> Všechny knihy>

Základy podnikání

Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů

Autor:

Srpová Jitka, Řehoř Václav a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 432 stran
Datum vydání:25.01.2010
Katalogové číslo:3467
ISBN:978-80-247-3339-5
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Stav: Vyprodáno

Publikace uznávaných autorů je určena všem, kteří se chtějí pustit do podnikání nebo již podnikají, ale chtějí se dozvědět další nové informace. Zjistíte, co byste měli zvážit, než začnete podnikat, a co musíte udělat pro zahájení podnikatelské činnosti, seznámíte se s tím nejdůležitějším, co podnikatel musí vědět z oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení. V závěru se s vámi úspěšní čeští podnikatelé podělí o svůj podnikatelský příběh, dozvíte se, v čem tkví tajemství jejich úspěchu. Kniha nemá svým praktickým zaměření a nábojem na českém trhu obdoby a žádný student a podnikatel, který chce dosáhnout ve svém podnikání úspěchu, by ji neměl minout.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Podnikání není a ani nemůže být v moderní společnosti pouze záležitostí jednostranného dosahování vlastního profitu, ale musí zákonitě přispívat např. ke zlepšování kvality života, rozvoji regionu, propagaci a vytváření dobrého jména, vytváření spolupracujících sítí apod. Proto oceňuji na předložené publikaci rovněž i důraz, který autoři věnovali otázkám souvisejícím se společensky odpovědným podnikáním.
Kniha představuje významný přínos v oblasti podnikání, a to zejména z hlediska vymezení základních teorií, předpokladů a návrhů možných řešení, které s tématem souvisí. Předložené informace mohou být doporučením pro začínající podnikatele a inspirací pro ty, kteří mají již s podnikáním zkušenosti. Kniha je dle autorů rovněž určena studentům vysokých škol ekonomického zaměření, kde může významně napomoci k jejich vzdělávání.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
vedoucí katedry řízení, Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

O autorovi


O hlavních autorech
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Je absolventkou Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze (1980), kandidátkou ekonomických věd v oboru ekonomika průmyslu (1992), docentkou v oboru podnikové hospodářství (1999). Je vedoucí sekce malých a středních podniků na katedře managementu VŠE v Praze, garantem vedlejší specializace Malé a střední podniky v tržním prostřední a garantem předmětu Podnikání v malé a střední firmě. Odborně se zaměřuje na problematiku managementu, malých a středních podniků, podnikání, podnikatelského plánu a strategie. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic, například Management - základy, prosperita globalizace (Management Press, 2000), Podniková ekonomika (C. H. Beck, 2006), Podnikání malé a střední firmy (Grada Publishing, 2005, 2008). Je spoluautorkou vysokoškolských skript, autorkou více než 90 odborných statí a též spoluřešitelkou výzkumných projektů. Úzce spolupracuje s praxí, působila jako jednatelka společnosti, členka dozorčí rady, organizátorka vzdělá
vacích kurzů pro manažery a podnikatele.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Je absolventem ČZU v Praze a The Manchester Metropolitan University/VŠE/PIBS. Působil v České republice jako business development konzultant a projektový manažer, byl členem představenstva společnosti Lybar, a. s., ve vedení společností Spolchemie, a. s., a Michelské pekárny, a. s. V kanadském Torontu pracoval ve vybraných oblastech finančního plánování a reportingu, controllingu a IT např. u společností De Beers a Campbell Soup Canada (obě společnosti patří k předním společnostem ve svém oboru). Po návratu do České republiky nastoupil na místo jednatele a finančního ředitele ve firmě ŠKODA POWER, s. r. o. Nyní pracuje jako finanční ředitel společnosti CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o., a je pověřený výkonem funkce generálního ředitele. Přednáší na VŠE v Praze v rámci předmětů Podnikání malých a středních firem a Specifika podnikání malých a středních firem.

