0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 15. 2. 2023

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grada Publishing, a.s.

se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00

IČ: 481 10 248

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658 pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grada.cz

OBSAH:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 5. KUPNÍ SMLOUVA
 6. CENA PUBLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ E-KNIH
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES
 13. DORUČOVÁNÍ
 14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Grada Publishing, a.s., se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 481 10 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího ohledně zakoupení zboží (čl. 2.1) či e-knih (čl. 2.2). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.grada.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit u prodávajícího, není spotřebitelem, platí tyto obchodní podmínky přiměřeně, se zřetelem na přednost účinných právních předpisů a zvláštní ustanovení čl. 14. obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, tím není dotčeno právo prodávajícího provozovat webovou stránku v dalších jazykových mutacích.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí knihy či jiné zboží nabízené prodávajícím v hmotné podobě, včetně digitálního obsahu poskytovaného na hmotném nosiči, pokud jde o ustanovení týkající se vlastnického práva, doručování zboží a odstoupení od smlouvy, není-li stanoveno jinak.

2.2. E-knihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem či digitální obsah (nehmotný předmět), u kterého uplynula doba výkonu majetkových autorských práv, jenž je zpřístupněn prodávajícím na webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (kupujícím) za úplatu, včetně toho, který je poskytován kupujícímu na hmotném nosiči, přičemž se zejména jedná o slovesná díla v elektronické podobě, jež mohou obsahovat grafické prvky.

2.3. Publikacemi se rozumí společně zboží a e-knihy.

2.4. Stažením (download) se rozumí zhotovení trvalé rozmnoženiny e-knihy v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (on demand) z webové stránky.

2.5 Dárkem se rozumí zboží či e-kniha, kterou prodávající nabízí zdarma ke každé objednávce všem kupujícím, kteří se registrovali na webové stránce prodávajícího. Kupující si může vybrat Dárek(ky) maximálně po jednom kuse od každého zboží či E-knihy, až do výše hodnoty objednávky, avšak maximálně do výše součtu hodnoty dárkových knih uvedených v aktuálním seznamu, který se nachází na webové adrese https://www.grada.cz/nakupni-kosik/kosik-prihlaseni-s-darky/. Dárek v podobě tištěné knihy může ve výjimečných případech nést známky poškození.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání publikací (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání publikací též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání publikací je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání publikací jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, nebo v případě hrubého porušení povinnosti kupujícího.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Takovou nedostupností však nejsou jakkoliv dotčena práva kupujícího.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o publikacích, a to včetně uvedení cen jednotlivých publikací. Ceny publikací jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny publikací zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Není-li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky; podmínky pro doručování do zahraničí budou případně ujednány samostatně.

4.3. Pro objednání publikace vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.3.1. objednávané publikaci (objednávané publikace „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.3.2. způsobu úhrady kupní ceny publikace, případně údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a

4.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3.4. informace o dárcích (pouze pro registrované uživatele po přihlášení).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ či na tlačítko shodného významu, čímž kupující přebírá svůj závazek k úhradě ceny prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, s výhradou zjevných nesprávností. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství publikací, výše kupní ceny publikací, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné ověření objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.8. V případě, že kupní smlouva má být uzavřena ohledně zakoupení e-knihy, která není dodávána na hmotném nosiči, tedy ohledně zpřístupnění digitálního obsahu prodávajícím kupujícímu, kupující před zasláním objednávky prodávajícímu poskytne výslovný souhlas s tím, aby mu tento digitální obsah byl kupujícímu dodán již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy ohledně e-knihy formou zpřístupnění digitálního obsahu. Potvrzení toho, že kupující vyslovil svůj souhlas podle tohoto odstavce a že tím zaniklo jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku, bude rovněž uvedeno v potvrzení objednávky zaslaném na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Kupující má právo stornovat již učiněnou objednávku, u které prodávající ještě nezačal s poskytováním plnění, a to buď e-mailem na objednavky@grada.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 234 264 401. Při stornování objednávky je vždy nutné uvést číslo objednávky dle potvrzovacího e-mailu. Prodávající si neúčtuje žádné stornovací poplatky.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Kupní smlouvou ohledně prodeje zboží se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, přičemž kupující se takovou kupní smlouvou zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží.

5.2. Kupní smlouvou ohledně prodeje e-knihy se prodávající zavazuje, že kupujícímu umožní stažení či jinou formu zpřístupnění (dle technických možností prodávajícího a webového rozhraní obchodu) e-knihy, přičemž kupující se takovou kupní smlouvou zavazuje, že zaplatí prodávajícímu kupní cenu e-knihy.

