Zahraniční obchod

Teorie a praxe

Autor:

Svatoš Miroslav a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 368 stran
Datum vydání:18.03.2009
Katalogové číslo:3456
ISBN:978-80-247-2708-0
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management, Obchod a prodej
Cena: 375 Kč
Stav: Skladem
ks

Publikace renomovaných autorů je určena pracovníkům podniků a institucí působících v oblasti vnějších ekonomických vztahů, vyučujícím a studentům ekonomických škol. Díky knize získáte přehled o problematice vnějších ekonomických vztahů a o zahraničněobchodní politice ČR. Dozvíte se, jak úspěšně zvládnout předkontraktační přípravu, jak řešit závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, seznámíte se s vybranými typy smluv a podrobně s obsahem kupní smlouvy. Kniha se věnuje také logistice, způsobům podpory obchodu a formám zpracování trhu. Text doplňují příklady z praxe, odkazy na důležité webové stránky a další zdroje informací a vzory nejdůležitějších dokumentů používaných v mezinárodním obchodě. Autoři, v jejichž čele stojí děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, jsou uznávanými praktiky, akademiky a pracovníky institucí jako EGAP, MPO, ČEB apod.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


O hlavních autorech
Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. - vedoucí autorského týmu
Pracovní a odborné zkušenosti prof. Svatoše jsou spojeny s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, kde působí jako děkan Provozně ekonomické fakulty a současně jako vedoucí katedry ekonomiky. Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, které přesahují evropský kontinent, je předsedou Asociace ekonomických fakult ČR, členem Evropské a světové asociace zemědělských ekonomů, rady České akademie zemědělských věd a celé řady vědeckých rad různých univerzit v Česku a na Slovensku. Jeho pedagogickou, odbornou a vědeckou zájmovou oblastí jsou témata: zemědělská ekonomika a politika, ekonomika světového zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, evropské a globální transformační a integrační procesy. Je řešitelem a odpovědným řešitelem vědeckovýzkumných a vzdělávacích grantů a projektů (FAO, Tempus, FRVŠ, Aktion, Ceepus, GA ČR, NAZV, MSM). Jeho publikační činnost zahrnuje 300 položek, z toho 60 vyšlo v zahraničí, respektive v cizím jazyce.
Ing. Vlastislav Beneš
Působil řadu let v Institutu zahraničního obchodu a založil Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice. V letech 1990-1995 byl obchodním přidělencem a radou ve Španělsku. V současné době se věnuje praktické obchodní činnosti, zejména vývozu českého know-how v oblasti životního prostředí do zahraničí. Specializuje se také na budování zastupitelské sítě českých podniků v zahraničí. Je lektorem španělské vysoké školy v ČR ESMA, Provozně ekonomické fakulty ČZU a Akademie Sting. Napsal celou řadu teritoriálních publikací, zejména o ibero-amerických zemích, a dále publikace z oblasti ekonomiky a techniky zahraničního obchodu.
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Je profesorem katedry obchodního práva na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, vedoucím katedry mezinárodního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Působí také jako lektor různých vzdělávacích institucí v ČR. Napsal celou řadu publikací z oblasti mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a mezinárodní obchodní arbitráže, například: Rozhodčí řízení, Právní otázky obchodování se zahraničím, Obchodujeme se zahraničím, Mezinárodní obchodní arbitráž. Je spoluautorem učebnice Právo mezinárodního obchodu.
JUDr. Miroslav Šubert
Je lektorem VŠE v Praze a řady vzdělávacích organizací u nás a v zahraničí, garantem mezinárodně certifikovaného kurzu Manažer mezinárodní dopravy a zasilatelství, pořádaného organizací IMODS, místopředsedou České společnosti pro dopravní právo, sekretářem Komise pro mezinárodní dopravu a logistiku a Komise pro obchodní právo a praxi Mezinárodní obchodní komory v Paříži a v ČR. Jako autor českého vydání INCOTERMS 1990 a 2000 byl zvolen členem návrhové komise ICC pro nové vydání INCOTERMS. Od roku 2000 je právním a odborným poradcem a organizátorem odborných seminářů ICC ČR v oboru její působnosti. Pracoval v řídících funkcích na úseku zahraničního obchodu, mezinárodní dopravy a spedice v ČR, ve Velké Británii, v Belgii a v bývalé Jugoslávii.
Je autorem řady odborných publikací, z nichž jsou některé uvedeny v seznamu literatury, jakož i stálým profesním dopisovatelem ve zdejším i v zahraničním odborném tisku.

