> Všechny knihy>
Sleva68%

Komunikace zaměřená na člověka

Rozumět sobě i druhým

Autor:

Motschnig Renate, Nykl Ladislav

Formát / stran:17×24 cm, 176 stran
Datum vydání:16.08.2011
Katalogové číslo:2193
ISBN:978-80-247-3612-9
Edice:Psyché
Kategorie:Odborná psychologická literatura
Stav: Vyprodáno
Kniha představuje první komplexní základy komunikace ve smyslu humanistické psychologie Carla Rogerse. Konstruktivní komunikace znamená zřetelněji a nezaujatě vnímat a prožívat sebe sama i ostatní, empaticky porozumět druhým lidem, lépe pochopit různá stanoviska. Na základě pozorného naslouchání, otevřenosti a respektu si vyvineme schopnost oživit naše vzájemné vztahy, lépe si rozumět a v konfliktních situacích nacházet smysluplné řešení. Četné příklady z různých oblastí života, jako je rodina, management, týmová práce, diskusní skupiny a on-line komunikace, nás stimulují k tomu, abychom citlivěji zpracovávali naše vlastní zkušenosti. Kniha nabízí nezbytnou čtenářskou zkušenost pro manažery, poradce, pedagogy, lékaře, politiky, sociální pracovníky, rodiče a pro všechny, kdo chtějí být v interakcích transparentnější, autentičtější a vnímavější.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


