0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Aplikovaná forenzní psychologie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7566
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a kriminologickou problematikou. Kniha je strukturována podle základních témat řazených abecedně, přičemž jednotlivé kategorie zahrnují nejen meritorně psychologické poznatky, ale i témata z uvedených hraničních oblastí.
Některé kategorie jsou pro snadnější představu doplněny o kasuistiky a za každým heslem je pro zájemce o hlubší analýzu daného problému uvedena další rozšiřující literatura. Kniha je určena zejména studentům právních a bezpečnostních oborů, policistům a orgánům činným v trestním řízení, justičním pracovníkům působícím především v oblasti trestního práva, pracovníkům krizového řízení, pomáhajícím dobrovolníkům, forenzním psychologům, vězeňským psychologům apod., ale také dobře poslouží pro rozšíření obzorů široké veřejnosti.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Aplikovaná forenzní psychologie

OBSAH
O autorc 13
Úvod 14
1. Delikvence mladistvých 15
Charakteristické znaky mladistvých delikventů, cesta ke kriminální kariéře 16
Podmínky determinující vývoj mladistvého delikventa a jeho osobnost 19
Použitá a doporučená literatura 21
2. Domácí násilí 22
Druhy, formy a rizikové faktory 24
Použitá a doporučená literatura 29
3. Drogová kriminalita 30
Drogová závislost 31
Z historie 32
Které drogy jsou v kurzu 35
Způsoby páchání drogové kriminality 36
Typické rysy pachatelů 36
Komunikace s jedincem pod vlivem návykové látky 36
Použitá a doporučená literatura 37
4. Fanatismus 38
Formy a možnosti rozdělení fanatismu 38
"Esenciálníí" fanatismus (("klasickýý", "původníí" nebo "strukturálníí" fanatismus) 38
"Indukovanýý" fanatismus (("infikovanýý", "částečnýý" fanatismus) 38
Typické vlastnosti a rysy fanatických osobností 40
Způsob myšlení a vidění světa (kognitivní úroveň) 40
Způsob prožívání a vztahů (afektivní úroveň) 40
Způsob zpracování a reakce (psychodynamická úroveň) 40
Role agrese, nenávisti a ochoty k násilí 40
Význam osobnostní struktury 41
Sekty 41
Použitá a doporučená literatura 43
5.Forenzně psychologický audit 44
Osobnost pachatele trestného činu z pohledu forenzní psychologie 45
Forenzně psychologický audit 47
Použitá a doporučená literatura 49
6. Forenzní analýza obsahu textu (psychologická expertiza anonymních komunikátů) 50
Použitá a doporučená literatura 53
7. Fyziodetekce 54
Použitá a doporučená literatura 58
8. Grafologie 59
Rozbory rukopisů 61
Hodnota podpisu 62
Písmo a nemoc 62
Patografologie 63
Meze grafologického poznání 63
Grafolog není písmoznalec 64
Metody zkoumání písma 65
Použitá a doporučená literatura 65
9. Historie forenzní psychologie 66
Nastolení forenzně psychologické problematiky ve 2. polovině 18. století 67
Vývoj forenzně psychologického zkoumání v 19. století 67
Vznik forenzní psychologie jako experimentální disciplíny na počátku 20. století 68
Rozvoj forenzní psychologie ve 20. století 69
Použitá a doporučená literatura 69
10. Hromadné chování 70
Charakteristika davu, "duše davuu" 70
Vlastnosti davu 70
Prostředky ovládnutí davu 71
Zhodnocení a následovníci Le Bona 72
Základní rozčlenění jevů hromadného chování 73
Jevy spontánní hromadné nákazy 73
Jevy hromadných erupcí impulzivního chování 73
Použitá a doporučená literatura 75
11. Hypnóza 76
Technika hypnotizace 76
Hloubka hypnózy 77
Typy hypnózy 77
Ukončení hypnózy 77
Použitá a doporučená literatura 79
12. Kognitivní interview 80
Kognitivní psychologie 80
Kognitivní interview 81
Použitá a doporučená literatura 83
13. Kriminální chování 84
Kriminologická psychologie 84
Psychologie kriminálního chování 84
Formy kriminálního chování 85
Kriminální motivace - teorie příležitostí 86
Koncept běžné činnosti 87
