>Psychologie>Odborná psychologická literatura>Vývoj resilience v dětství a dospělosti
Sleva50%

Vývoj resilience v dětství a dospělosti

Autor:

Šolcová Iva

Formát / stran:14×21 cm, 104 stran
Datum vydání:30.04.2009
Katalogové číslo:2166
ISBN:978-80-247-2947-3
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Cena dříve: 179 Kč
Sleva: 50%
Cena: 89 Kč
Stav: Skladem
ks
Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři vodítka, aby se v této komplikované, ale nesmírně zajímavé a napínavě se vyvíjející oblasti mohl s přehledem orientovat. Porovnává výsledky výzkumů různých autorů, informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a nezapomíná ani na český přínos.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Recenzovaná práce je přehledovou studií zabývající se poměrně novým psychologickým pojmem – resiliencí, jenž v angličtině znamená pružnost. V psychologii se užívá ve dvojím významu, jednak pro označení osobnostního rysu projevujícího se v odolnosti, pevnosti a nezdolnosti vzhledem k nepříznivým okolnostem, jednak pro vyjádření procesu, který se lidský jedinec optimálně adaptuje na krajně nepříznivé podmínky. Druhé (procesuální) pojetí je novější a navazuje na prvé.
Psychologický pojem resilience má své místo především v lékařské a klinické psychologii a přes ně obohacuje biopsychosociální přístup k člověku a jeho chorobě s důrazem na lidské pozitivní možnosti a tendence – tedy tendence ke zdraví, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji i růstu. Opírá se zejména o vývojovou psychopatologii a pozitivní psychologii. Resilienci lze vidět i jako jednoho z moderátorů (či mediátorů) ve vztahu chronický stres – porucha zdraví.
Tato útlá knížka je rozdělena do devíti částí, ukončena je závěrem obsahujícím její souhrn, seznamem zkratek, věcným a jmenným rejstříkem. Za zmínku stojí poměrně rozsáhlý seznam použité (a rozhodně relevantní) literatury na čtrnácti stranách, což svědčí o serióznosti a vědeckosti autorky.
Obsah recenzované práce je následující: (1) Zdroje poznatků o resilienci. (2) Vývoj koncepce resilience u dětí. (3) Resilience u dospělých. (4) Resilience rodiny. (5) Resilience skupiny. (6) Resilience komunity. (7) Resilience kultury. (8) Vybrané dotazníkové metody. (9) Přínos českých autorů k problematice resilience.
Budiž upozorněno, že druhá a třetí část jsou relativně rozsáhlejší, ostatní části publikace autorka ztvárnila zkratkou, někdy nepřesahující jeden odstavec.
Oblast resilience je nejvíce prozkoumána u dětí. Optimistické je zjištění, že v příznivém a podporujícím prostředí jsou děti i dospělí schopni pozitivních změn a vybudování některých zdrojů resilience v průběhu života i v případech, kde bychom to nečekali (např. u rozsáhlé deprivace). Jinak vyjádřeno: potenciál lidské bytosti ke zvládnutí těžkostí je větší, než jsme se dosud domnívali, a to platí i v případě starších osob. Považujeme za prokázané, že protektivní faktory (např. dobrá úroveň mentálních schopností spolu s vyšším socioekonomickým statusem a příznivými vztahy v rodině) se ve svém účinku kumulují, vzájemně podporují a posilují. To samé platí pro rizikové faktory s tím, že největší váhu, pokud jde o nepříznivý osobnostní vývoj a zdravotní stav, má chudoba, perinatální komplikace, vývojové nepravidelnosti a zpoždění, stejně jako genetické abnormality a psychopatologie u některého z rodičů. Bylo výzkumně (nejenom zkušenostně) prokázáno, že pro příznivý vý
voj dítěte je nejdůležitější fungující rodina (nebo alespoň jedna z rodičovských postav), jež individualitu dítěte respektuje a poskytuje mu emoční i instrumentální oporu. Zdůrazněna je kvalitní citová vazba mezi rodičem a dítětem v útlém dětství. Zdá se, že nejcitlivější a kritické je období do šesti měsíců od narození, kdy může proběhnout neuronální poškození a nežádoucí biologické naprogramování. Potvrzován je i vliv prostředí a psychosociálních proměnných na expresi genů. Jistě nepřekvapí zjištění, že protektivní vliv rodiny má svá omezení a platí jen při nízké koncentraci sociálních rizik, jimiž jsou násilí, kriminalita, alkohol a ostatní drogy.
Nemohu nezmínit ani vlastní výzkumnou práci autorky se závěrem, že pohybové aktivity u dětí lze jen těžko přecenit, neboť příznivě ovlivňují psychofyziologickou odpověď dětského organizmu na psychickou zátěž, a to již při anticipaci stresující situace.
Přínos knížky vidím v tom, že zde na nemnoha stránkách nalezneme nejnovější poznatky (založené výzkumně) o resilienci dětí a dospělých, a to zejména z pohledu podpory duševního zdraví a prevence psychopatologických projevů. Zabývá se i metodologickými úskalími a přináší náměty pro budoucí výzkum. Nadějná se zdá být v této souvislosti zejména kvalitativní metodologie a longitudinální přístup. Práci psycholožky PhDr. Ivy Šolcové, Ph.D. proto doporučuji pozornosti psychiatrické obce i klinickým psychologům.
prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařské fakulty UK v Praze

Úvodem
1. Zdrojem poznatků o resilienci
2. Vývoj koncepce resilience u dětí
Definice resilience
Terminologie
Související pojmy a jejich vymezení
Nejasnosti, rozpory a omezení
Jistoty a východiska
Negativní stanoviska ke konceptu resilience
Náměty pro další výzkumy
Metodologické a koncepční problémy
Typy výzkumů
Doporučení pro plánování výzkumů
Nové směry výzkumů
Mechanismy, jakými uplatňují protektivní faktory svůj vliv
Jaké poznatky přinesly současné výzkumy resilience
Nutnost odstranit mýty a překážky
Rizikové faktory
Protektivní faktory
Pohybová aktivita
Domácí zvíře
Protektivní faktory na úrovni rodiny
Protektivní faktory ve škole
Protektivní faktory na úrovni obce (community)
Intervence
Úvodem k intervencím
Metodologická poznámka k intervencím
Nejčasnější intervence
Pozitivní vývoj mládeže
Podpora/posilování resilience ve vývoji mládeže
Školní programy
Závěrem k intervencím
3. Resilience u dospělých
Zdroje resilience na úrovni osobnosti
Přechod do dospělosti
Dospělost
Stáří
Kognitivní procesy
Životní bilancování
Zdroje resilience v dospělém věku
Sociální opora
Vliv domácího zvířete
Další zdroje na úrovni komunity
Intervence
Náměty pro výzkumy
4. Resilience rodiny
Východiska koncepcí resilience rodiny
Charakteristiky resilience rodiny
Definice resilience rodiny
5. Resilience skupiny
6. Resilience komunity
7. Resilience kultury
8. Vybrané dotazníkové metody
9. Přínos českých autorů k problematice resilience
Závěrem
Souhrn
Development of resilience in children and in adults
Summary
Literatura
Seznam zkratek
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Dospělost a její variabilita

Vývojová psychologie
2., aktualizované vydání

Rodinná terapie
Systemické a narativní přístupy, 2., doplněné a přepracované vydání

Psychoterapie dítěte
Případ šestiletého chlapce
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.