Autoři z akademické sféry
Ing. Katarína Grančičová, Ph.D.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, Fakulty ekonomiky a řízení výrobních odvětví. Vědeckou hodnost Ph.D. získala v oboru Řízení a ekonomika podniků (2005). V současnosti působí na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde od roku 2007 vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a sociální otázky. Odborně se zaměřuje zejména na otázky podnikové ekonomiky jako celku a v užších souvislostech především na oblast prodeje a marketingu. V uvedených oblastech působí i pedagogicky. Vede přednášky, cvičení a konzultace v předmětech Základy podniku a podnikání, Podnikové hospodářství a Odbytová strategie podniku. Publikovala několik odborných a vědeckých článků, je spoluautorkou vysokoškolských učebnic a skript a též spoluřešitelkou několika výzkumných projektů.

Ing. Blanka Habrmanová
Je absolventkou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a International Faculty Development Programm na IESE Business School University of Navarra v Barceloně. Působí jako odborná asistentka v sekci malých a středních podniků na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktivně se podílí na metodickém rozvoji výuky předmětů vedlejší specializace Malé a střední podniky v tržním prostředí. Odborně se zaměřuje na problematiku podnikání malých a středních podniků a rodinných firem. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic, skript a spoluřešitelkou výzkumných záměrů.

doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.
Absolvoval obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, následně získal vědeckou hodnost kandidát ekonomických věd a habilitoval v oboru ekonomika průmyslu. Absolvoval četné studijní pobyty a stáže se zaměřením na vysoké školy, kde se věnuje pozornost podnikání (Durham Univerzity, Harvard Business School, Babson College). Pracoval v podniku, ve výzkumném ústavu a od roku 1973 na vysokých školách. V současné době působí jako rektor Vysoké školy podnikání, a. s., Ostrava, kde se věnuje výuce a výzkumu podnikavosti, podnikání a strategickému managementu. Podniká od roku 1991 v oblasti vzdělávání a znalostního servisu. V roce 1991 spoluzaložil investiční fond Prosperita, a. s., kde od jeho založení působí jako předseda představenstva.

Ing. Martin Kešner
Je absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2008 je studentem doktorského typu studia na katedře managementu VŠE v Praze, zabývá se problematikou malých a středních podniků. V minulosti byl vedoucím obchodního oddělení v Jazykovém Institutu Praha. V roce 2008 stál u vzniku Institutu rozvoje podnikání při VŠE v Praze, kde nyní působí jako výkonný manažer. Organizuje soutěž podnikatelských záměrů Milionový nápad, jejímž cílem je motivovat studenty a širokou veřejnost k vypracování podnikatelských záměrů a těm nejlepším následně usnadnit uvedení na trh.

prof. Ing. Josef Koubek, CSc.
Dlouhodobě působil na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a dosud vědecky a pedagogicky spolupracuje s řadou zahraničních univerzit i tuzemských vysokých škol. Byl členem mezinárodní pracovní skupiny organizující dlouhodobý výzkum řízení lidských zdrojů v Evropě a připravující tzv. Evropský model řízení lidských zdrojů. Až dosud publikoval více než 350 prací, z toho asi 85 v zahraničí. K jeho nejvýznamnějším publikacím patří knihy Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, která až dosud vyšla ve čtyřech vydáních a několika dotiscích (Praha, Management Press 1995, 1997, 2001, 2007), či Personální práce v malých podnicích (Praha, Grada Publishing, 1. vydání 1996, 2. vydání 2003; 3. rozšířené vydání pod názvem Personální práce v malých a středních firmách, 2007).

Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.
Je absolventkou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2006 obhájila na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze svoji dizertační práci na téma Model stádií růstu malých a středních podniků. V témže roce získala za tuto práci Cenu prof. Františka Egermayera (v kategorii nejlepší dizertační práce), kterou uděluje Česká společnost pro jakost. Vyučuje předměty zaměřené na aplikaci kancelářských programů a řízení projektů. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic a skript. Vede počítačová školení učitelů a zaměstnanců školy i externí školení. Je testerkou ECDL.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře řízení podniku a podnikové ekonomiky Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., Praha. Ve svém odborném zaměření se dlouhodobě věnuje problematice účetního výkaznictví a hodnocení finanční výkonnosti firem, zejména v segmentu malých a středních podniků, a problematice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a jejich implementace do českého účetního systému. Je autorkou vysokoškolských skript, spoluautorkou učebnic a odborných statí, řešitelkou a spoluřešitelkou výzkumných projektů.

Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
Je absolventem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2008 obhájil na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze svoji dizertační práci na téma Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. V roce 2008 získal za tuto práci Cenu prof. Františka Egermayera (v kategorii nejlepší dizertační práce), kterou uděluje Česká společnost pro jakost. Působí jako odborný asistent na katedře marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní. Odborně se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem a marketingové komunikace. Je garantem předmětu Public relations na VŠFS. Je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebnic a skript a autorem řady odborných statí, zejména týkajících se problematiky společenské odpovědnost firem.

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, kde v současné době působí jako vedoucí katedry podnikohospodářské. Na vysokých školách vyučuje 35 let. Působí aktivně jako vysokoškolský pedagog, člen vědecké rady, odborných a zkušebních komisí v ČR a v Polsku, rovněž aktivně spolupracuje s vysokými školami na Slovenku. Má těsné kontakty s praxí. Pracoval v ČEZ-SME Ostrava, VÚROM Ostrava, byl v představenstvech a vedení řady akciových společností, společností s ručením omezeným, investičního privatizačního fondu apod. Od roku 1990 je aktivním poradcem v oblasti malého a středního podnikání, je hodnotitelem projektů předkládaných MPO ČR. Byl rovněž členem týmu OECD řešícího problematiku klastrů. Má rozsáhlou publikační a výzkumnou činnost v oblasti ekonomiky a managementu podniku a podnikání. K jeho hlavním publikacím patří Business Clusters (OECD, spoluautor), Podnikání malé a střední firmy (Grada Publishing, spoluautor), Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku (Gra
da Publishing), Entrepreneurship (Victoria, Polsko) atd.

doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.
Působí od roku 1996 na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, v současnosti jako docentka na Ústavu financí. Je absolventkou VŠE v Bratislavě, obor Ekonomicko-matematické výpočty. V roce 2002 obhájila habilitační práci na téma Strategické finanční řízení podniků v ČR. Je garantem předmětů Finanční management, Finance podniku, Finanční řízení a investování a dalších, zabývajících se problematikou finančního řízení podniku a vyučovaných na všech stupních vysokoškolského studia a studijních programů MBA, resp. LLM - Obchodní právo. Publikovala množství odborných a vědeckých článků, je autorkou a spoluautorkou 20 vysokoškolských učebních textů a spoluautorkou pěti knižních publikací. Výzkumné aktivity dlouhodobě zaměřuje na problematiku hodnocení výkonnosti podniků, finančního řízení podniků, oceňování podniků a na témata s tím související.

Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Je absolventkou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působí jako odborná asistentka v sekci malých a středních podniků na katedře managementu. Aktivně se podílí na metodickém rozvoji výuky předmětů vedlejší specializace Malé a střední podniky v tržním prostředí. Je garantem předmětu Strategie a podnikatelský plán v MSP. Odborně se zaměřuje na problematiku podnikání malých a středních podniků, podnikatelský plán a strategie. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic, skript a autorkou odborných statí.

JUDr. Ing. Pavel Šašek
Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma Euro a EMU a v roce 2005 diplomovou práci na téma Společnost s ručením omezeným - právní a ekonomické aspekty. V současné době studuje doktorský studijní program Ekonomika a management na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí na katedře managementu, inovací a projektů. Odborně se zaměřuje na problematiku managementu výkonnosti a na ekonomické a právní pohledy v souvislosti s podnikatelskou činností.

doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D.
Působí na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Od roku 2003 je proděkankou fakulty pro vědu a doktorské studium. V pedagogické oblasti působí jako garant předmětů Podnikání malých a středních podniků, Podnikatelské prostředí v Evropské unii a Družstevní podnikání. Je autorkou pěti monografií v oblasti podnikatelské činnosti na Slovensku a v zahraničí. Současně zpracovala jako autorka či spoluautorka více než dvě desítky vysokoškolských učebnic a skript, z toho tři v ČR. Dále je autorkou více než šedesáti vědeckých a odborných článků. Ve vědeckovýzkumné oblasti byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou patnácti grantových projektů, z toho dvou mezinárodních. V letech 2006-2008 byla delegátkou Evropské komise za Slovensko v Bruselu při řešení projektu Entrepreneurship in higher education... V roce 2003 jí byla udělena Představenstvem Družstevní unie SR Zlatá medaile Samuela Jurkoviče.