Teorie struktury trestné činnosti 87
Hledisko racionálního výběru 88
Deset principů příležitosti k trestné činnosti 88
1. princip - Příležitosti jsou jednou z příčin všech trestných činů 89
2. princip - Příležitosti k trestné činnosti jsou vysoce specifické 89
3. princip - Příležitosti k trestné činnosti se soustřeďují v určitých lokalitách a časech 90
4. princip - Příležitosti k trestné činnosti vycházejí z každodenního pohybu aktivit 90
5. princip - Jeden typ trestné činnosti vytváří příležitosti pro další 90
6. princip - Některé produkty nabízejí lákavější příležitosti k trestné činnosti 91
7. princip - Společenské a technické změny vyvolávají nové příležitosti 91
8. princip - Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí 92
9. princip - Omezení příležitostí obvykle nevede k přesunu trestné činnosti 92
10. princip - Zacílené omezení příležitostí může vést k rozsáhlejšímu snížení kriminality 93
Použitá a doporučená literatura 93
14. Krizová intervence (Posttraumatická péče) 94
Použitá a doporučená literatura 98
15. Loupežné přepadení 99
Příprava ke spáchání trestného činu 100
Spáchání trestného činu 101
Činnost po spáchání činu 102
Co následuje po přepadení 102
Použitá a doporučená literatura 105
16. Metody forenzní psychologie 106
Druhy výzkumu 106
Použitá a doporučená literatura 109
17. Nebezpečnost pachatele 110
Základní dělení pachatelů 110
Socializovaný typ 110
Neurotický typ 110
Psychopatický typ 111
Mentálně nedostatečný typ 111
Psychotický typ 111
Další možné dělení pachatelů 111
Afektivní pachatelé 111
Deviantní pachatelé 111
Racionální pachatelé 112
Prognóza nebezpečnosti pachatele 112
Motivace 112
Socioekonomické vrstvy 113
Návykové látky 113
Agresivita 113
Mladiství pachatelé 114
Chronický pachatel 114
Mladistvý delikvent 114
Sexuální deviace 114
Sadismus 115
Fetišistický sadismus 115
Agresivní sadismus 115
Pseudopedagogický sadismus 115
Patologická sexuální agresivita 115
Agresivní sexuální jednání 115
Klasifikace dokonaných násilných trestných činů 116
Vraždy v rodině 116
Majetkové vraždy 116
Nájemné vraždy 116
Použitá a doporučená literatura119
18. Nekontaktní násilí 120
Telefonní hovory 120
E-mailové zprávy a krátké textové zprávy 122
Dopisy a zásilky obecně 123
Zařazení nekontaktního násilí 124
Použitá a doporučená literatura 124
19. Neverbální komunikace 125
Funkce neverbální komunikace 127
Neverbální projevy jsou zdrojem informací o aktuálních emočních stavech lidí 127
Neverbální projevy jako agens (činitel) doplňující, korigující, příp. nahrazující verbální projevy 128
Neverbální projevy jako produkt a zdroj informací o existujících postojích,
vztazích mezi účastníky sociálního styku 128
Použitá a doporučená literatura 130
20. Osobnost pachatele trestného činu 131
Osobnost pachatele 131
Teorie osobnosti 131
Ernst Kretschmer 132
Psychologické a psychoanalytické teorie kriminality 132
Psychoanalytické koncepce 133
Neopsychoanalýza 133
Sociologická teorie kriminality 133
Vícefaktorové teorie (dnešní pohled) 133
Psychologické zkoumání pachatelů (modely a přístupy k popisu osobnosti pachatele) 136
Sociostrukturální teorie 136
Socioprocesuální teorie 137
Viktimologicky orientované teorie 138
Použitá a doporučená literatura 139
21. Paměťové stopy 140
Druhy paměti 140
Záznam dynamiky paměťové stopy - jak dochází k zapamatování 141
Poruchy paměti 143
Retrográdní a anterográdní amnézie 143
Použitá a doporučená literatura 144
22. Patologické hráčství 145
Jak vzniká chorobné hráčství 146
Stadia uzdravování 147
Použitá a doporučená literatura 148
23. Penitenciární psychologie, psychika vězňů a její problémy 149
Psychika vězňů ve vazbě 149
Trest odnětí svobody 150
Výjimečný trest odnětí svobody 151
Postpenitenciární péče 151
Použitá a doporučená literatura 152
24. Počítačová kriminalita 153
Definice pojmů 153
