XML technologie

Principy a aplikace v praxi

Autor:

Mlýnková Irena, Nečaský Martin, Pokorný Jaroslav, Richta Karel, Toman Kamil, Toman Vojtěch

Formát / stran:16×24 cm, 272 stran
Datum vydání:23.09.2008
Katalogové číslo:3458
ISBN:978-80-247-2725-7
Edice:Management v informační společnosti
Kategorie:Management v informační společnosti, Programování
Cena: 319 Kč
Stav: Skladem
ks

Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích. Autoři popisují různé typy úložišť pro XML data, jakož i standard SQL/XML umožňující integrovat XML data a data relačních databází. Čtenář se též seznámí s metodami komprese XML dat použitelnými při jejich ukládání a přenosu. Po vzoru konceptuálního modelování relačních databází, reaguje publikace uvedením původního konceptuálního modelu. Závěr je věnován aplikacím XML technologie, zmíněny jsou možnosti práce s XML v některých databázových produktech. Autoři publikace vycházeli z pe
dagogických zkušeností a vlastní výzkumné práce v dané oblasti.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Kniha je - a možná nejen v českém prostředí - unikátním počinem představujícím v kompaktní formě prakticky všechny podstatné standardy a technologie související s XML, včetně těch nejnovějších. Autorům se na relativně malém prostoru podařilo představit takřka vše, s čím se potká student, vývojář i výzkumník. Světová literatura nabízí k dílčím tématům dostatek zdrojů, zde se však českému či slovenskému čtenáři předkládá vše na jednom místě a výklad jde přímo k jádru věci.
V mnoha ohledech se museli autoři pohybovat mezi Scyllou a Charybdou stylistických protikladů - psát pragmaticky pro vývojáře jdoucí mnohdy po povrchu technologií a využívající zbytečně malou podmnožinu možností, nebo být akademicky vyčerpávající -
v dobrém i špatném smyslu? Myslím, že není chybou, když přesnější, akademičtější styl výkladu jdoucí do hloubky a neopomíjející zajímavé detaily dostal přednost. Dnešní internet je plný kusých informací, rad, tipů a dílčích výkladů ke studovaným technologiím, v předkládané knize máme však záruku kvality, přesnosti a do značné míry i úplnosti.
Přeji čtenářům ať jim je kniha užitečná nejen při každodenní vývojářské práci, ale třeba i jako brána k obecnějšímu zamyšlení nad souvislostmi moderních informačních technologií. Pro mě studnicí takového poučení je.
Tomáš Pitner
(recenzent se XML technologiemi zabývá od jejich zrodu a od roku 2002 je vyučuje na Masarykově univerzitě)

O autorovi


RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. absolvovala magisterské i postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde v současné dob ě působí jako odborná asistentka na katedře softwarového inženýrství. Ve své vědecké činnosti se věnuje problematice správy XML dat v (objektově) relačních databázích, podobnosti XML dat a jejího využití, analýzy reálných XML dat, automatického generování XML dat a XML benchmarkingu. Výsledky své práce publikuje na mezinárodních konferencích (DocEng, DASFAA, DEXA, IDC, ISD, ... ) i v odborných knihách a časopisech. Některé z nich získaly významná ocenění. V rámci svého pedagogického působení spoluvytvářela na MFF UK přednášku Technologie XML a Pokročilé technologie XML a na tuto oblast zaměřuje i vedené bakalářské a diplomové práce a studentské projekty.

Mgr. Martin Nečaský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Datové inženýrství. V současnosti působí jako postgraduální student na katedře softwarového inženýrství MFF UK. Tématy jeho výzkumu jsou návrh, integrace a správa XML dat a dále pak webové služby a sémantický web. výsledky své práce publikuje na mezinárodních konferencích (SAC, EJC, ICDIM, APCCM, ... ). Na uvedené oblasti zaměřuje i témata vedených bakalářských a diplomových prací. Na MFF UK vyučuje úvodní kurzy do databázových systémů a programování a předměty Technologie XML a Pokročilé technologie XML. Na FEL ČVUT vyučuje předmět Technologie XML.

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. byl jmenován profesorem informatiky v roce 1999. Je autorem více než 250 původních publikací, vědeckých monografií a vysokoškolských učebnic z oblasti zpracování dat. Jako člen organizačního výboru se podílel na uskutečnění osmi mezinárodních konferencí. Je členem vědeckých rad FAV ZÚ v Plzni, FIS VŠE v Praze, rady Úl AV ČR a MFF UK. Pracuje v komisi pro státní zkoušky na MFF UK a FEL ČVUT, je členem oborové rady pro doktorské studium na MFF UK a dalších školách. Působí jako expert v European Commision, je reprezentantem ČR v organizaci IFIP, stálým recenzentem Computing Reviews a Zentralblatt für Mathematik. Na MFF UK pracuje od roku 1982, v letech 1995-2006 zde zastával funkci vedoucího katedry softwarového inženýrství. Od roku 2008 je proděkanem MFF UK pro vědu a zahraniční styky.