S pojmem „učení zaměřené na studenta“ se setkáváme v pedagogické teorii i praxi, ale málokdo z nás vnímá tento pojem do hloubky a všech souvislostí.
Renate Motschnig a Ladislav Nykl ve své mnohaleté přeshraniční spolupráci využívají důkladné znalosti díla Carla Rogerse a v práci se studenty i ve svém každodenním životě jsou v uplatnění rogersovského přístupu neobvykle důslední. Z jejich zkušeností a úvah vykrystalizovala pozoruhodná publikace Komunikace zaměřená na člověka – rozumět sobě i druhým, kterou koncem minulého roku vydalo nakladatelství Grada.
Kniha je na první pohled v určitém protikladu k ostatním publikacím, které byly v posledních letech u nás v oblasti mezilidské komunikace vydány. Autoři nepřinášejí jednoduché tréninkové techniky pro různé typy komunikačních situací, ale zdůrazňují, že mnohem více potřebujeme „flexibilní psychickou výbavu“, která nám umožní každou situaci komplexně prožít, sladit chápání situace s ostatními a chovat se přiměřeně a kreativně.
Jsou přesvědčeni, že komunikace v přístupu zaměřeném na člověka má významný potenciál pro každý mezilidský vztah. Uplatnění nachází nejen v terapeutických a poradenských procesech, ale také v jednání zaměřeném na klienta/zákazníka, v managementu podniků i v nejběžnějších situacích interpersonální interakce. Svou knihu adresují širokému publiku a staví se do role průvodců čtenáře při jejich reflexích, pokusech o komplexní vnímání sebe sama a hledání vlastních vloh a rezonancí.
V úvodní části monografie autoři vysvětlují komunikaci zaměřenou na člověka jako orientaci na vytvoření jasného a přínosného vztahu člověka k sobě samému, k ostatním lidem i k celkové komunikační situaci. Podrobně se věnují problematice aktivního naslouchání, empatického porozumění a pozitivního přijetí druhých.
Teoretické části textu jsou podpořeny argumentacemi pečlivě vybranými z díla Carla Rogerse a doplněny modelovými příklady a typickými formulacemi běžné komunikace. Autoři funkčně zařazují také zcela konkrétní příklady - přepisy rozhovorů z vlastní komunikace s kolegy a rodinnými příslušníky včetně reflexe těchto komunikačních situací.
Ve druhé části knihy se autoři podrobně věnují problematice encounterových skupin. Renate Motschnig a Ladislav Nykl dlouhodobě rozvíjí práci s encounterovými skupinami v rámci seminářů ve svých předmětech výuky na vysoké škole. Ve shodě s Rogersem zdůrazňují, že studijní komunitu, která je založena na hodnotách, jako je vzájemný respekt a osobní růst, lze budovat nedirektivně (bez použití moci). Důsledně uplatněný přístup zaměřený na člověka je pro vysokoškolské studenty zcela novou, neobvyklou a dle jejich vlastních slov často nejdůležitější zkušeností během celého studia. A to pro studenty úspěšné i pro ty, kteří váhají, co si s poskytnutou svobodou počít.
Třetí část knihy je věnována klasickým i současným formám komunikace zaměřené na člověka - na problematiku dialogu a písemné komunikace zprostředkované počítačem. Přesah humanistických myšlenek do oblasti moderních informačních a komunikačních technologií, o kterých jsou autoři přesvědčeni, že vytvářejí prostor pro komunikaci zaměřenou na člověka, signifikantní učení a reflexi kognitivních procesů, je největším přínosem této publikace. Autoři s neobvyklou pečlivostí přistupují k promýšlení aplikace základních Rogersových tezí v kontextu ICT a zřejmá je jejich snaha neteoretizovat, ale reflektovat zkušenosti získané v praxi. O hluboké znalosti Rogersova díla svědčí přehled literatury, který je v podstatě vyčerpávajícím seznamem relevantních pramenů.
Krátký pohled na inspirativní publikaci lze nejlépe uzavřít jednou z Rogersových myšlenek, která ve zkratce shrnuje základní poselství knihy:
Plně porozumět myšlenkám a pocitům druhého včetně významů, které pro něho mají, a být tímto druhým člověkem také sám plně chápán, to je jeden z nejhodnotnějších a nejvzácnějších lidských prožitků. (str. 59)
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph. D.
Nakladatelství Grada Publishing vydalo v překladu z německého originálu Konstruktive Kommunikation (2009) práci, jejíž autoři jsou oddaní stoupenci C. R. Rogerse a v tomto smyslu je český název práce výstižnější než německý originál, včetně podtitulu. Právě podtitul nejvíce napovídá odborné i laické veřejnosti o poslání knihy. Autoři se vyhýbají teoretickým úvahám o tom, co je komunikace, a důsledně se orientují na Rogersovo pojetí komunikace, který ji považuje za rozhodující pro utváření interpersonálních vztahů v běžném (partnerském, rodinném, kolegiálním) i profesním (klient – terapeut) životě. V duchu Rogerse jsou přesvědčení o tom, že každý člověk má potenciál rozvíjet prostřednictvím komunikace rovnocenný vztah s jiným člověkem na základě vlastní otevřenosti a s porozuměním pro druhého.
