0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Český jazyk

pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6193
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace shrnuje poznatky o současné gramatice, zvukové a grafické stránce češtiny a slovní zásobě, jejichž znalost se dnes vyžaduje u každého učitele. Je určena především studujícím oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. Autoři předpokládají, že publikaci využijí i učitelé v praxi, popř. studující dalších pedagogických oborů, např. Učitelství pro MŠ, Sociálně pedagogické asistentství aj., které znalost současného českého jazyka vyžadují. Kniha nezahrnuje veškerá teoretická ponaučení v jednotlivých disciplínách, ale snaží se zachytit nejnovější tendence současné češtiny v tvarosloví, slovní zásobě a tvoření slov, ve skladbě, zaměřuje se na nejčastější pravopisné problémy a na otázky týkající se správné výslovnosti.Součástí textu a zároveň novinkou je CD s praktickými cvičeními z jednotlivých jazykových disciplín.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Český jazyk

Předmluva
1. Obecné výklady o jazyce (P. Hauser)
1.1 Jazyk národní a jeho útvary
1.2 Slohové vrstvy
1.3 Jazykověda a její disciplíny
2. Zvuková stránka jazyka (K. Ondrášková)
2.1 Fonetika (hláskosloví)
2.1.2 Historie fonetiky
2.1.3 Odvětví fonetiky a metody bádání
2.1.4 Využití fonetiky
2.1.5 Fonetický přepis
2.1.6 Základní fonetické pojmy
2.1.6.1 Soustava hlásek
2.1.6.2 Mluvní orgány
2.1.6.3 Percepce řeči
2.1.7 Klasifikace hlásek
2.1.7.1 Samohlásky (vokály)
2.1.7.2 Dvojhlásky (diftongy)
2.1.7.3 Souhlásky (konsonanty)
2.1.8 Slabika
2.2. Fonologie
2.2.1 Poměr fonetiky a fonologie
2.2.2 Základní fonologické pojmy
2.3 Suprasegmentální prvky
2.3.1 Slovní přízvuk
2.3.2 Větný úsek a intonační centrum
2.3.3 Spisovná výslovnost
2.3.3.1 Ortoepie
2.3.3.2 Ortofonie
2.3.3.3 Odchylky od spisovné výslovnosti hlásek
2.3.3.4 Změny hlásek při spojování v souvislé řeči
2.3.3.5 Ortoepie slov přejatých
2.4 Grafický zápis zvukové podoby češtiny
3. Slovní zásoba (P. Hauser)
3.1 Slovo - základní jednotka slovní zásoby
3.2 Význam slova
3.2.1 Jednovýznamovost a mnohovýznamovost
3.2.1.1 Jednovýznamovost
3.2.1.2 Mnohovýznamovost
3.2.3 Významové vztahy mezi slovy
3.2.3.1 Homonyma
3.2.3.2 Synonyma
3.2.3.3 Antonyma
3.3 Složení slovní zásoby
3.3.1 Vrstvy ve slovní zásobě
3.3.1.1 Vrstva slov z nespisovných útvarů
3.3.1.2 Vrstva slov se slohovými příznaky
3.3.1.3 Vrstva slov s časovými příznaky
3.3.1.4 Vrstva slov řídkých
3.3.1.5 Vrstva slov citových
3.3.1.6 Vrstva slov cizích
3.3.2 Víceslovná pojmenování
3.3.2.1 Sousloví/sdružená pojmenování
3.3.2.2 Frazeologismy
3.4 Slovníky
4. Tvoření slov (P. Hauser)
4.1 Slovotvorný základ a formanty
4.2 Slovotvorné způsoby a slovotvorné postupy
4.2.1 Odvozování (derivace)
4.2.1.1 Formant
4.2.1.2 Slovotvorná kategorie, slovotvorný typ
4.2.1.3 Produktivita slovotvorných prostředků
4.2.2 Další způsoby tvoření slov
4.3 Rozbor slovotvorný a rozbor stavby slova (morfematický)
4.3.1 Rozbor slovotvorný
4.3.2 Rozbor stavby slova
4.4 Slovotvorná soustava
4.4.1 Odvozování
4.4.1.1 Odvozování příponové
4.4.1.2 Odvozování předponové
4.4.1.3 Odvozování smíšené
4.4.2 Skládání
4.4.2.1 Nevlastní složeniny (spřežky)
4.4.2.2 Složeniny vlastní
4.4.3 Zkracování
5. Tvarosloví (morfologie) (K. Klímová)
5.1 Významové tvarosloví
5.1.1 Slovní druh jako jazykovědný pojem
5.1.1.1 Rozlišení a počet slovních druhů
5.1.1.2 Řazení slovních druhů
5.1.1.3 Uplatnění slovního druhu
5.1.2 Podstatná jména
5.1.2.1 Druhy podstatných jmen
5.1.2.2 Gramatické kategorie podstatných jmen
5.1.3 Přídavná jména (adjektiva)
5.1.3.1 Druhy přídavných jmen
5.1.4 Zájmena (pronomina)
5.1.5 Číslovky (numeralia)
5.1.6 Slovesa (verba)
5.1.6.1 Druhy sloves
5.1.6.2 Slovesné tvary
5.1.7 Příslovce (adverbia)
5.1.7.1 Stupňování příslovcí
5.1.8 Předložky (prepozice)
5.1.9 Spojky (konjunkce)
5.1.9.1 Spojky souřadicí
5.1.9.2 Spojky podřadicí
5.1.10 Částice (partikule)