Autoři z praxe

Ing. Tomáš Březina
Je předsedou představenstva a vlastníkem firmy BEST, a. s., největšího českého výrobce betonových prvků pro venkovní architekturu. Firma pokrývá téměř 70 % domácího trhu a exportuje do sousedních zemí, zejména do Německa, Rakouska a na Slovensko. Firma BEST, a. s., se řadu let umisťuje v žebříčcích mezi nejlepšími českými firmami. Ing. Tomáš Březina je zakladatelem svého průmyslového odvětví v ČR a prezidentem Svazu betonářů v České republice. Je absolventem ČVUT, Fakulty stavební. Je vítězem soutěže Podnikatel roku 2007 v ČR a reprezentoval Českou republiku na mezinárodní soutěži Světový podnikatel roku v Monte Carlu.

Ing. Zbyněk Frolík
Je zakladatelem, jednatelem a generálním ředitelem společnosti LINET, spol. s r. o., která je absolutní špičkou na českém trhu a patří k pětici největších výrobců nemocničních a pečovatelských lůžek na světě. Produkty z firmy LINET se prodávají v 70 zemích světa na všech kontinentech. Ing. Zbyněk Frolík vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a ČVUT Praha, Fakultu elektrotechnickou, obor Technická kybernetika a elektronické počítače. Je vítězem soutěže Podnikatel roku 2003 v ČR a reprezentoval ČR na mezinárodní soutěži Světový podnikatel roku 2004 v Monte Carlu. Je autorem několika patentů a inovací. Jako spoluautor získal cenu za Vynikající design. Založil úspěšnou vzdělávací instituci - Akademii produktivity a inovací (API). Přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě managementu a ekonomiky, na ČVUT na Fakultě elektrotechnické, Fakultě strojní, Fakultě biomedicínského inženýrství a na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jan Háša
Je zakladatelem společnosti Autocentrum - Háša, s. r. o. Tato firma se zabývá v severočeském regionu prodejem osobních a užitkových vozů značky Hyundai, dále nákladní autodopravou, speciálně chladícími vozy pro přepravu potravin od 1 do 25 tun, servisem nákladních vozů, servisem a prodejem vozů Mitsubishi, prodejem pohonných hmot a dalšími službami pro motoristy. Firma vznikla v roce 1991 a z obratu jeden milion Kč v prvním roce podnikání dosáhla obratu 450 milionů Kč v roce 2008. Jan Háša se vyučil v roce 1984 v oboru mechanik - opravář pro silniční motorová vozidla a poté dokončil střední vzdělání se zaměřením na obor Podnikání na gymnáziu v Litoměřicích.

Dipl. Wi-Ing. Heinrich Homola
Je absolventem industriálního inženýrství na Universitě Karlsruhe v Německu. Svoji mezinárodní kariéru začal u společnosti Procter & Gamble v marketingové divizi v Německu, poté se aktivně účastnil proniknutí spol. P&G do České republiky. Pokračoval na pozici generálního ředitele kosmetické firmy Coty v různých zemích. Nyní působí jako nezávislý, profesionální kouč vrcholových manažerů, vlastníků a jednatelů českých i mezinárodních firem. Kromě kvalifikace systemický kouč a systemický skupinový kouč je i certifikovaným NLP master practitioner z NLPU na Univeristy of California Santa Cruz v USA. Působí také jako trenér a vedoucí seminářů v oblasti marketingu a managementu, jako lektor MBA programu na B.I.B.S. a přednáší na VŠE v Praze. Je vyučujícím partnerem pro organizaci Junior Achievement a členem dozorčí rady mezinárodní studentské organizace AIESEC v ČR.