6. CENA PUBLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu publikací a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 nebo v areálu společnosti Areál Brno-Kaštanová s.r.o., Kaštanová 127, 620 00 Brno.

6.1.2. v hotovosti/platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

6.1.3. bezhotovostně platební kartou;

6.1.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3594620277/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

6.1.5. firemními benefity pomocí platebních bran partnerských sítí (uhradit lze pouze tištěné knihy);

6.1.6. jinými způsoby, které technicky umožňuje prodávající ve webovém rozhraní obchodu.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu publikace předem.

6.4. Při zakoupení zboží platí, že:

6.4.1. v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží;

6.4.2. v případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému ověření objednávky (čl. 4.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Prodávající je oprávněn bez náhrady stornovat již učiněnou objednávku, pokud nebyla uhrazena v době 30 dnů od uzavření smlouvy.

6.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ E-KNIH

7.1. Webová stránka obsahuje také údaje o funkčnosti e-knih (digitálního obsahu), včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti e-knih (digitálního obsahu) s hardwarem a softwarem. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy hardware či software využívaný kupujícím nevyhovuje specifikaci uvedené na webové stránce, může dojít k potížím se stažením či zobrazením e-knihy či může být stažení či zobrazení e-knihy znemožněno.

7.2. Kupní cena e-knihy, která není poskytovaná na hmotném nosiči, je splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy. Možnost zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude kupujícímu zpřístupněna až po uhrazení celé kupní ceny e-knihy a uplynutí lhůty pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, ledaže spotřebitel vyslovil souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovně poučuje kupujícího, že v takovém případě zanikne právo na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě; kupujícímu je v takovém případě současně poskytnuto potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku (čl. 4.8). Zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude kupujícímu umožněno v rámci jeho uživatelského účtu (čl. 3. ). Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním e-knihy, která není poskytována na hmotném nosiči, a nezpřístupní-li ji bez zbytečného odkladu po výzvě kupujícího, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit – ustanovení o vrácení kupní ceny podle čl. 8. se použijí přiměřeně.

7.3. Při nakládání s e-knihami je kupující povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití e-knih kupujícím nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých kupujícímu ze strany prodávajícího je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělování veřejnosti). Zásah do autorských práv kupujícím může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně kupujícího, přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

7.4. Webová stránka obsahuje také údaje o technických ochranných opatřeních. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „Adobe DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je mj. zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

8.1.1. od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,

8.1.2. od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů (s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání) a

8.1.3. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (tj. smlouvy o dodání e-knihy), poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku (čl. 4.8).

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, může kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě, že je ujednána pravidelná dodávky zboží po ujednanou dobu (forma předplatného), od převzetí první dodávky. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí e-knihy nikoli na hmotném nosiči a není-li udělen souhlas s dřívějším započetím plnění, končí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti (14) dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je zveřejněn na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@grada.cz, případně telefonicky na tel.: 234 264 401 či jej učinit jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu. Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy není povinné, doporučujeme jej však použít pro zjednodušení vzájemné komunikace a Vaši maximální spokojenost.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat nebo předat zboží zpět prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy nabízený prodávajícím).

8.8. Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Není-li ujednáno jinak, odešle prodávající zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Údaje o dostupnosti zboží jsou uvedeny na webové stránce. Prodávající však standardně předá dopravci objednané zboží následující pracovní den po objednání. V období s podstatně vyšším počtem objednávek (začátek školního roku, předvánoční období apod.) se tato doba může prodloužit až na tři pracovní dny.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174, § 2389h až § 2389m občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Podrobnosti týkající se práv spotřebitele vyplývajících z vad zboží nebo e-knihy upravují ustanovení tohoto článku, která nahrazují samostatný reklamační řád prodávajícího.

10.2. Prodávající odpovídá za to, že publikace při převzetí nemá vady a zboží splňuje požadavky na jakost při převzetí specifikovanou v ust. § 2161 občanského zákoníku. V případě, že předmětem prodeje bylo zboží výslovně označené jako poškozené nebo použité, nepovažuje se za vadu takového zboží ve smyslu těchto obchodních podmínek takové poškození, o němž byl kupující výslovně a přehledně informován před uzavřením smlouvy s prodávajícím, a s nímž tedy při koupi zboží výslovně souhlasil (např. poškozená obálka výtisku knihy apod. – v sekci v oddělení „Knihy s mechanickými vadami“). Knihy s mechanickými vadami jsou nabízeny za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží.