5.1.11 Citoslovce (interjekce)
5.1.10.1 Modální částice
5.1.10.2 Vytýkací částice
5.1.10.3 Modifikační částice
5.1.10.4 Odpověďové částice
5.1.10.5 Negační částice
5.1.10.6 Přací částice
5.1.11 Citoslovce
5.2 Formální tvarosloví
5.2.1 Skloňování podstatných jmen
5.2.1.1 Skloňování podstatných jmen rodu mužského
5.2.1.2 Skloňování podstatných jmen rodu ženského
5.2.1.3 Skloňování podstatných jmen rodu středního
5.2.1.4 Skloňování podstatných jmen pomnožných
5.2.1.5 Skloňování podstatných jmen přejatých
5.2.2 Skloňování přídavných jmen
5.2.2.1 Skloňování tvrdé
5.2.2.2 Skloňování měkké
5.2.2.3 Skloňování jmenné
5.2.2.4 Skloňování smíšené
5.2.2.5 Nesklonná přídavná jména
5.2.3 Skloňování zájmen
5.2.3.1 Skloňování zájmen rodových
5.2.3.2 Skloňování zájmen bezrodých
5.2.4 Skloňování číslovek
5.2.4.1 Skloňování jmenné
5.2.4.2 Skloňování složené
5.2.4.3 Skloňování zájmenné
5.2.4.4 Skloňování zvláštní
5.2.4.5 Číslovky nesklonné
5.2.5 Časování sloves
5.2.5.1 Slovesné tvary jednoduché
5.2.5.2 Slovesné tvary složené
5.2.5.3 Slovesné třídy
6. Skladba (syntax) (I. Kolářová)
6.1. Předmět skladby. Věta a výpověď.
6.2. Věta jednoduchá a souvětí
6.2.1 Větné vztahy. Větné členy a jejich určování
6.2.1.1 Větné vztahy
6.2.1.2. Skladební dvojice. Druhy větných členů
6.2.2 Větné členy
6.2.2.1 Větné členy základní
6.2.2.2 Větné členy rozvíjející
6.2.2.3 Komplexní rozbor věty jednoduché
6.2.3 Bezpodmětové věty. Větné ekvivalenty
6.2.3.1 Věty bezpodmětové
6.2.3.2 Větné ekvivalenty
6.2.4 Souvětí
6.2.4.1 Charakteristika souvětí
6.2.4.2 Vztahy mezi souřadně spojenými větami
6.2.4.3 Druhy vedlejších vět podle větněčlenské platnosti
6.2.4.4 Druhy vedlejších vět podle obsahového vztahu k obsahu věty řídící
6.2.4.5 Druhy vedlejších vět podle spojovacího výrazu
6.2.4.6 Znázornění stavby složitého souvětí
6.2.5 Polovětné konstrukce
6.2.5.1 Charakteristika polovětných konstrukcí
6.2.6 Odchylky od pravidelné větné stavby
6.2.6.1 Záměrné odchylky od pravidelné větné stavby
6.2.6.2 Nezáměrné odchylky od pravidelné větné stavby
6.3 Výpověď. Komunikační funkce a modalita.
6.3.1 Vztah komunikační funkce a modality výpovědi.
6.3.1.1 Komunikační funkce a postojová modalita
6.3.1.2 Jazykové prostředky pro vyjadřování komunikačních funkcí
6.3.1.3 Jiné druhy modality
6.3.2 Vyjadřování komunikačních funkcí
6.3.2.1 Výpovědi oznamovací
6.3.2.2 Výpovědi tázací
