0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Daňové a nedaňové náklady 2021

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 12214

Ukázky z E-knihy

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.

Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat.

Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2021

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů
Praktický postup při stanovení daňově relevantních nákladů
Další podmínky daňově uznatelných nákladů
Nedaňové náklady
Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil
Náklady související s provozem automobilu
Náhradní způsoby uplatnění nákladů
Spotřeba pohonných hmot
Kniha jízd
Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá
Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
Spojené osoby v zákoně o daních z příjmů
Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců .
Cestovní náhrady zaměstnanců
Náhrada jízdních výdajů
Stravné
Náhrady při přijetí do zaměstnání
Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
Cestovní náhrady podnikatelů
Cestovní náhrady pronajímatelů
7. Členské příspěvky
Daňově účinné členské příspěvky
Daňově neúčinné členské příspěvky
8. Daně jako náklad
Daňová účinnost jednotlivých daní
Doměřené daně
Další daňově účinné daně
Daňově neúčinné daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
Zásady odpisování hmotného majetku
Poměrná část odpisů
Majetek vyloučený z odpisování
Kdo může majetek odpisovat
Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem
Druhy daňových odpisů
Časové a výkonové odpisy
Zařazení do odpisových skupin
Rovnoměrné odpisy
Zrychlené odpisy
Srovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů
Mimořádné odpisy
Zvýšení odpisů v prvním roce
Poloviční roční odpis
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové odpisy nehmotného majetku
Základní postup při odpisování nehmotného majetku
Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů
Reklamní předměty
Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních
Účetní odpisy při vkladu a přeměně
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek v účetnictví a daních
Dlouhodobý nehmotný majetek nabytý vkladem či přeměnou
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
Vymezení hmotného majetku
Uvedení hmotného majetku do užívání
Věci pevně spojené s budovou
Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing
Operativní leasing
Finanční leasing
Leasing drobného hmotného majetku
Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření
Odpisovaný hmotný majetek
Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování
Předčasné ukončení leasingové smlouvy
Ukončení bez odkupu předmětu leasingu
Ukončení s odkupem předmětu leasingu
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Náhrada škody
22. Nájemné a pachtovné
Daňová uznatelnost nájemného
Prodej pronajatého majetku nájemci
Způsoby stanovení nájemného
Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek
Vymezení nehmotného majetku
Daňový režim nehmotného majetku
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
Odměna za výkon funkce
Tantiémy
Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky
Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
Daňová účinnost odpisu pohledávek
Pohledávka za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku
Pohledávka za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí
Pohledávka za dlužníkem, který zemřel
Pohledávka za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce
Pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba
Pohledávka za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí
Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
26. Odstupné za uvolnění bytu
27. Opravné položky k pohledávkám
Vymezení zákonných opravných položek
Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 8a zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 8 zákona o rezervách)
Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám 8c zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo 8b zákona o rezervách)
28. Opravy a udržování
Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů
Údržba a opravy pronajatého majetku
29. Paušalizace cestovních náhrad
Použití metody paušalizace
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad
Odůvodnění a kalkulace poskytování paušální náhrady za městskou hromadnou dopravu
30. Paušální výdaj na dopravu
Vymezení paušálních výdajů za dopravu
Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty
Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje
Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů
Výše paušálních výdajů a hodnotové limity
Kdy nelze uplatnit paušální výdaje podnikatelů
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět
32. Paušální výdaje pronajímatelů
Změna způsobu uplatňování výdajů
Platby nájemců na služby spojené s nájmem
33. Penzijní pojištění
Osvobození příspěvku zaměstnavatele
Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob
34. Pohledávky postoupení
Postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno
Daňová účinnost postoupených pohledávek v daňové evidenci
Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví
Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
35. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
36. Pokuty, penále a jiné sankce
37. Poplatky
38. Pozemek
Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů
Samostatná evidence jednotlivých složek majetku
Oprava a údržba pozemku
Prodej pozemku právnickou osobou a daňová účinnost pořizovací ceny
Prodej pozemku fyzickou osobou, daňová účinnost pořizovací ceny
39. Pracovní oblečení
40. Pracovní prostředky
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů
Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
42. Práva zaměstnanců
43. Přechodné ubytování
Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě
44. Reklama
45. Reprezentace a osobní spotřeba
46. Rezervy na opravu hmotného majetku
Kdo je oprávněn tvořit rezervu
Na co lze tvořit rezervu
Jak stanovit výši roční tvorby rezervy
Další podmínky daňové uznatelnosti rezervy
Čerpání rezervy
47. Smluvní sankce
Smluvní pokuty
Úroky z prodlení
Penále (smluvní)
Jiné sankce ze závazkových vztahů
Daňový režim smluvních sankcí
48. Soukromé životní pojištění
49. Spojené osoby
Kapitálově spojené osoby
Jinak spojené osoby
Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké
Spojené osoby a dopady do daně z příjmů
50. Škody
Škody v zákoně o daních z příjmů
Zničení majetku
Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku
Rozlišování oprav a technického zhodnocení
Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech
Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
52. Úroky
Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
Úroky související s pořízením majetku
Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
Úroky placené spojeným osobám
Test nízké kapitalizace
Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku
53. Vstupní cena majetku
Pořizovací cena
Vlastní náklady
Hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva
Reprodukční pořizovací cena
Ocenění v případě dědictví nebo daru
Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
Přepočtená zahraniční cena
Další pravidla pro stanovení vstupní ceny
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
Účetní a daňová zůstatková cena
Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena
Důvody vyřazení majetku a daňové souvislosti
Částečný prodej nebo likvidace majetku
Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
55. Vzdělávání
56. Zaměstnanecké benefity
Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
Daňové dopady zaměstnaneckých benefitů do závislé činnosti
Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
57. Zásoby
Vymezení pojmu zásoby
Oceňování zásob při naskladnění
Oceňování zásob při vyskladnění
Způsoby účtování zásob
Zásoby v daňové evidenci
58. Závodní stravování
Provoz vlastního stravovacího zařízení
Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
59. Zmařená investice