Ing. Petr Kasa
Vystudoval ekonomiku a management na Českém vysokém učení technickém v Praze. Již od studentských let se věnoval internetovým projektům a moderním technologiím. V roce 1998 spoluzaložil internetový obchod KASA.cz, který se v průběhu několika dalších let stal jedním z nejsilnějších hráčů ve střední Evropě. Poté pracoval v obchodních a manažerských pozicích zejména v oblasti retailu, distribuce a telekomunikací. Od roku 2005 pracoval pro společnost Nokia, naposled na pozici obchodního ředitele pro Polsko, Českou republiku a Slovensko ve Varšavě a poté generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko v Praze. V roce 2008 stál u zrodu investiční společnosti Clareo, jejíž je zakládajícím partnerem.

Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.
Je absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2005 působí na této fakultě jako pedagog s odborným zaměřením na malé a střední podniky a podnikání obecně. V roce 2006 založil Podnikatelský inkubátor, který se v roce 2008 přetransformoval na Institut rozvoje podnikání při VŠE v Praze, kde v současnosti působí jako ředitel. V roce 2008 obhájil doktorskou dizertační práci na téma Podnikatelský inkubátor - nástroj zvyšování úspěšnosti začínajících firem. V roce 1998 založil Jazykový Institut Praha (JIPKA). Ten se kromě samotné výuky jazyků zabývá také tlumočením, překlady, ale i pořádáním studijních pobytů v zahraničí. JIPKA v současnosti zaměstnává několik desítek lidí a má několik poboček.

Ing. Jan Musil, CSc.
Je předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny ČKD GROUP. Vystudoval jadernou elektroenergetiku (Ing.), dizertační práci obhájil v oboru Plazmové technologie a nové materiály (CSc.), manažerské vzdělání (MBA) si doplnil v oblasti Strategický management a finanční řízení. Nejdříve pracoval v Akademii věd ČR jako vědeckovýzkumný pracovník a zároveň jako externí přednášející na univerzitě. Je autorem řady publikací a přednášek v Evropě a USA. Byl koordinátorem výzkumných projektů EU. Je předsedou České rady pro obchod a investice.

Ing. Vlastislav Pánek
Je zakladatelem a jednatelem společnosti Eurofin Management, která je poradenskou společností v oblasti budování systémů řízení a zlepšování fungování ekonomických procesů firem. Ing. Pánek je absolventem Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty, obor národohospodářství a zároveň vystudoval Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu, obor učitelství odborných ekonomických předmětů. V současné době řídí vlastní poradenskou společnost. Je spoluautorem projektu Integrovaného systému parkování v Hradci Králové. Přednáší pro ČVUT Praha, VŠE Praha a řadu předních vzdělávacích institucí v oblasti financí a ekonomiky na českém a slovenském trhu.

Ing. Roman Senecký
Je členem představenstva a generálním ředitelem Mondi SCP v Ružomberoku. Mondi je celosvětově působící skupina v papírenském a obalovém průmyslu a její závod v Ružomberku je největším slovenským výrobcem papíru a celulózy s obratem téměř 500 mil. EUR. Vysokoškolské vzdělání získal na VŠB v Ostravě, Fakultě ekonomické, obor finance. Ve firmě Mondi působí již od roku 2000, v roce 2006 byl jmenován členem představenstva a finančním ředitelem. Od roku 2009 pracuje ve Slovenské republice a působí v představenstvech a dozorčích radách několika firem v rámci skupiny Mondi.

Martin Vohánka, MBA
Je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. Krátce po ukončení středoškolských studií se zaměřením na dopravu (roku 1994) založil svou první firmu v sektoru pojišťovnictví. V roce 1995 založil firmu W.A.G., která se zpočátku specializovala na prodej a distribuci paliv dopravcům. Později firma rozšířila sortiment svých služeb poskytovaných klientům o jedinečnou platební metodu nabízenou mezinárodním přepravcům - EUROWAG. Ve snaze rozšířit cílový trh společnost W.A.G. úspěšně zavedla novou koncepci bezobslužných čerpacích stanic pro osobní automobily s názvem Tank & Go. Martin Vohánka přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je nositelem titulu MBA, který získal na univerzitě v Pittsburghu.