Počítačová kriminalita 154
Historie počítačové kriminality 154
Projevy počítačové kriminality 154
Počítačová trestná činnost 155
Charakteristiky vybraných trestných činů 155
Podvody a padělky 156
Bankovní podvody 156
Porušování autorských práv 156
Nelegální užívání softwaru 157
Šíření nelegálního softwaru 157
Změna díla bez svolení autora 158
Počítačové viry a právo 159
Pachatelé počítačové kriminality 159
Použitá a doporučená literatura 160
25. Psychologické problémy vyšetřování sexuálních trestných činů 161
Hodnocení příčetnosti a nebezpečnosti pachatele 162
Falopletyzmografické vyšetření 164
Vyšetřování obětí sexuálního zneužití, zejména dětí 165
Použitá a doporučená literatura 166
26. Psychologické problémy vyšetřování trestných činů v dopravě 168
Použitá a doporučená literatura 173
27. Psychologické problémy vyšetřování vražd 174
Kriminalistické hledisko 174
Příprava ke spáchání 175
Ozbrojení pachatele 175
Mechanismus usmrcení oběti 176
Způsoby utajování vražd 177
Typické stopy u vražd 177
K osobnosti pachatelů vražd 178
Osobnostní typologie využitelné pro forenzní praxi 179
Použitá a doporučená literatura 182
28. Psychologické profilování 183
Přístupy 183
FBI připravuje 184
Teoretické zázemí 187
Použitá a doporučená literatura 189
29. Rekognice 190
Použitá a doporučená literatura 194
30. Sebeobvinění a nepravdivá doznání 195
Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mladistvých 195
Ad. 1: Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mající původ v osobnosti 195
Účelová jednání 196
Neinformovanost a omyl 197
Sugesce a sugestibilita 197
Psychické poruchy 198
Ad. 2: Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mladistvých mající původ v procesu vyšetřování 199
Nepříznivá životní situace 199
Nesprávná procesní situace 199
Ad. 3: Příčiny nepravdivých doznání mající původ v psychofyziologických
metodách výslechu 200
Narkoanalýza 200
Působení na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě, případně vypovídat odmítá 201
Použitá a doporučená literatura 201
31. Sérioví a masoví vrazi 202
Použitá a doporučená literatura 206
32. Soudní psychologie 207
Členění soudní psychologie 208
A. Psychologie soudního líčení 208
B. Psychologický výklad rozhodovacího procesu soudců 208
C. Soudně znalecká psychologická činnost 209
D. Psychologie obžalovaného a svědka 210
Použitá a doporučená literatura 211
33. Stalking 212
Druhy stalkingu 213
Pokusy o kontakt pomocí komunikačních prostředků 213
Vyhledávání fyzické blízkosti oběti, slídění 213
Osočování, devalvace, nátlak a psychické deptání 213
Pokusy o kontakt přes třetí osoby 213
Fyzické násilí 213
Cyberstalking 214
Falešné mýty o pronásledování 214
Použitá a doporučená literatura 215
34. Sugesce a sugestibilita 216
Sugesce 216
Sugestibilita 216
Sugesce na každém kroku 216
Použitá a doporučená literatura 219
35. Suicidální jednání 220
Sebevraždy podle věku a pohlaví 221
Sebevraždy podle způsobu provedení a motivu 222
Sebevraždy podle socioekonomických kritérií 222
Sebevražednost a psychické zdraví 222
Časové rozložení sebevražd 222
Sebevražedné myšlenky 223
Sebevražedný pokus 223
Suicidium - sebevražda 224
Použitá a doporučená literatura 225
36. Syndrom vyhoření 226
Popis syndromu, strukturální a dynamické stránky tohoto jevu 226
Fáze vyhoření 227
Tři komponenty vyhoření 227
Tělesné vyčerpání 227
Emocionální vyčerpání 228
Duševní vyčerpání 228
Jak dochází k syndromu "vyhoření osobnostii" 228
Přehled činností, při nichž dochází k vyhoření 228
Vliv prostředí, pracovních podmínek a organizace práce 228
Postup, metodika pro praktické využití 229
Jak postupovat, pokud již na sobě pozorujeme příznaky syndromu 231
Použitá a doporučená literatura 232
37. Systém forenzní psychologie 233
Použitá a doporučená literatura 236
38. Šikana 237
Jak se pozná oběť 240