6.3.2.3 Výpovědi rozkazovací
6.3.2.4 Výpovědi přací
6.3.3 Modalita jistotní a voluntativní
6.3.3.1 Jistotní modalita
6.3.3.2 Voluntativní modalita
6.3.4 Vyjadřování záporu
6.3.4.1 Druhy záporu v češtině
6.3.4.2 Mluvnický zápor
6.3.4.3 Zápor celkový a částečný
6.3.4.4 Zápor v otázkách
6.4 Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov.
6.4.1 Aktuální členění výpovědi
6.4.2.1 Významová pravidla slovosledu
6.4.2.2 Rytmická pravidla slovosledu
6.4.2.3 Gramatická pravidla slovosledu
6.5 Řeč přímá, nepřímá a polopřímá
6.5.1 Řeč přímá a nepřímá
6.5.1.1 Řeč přímá
6.5.1.2 Řeč nepřímá
6.5.2 Řeč polopřímá
Literatura
Rejstřík

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Český jazyk byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 280 
E-kniha 224  -20 %
Tištěná 305 
E-kniha 244  -20 %
Tištěná 424 
E-kniha 339  -20 %
Tištěná 679 
E-kniha 543  -20 %
Tištěná 237 
E-kniha 190  -20 %

Český jazyk

pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6193
Publikace shrnuje poznatky o současné gramatice, zvukové a grafické stránce češtiny a slovní zásobě, jejichž znalost se dnes vyžaduje u každého učitele. Je určena především studujícím oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. Autoři předpokládají, že publikaci využijí i učitelé v praxi, popř. studující dalších pedagogických oborů, např. Učitelství pro MŠ, Sociálně pedagogické asistentství aj., které znalost současného českého jazyka vyžadují. Kniha nezahrnuje veškerá teoretická ponaučení v jednotlivých disciplínách, ale snaží se zachytit nejnovější tendence současné češtiny v tvarosloví, slovní zásobě a tvoření slov, ve skladbě, zaměřuje se na nejčastější pravopisné problémy a na otázky týkající se správné výslovnosti.Součástí textu a zároveň novinkou je CD s praktickými cvičeními z jednotlivých jazykových disciplín.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Český jazyk

Předmluva
1. Obecné výklady o jazyce (P. Hauser)
1.1 Jazyk národní a jeho útvary
1.2 Slohové vrstvy
1.3 Jazykověda a její disciplíny
2. Zvuková stránka jazyka (K. Ondrášková)
2.1 Fonetika (hláskosloví)
2.1.2 Historie fonetiky
2.1.3 Odvětví fonetiky a metody bádání
2.1.4 Využití fonetiky
2.1.5 Fonetický přepis
2.1.6 Základní fonetické pojmy
2.1.6.1 Soustava hlásek
2.1.6.2 Mluvní orgány
2.1.6.3 Percepce řeči
2.1.7 Klasifikace hlásek
2.1.7.1 Samohlásky (vokály)
2.1.7.2 Dvojhlásky (diftongy)