Autoři opakovaně uvádějí a komentují tři Rogersem uváděné podmínky charakterizující komunikaci zaměřenou na druhého člověka: kongruenci, pozitivní přijetí a empatii. Kongruence (opravdovost, otevřenost) je chápána jako sdělování toho, co se právě v člověku odehrává, tedy shoda mezi prožíváním a jeho sdělováním druhému člověku. Pozitivním přijetím je míněno přijetí člověka bez ohledu na to, jak se jeví, ať už vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. Empatie je chápána v dnešním pojetí (ostatně Rogers k tomu významně přispěl) jako porozumění a pochopení toho, co druhý člověk prožívá. K tomu je mimo jiné třeba druhému naslouchat. Respektování těchto tří zásad může výrazně přispět k rozvoji jakéhokoli interpersonálního vztahu.
To je v nejdůležitějších bodech obsah první části knihy nazvané „Teorie a praxe komunikace zaměřené na člověka“ (cca 100 stran). Druhá část je nazvána „Působnost komunikace zaměřené na člověka“ a je zčásti věnována encounterovým skupinám (skupinám setkání) v pojetí Rogerse a z části možnostem učit se komunikaci zaměřené na člověka s pomocí moderních technologií.
Třetí část je nazvána „Klasické a aktuální formy komunikace zaměřené na člověka“. Autoři zde věnují velký prostor dialogu, uvádějí podmínky a předpoklady úspěšného vedení dialogu, ale poukazují na rozdíly oproti rozhovoru a diskusi, jež dokládají na ukázkách. Aktuální formy komunikace v názvu třetí části reprezentuje kapitola věnovaná počítačově zprostředkované komunikaci. O přednostech a omezeních této komunikace bylo již napsáno mnoho, přesto autoři přinášejí svůj pohled, doložený několika ukázkami vyjádření či názorů laické i odborné veřejnosti a ve vztahu ke komunikaci zaměřené na člověka.
Knížka autorů Motschnigové a Nykla je spíše volnými úvahami o komunikaci zaměřené na člověka, inspirovanými Rogersovými myšlenkami. Nepochybně mnohé z nich jsou stále přínosné jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost. Nicméně v některých pasážích by bylo možné poukázat na novější poznatky o interpersonálních vztazích, jichž se komunikace zaměřená na druhého člověka týká především. Pomoci lidem navázat a rozvíjet zejména těsné vztahy, naplňující potřebu afiliace, je věčným tématem, a právě zásady komunikace zaměřené na druhého člověka mohou být v tomto smyslu významným pomocníkem.
Ivan Slaměník
Knihu z nemeckého originálu Konstruktive Kommunikation preložila Jana Bílková. Autormi knihy sú významní odborníci v oblasti sociálnej komunikácie. Renate Motschnig pôsobí na univerzite vo Viedni. Venuje sa organizovaniu kurzov, ktoré sú orientované na komunikáciu zameranú na človeka a na problematiku signifikantného učenia s možnosťou využívania informačných technológií. Ladislav Nykl pôsobí ako externý lektor na univerzite vo Viedni a na Masarykovej univerzite v Brne. Má bohaté skúsenosti s organizovaním encounterových skupín v Rakúsku a v Českej republike. Pracuje ako psychoterapeut a rodinný poradca v súkromnej praxi.
Autori sa v úvode zamýšľajú nad významom a poslaním tejto knihy, keďže o komunikácii už boli publikované mnohé práce. Poukazujú na to, že aj napriek dostupnej odbornej literatúre sú devalvačné prejavy v komunikácii a nedostatočné vzájomné porozumenie partnerov súčasťou každodennej praxe. Cieľom práce nie je podľa autorov poučovať, či určovať striktné pravidlá vzájomnej interakcie, ale viesť čitateľa k tomu, aby si uvedomoval vlastné danosti a rezervy viesť efektívnu komunikáciu.
Kniha obsahuje základy komunikácie podľa humanistickej psychológie Carla Rogersa. Autori sa zamerali na rozpracovanie jeho priekopníckych prác a myšlienok o význame komunikácie a zároveň poukázali na prínos nových informačných technológií v komunikácii. Vychádzajú z ústrednej myšlienky Carla Rogersa, že rast a utváranie jedinca prebieha v interakcii so sociálnym prostredím a ľudia sa konštruktívne vyvíjajú, ak majú k dispozícii príslušnú medziľudskú klímu. Autori pri spracovaní danej problematiky vychádzajú z bohatého súboru odbornej literatúry obsahujúceho 121 titulov.
Kniha je rozdelená do troch častí. V prvej časti Teória a prax komunikácie zameranej na človeka autori približujú vplyv vnútorného sveta jedinca na priebeh jeho komunikácie, napr. v oblasti emócií, či si ich jedinec uvedomuje alebo nie. Zároveň poukazujú na vnímanie signálov v interakcii partnerov, ktoré si komunikujúci navzájom vysielajú prostredníctvom paralingvistických aspektov a neverbálnymi prejavmi. Autori analyzujú súhlas a rozdielnosť uvedených signálov a ich vplyv na priebeh rozhovorov, pričom opisujú viaceré varianty: 1. Porozumenie na všetkých komunikačných kanáloch; 2. Chýbajúcu transparenciu, ktorá je výsledkom rozporu medzi vnútorným svetom jedinca a jeho výrazom; 3. Naivnú transparenciu/otvorenosť, ktorú prezentuje absencia rešpektu, a 4. Transparenciu s rešpektom a porozumením - jej podstatou je konštruktívne vyjadrenie negatívnych emócií. Podľa autorov môžu prítomné hodnotiace podmienky okolia, v ktorom dieťa vyrastá, ovplyvniť získavanie skúsenost