Použitá a doporučená literatura 241
39. Trestné činy z nenávisti (Hate crime) 242
Dělení pachatelů podle motivu 243
Ideologicky motivovaný pachatel 243
Xenofobní pachatel 243
Ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel 244
Kriminální pachatel 244
Politický pachatel 244
Použitá a doporučená literatura 245
40. Věrohodnost výpovědi 246
Základní pojetí, druhy věrohodnosti 250
Věrohodnost výpovědi nedospělých a mladistvých osob 250
Použitá a doporučená literatura 253
41. Viktimologie 255
Trauma oběti trestného činu 257
Mnohočetné oběti 258
Použitá a doporučená literatura 260
42. Výslech dětí a mladistvých 261
Předškolní věk 262
Mladší školní věk 262
Střední školní věk 262
Starší školní věk 263
Nejčastější důvody dětské lži 264
Hodnocení hodnověrnosti výpovědi dítěte 265
Kladení otázek 265
Použitá a doporučená literatura 265
43. Výslech seniorů a nemocných osob 267
Nemocné, zraněné osoby 269
Použitá a doporučená literatura 270
44. Znalecký posudek 271
Jmenování znalců 272
Obligatorní přibrání znalce 272
Použitá a doporučená literatura 276
Příloha 277
Příklad znaleckého posudku 1 277
Znalecký posudek 277
Příklad znaleckého posudku 2 282
Znalecký posudek ve věci nezl. S. N., nar. 1996 282
Literatura 286

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Aplikovaná forenzní psychologie byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 284  -20 %
E-kniha 242  -20 %
Tištěná 511  -20 %
E-kniha 434  -20 %
Tištěná 367  -20 %
E-kniha 312  -20 %
Hubinková Zuzana a kolektiv
Tištěná 149  -58 %
E-kniha 244  -20 %
84% 9 hlasů

Aplikovaná forenzní psychologie

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7566
Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a kriminologickou problematikou. Kniha je strukturována podle základních témat řazených abecedně, přičemž jednotlivé kategorie zahrnují nejen meritorně psychologické poznatky, ale i témata z uvedených hraničních oblastí.
Některé kategorie jsou pro snadnější představu doplněny o kasuistiky a za každým heslem je pro zájemce o hlubší analýzu daného problému uvedena další rozšiřující literatura. Kniha je určena zejména studentům právních a bezpečnostních oborů, policistům a orgánům činným v trestním řízení, justičním pracovníkům působícím především v oblasti trestního práva, pracovníkům krizového řízení, pomáhajícím dobrovolníkům, forenzním psychologům, vězeňským psychologům apod., ale také dobře poslouží pro rozšíření obzorů široké veřejnosti.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Aplikovaná forenzní psychologie

OBSAH
O autorc 13
Úvod 14
1. Delikvence mladistvých 15
Charakteristické znaky mladistvých delikventů, cesta ke kriminální kariéře 16
Podmínky determinující vývoj mladistvého delikventa a jeho osobnost 19
Použitá a doporučená literatura 21
2. Domácí násilí 22
Druhy, formy a rizikové faktory 24
Použitá a doporučená literatura 29
3. Drogová kriminalita 30
Drogová závislost 31
Z historie 32
Které drogy jsou v kurzu 35
Způsoby páchání drogové kriminality 36
Typické rysy pachatelů 36
Komunikace s jedincem pod vlivem návykové látky 36
Použitá a doporučená literatura 37
4. Fanatismus 38
Formy a možnosti rozdělení fanatismu 38
"Esenciálníí" fanatismus (("klasickýý", "původníí" nebo "strukturálníí" fanatismus) 38
"Indukovanýý" fanatismus (("infikovanýý", "částečnýý" fanatismus) 38
Typické vlastnosti a rysy fanatických osobností 40
Způsob myšlení a vidění světa (kognitivní úroveň) 40
Způsob prožívání a vztahů (afektivní úroveň) 40
Způsob zpracování a reakce (psychodynamická úroveň) 40
Role agrese, nenávisti a ochoty k násilí 40
Význam osobnostní struktury 41
Sekty 41
Použitá a doporučená literatura 43
5.Forenzně psychologický audit 44
Osobnost pachatele trestného činu z pohledu forenzní psychologie 45
Forenzně psychologický audit 47
Použitá a doporučená literatura 49