2.1.7.3 Souhlásky (konsonanty)
2.1.8 Slabika
2.2. Fonologie
2.2.1 Poměr fonetiky a fonologie
2.2.2 Základní fonologické pojmy
2.3 Suprasegmentální prvky
2.3.1 Slovní přízvuk
2.3.2 Větný úsek a intonační centrum
2.3.3 Spisovná výslovnost
2.3.3.1 Ortoepie
2.3.3.2 Ortofonie
2.3.3.3 Odchylky od spisovné výslovnosti hlásek
2.3.3.4 Změny hlásek při spojování v souvislé řeči
2.3.3.5 Ortoepie slov přejatých
2.4 Grafický zápis zvukové podoby češtiny
3. Slovní zásoba (P. Hauser)
3.1 Slovo - základní jednotka slovní zásoby
3.2 Význam slova
3.2.1 Jednovýznamovost a mnohovýznamovost
3.2.1.1 Jednovýznamovost
3.2.1.2 Mnohovýznamovost
3.2.3 Významové vztahy mezi slovy
3.2.3.1 Homonyma
3.2.3.2 Synonyma
3.2.3.3 Antonyma
3.3 Složení slovní zásoby
3.3.1 Vrstvy ve slovní zásobě
3.3.1.1 Vrstva slov z nespisovných útvarů
3.3.1.2 Vrstva slov se slohovými příznaky
3.3.1.3 Vrstva slov s časovými příznaky
3.3.1.4 Vrstva slov řídkých
3.3.1.5 Vrstva slov citových
3.3.1.6 Vrstva slov cizích
3.3.2 Víceslovná pojmenování
3.3.2.1 Sousloví/sdružená pojmenování
3.3.2.2 Frazeologismy
3.4 Slovníky
4. Tvoření slov (P. Hauser)
4.1 Slovotvorný základ a formanty
4.2 Slovotvorné způsoby a slovotvorné postupy
4.2.1 Odvozování (derivace)
4.2.1.1 Formant
4.2.1.2 Slovotvorná kategorie, slovotvorný typ
4.2.1.3 Produktivita slovotvorných prostředků
4.2.2 Další způsoby tvoření slov
4.3 Rozbor slovotvorný a rozbor stavby slova (morfematický)
4.3.1 Rozbor slovotvorný
4.3.2 Rozbor stavby slova
4.4 Slovotvorná soustava
4.4.1 Odvozování
4.4.1.1 Odvozování příponové
4.4.1.2 Odvozování předponové
4.4.1.3 Odvozování smíšené
4.4.2 Skládání
4.4.2.1 Nevlastní složeniny (spřežky)
4.4.2.2 Složeniny vlastní
4.4.3 Zkracování
5. Tvarosloví (morfologie) (K. Klímová)
5.1 Významové tvarosloví
5.1.1 Slovní druh jako jazykovědný pojem
5.1.1.1 Rozlišení a počet slovních druhů
5.1.1.2 Řazení slovních druhů
5.1.1.3 Uplatnění slovního druhu
5.1.2 Podstatná jména
5.1.2.1 Druhy podstatných jmen
5.1.2.2 Gramatické kategorie podstatných jmen
5.1.3 Přídavná jména (adjektiva)
5.1.3.1 Druhy přídavných jmen
5.1.4 Zájmena (pronomina)
5.1.5 Číslovky (numeralia)
5.1.6 Slovesa (verba)
5.1.6.1 Druhy sloves
5.1.6.2 Slovesné tvary
5.1.7 Příslovce (adverbia)
5.1.7.1 Stupňování příslovcí
5.1.8 Předložky (prepozice)
5.1.9 Spojky (konjunkce)
5.1.9.1 Spojky souřadicí
5.1.9.2 Spojky podřadicí
5.1.10 Částice (partikule)
