáváme především díky vystoupení politologů ve zpravodajských pořadech spojených zpravidla pouze s jednou částí politického dění, která nemusí být veřejnosti příliš vítaná,
- pro odbornou veřejnost může být důležité poznání vztahu politologie k ostatním vědeckým disciplinám,
- pro studenty a pedagogy ekonomických fakult je podstatný vztah politologie a ekonomie,
- výklad autorů v této publikaci je unikátní svoji strukturou, především zařazením tématu metody a výzkumný proces v politologii,
- publikace vznikla jako dílo širšího autorského kolektivu, při čemž je pozoruhodná kombinace přísněného a účelného respektování společné struktury výkladu v jednotlivých částech (kapitolách ) publikace, s ponecháním způsobu vyjadřování, odpovídajícího povaze a zvyklostem jednotlivých autorů.
Abych co nejvíce přiblížil přístup autorského kolektivu k předmětu jejich výkladu, pomáhám si v této své recenzi volnými citacemi částí práce.
Politologie se zabývá záležitostmi, které postihují běžný život všech lidí, neboť politika, která je hlavním předmětem zkoumání politologie, se dotýká většiny sfér každodenního rozhodování občanů. Součástí politiky totiž nejsou jenom předvolební kampaně, soutěž politických stran, projevy v parlamentu či jednání vlády - nejčastější asociace obyvatel - ale politická činnost utváří celková pravidla organizace společnosti.
Politologie je ovlivněna ideovými východisky jednotlivých aktérů, politickými institucemi konkrétních systémů a rozdělením moci ve státě.
První oddíl Politologie a její ústřední pojmy je věnován politologii jako vědní disciplíně a představení jejích hlavních pojmů, s nimiž pracuje. Čtenář se tak v kapitole Politologie jako uěda od Pavly Dočekalové seznámí s tím, jak se politologie etablovala, s jejím vnitřním členěním, s hlavními přístupy a návaznostmi na další vědní disciplíny, stejně jako s hlavními výzkumnými pracovišti v České republice a s odbornými periodiky, která jsou (nejen) na nich vydávána.
Třetí kapitola prvního oddílu „Co je politika“ definuje předmět studia politologie, vysvětluje různé náhledy na politiku a uvádí způsoby, jakými je možné ji pojímat. V poslední části tohoto oddílu se autor této části věnuje teoretickým přístupům ke zkoumání státu a zabývá se mocí jako politologickým fenoménem.
Druhý oddíl "Demokratické a nedemokratické systémy vládnutí" představuje základní uspořádání politických systémů. V první kapitole „Demokracie“ tohoto oddílu je definována demokracie a jsou představeny její hlavní pojmy, formy a teorie. Praktického rozdělení demokratických systémů dle formy vlády se týká kapitola Prezidentské, poloprezidentské parlamentní systémy demokracie, v níž autor vysvětluje hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy systémů, jejich fungování, rozšíření a institucionální zakotvení. V kapitole „Nedemokratické režimy“ autorka představuje protipól demokracie, zastoupený autorita-rismem a totalitarismem, stejně jako se zabývá i přechody k demokracii a dalšími typy nedemokratických režimů.
Třetí oddíl Politické ideologie shrnuje hlavní poznatky o vybraných politických ideologiích. Jednotlivé ideologie jsou vysvětleny z hlediska jejich historického vývoje, hlavních principů a idejí, z nichž vycházejí, z hlediska proudů a směrů, které se v jejich rámci vyskytují, a hlavních představitelů.
Jednotlivé kapitoly reflektují v českém prostředí existující práce, a to jak obecného, tak specifického charakteru. Autoři vycházejí prakticky ze všech v češtině dostupných relevantních souborných textů, a to jak překladového charakteru, tak české. Podle názoru oficiální recenzentky knihy, paní doc. PhDr. Blanky Říchové, CSc., se týmu autorů podařilo všechny tyto přístupy skloubit do souvislého a srozumitelného celku. Podle jejího názoru práce připomíná a odkazuje na zahraniční publikace obdobného charakteru a když pro nic jiného, tak nesporně pro pasáž o metodách a výzkumu v politologii, bude text mnohem více využíván studenty oboru i z jiných univerzit či vysokoškolských pracovišť. Kapitoly analyzující problematiku státu, moci, demokracie a nedemokratických režimů a problematiků ideologií patří ke standardnímu vybavení všech úvodů do studia oboru.
Podle mezinárodně přijaté klasifikace, je politologie vnitřně členěna na tyto čtyři kategorie:
- politická teorie – zahrnuje politickou teorii a dějiny politických teorií;
- politické instituce – patří sem ústava, forma vlády, regionální a lokální forma vlády, hospodářské a sociální úkoly státu, komparace politických institucí;
- strany, skupiny, veřejné mínění – politické strany, skupiny a svazy, účast občanů na vládě a správě, veřejné mínění;
- mezinárodní vztahy – mezinárodní politika, mezinárodní organizace, mezinárodní právo.
Pokud jde o úplnost či neúplnost pokrytí celé problematiky politologie, uvádím doslovné znění vysvětlení
autorského kolektivu:
„Jsme si vědomi toho, že celá řada důležitých politologických témat zůstala neobsazena. Klademe si za cíl představit více do hloubky pouze vybranou problematiku, a to s ohledem na to, jak jsou zpracovány podobně zaměřené publikace. Zvolili jsme jedinečnou strukturu, která mimo jiné akcentuje výzkumný proces v politologii a metodologii či vertikální rozdělení moci ve státě a která značnou část prostoru věnuje právě politickým ideologiím. Záměrně nedáváme prostor například volebním a stranickým systémům, politickým aktérům a mnoha dalším tématům, která dostatečně pokrývají již vydané základní politologické příručky. Věříme, že tato předkládaná práce celého týmu autorů doplní škálu odborných politologických učebnic, které se na českém knižním trhu momentálně vyskytují.“
Politologie není vědou, která by působila ve vakuu, úzce souvisí a těsně spolupracuje s dalšími společenskovědními disciplínami. Mezi ně patří jednak její „mateřské disciplíny“, tj. ty, z nichž se postupně vyvinula, čili filozofie, sociologie a právní věda, ale i další vědy, jako je ekonomie, historie, psychologie, geografie či sociální a kulturní antropologie.
Uvádím doslovné znění charakteristiky vztahu politologie k ekonomii a sociologii:
„Ekonomie – politologie z ekonomie čerpá jednak poznatky o chování lidí1 jednak o základech, ze kterých a na kterých politika vyrůstá. Politologie čerpá zejména z politické ekonomie. Je samozřejmé, že ekonomika ovlivňuje politiku, stejně jako politika ovlivňuje ekonomiku. Rozhodování vlády a dalších politických aktérů ovlivňuje ekonomickou situaci, ekonomická situace ovlivňuje rozhodování voličů i činnost politiků„. Sociologie – byla jednou z disciplín, z nichž se postupně politologie konstituovala. Sociologie politologii obohatila celou řadou poznatků – empirickým přístupem, statistikami apod.
Politologie velmi úzce souvisí s politickou sociologií, která zkoumá vztahy mezi politickými institucemi a sociální strukturou, tj. mezi politikou a společností. Politická sociologie bývá někdy vnímána jako hraniční disciplína mezi sociologií a politologií a jako samostatná disciplína, která netvoří podobor ani jedné z nich. Na druhé straně dnes již nelze striktně politickou sociologii od politické vědy oddělovat. Politická sociologie se zabývá zejména mocí, volebním chování, politickými stranami apod.“
V oblasti metod, využívaných politologií, zaslouží zejména pozornost výklad autorů, věnovaný „Empiricko-analytickému přístupu“. Podle slov autorů publikace, je empiricko-analytický přístup v současné době v politologii nejčastěji využíván. „Je založen na neutrálním postoji vůči studovanému předmětu, tedy nepokládá normy a normativní přístup za optimální východisko dia politiky. Tento přístup se snaží minimalizovat ideologická východiska či subjektivní postoje badatele a je založen na nestrannosti, zdůrazňuje odbornou kritiku, prověřování a objektivizování poznatků. Jednoznačně odlišuje to, co je, od toho, co má být, a snaží se vysvětlit mechanismy fungování společnosti. V rámci empiricko-analytického přístupu vzniklo velké množství teorií, které se týkají různých oblastí.“ (konec citace). Kniha Úvod do politologie je určena nejen studentům této vědní disciplíny, jimž poslouží jako základní příručka pro vhled do studia zvoleného oboru, ale i posluchačům příbuzných s
polečenskovědních směrů. Využít ji tak mohou například studenti sociologie, práv, ekonomie, pedagogických fakult či žurnalistiky. Poslouží i čtenářům z řad široké veřejnosti se zájmem o politologii, politiku a společenské dění. Knihu považuji za pozoruhodnou z mnoha hledisek, z nichž některé jsem v této recenzi zdůraznil.
doc. Arnošt Katolický