O hlavních autorech 10
Předmluva 12
Úvodní slovo 14
1. Úloha vnějších ekonomických vztahů v ekonomice země 15
1.1 Vývojové fáze zahraničního obchodu 15
1.2 Teorie zahraničního obchodu 17
1.3 Význam zahraničního obchodu (vnějších ekonomických vztahů) v ekonomice země 21
1.4 Postavení vnějších ekonomických vztahů v ekonomice země 22
1.5 Kvantifikace postavení zahraničního obchodu v ekonomice země 24
1.6 Vlivy působící na vnější ekonomické vztahy 25
1.7 Subjekty vnějších ekonomických vztahů 26
1.8 Formy státních zásahů 27
1.8.1 Plány, programy, národohospodářské a oborové koncepce 27
1.8.2 Daňová politika 28
1.8.3 Měnové finanční nástroje 28
1.8.4 Zahraničněobchodní politika 29
1.8.5 Administrativně-právní nástroje 30
2. Vývoj vnějších ekonomických vztahů 33
2.1 Vývoj světového obchodu 33
2.1.1 Teritoriální struktura světového obchodu 36
2.1.2 Komoditní struktura světového obchodu 40
2.2 Mezinárodní obchod službami 44
2.2.1 Služby související s obchodními operacemi 44
2.2.2 Další komerční služby 45
2.2.3 Kapitálové pohyby 46
2.2.4 Pracovní síly 48
2.2.5 Mezinárodní cestovní ruch 50
2.2.6 Vývoj světového obchodu s komerčními službami 51
2.2.7 Zahraniční pomoc 53
2.3 Vnější ekonomické vztahy zemí Evropské unie (EU) 55
2.3.1 Zahraniční obchod EU 55
2.3.2 Teritoriální struktura obchodu zemí EU 56
2.3.3 Komoditní struktura obchodu zemí EU 57
2.3.4 Obchod s komerčními službami - země EU 58
3. Mezinárodní organizace hospodářského charakteru 60
3.1 Světová obchodní organizace (WTO) 60
3.1.1 Vývoj WTO 61
3.1.2 Dohody v rámci WTO 64
3.1.3 Řešení sporů a kontrola obchodní politiky 64
3.1.4 Přijímání členů WTO 65
3.1.5 Hlavní proudy ve WTO a pozice nejvýznamnějších nečlenských států vůči WTO 66
3.1.6 Kritika WTO 67
3.1.7 Rozvojová agenda z Dohá 67
3.2 Další instituce OSN, regionální a speciální agentury a jiné organizace
působící v mezinárodním obchodu 68
3.2.1 Evropská hospodářská komise - EHK (United Nations Economic Commision
for Europe - UNECE) 68
3.2.2 Konference OSN pro obchod a rozvoj - KOR (United Nations Conference
on Trade and Development - UNCTAD) 69
3.2.3 Mezinárodní obchodní středisko - MOS
(International Trade Center - ITC UNCTAD/WTO) 70
3.2.4 Specializované agentury OSN a Programy OSN 70
3.2.5 Surovinové dohody 73
3.2.6 Mezinárodní finanční organizace 74
3.2.7 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 77
3.3 Regionální integrace 78
3.3.1 Regionalimus versus regionalizace 79
3.3.2 Ekonomická integrace 80
3.3.3 Vytváření a odchýlení trhu 82
3.3.4 Politická ekonomie regionalismu 84
3.3.5 Regionální integrace rozvojových zemí 85
3.3.6 Hlavní regionální seskupení současného světa 86
3.4 Účast ČR v regionálních seskupeních 88
3.4.1 Evropská unie (EU) 88
3.5 Další evropská regionální seskupení 95
3.5.1 Západoevropská unie (ZEU) 95
3.5.2 Viszegradská čtyřka 96
3.5.3 Středoevropská iniciativa 97
4. Vnější ekonomické vztahy České republiky (ČR) 98
4.1 Postavení zahraničního obchodu v ekonomice ČR 98
4.2 Zahraniční obchod se zbožím 98
4.2.1 Komoditní struktura českého zahraničního obchodu 100