5.1.11 Citoslovce (interjekce)
5.1.10.1 Modální částice
5.1.10.2 Vytýkací částice
5.1.10.3 Modifikační částice
5.1.10.4 Odpověďové částice
5.1.10.5 Negační částice
5.1.10.6 Přací částice
5.1.11 Citoslovce
5.2 Formální tvarosloví
5.2.1 Skloňování podstatných jmen
5.2.1.1 Skloňování podstatných jmen rodu mužského
5.2.1.2 Skloňování podstatných jmen rodu ženského
5.2.1.3 Skloňování podstatných jmen rodu středního
5.2.1.4 Skloňování podstatných jmen pomnožných
5.2.1.5 Skloňování podstatných jmen přejatých
5.2.2 Skloňování přídavných jmen
5.2.2.1 Skloňování tvrdé
5.2.2.2 Skloňování měkké
5.2.2.3 Skloňování jmenné
5.2.2.4 Skloňování smíšené
5.2.2.5 Nesklonná přídavná jména
5.2.3 Skloňování zájmen
5.2.3.1 Skloňování zájmen rodových
5.2.3.2 Skloňování zájmen bezrodých
5.2.4 Skloňování číslovek
5.2.4.1 Skloňování jmenné
5.2.4.2 Skloňování složené
5.2.4.3 Skloňování zájmenné
5.2.4.4 Skloňování zvláštní
5.2.4.5 Číslovky nesklonné
5.2.5 Časování sloves
5.2.5.1 Slovesné tvary jednoduché
5.2.5.2 Slovesné tvary složené
5.2.5.3 Slovesné třídy
6. Skladba (syntax) (I. Kolářová)
6.1. Předmět skladby. Věta a výpověď.
6.2. Věta jednoduchá a souvětí
6.2.1 Větné vztahy. Větné členy a jejich určování
6.2.1.1 Větné vztahy
6.2.1.2. Skladební dvojice. Druhy větných členů
6.2.2 Větné členy
6.2.2.1 Větné členy základní
6.2.2.2 Větné členy rozvíjející
6.2.2.3 Komplexní rozbor věty jednoduché
6.2.3 Bezpodmětové věty. Větné ekvivalenty
6.2.3.1 Věty bezpodmětové
6.2.3.2 Větné ekvivalenty
6.2.4 Souvětí
6.2.4.1 Charakteristika souvětí
6.2.4.2 Vztahy mezi souřadně spojenými větami
6.2.4.3 Druhy vedlejších vět podle větněčlenské platnosti
6.2.4.4 Druhy vedlejších vět podle obsahového vztahu k obsahu věty řídící
6.2.4.5 Druhy vedlejších vět podle spojovacího výrazu
6.2.4.6 Znázornění stavby složitého souvětí
6.2.5 Polovětné konstrukce
6.2.5.1 Charakteristika polovětných konstrukcí
6.2.6 Odchylky od pravidelné větné stavby
6.2.6.1 Záměrné odchylky od pravidelné větné stavby
6.2.6.2 Nezáměrné odchylky od pravidelné větné stavby
6.3 Výpověď. Komunikační funkce a modalita.
6.3.1 Vztah komunikační funkce a modality výpovědi.
6.3.1.1 Komunikační funkce a postojová modalita
6.3.1.2 Jazykové prostředky pro vyjadřování komunikačních funkcí
6.3.1.3 Jiné druhy modality
6.3.2 Vyjadřování komunikačních funkcí
6.3.2.1 Výpovědi oznamovací
6.3.2.2 Výpovědi tázací
6.3.2.3 Výpovědi rozkazovací
6.3.2.4 Výpovědi přací
6.3.3 Modalita jistotní a voluntativní
6.3.3.1 Jistotní modalita
6.3.3.2 Voluntativní modalita
6.3.4 Vyjadřování záporu
6.3.4.1 Druhy záporu v češtině
6.3.4.2 Mluvnický zápor
6.3.4.3 Zápor celkový a částečný
6.3.4.4 Zápor v otázkách
6.4 Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov.
6.4.1 Aktuální členění výpovědi
6.4.2.1 Významová pravidla slovosledu
6.4.2.2 Rytmická pravidla slovosledu
6.4.2.3 Gramatická pravidla slovosledu
6.5 Řeč přímá, nepřímá a polopřímá
6.5.1 Řeč přímá a nepřímá
6.5.1.1 Řeč přímá
6.5.1.2 Řeč nepřímá
6.5.2 Řeč polopřímá
Literatura
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 314 
E-kniha 251  -20 %
E-kniha 271  -20 %
E-kniha 197  -20 %
E-kniha 217  -20 %
E-kniha 170  -20 %
Tištěná 220 
E-kniha 176  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.