O autorech 9
Úvod 16
1. Než začneme podnikat 17
1.1 Podnikání 18
1.1.1 Co je podnikání 18
1.1.2 Mýty o podnikání 20
1.1.3 Typy podnikání 22
1.1.4 Cíle podnikání 23
1.1.5 Společensky odpovědné podnikání 25
1.2 Podnikatel 30
1.2.1 Kdo to je podnikatel 30
1.2.2 Podnikatel versus zaměstnanecký poměr 31
1.2.3 Předpoklady úspěšného podnikatele 34
1.3 Podnik 35
1.3.1 Co je to podnik 35
1.3.2 Malé, střední a velké podniky 36
1.3.3 Životní cyklus podniku a modely růstu podniku 41
1.3.4 Rodinný podnik a nástupnictví 47
1.3.5 Pojem firma 48
2. Začínáme podnikat 53
2.1 Než zahájíme podnikatelskou činnost 54
2.1.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy 54
2.1.2 Zakladatelský rozpočet 56
2.1.3 Podnikatelský plán 59
2.1.4 Volba právní formy podnikání 67
2.2 Nejdůležitější legislativní požadavky při zahájení podnikání 68
2.2.1 Živnost 68
2.2.2 Veřejná obchodní společnost 70
2.2.3 Komanditní společnost 72
2.2.4 Společnost s ručením omezeným 74
2.2.5 Akciová společnost 78
2.2.6 Družstvo 81
2.3 Zahájení podnikatelské činnosti a registrační povinnosti 84
2.3.1 Zahájení podnikatelské činnosti v České republice 85
2.3.2 Zahájení podnikatelské činnosti na Slovensku 93
2.4 Podpora podnikání 98
2.4.1 Subjekty poskytující služby podnikatelům 98
2.4.2 Podpora podnikání v Evropské unii a v České republice 105
2.4.3 Operační program podnikání a inovace 108
2.4.4 Užitečné odkazy pro podnikatele 111
3. Základy managementu pro podnikatele 115
3.1 To nejdůležitější z teorie managementu pro podnikatele 116
3.1.1 Management a manažer 116
3.1.2 Manažerské funkce 120
3.1.3 Strategický management 128
3.1.4 Management změny 137
3.1.5 Management procesů a projektů 139
3.1.6 Firemní kultura 141
3.2 Management malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 143
3.2.1 Řízení malé firmy 143
3.2.2 Mise, vize, strategie, podnikatelský plán malé firmy 143
3.2.3 Podnikatel v malé firmě 145
3.2.4 Růst malé firmy 148
3.2.5 Motivace zaměstnanců v malé firmě a firemní kultura 152
3.2.6 Chyby v podnikání a ukončení podnikání 153
3.3Management střední firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 156
3.3.1 Řízení střední firmy 156
3.3.2 Stanovení mise, vize a strategie ve střední firmě 156
3.3.3 Podnikatel ve střední firmě 158
3.3.4 Růst střední firmy 158
3.3.5 Motivace zaměstnanců ve střední firmě a firemní kultura 167
3.4 Management velké firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 168
3.4.1 Řízení velké firmy 168
3.4.2 Cíle a strategie velké firmy 168
3.4.3 Management změny ve velké firmě 169
3.4.4 Procesní a projektové řízení ve velké firmě 173
3.4.5 Manažerský styl práce a motivace 179
3.4.6 Co je důležité pro vedení velké firmy 184
4. Základy marketingu pro podnikatele 187
4.1 To nejdůležitější z teorie marketingu pro podnikatele 188
4.1.1 Podstata marketingu 188
4.1.2 Poznávací stránka marketingu 191
4.1.3 Realizační stránka marketingu 196
4.1.4 Produkt 199
4.1.5 Cena 205
4.1.6 Distribuce 213
4.1.7 Marketingová komunikace 218
4.2 Marketing malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 224
4.2.1 Marketing malé firmy 224
4.2.2 Marketingový plán v malé firmě 227
4.2.3 Marketingové strategie v malé firmě 228
4.2.4 Průzkum trhu v malé firmě 232
4.2.5 Marketingový mix v malé firmě 233
4.2.6 Marketing v malé firmě a osobnost podnikatele 238
4.3 Marketing střední firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 241
4.3.1 Co v marketingu platí pro všechny firmy a co je rozdílné 241