Doc. Ing. Karel Richta, CSc. vystudoval obor Technická kybernetika na FEL ČVUT v Praze, habilitoval se v roce 1992 v oboru Výpočetní technika. V současnosti pracuje na katedře softwarového inženýrství MFF UK v Praze. Zabývá se formálními specifikacemi, softwarovým inženýrstvím, databázovými systémy a programováním. Učí a učil také některé předměty na jiných školách, např. na katedře počítačů FEL ČVUT, katedře informačních technologií VŠE, katedře informačních technologií PEF ČZU, katedře informatiky a matematiky VŠFS a katedře informačních technologií BIVŠ. Je autorem či spoluautorem několika knih, publikoval více než 100 příspěvků na různých konferencích. Je členem ACM a ČSSI.

Mgr. Kamil Toman vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Počítačové systémy. V současné době působí jako postgraduální studen t na katedře softwarového inženýrství. Tématy jeho výzkumné práce jsou zejména problematika adaptivního ukládání XML a vyhledávání v XML datech, analýza reálných XML dat a využití těchto postupů v nativních XML databázích. Výsledky práce publikuje na mezinárodních konferencích. V rámci svého působení na fakultě spoluvytvářel přednášku Technologie XML. Mimo akademickou sféru působí jako softwarový architekt, přičemž se věnuje mimo jiné problematice datových integrací a webových služeb.

Mgr. Vojtěch Toman vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Informatika. Po ukončení studií pracoval jako softwarový inženýr ve společnosti Gitus, a.s. Od roku 2006 působí v nizozemské společnosti X-Hive Corporation B.V., která se zabývá vývojem technologií pro nativní správu XML dat a řízení a publikování komplexního XML obsahu. Je aktivním členem pracovní skupiny XML Processing Model konsorcia W3C. Na MFF UK externě přednáší o problematice komprese XML dat.

O autorech
Předmluva
Úvod
1 Principy formátu XML
1.1 Formát XML
1.2 XML dokument
1.3 Definice struktury dokumentu pomocí DTD
1.4 Jmenné prostory XML
1.5 Aplikační rozhraní
2 XML schémata a jazyk XML Schema
2.1 Motivace
2.2 Základy jazyka XML Schema
2.3 Jednoduché datové typy
2.4 Atributy
2.5 Elementy
2.6 Složené datové typy
2.7 Skupiny atributů
2.8 Další jazyky pro definici XML schématu
2.9 Shrnutí
3 Jazyky XPath, XPointer a XLink
3.1 XPath
3.2 XPointer
3.3 XLink
3.4 Shrnutí
4 Pokročilé techniky jazyka XML Schema .
4.1 Omezení identity
4.2 Substituovatelnost a substituční skupiny
4.3 Zástupci
4.4 Externí schémata .
4.5 Notace
4.6 Anotace
4.7 Kořenový element schema
4.8 Vztah jazyka XML Schema k XML dokumentům
4.9 Vztah jazyka XML Schema k DTD
4.10 Shrnutí
5 Transformace XML dokumentů pomocí XSLT
5.1 Struktura XSL dokumentu.
5.2 Prvky jazyka XSL
5.3 Aplikace pravidel XSLT
5.4 Zpracování XML dokumentu pomocí XSLT
5.5 Příklad převodu XML do HTML ..
5.6 Příklad jednoduché databáze v XML
5.7 Shrnutí
6 Jazyk XQuery
6.1 Datové modely XML a dotazovacích jazyků
6.2 Cesty
6.3 Konstruktory
6.4 Výrazy FLWOR
6.5 Kvantifikátory
6.6 Datový model XQuery
6.7 Vstupní funkce
6.8 Funkce
6.9 Datové typy a schémata
6.10 Formální sémantika XQuery
6.11 Shrnutí
7 XML databáze
7.1 Uložení XML dat v systému souborů
7.2 Uložení XML dat v relační databázi
7.3 Nativní XML úložiště
7.4 SQL/XML
8 Komprese XML dat.
8.1 Komprese dat
8.2 Komprese XML dat
8.3 Shrnutí
9 Modelování XML dat
9.1 Návody pro návrh XML schémat
9.2 Abstrakce návrhu XML schémat
10 Praktické využití XML
10.1 Vybrané standardní XML formáty
10.2 Webové služby
10.3 Podpora XML v existujících RSŘBD
10.4 Shrnutí
Literatura
Rejstřík


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Podniková informatika
2., přepracované a aktualizované vydání

Tvorba informačních systémů
Principy, metodiky, architektury

Podniková informatika
Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.