10.3. Práva z vadného plnění (tedy oprávnění k reklamaci) kupujícímu nenáleží v případě, že vadu sám způsobil. Vadou zboží rovněž není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

10.4. Předmětem reklamace nemůže být dárek, který prodávající poskytne kupujícímu bezplatně v rámci právního vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

10.5. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující může reklamovat vadu zboží nebo e-knihy, která existovala již při převzetí zboží nebo zpřístupnění e-knihy (byť se případně projevila později). Kupující je oprávněn vadu zboží nebo e-knihy vytknout (tj. zboží nebo e-knihu reklamovat) v době 2 let od data převzetí, není-li v konkrétním případě koupě použitého zboží sjednána kratší doba (nejméně 1 rok).

10.6. Pokud se vada projeví v průběhu 1 roku od převzetí zboží, může prodávající prokázat, že v době převzetí zboží vada neexistovala. Domněnka existence vady při převzetí se neuplatní, jestliže to povaha věci nebo vady vylučuje (např. u vad vzniklých zjevně v důsledku následného zacházení se zbožím).

10.7. Projeví-li se vada v době delší než 1 rok a kratší než 2 roky od data převzetí, musí kupující prokázat, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží.

10.8. V případě řešení reklamace formou výměny zboží pokračuje po provedení výměny běh původní doby k uplatnění práv z vad, která byla pozastavena po dobu od oprávněného vytčení vady zboží.

10.9. Způsob oznámení reklamace:

10.9.1. Vady, které se projeví v zákonné době, uplatní kupující u prodávajícího písemně. Aby prodávající mohl vyřídit požadavek kupujícího co nejdříve, doporučuje prodávající vytknout vadu prostřednictvím vyplnění vzorového reklamačního formuláře, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Vady může kupující vůči prodávajícímu uplatnit osobně v kterékoli provozovně prodávajícího, případně doručením písemné reklamace na adresu prodejny nebo adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky zasláním reklamace na: info@grada.cz.

10.9.2. Kupující v reklamaci co nejvýstižněji popíše vadu, její rozsah a způsob, jakým se vada projevuje, tedy uvede, pokud je mu známo:

 1. popis vady včetně způsobu, jakým se vada projevuje;
 2. datum koupě zboží a datum zjištění závady;
 3. další informace (spojení na kupujícího).
10.9.3. Kupující současně zvolí způsob vyřízení reklamace.

10.10. Kupující předá reklamované zboží prodávajícímu osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo jej může odeslat na adresu sídla prodávajícího. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

10.11. V případě odeslání reklamovaného zboží přepravní službou prodávající doporučuje kupujícímu zabalit zboží do vhodného ochranného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jinému poškození zboží.

10.12. Prodávající současně doporučuje přiložit ke zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefon, e-mail) a bankovní spojení. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, kupujícího a případné vady zboží a umožnují prodávajícímu vyřídit reklamaci. Pokud kupující nemá k dispozici kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

10.13. Kupující je reklamací oprávněn požadovat odstranění vady:

 1.  výměnou zboží za nové (resp. výměnou e-knihy za novou), nebo
 2.  opravou dodaného zboží.

10.14. Kupující nemůže žádat takový způsob vyřízení reklamace, který je vzhledem k okolnostem nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Je-li odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, může prodávající odstranění vady odmítnout; v takovém případě má Kupující práva podle čl. 10.15 níže.

10.15. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s ust. § 2170 občanského zákoníku,
 2.  se vada projeví opakovaně (alespoň třikrát),
 3.  je vada podstatným porušením smlouvy,
 4.  je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevně, že vada nebude odstraněna v přiměřené době a/nebo bez značných obtíží pro kupujícího,

kupující však nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že vada zboží je nevýznamná. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

10.16. Při uplatnění reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace (tedy jaká tvrzená vada je reklamována), jaký z níže uvedených způsobů vyřízení reklamace kupující zvolil a kontaktní údaje kupujícího pro účely informování o vyřízení reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Pokud kupující neuplatnil reklamaci osobně, zašle prodávající kupujícímu reklamační protokol splňující veškeré náležitosti prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu kupujícího, nedohodne-li se kupujícím jinak.