4.2.2 Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 102
4.3 Zahraniční obchod ČR s komerčně poskytovanými službami 104
4.3.1 Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu s komerčně
poskytovanými službami 104
4.4 Dovoz a vývoz kapitálu ČR 104
4.4.1 Investice ČR v zahraničí 106
4.5 Pracovní síly 107
4.6 Mezinárodní cestovní ruch 107
4.7 Rozvojová spolupráce 108
4.8 Zahraniční politika ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů 108
4.8.1 Transformace v oblasti vnějších ekonomických vztahů 109
4.8.2 Aktuální politika ČR v oblasti zahraničního obchodu 112
4.8.3 Hlavní instituce ovlivňující vnější ekonomické vztahy ČR 114
4.8.4 Smluvní prostředky obchodní politiky ČR 131
4.8.5 Autonomní prostředky zahraničněobchodní politiky ČR 135
5. Příprava zahraničněobchodní operace 148
5.1 Teritoriální průzkum 152
5.2 Obchodně-politický průzkum 153
5.3 Komoditní průzkum 154
5.4 Spotřebitelský průzkum 155
5.5 Průzkum konkurence 156
5.6 Průzkum cen 157
5.7 Průzkum obchodních metod 158
5.8 Technický průzkum 159
5.9 Průzkum dopravní cesty a prostředků 159
5.10 Průzkum kontraktní měny, platebních podmínek a instrumentů 160
5.11 Právní průzkum 161
5.12 Daňový průzkum 162
5.13 Průzkum sociálních a kulturních zvyklostí 162
5.14 Analýza rizik exportních operací 164
6. Závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku 166
6.1 Pojem "právo mezinárodního obchodu" 166
6.2 Rozhodné právo závazkových vztahů 167
6.2.1 Obligační statut 168
6.2.2 Volba práva 168
6.2.3 Výběr rozhodného práva na základě kolizní normy 169
6.2.4 Mezinárodní obchodní zvyklosti 170
6.2.5 Doložky INCOTERMS 171
6.2.6 Formulářové smlouvy 171
6.2.7 Vzorové smlouvy 172
6.2.8 Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 172
6.2.9 Obchodní podmínky Evropské hospodářské komise OSN a FIDIC 172
6.2.10 Lex mercatoria 173
6.2.11 Principy evropského smluvního práva 173
6.2.12 Imperativní nebo nutně použitelné předpisy 173
6.3 Osobní statut 174
6.3.1 Osobní statut fyzických osob 174
6.3.2 Osobní statut právnických osob 175
6.3.3 Soukromoprávní subjektivita států 175
6.4 Vznik závazků 176
6.5 Zánik závazků 176
6.5.1 Promlčení 177
6.5.2 Započtení 177
6.6 Věcně-právní účinky smlouvy 177
6.7 Řešení sporů z kupní smlouvy 178
6.7.1 Soudní řízení 178
6.7.2 Rozhodčí řízení 180
7. Vybrané smluvní typy 187
7.1 Smlouva kupní 187
7.1.1 Právní úprava mezinárodní kupní smlouvy v českém právu 187
7.1.2 Přímá úprava mezinárodní kupní smlouvy 187
7.1.3 Uzavírání kupní smlouvy 188
7.1.4 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího 188
7.1.5 Náhrada škody 189
7.1.6 Promlčení práv z kupní smlouvy 189
7.2 Smlouvy uzavírané v souvislosti s kupními smlouvami 190
7.2.1 Smlouva o výhradním prodeji a o výhradním odběru 190
7.2.2 Smlouva o obchodním zastoupení a podobné smluvní typy 191
7.2.3 Ostatní smlouvy související s kupními smlouvami 192
8. Obsah kupní smlouvy 193
8.1 Vznik kupní smlouvy 193
8.2 Smluvní strany 194
8.3 Předmět kupní smlouvy 194
8.4 Cena 196
8.5 Závazky, objednávky 197