í z prežitých medziľudských vzťahov. Napr. pozitívne prejavy rodičov a prijatie dieťaťa iba v prípade jeho dobrých výsledkov v škole. Tento aspekt má vplyv na utváranie sebareferencie a na vlastné hodnotenie jedinca. Autori sa venujú aj významu zrkadlových neurónov v interakcii partnerov a subcepcii. Väčší priestor venujú charakteristike a významu konštruktívnej komunikácie. Pri jej objasňovaní vychádzajú z humanistickej koncepcie človeka, ktorá je prezentovaná touto ústrednou myšlienkou: ľudská povaha je v zásade dôveryhodná a konštruktívna, má silnú potrebu komunikácie. Komunikáciu zameranú na človeka autori približujú prostredníctvom modelu ľadovca. Viditeľnú časť tejto komunikácie tvorí vecná rovina, teda to, čo je explicitne vyslovené. Skrytú, väčšiu a významnejšiu časť tvorí vzťahová rovina. Ide o implicitnú časť, napr. nevyslovené predpoklady, pocity, emócie, očakávania, postoje, hodnotenie apod. Priestor v okolí ľadovca tvorí sociálny a interkultúrny kontext
komunikácie. Posúvanie jednotlivých rovín v komunikácii umožňuje vzájomné porozumenie, transparenciu, otvorenosť a závisí od hodnotenia situácie partnermi. Komunikáciu zameranú na človeka charakterizujú ako komunikáciu závislú na postojoch komunikujúcich, komunikáciu, ktorá je určovaná vzťahmi partnerov a ktorá je zameraná na proces vývoja človeka. Podstatou komunikácie zameranej na človeka je jasne a nezaujato vnímať a prežívať seba i ostatných, empatic-ky porozumieť iným a lepšie pochopiť rôzne stanoviská partnerov v sociálnej interakcii. Predpokladom lepšieho porozumenia partnerov, skvalitnenia ich vzájomných vzťahov a hľadania vhodných spôsobov pri riešení konfliktných situácií sú komunikačné zručnosti.
V druhej časti Pôsobnosť komunikácie zameranej na človeka sa autori venujú otázkam encounterových (pohovorových) skupín podľa Carla Rogersa. Podávajú ich charakteristiku, pôvod, opisujú skupinový proces a poukazujú na prínos encounterovej skupiny. Encounterové skupiny vznikli v 50. rokoch minulého storočia v USA. Boli dôležité nielen pre jednotlivcov ale aj pre pracovné skupiny. Predstavovali tréningové skupiny, ktoré boli zamerané na výcvik odborníkov pre poskytovanie pomoci, podporovali mierové snahy a riešenie konfliktov. Podstatou výcviku členov skupín bolo spojenie kognitívneho učenia s učením na základe ich skúseností. Podľa autorov práca v encounterovej skupine je priestorom pre uplatnenie komunikácie zameranej na človeka, ktorá zdôrazňuje rešpektovanie individuálnych osobitostí komunikujúcich. Zároveň prispieva k tomu, aby si partneri v interakciách uvedomovali svoje vlastné prežívanie a rozširovali si svoj vnútorný svet. Práca v skupine prispieva k individ
uálnym zmenám jednotlivých členov, výrazne ovplyvňuje vzťahy v skupine a spoluprácu. Uvedomenie si pozitívnej zmeny jednotlivcom má svoje širšie uplatnenie aj po ukončení jeho práce v skupine. Autori podávajú opis 15 prekrývajúcich sa fáz skupinového procesu. V závere tejto časti sa venujú signifikantnému učeniu. Ide o podporu celostného učenia na základe spolupôsobenia intelektu, schopností, postojov, emócií a aktívneho využívania nových technológií.
V tretej časti Klasické a aktuálne formy komunikácie zameranej na človeka autori analyzujú dialóg a približujú jeho využitie v encounterových skupinách. Pozornosť venujú komunikácii, ktorá je sprostredkovaná počítačom, kde poukazujú na jej možnosti a limity a približujú vzájomný vzťah počítačovej komunikácie a komunikácie zameranej na človeka. Autori v tejto časti poukazujú aj na všeobecné pravidlá písomného prejavu a niektoré charakteristiky písomného vyjadrovania podľa Carla Rogersa.
Súčasťou jednotlivých častí je prezentácia príkladov vzájomnej interakcie z rôznych oblastí života, napr. z prostredia rodiny, z oblasti manažmentu, z tímovej práce, diskusných skupín či z oblasti on-line komunikácie. Priebeh vzájomnej výmeny informácií podľa autorov nepredstavuje stabilné vzorce komunikácie či kategorické hodnotenie správnych alebo nesprávnych odpovedí. Príklady interakcií však môžu poslúžiť ako motivácia pre vlastné vedomé prežívanie podobných situácií, citlivejšie spracovanie osobných skúseností z týchto situácií a sebareflexiu.
Kniha Komunikace zaměřená na člověka je bohatým a užitočným zdrojom podnetov a skúseností pre manažérov, poradcov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, lekárov, rodičov a všetkých, ktorí chcú byť v interakciách transparentnejší, autentickejší a vnímavejší.
doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH
Psychiatrická klinika LF UK a UNB Bratislava
(zdroj Česká a slovenská psychiatrie č.1/2012)