4.3.2 Marketing střední firmy 242
4.4 Marketing velké firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 244
4.4.1 Marketing velké firmy 244
4.4.2 Systemický marketing 245
4.4.3 Příklady z praxe 246
5. Základy řízení lidských zdrojů pro podnikatele 255
5.1 To nejdůležitější z teorie řízení lidských zdrojů pro podnikatele 256
5.1.1 Lidské zdroje a jejich řízení 256
5.1.2 Pracovní místo a pracovní role 259
5.1.3 Získávání a výběr pracovníků 264
5.1.4 Hodnocení pracovníků 268
5.1.5 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 272
5.1.6 Odměňování pracovníků 276
5.2 Řízení lidských zdrojů v malé firmě - příklady z praxe a doporučení
pro podnikatele 281
5.2.1 Povaha malé firmy z hlediska řízení lidských zdrojů 281
5.2.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů v malé firmě 282
5.2.3 Personální činnosti v malé firmě 282
5.3 Řízení lidských zdrojů ve střední firmě - příklady z praxe a doporučení
pro podnikatele 289
5.3.1 Povaha střední firmy z hlediska řízení lidských zdrojů 289
5.3.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů ve střední firmě 290
5.3.3 Personální činnosti ve střední firmě 290
5.4 Řízení lidských zdrojů ve velké firmě - příklady z praxe a doporučení
pro podnikatele 298
5.4.1 Povaha velké firmy z hlediska řízení lidských zdrojů 298
5.4.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů ve velké firmě 299
5.4.3 Personální činnosti ve velké firmě 299
6. Základy finančního řízení pro podnikatele 309
6.1 To nejdůležitější z teorie finančního řízení pro podnikatele 310
6.1.1 Obsah finančního řízení 310
6.1.2 Organizace finančního útvaru a principy finančního rozhodování 312
6.1.3 Evidence výsledků podnikání 314
6.1.4 Hodnocení výsledků podnikání 323
6.1.5 Alokace finančních zdrojů 326
6.1.6 Získávání zdrojů financování 329
6.2 Finanční řízení malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele 333
6.2.1 Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál 333
6.2.2 Majetek a kapitál firmy a jejich obraz ve finančních výkazech 334
6.2.3 Úvahy a propočty spojené se založením firmy 339
6.2.4 Struktura majetku a zdrojů a její finanční souvislosti 344
6.2.5 Efekt daňového štítu a finanční páky při využití cizího kapitálu 349
6.2.6 Využití fixních a variabilních nákladů pro finanční řízení 351
6.3 Finanční řízení střední firmy - příklady z praxe a doporučení
pro podnikatele 357
6.3.1 Řízení výkonnosti střední firmy 357
6.3.2 Specifika finančního řízení střední firmy 358
6.3.3 Příklad z praxe 360
6.4 Finanční řízení velké firmy - příklady z praxe a doporučení
pro podnikatele 369
6.4.1 Specifika finančního řízení velké firmy 369
6.4.2 Identifikace prioritních procesů ve firmě a jejich řízení 373
6.4.3 Zvyšování výkonnosti velké firmy 379
Případové studie 385
Případová studie 1 - firma Jazykový Institut Praha 386
Případová studie 2 - firma KASA.cz 392
Případová studie 3 - firma W.A.G. minerální paliva, a. s. 395
Případová studie 4 - firma AUTOCENTRUM - Háša, s. r. o. 401
Případová studie 5 - firma LINET, spol. s r. o. 405
Případová studie 6 - firma BEST, a. s. 413
Shrnutí/Summary 424
Rejstřík 425
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Kreativní ekonomika
Trendy, výzvy, příležitosti

Manažerská ekonomika
5., aktualizované a doplněné vydání

Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Podnikání malé a střední firmy
3., aktualizované a doplněné vydání

Podnikatelský plán a strategie
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.