6. Forenzní analýza obsahu textu (psychologická expertiza anonymních komunikátů) 50
Použitá a doporučená literatura 53
7. Fyziodetekce 54
Použitá a doporučená literatura 58
8. Grafologie 59
Rozbory rukopisů 61
Hodnota podpisu 62
Písmo a nemoc 62
Patografologie 63
Meze grafologického poznání 63
Grafolog není písmoznalec 64
Metody zkoumání písma 65
Použitá a doporučená literatura 65
9. Historie forenzní psychologie 66
Nastolení forenzně psychologické problematiky ve 2. polovině 18. století 67
Vývoj forenzně psychologického zkoumání v 19. století 67
Vznik forenzní psychologie jako experimentální disciplíny na počátku 20. století 68
Rozvoj forenzní psychologie ve 20. století 69
Použitá a doporučená literatura 69
10. Hromadné chování 70
Charakteristika davu, "duše davuu" 70
Vlastnosti davu 70
Prostředky ovládnutí davu 71
Zhodnocení a následovníci Le Bona 72
Základní rozčlenění jevů hromadného chování 73
Jevy spontánní hromadné nákazy 73
Jevy hromadných erupcí impulzivního chování 73
Použitá a doporučená literatura 75
11. Hypnóza 76
Technika hypnotizace 76
Hloubka hypnózy 77
Typy hypnózy 77
Ukončení hypnózy 77
Použitá a doporučená literatura 79
12. Kognitivní interview 80
Kognitivní psychologie 80
Kognitivní interview 81
Použitá a doporučená literatura 83
13. Kriminální chování 84
Kriminologická psychologie 84
Psychologie kriminálního chování 84
Formy kriminálního chování 85
Kriminální motivace - teorie příležitostí 86
Koncept běžné činnosti 87
Teorie struktury trestné činnosti 87
Hledisko racionálního výběru 88
Deset principů příležitosti k trestné činnosti 88
1. princip - Příležitosti jsou jednou z příčin všech trestných činů 89
2. princip - Příležitosti k trestné činnosti jsou vysoce specifické 89
3. princip - Příležitosti k trestné činnosti se soustřeďují v určitých lokalitách a časech 90
4. princip - Příležitosti k trestné činnosti vycházejí z každodenního pohybu aktivit 90
5. princip - Jeden typ trestné činnosti vytváří příležitosti pro další 90
6. princip - Některé produkty nabízejí lákavější příležitosti k trestné činnosti 91
7. princip - Společenské a technické změny vyvolávají nové příležitosti 91
8. princip - Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí 92
9. princip - Omezení příležitostí obvykle nevede k přesunu trestné činnosti 92
10. princip - Zacílené omezení příležitostí může vést k rozsáhlejšímu snížení kriminality 93
Použitá a doporučená literatura 93
14. Krizová intervence (Posttraumatická péče) 94
Použitá a doporučená literatura 98
15. Loupežné přepadení 99
Příprava ke spáchání trestného činu 100
Spáchání trestného činu 101
Činnost po spáchání činu 102
Co následuje po přepadení 102
Použitá a doporučená literatura 105
16. Metody forenzní psychologie 106
Druhy výzkumu 106
Použitá a doporučená literatura 109
17. Nebezpečnost pachatele 110
Základní dělení pachatelů 110
Socializovaný typ 110
Neurotický typ 110
Psychopatický typ 111
Mentálně nedostatečný typ 111
Psychotický typ 111
Další možné dělení pachatelů 111
Afektivní pachatelé 111
Deviantní pachatelé 111
Racionální pachatelé 112
Prognóza nebezpečnosti pachatele 112
Motivace 112
Socioekonomické vrstvy 113
Návykové látky 113
Agresivita 113
Mladiství pachatelé 114
Chronický pachatel 114
Mladistvý delikvent 114
Sexuální deviace 114
Sadismus 115
Fetišistický sadismus 115
Agresivní sadismus 115
Pseudopedagogický sadismus 115
Patologická sexuální agresivita 115
Agresivní sexuální jednání 115
Klasifikace dokonaných násilných trestných činů 116
Vraždy v rodině 116
Majetkové vraždy 116
Nájemné vraždy 116
Použitá a doporučená literatura119
18. Nekontaktní násilí 120
Telefonní hovory 120
E-mailové zprávy a krátké textové zprávy 122
Dopisy a zásilky obecně 123
Zařazení nekontaktního násilí 124
Použitá a doporučená literatura 124