O autorovi


Dr. Renate Motschnig
Je profesorkou na univerzitě ve Vídni a vedoucí Research Lab Educational Technologies. Vyučovala na univerzitě v Torontu, na RWTH v Cáchách a na Masarykově univerzitě v Brně. Pořádá četné kurzy týkající se komunikace zamiřené na člověka a signifikantního učení s rozšířenou aplikací technologií. Nyní vede Computer Science Didactics and Learning Research Center.
Dr. Ladislav Nykl, Ph.D.
Působí jako externí lektor na univerzitě ve Vídni a na Masarykově univerzitě v Brně a pracuje jako psychoterapeut s přístupem zaměřeným na člověka, vedoucí skupin a rodinný poradce v soukromé praxi ve Vídni. Byl dlouholetým spolupracovníkem Vídeňské hospodářské komory a vedl četné encounterové skupiny v Rakousku a v České republice.

O autorech
Úvodní rozhovory
Předmluva autorů
ČÁST I: TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA
1. Úvod: Cesta jako cíl
2. Základy a jejich význam pro každodenní komunikaci
2.1 Vliv vnitřního světa
2.2 Vztah k poznatkům z neurověd
2.3 Závěry
3. Co je komunikace zaměřená na člověka?
3.1 Komunikace zaměřená na člověka a model ledovce
3.2 Komunikace zaměřená na člověka – popis
4. Kontakt, naslouchání, porozumění, sdělování
4.1 Co znamená dobře naslouchat?
4.2 Aktivní naslouchání
4.3 Problémy a omezení aktivního naslouchání
4.4 Naslouchání sobě
4.5 Vyjadřování přiměřené dané situaci¨
5. Charakteristika komunikace zaměřené na člověka
5.1 Humanistický obraz člověka
5.2 Tři postoje zaměřené na člověka jako základ komunikace zaměřené na člověka
5.3 Komunikace zaměřená na člověka je určována vztahem
5.4 Komunikace zaměřená na člověka je orientována na vývojový proces
5.5 Závěry
ČÁST II: PŮSOBNOST KOMUNIKACE ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA
6. Encounterové skupiny podle Carla Rogerse
6.1 Původ, charakteristiky a tendence
6.2 Změny na základě encounterových skupin
6.3 Proces ve skupině / skupinový proces
6.4 Ukázky reakcí na encounterové skupiny
6.5 Shrnutí a vyhlídky
7. Komunikace v učení zaměřeném na člověka s využitím moderních technologií
7.1 Učení zaměřené na člověka – samostatně a ve skupině
7.2 Integrace nových technologií učení
7.3 Shrnutí
ČÁST III: KLASICKÉ A AKTUÁLNÍ FORMY KOMUNIKACE ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA
8. Dialog – charakteristika, předpoklady a příklady
8.1 Dialog – osobní pohled a vztah k aktivnímu naslouchání
8.2 Dialog podle Bohma – kapacity a charakteristiky
8.3 Předpoklady zdařilých dialogů a kongruentních vztahů
8.4 K čemu vede dialog? Možné směry vývoje a výsledky
8.5 Proces v dialogických skupinách a encounterových skupinách zaměřených na člověka
8.6 Shrnutí: Postoje zaměřené na člověka jako základ pro schopnost dialogu
9. Počítačem zprostředkovaná komunikace
9.1 Limity komunikace zprostředkované počítačem
9.2 Možnosti komunikace zprostředkované počítačem
9.3 Počítačová komunikace a jednání zaměřené na člověka
9.4 Vzájemný vztah počítačové komunikace a komunikace zaměřené na člověka
9.5 Další informace z vlastní zkušenosti
10. Reflexe
11. Písemné vyjadřování
11.1 Srozumitelnost podle Langera, Schulze von Thuna a Tausche
11.2 Některé charakteristiky písemného vyjadřování podle Carla Rogerse
12. Komunikace zaměřená na člověka – jakou cestou jí dosáhnout?
Poděkování
Literatura
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Rogersovská psychoterapie pro 21. století
Vybraná témata z historie a současnosti

Rétorika a komunikace
14. vydání

Terapie zaměřená na člověka
Pro využití v praxi
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.