10.17. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vady a vyrozumění kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (vytčení vady a předání reklamovaného zboží), nedohodnou-li se prodávající se kupujícím jinak. Je-li předmětem reklamace zpřístupnění e-knihy, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

10.18. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, zejména předat prodávajícímu zboží, poskytnout všechny potřebné údaje a umožnit prodávajícímu provést kontrolu zboží.

10.19. Jestliže lhůta pro vyřízení reklamace marně uplyne, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy.

10.20. Po vyřízení reklamace poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající zašle potvrzení o vyřízení reklamace kupujícímu prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu kupujícího, nedohodne-li se se kupujícím jinak.

10.21. Prodávající kupujícího informuje o vyřízení reklamace e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy. Kupující převezme zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace. Zaslal-li kupující reklamované zboží přepravní službou, bude mu odesláno zpět stejným způsobem.

10.22. Při převzetí zboží se kupující zavazuje zkontrolovat soulad zboží s potvrzením o vyřízení reklamace a jeho stav a množství. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího nebo nebude ve stavu odpovídajícím potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží splněním podmínky zaplacení celé kupní ceny zboží a jeho převzetí.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.5. Prodávající nemá zavedený systém ověřování recenzí zveřejňovaných ve webovém rozhraní obchodu, a nezaručuje proto, že případná recenze pochází od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo si je zakoupil. Recenze mohou uveřejňovat všichni registrovaní uživatelé.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES

12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného zde.

12.2. Webové rozhraní obchodu pracuje se soubory cookies, které jsou ukládány na počítač kupujícího, je-li to nezbytné, či je-li k tomu kupujícím udělen souhlas. Podrobnosti stanovuje zvláštní dokument dostupný zde.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Kupujícímu může být a zásadně bude doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

14.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se nepoužijí ustanovení čl. 4.8, čl. 4.9, čl. 6.3, čl. 8. s výjimkou čl. 8.6, čl. 10. , čl. 11.2 až čl. 11.5 obchodních podmínek, jakož i další zde výslovně neuvedená ustanovení obchodních podmínek, která svou povahou nebo podle právních předpisů platí pro spotřebitele.

14.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

14.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

14.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, platí, že veškerá prezentace publikací umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takových publikací. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem výslovného potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

14.6. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

14.7. Kupující, který není spotřebitelem, přebírá na sebe okamžikem uzavření kupní smlouvy nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.8. Pokud kupující není spotřebitelem, může kupující požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty: info@grada.cz, telefon: +420 234 264 401.

V Praze dne 15. 2. 2023
Grada Publishing, a.s.

Obchodní podmínky platné do 14. 2. 2023 ve formátu pdf ke stažení zde.
Obchodní podmínky platné do 1. 7. 2020 ve formátu pdf ke stažení zde.
Obchodní podmínky platné do 14. 5. 2020 ve formátu pdf ke stažení zde.

Poznámka

Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
 


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GRADA Slovakia s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.grada.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými obchodnými podmienkami (ďalej len OP). 

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito OP. 

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu):

GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 255 645 189, e-mail: grada@grada.sk 
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4674/B 
IČO: 31346103
DIČ: 2020300018 
IČ DPH: SK2020300018 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.grada.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho. 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto OP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód tovaru alebo názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu alebo ich názvy, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej potvrdenie. Potvrdením objednávky predávajúci potvrdzuje elektronickou komunikáciou, telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. 

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne). 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak objednaný tovar nie je práve na sklade predávajúceho alebo s čiastkovým plnením objednávky. 

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo s ním dohodne ďalší postup. 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 40€ vrátane DPH je zdarma. 

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15 kalendárnych dní. 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky. 

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia. 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. 

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. 

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale. 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, umiestnením v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté poškodenia výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

8. Ochrana osobných údajov  

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a doručiť objednaný tovar.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) v informačnom systéme spracúva osobné údaje kupujúceho na účely súvisiace so zabezpečením dodania objednaného tovaru.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) získava osobné údaje pomocou objednávkového alebo registračného formulára, umiestneného na stránke tohto internetového obchodu. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Osobné údaje kupujúceho nebude sprístupňovať tretím stranám a žiadnym spôsobom zverejňovať, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo za účelom zabezpečenia doručenia objednaného tovaru poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 alebo Kuriérskej službe Cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom Kopčianska 92, 852 03  Bratislava, IČO: 31358152.

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov najmä na potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, na informácie o zdroji z ktorého boli získané jeho osobné údaje, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla predávajúceho (prevádzkovateľa).
Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.