19. Neverbální komunikace 125
Funkce neverbální komunikace 127
Neverbální projevy jsou zdrojem informací o aktuálních emočních stavech lidí 127
Neverbální projevy jako agens (činitel) doplňující, korigující, příp. nahrazující verbální projevy 128
Neverbální projevy jako produkt a zdroj informací o existujících postojích,
vztazích mezi účastníky sociálního styku 128
Použitá a doporučená literatura 130
20. Osobnost pachatele trestného činu 131
Osobnost pachatele 131
Teorie osobnosti 131
Ernst Kretschmer 132
Psychologické a psychoanalytické teorie kriminality 132
Psychoanalytické koncepce 133
Neopsychoanalýza 133
Sociologická teorie kriminality 133
Vícefaktorové teorie (dnešní pohled) 133
Psychologické zkoumání pachatelů (modely a přístupy k popisu osobnosti pachatele) 136
Sociostrukturální teorie 136
Socioprocesuální teorie 137
Viktimologicky orientované teorie 138
Použitá a doporučená literatura 139
21. Paměťové stopy 140
Druhy paměti 140
Záznam dynamiky paměťové stopy - jak dochází k zapamatování 141
Poruchy paměti 143
Retrográdní a anterográdní amnézie 143
Použitá a doporučená literatura 144
22. Patologické hráčství 145
Jak vzniká chorobné hráčství 146
Stadia uzdravování 147
Použitá a doporučená literatura 148
23. Penitenciární psychologie, psychika vězňů a její problémy 149
Psychika vězňů ve vazbě 149
Trest odnětí svobody 150
Výjimečný trest odnětí svobody 151
Postpenitenciární péče 151
Použitá a doporučená literatura 152
24. Počítačová kriminalita 153
Definice pojmů 153
Počítačová kriminalita 154
Historie počítačové kriminality 154
Projevy počítačové kriminality 154
Počítačová trestná činnost 155
Charakteristiky vybraných trestných činů 155
Podvody a padělky 156
Bankovní podvody 156
Porušování autorských práv 156
Nelegální užívání softwaru 157
Šíření nelegálního softwaru 157
Změna díla bez svolení autora 158
Počítačové viry a právo 159
Pachatelé počítačové kriminality 159
Použitá a doporučená literatura 160
25. Psychologické problémy vyšetřování sexuálních trestných činů 161
Hodnocení příčetnosti a nebezpečnosti pachatele 162
Falopletyzmografické vyšetření 164
Vyšetřování obětí sexuálního zneužití, zejména dětí 165
Použitá a doporučená literatura 166
26. Psychologické problémy vyšetřování trestných činů v dopravě 168
Použitá a doporučená literatura 173
27. Psychologické problémy vyšetřování vražd 174
Kriminalistické hledisko 174
Příprava ke spáchání 175
Ozbrojení pachatele 175
Mechanismus usmrcení oběti 176
Způsoby utajování vražd 177
Typické stopy u vražd 177
K osobnosti pachatelů vražd 178
Osobnostní typologie využitelné pro forenzní praxi 179
Použitá a doporučená literatura 182
28. Psychologické profilování 183
Přístupy 183
FBI připravuje 184
Teoretické zázemí 187
Použitá a doporučená literatura 189
29. Rekognice 190
Použitá a doporučená literatura 194
30. Sebeobvinění a nepravdivá doznání 195
Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mladistvých 195
Ad. 1: Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mající původ v osobnosti 195
Účelová jednání 196
Neinformovanost a omyl 197
Sugesce a sugestibilita 197
Psychické poruchy 198
Ad. 2: Příčiny sebeobvinění a nepravdivých doznání mladistvých mající původ v procesu vyšetřování 199
Nepříznivá životní situace 199
Nesprávná procesní situace 199
Ad. 3: Příčiny nepravdivých doznání mající původ v psychofyziologických
metodách výslechu 200
Narkoanalýza 200
Působení na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě, případně vypovídat odmítá 201
Použitá a doporučená literatura 201
31. Sérioví a masoví vrazi 202
Použitá a doporučená literatura 206
32. Soudní psychologie 207
Členění soudní psychologie 208
A. Psychologie soudního líčení 208
B. Psychologický výklad rozhodovacího procesu soudců 208
C. Soudně znalecká psychologická činnost 209
D. Psychologie obžalovaného a svědka 210