8.6 Zajištění závazků z kupní smlouvy 197
8.7 Dodací lhůta 199
8.8 Dodací parita 200
8.9 Platební podmínky a nástroje 211
8.9.1 Bankovní záruky 212
8.9.2 Dokumentární akreditivy 218
8.9.3 Směnky 223
8.9.4 Šeky 233
8.9.5 Exportní odběratelský úvěr 238
8.10 Smluvní pokuta 240
8.11 Kontrola zboží 241
8.12 Servis a technická pomoc 243
8.13 Propagace a Public Relations 244
8.14 Zvláštní ujednání v kupní smlouvě 244
8.15 Rozhodné právo 245
8.16 Další ujednání v kupní smlouvě 245
9. Logistika v mezinárodním obchodě 246
9.1 Logistika - výzva pro 21. století 246
9.2 Zasilatel 246
9.3 Dopravce 250
9.4 Mezinárodní doprava - zvláštnosti jednotlivých odvětví 250
9.4.1 Železniční doprava 250
9.4.2 Letecká nákladní doprava 253
9.4.3 Mezinárodní silniční doprava (kamionová doprava) 259
9.4.4 Námořní doprava 261
9.4.5 Kombinovaná doprava 265
9.4.6 Multimodální doprava 265
9.4.7 Elektronická výměna dat (náhradou za vystavování dopravního dokladu) 266
9.4.8 Pojištění v zahraničním obchodě 266
9.4.9 Základní principy uplatňované při společné havárii a při tak zvaném
dispašním - rozvrhovém řízení 269
10. Formy podpory obchodu 273
10.1 Úvod 273
10.2 Výstavy a veletrhy 274
10.2.1 Struktura finančních nákladů na účast na veletrhu 275
10.2.2 Příprava prezentace, její průběh a vyhodnocení 276
10.3 Publikační a informační činnost 277
10.4 Efektivnost propagace 277
10.5 Vývojové trendy v oblasti forem podpory obchodu 278
11. Formy zpracování zahraničního trhu 280
11.1 Přímá obchodní metoda 280
11.2 Nepřímá obchodní metoda 281
11.2.1 Distributor 281
11.2.2 Zprostředkovatel 282
11.2.3 Vlastní zahraniční síť 285
11.2.4 Samozvaní zprostředkovatelé 286
11.3 Světové trendy v oblasti zpracování trhu 287
11.4 Řízení zastupitelské sítě 290
Seznam vybraných zkratek 291
Literatura 300
English Summary 304
Příloha 1 Přehled regionálních integračních uskupení 306
Příloha 2 Podrobnosti k dohodě o podpoře a ochraně vzájemných investic
(ke kapitole 4.8.4.2) 318
Příloha 3 Podrobnosti o clech, celních režimech a daních
(ke kapitole 4.8.5.1) 321
Příloha 4 Vzor kupní smlouvy (ke kapitole 8) 333
Příloha 5 Vzor smlouvy o výhradním obchodním zastoupení
(ke kapitole 6) 336
Příloha 6 Vzor smlouvy o výhradním prodeji (ke kapitole 7) 340
Příloha 7 Akreditiv 345
Příloha 8 Vzor vystavené směnky - ženevská oblast 347
Příloha 9 Vzor šeku bankovního - ženevská oblast 348
Příloha 10 Vzor šeku soukromého - ženevská oblast 349
Příloha 11 Vzor šeku soukromého - anglosaská oblast 350
Příloha 12 Vzor šeku bankovního - anglosaská oblast 351
Příloha 13 Vzor kontrolního osvědčení 352
Příloha 14 Nákladní list CIM - železniční doprava 354
Příloha 15 Letecký nákladní list 355
Příloha 16 Nákladní list mezinárodní silniční přepravy (CMR) 356
Příloha 17 Konosament - náložný list námořní dopravy 357
Příloha 18 Konosament kombinované dopravy FIATA 358
Příloha 19 Konosament - kombinovaná doprava 359
Příloha 20 Pojistný certifikát 360
Rejstřík


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století
 
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.