Předmluva
I. Politologie a její ústřední pojmy
1. Politologie jako věda (Pavla Dočekalová)
1.1 Kořeny politologie
1.2 Geneze politologie
1.3 Podobory politologie a vztah k dalším vědním disciplínám
1.4 Charakter politologie a hlavní přístupy v politologii
1.5 Politologie v ČR: vědecká pracoviště a periodika
1.6 Literatura
2. Metody a výzkumný proces v politologii (Karel Kouba)
2.1 Výzkumný proces
2.2 Metody v politologii
2.3 Literatura
3. Co je politika? (Pavla Dočekalová)
3.1 Problémy definice politiky
3.2 Max Weber a jeho Politika jako povolání
3.3 Čtyři pohledy na politiku A. Heywooda
3.4 Trojdimenzionální pojetí politiky (polity - politics - policy)
3.5 Další pohledy na politiku
3.6 Literatura
4. Stát a moc (Kamil Švec)
4.1 Teorie státu
4.2 Úloha státu
4.3 Moc
4.4 Dělba moci
4.5 Struktura moci ve státě
4.6 Geopolitické aspekty státu
4.7 Literatura
II. Demokratické a nedemokratické systémy vládnutí
1. Demokracie (Hynek Melichar)
1.1 Definice demokracie
1.2 Formy demokracie
1.3 Teorie demokracie
1.4 Literatura
2. Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy demokracie (Karel Kouba)
2.1 Klasifikace demokratických systémů
2.2 Rozšíření demokratických systémů
2.3 Neoinstitucionální teorie a vládní systémy
2.4 Parlamentarismus, prezidencialismus a demokracie
2.5 Literatura
3. Nedemokratické režimy (Dana Hellová)
3.1 Základní charakteristika politického režimu a nedemokracie jako jeho podoby
3.2 Klasifikace nedemokratických režimů na základě dvou proměnných
3.3 Vývoj výzkumu nedemokracie ve 20. století
3.4 Charakteristika totalitarismu a autoritarismus
3.5 Přechody k demokracii
3.6 Hybridní režimy
3.7 Literatury
III Politické ideologie
1. Co se skrývá pod označením ideologie? (Jaroslav Daneš)
1.1 Historické proměny pojmu ideologie
1.2 Definice pojmu ideologie
1.3 Konec ideologií
1.4 Literatura
2. Liberalismus (Jaroslav Daneš)
2.1 Historické kořeny liberalismu
2.2 Ideje liberalismu
2.3 Proudy liberálního myšlení
2.4 Představitelé
2.5 Literatura
3. Konzervatismus (Kamil Švec)
3.1 Historický vývoj
3.2 Hlavní témata a ideje
3.3 Proudy a směry konzervatismus
3.4 Významní autoři
3.5 Literatura
4. Socialismus. Marxismus. Komunismus (Jitka Gelnarová)
4.1 Socialismus
4.2 Marxismus
4.3 Komunismus
4.4 Představitelé
4.5 Literatura
5. Nacionalismus. Fašismus (Jitka Gelnarová)
5.1 Nacionalismus
5.2 Fašismus
5.3 Literatura
6. Ekologismus a environmentalismus (Kamil Švec)
6.1 Historický vývoj ekologismu
6.2 Hlavní principy a ideje
6.3 Hlavní proudy a směry
6.4 Představitelé
6.5 Literatura
7. Feminismus (Jitka Gelnarová)
7.1 Historie feminismu
7.2 Hlavní témata
7.3 Proudy
7.4 Představitelé a představitelky
7.5 Literatura
Rejstřík
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Komunální politika
Obce, aktéři a cíle místní politiky

Subkultury mládeže
Uvedení do problematiky

Lobbing v moderních demokraciích

Politické strany
Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě

Politika a média v konzumní společnosti

Krajní pravice a krajní levice v ČR

Tvorba rozhodování a analýza v politice

Česká demokracie po roce 1989
Institucionální základy českého politického systému

Proměny politické mapy po roce 1945
 
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.