Použitá a doporučená literatura 211
33. Stalking 212
Druhy stalkingu 213
Pokusy o kontakt pomocí komunikačních prostředků 213
Vyhledávání fyzické blízkosti oběti, slídění 213
Osočování, devalvace, nátlak a psychické deptání 213
Pokusy o kontakt přes třetí osoby 213
Fyzické násilí 213
Cyberstalking 214
Falešné mýty o pronásledování 214
Použitá a doporučená literatura 215
34. Sugesce a sugestibilita 216
Sugesce 216
Sugestibilita 216
Sugesce na každém kroku 216
Použitá a doporučená literatura 219
35. Suicidální jednání 220
Sebevraždy podle věku a pohlaví 221
Sebevraždy podle způsobu provedení a motivu 222
Sebevraždy podle socioekonomických kritérií 222
Sebevražednost a psychické zdraví 222
Časové rozložení sebevražd 222
Sebevražedné myšlenky 223
Sebevražedný pokus 223
Suicidium - sebevražda 224
Použitá a doporučená literatura 225
36. Syndrom vyhoření 226
Popis syndromu, strukturální a dynamické stránky tohoto jevu 226
Fáze vyhoření 227
Tři komponenty vyhoření 227
Tělesné vyčerpání 227
Emocionální vyčerpání 228
Duševní vyčerpání 228
Jak dochází k syndromu "vyhoření osobnostii" 228
Přehled činností, při nichž dochází k vyhoření 228
Vliv prostředí, pracovních podmínek a organizace práce 228
Postup, metodika pro praktické využití 229
Jak postupovat, pokud již na sobě pozorujeme příznaky syndromu 231
Použitá a doporučená literatura 232
37. Systém forenzní psychologie 233
Použitá a doporučená literatura 236
38. Šikana 237
Jak se pozná oběť 240
Použitá a doporučená literatura 241
39. Trestné činy z nenávisti (Hate crime) 242
Dělení pachatelů podle motivu 243
Ideologicky motivovaný pachatel 243
Xenofobní pachatel 243
Ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel 244
Kriminální pachatel 244
Politický pachatel 244
Použitá a doporučená literatura 245
40. Věrohodnost výpovědi 246
Základní pojetí, druhy věrohodnosti 250
Věrohodnost výpovědi nedospělých a mladistvých osob 250
Použitá a doporučená literatura 253
41. Viktimologie 255
Trauma oběti trestného činu 257
Mnohočetné oběti 258
Použitá a doporučená literatura 260
42. Výslech dětí a mladistvých 261
Předškolní věk 262
Mladší školní věk 262
Střední školní věk 262
Starší školní věk 263
Nejčastější důvody dětské lži 264
Hodnocení hodnověrnosti výpovědi dítěte 265
Kladení otázek 265
Použitá a doporučená literatura 265
43. Výslech seniorů a nemocných osob 267
Nemocné, zraněné osoby 269
Použitá a doporučená literatura 270
44. Znalecký posudek 271
Jmenování znalců 272
Obligatorní přibrání znalce 272
Použitá a doporučená literatura 276
Příloha 277
Příklad znaleckého posudku 1 277
Znalecký posudek 277
Příklad znaleckého posudku 2 282
Znalecký posudek ve věci nezl. S. N., nar. 1996 282
Literatura 286

O Autorovi

Matoušková Ingrid
Jejím profesním zájmem je forenzní psychologie, komunikace, intervence a psychologie v krizových či specifických situacích, krizový management. Již 17 let se věnuje vysokoškolským studentům. Je členkou Asociace forenzních psychologů a České asociace psychologů práce a organizace. Spolupracuje s bezpečnostními složkami, externě přednáší forenzní psychologii, komunikaci, pedagogiku dospělých, psychologii práce, lektoruje výcvik soft skills. V Bankovním institutu vysoká škola, a.s., působí jako prorektorka pro vědu, výzkum a vnější vztahy, je činná také jako odpovědná redaktorka vědeckého recenzovaného časopisu „Socioekonomické a humanitní studie“ zveřejňovaného v EBSCU. Zastupuje BIVŠ, a.s., v Předsednictvu Rady vysokých škol.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 367  -20 %
E-kniha 312  -20 %
Tištěná 343  -20 %
E-kniha 292  -20 %
Tištěná 239  -20 %
E-kniha 203  -20 %
Tištěná 319  -20 %
E-kniha 271  -20 %
Tištěná 319  -20 %
E-kniha 271  -20 %
Tištěná 447  -20 %
E-kniha 380  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.