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Daňové a nedaňové náklady 2021 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Daňové a nedaňové náklady 2021

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 12214
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.

Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat.

Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2021

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů
Praktický postup při stanovení daňově relevantních nákladů
Další podmínky daňově uznatelných nákladů
Nedaňové náklady
Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil
Náklady související s provozem automobilu
Náhradní způsoby uplatnění nákladů
Spotřeba pohonných hmot
Kniha jízd
Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá
Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
Spojené osoby v zákoně o daních z příjmů
Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců .
Cestovní náhrady zaměstnanců
Náhrada jízdních výdajů
Stravné
Náhrady při přijetí do zaměstnání
Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
Cestovní náhrady podnikatelů
Cestovní náhrady pronajímatelů
7. Členské příspěvky
Daňově účinné členské příspěvky
Daňově neúčinné členské příspěvky
8. Daně jako náklad
Daňová účinnost jednotlivých daní
Doměřené daně
Další daňově účinné daně
Daňově neúčinné daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
Zásady odpisování hmotného majetku
Poměrná část odpisů
Majetek vyloučený z odpisování
Kdo může majetek odpisovat
Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem
Druhy daňových odpisů
Časové a výkonové odpisy
Zařazení do odpisových skupin
Rovnoměrné odpisy
Zrychlené odpisy
Srovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů
Mimořádné odpisy
Zvýšení odpisů v prvním roce
Poloviční roční odpis
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové odpisy nehmotného majetku
Základní postup při odpisování nehmotného majetku
Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů
Reklamní předměty
Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních
Účetní odpisy při vkladu a přeměně
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek v účetnictví a daních
Dlouhodobý nehmotný majetek nabytý vkladem či přeměnou
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
Vymezení hmotného majetku
Uvedení hmotného majetku do užívání
Věci pevně spojené s budovou
Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing
Operativní leasing
Finanční leasing
Leasing drobného hmotného majetku
Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření
Odpisovaný hmotný majetek
Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování
Předčasné ukončení leasingové smlouvy
Ukončení bez odkupu předmětu leasingu
Ukončení s odkupem předmětu leasingu
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Náhrada škody
22. Nájemné a pachtovné
Daňová uznatelnost nájemného
Prodej pronajatého majetku nájemci
Způsoby stanovení nájemného
Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek
Vymezení nehmotného majetku
Daňový režim nehmotného majetku
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
Odměna za výkon funkce
Tantiémy
Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky
Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
Daňová účinnost odpisu pohledávek
Pohledávka za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku
Pohledávka za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí
Pohledávka za dlužníkem, který zemřel
Pohledávka za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce
Pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba
Pohledávka za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí
Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
26. Odstupné za uvolnění bytu
27. Opravné položky k pohledávkám
Vymezení zákonných opravných položek
Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 8a zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 8 zákona o rezervách)
Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám 8c zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo 8b zákona o rezervách)
28. Opravy a udržování
Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů
Údržba a opravy pronajatého majetku
29. Paušalizace cestovních náhrad
Použití metody paušalizace
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad
Odůvodnění a kalkulace poskytování paušální náhrady za městskou hromadnou dopravu
30. Paušální výdaj na dopravu
Vymezení paušálních výdajů za dopravu
Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty
Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje
Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů
Výše paušálních výdajů a hodnotové limity
Kdy nelze uplatnit paušální výdaje podnikatelů
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět
32. Paušální výdaje pronajímatelů
Změna způsobu uplatňování výdajů
Platby nájemců na služby spojené s nájmem
33. Penzijní pojištění
Osvobození příspěvku zaměstnavatele
Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob
34. Pohledávky postoupení
Postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno
Daňová účinnost postoupených pohledávek v daňové evidenci
Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví
Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
35. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
36. Pokuty, penále a jiné sankce
37. Poplatky
38. Pozemek
Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů
Samostatná evidence jednotlivých složek majetku
Oprava a údržba pozemku
Prodej pozemku právnickou osobou a daňová účinnost pořizovací ceny
Prodej pozemku fyzickou osobou, daňová účinnost pořizovací ceny
39. Pracovní oblečení
40. Pracovní prostředky
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů
Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
42. Práva zaměstnanců
43. Přechodné ubytování
Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě
44. Reklama
45. Reprezentace a osobní spotřeba
46. Rezervy na opravu hmotného majetku
Kdo je oprávněn tvořit rezervu
Na co lze tvořit rezervu
Jak stanovit výši roční tvorby rezervy
Další podmínky daňové uznatelnosti rezervy
Čerpání rezervy
47. Smluvní sankce
Smluvní pokuty
Úroky z prodlení
Penále (smluvní)
Jiné sankce ze závazkových vztahů
Daňový režim smluvních sankcí
48. Soukromé životní pojištění
49. Spojené osoby
Kapitálově spojené osoby
Jinak spojené osoby
Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké
Spojené osoby a dopady do daně z příjmů
50. Škody
Škody v zákoně o daních z příjmů
Zničení majetku
Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku
Rozlišování oprav a technického zhodnocení
Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech
Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
52. Úroky
Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
Úroky související s pořízením majetku
Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
Úroky placené spojeným osobám
Test nízké kapitalizace
Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku
53. Vstupní cena majetku
Pořizovací cena
Vlastní náklady
Hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva
Reprodukční pořizovací cena
Ocenění v případě dědictví nebo daru
Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
Přepočtená zahraniční cena
Další pravidla pro stanovení vstupní ceny
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
Účetní a daňová zůstatková cena
Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena
Důvody vyřazení majetku a daňové souvislosti
Částečný prodej nebo likvidace majetku
Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
55. Vzdělávání
56. Zaměstnanecké benefity
Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
Daňové dopady zaměstnaneckých benefitů do závislé činnosti
Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
57. Zásoby
Vymezení pojmu zásoby
Oceňování zásob při naskladnění
Oceňování zásob při vyskladnění
Způsoby účtování zásob
Zásoby v daňové evidenci
58. Závodní stravování
Provoz vlastního stravovacího zařízení
Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
59. Zmařená investice

O Autorovi

Hnátek Miloslav
Daňový poradce Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a mezinárodního zdanění. Jeho činnost pokrývá široké spektrum podnikatelských subjektů – podnikatelů, fy zických osob včetně svobodných povolání, pronajímatelů, obchodních korporací. V portfoliu jeho klientů jsou společnosti podnikající v oblasti služeb, i společnosti zabývající se obchodem a výrobou. Sp olupracuje s profesními asociacemi. Je členem Komory daňových poradců ČR od roku 1996, evidenční číslo 1960.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 99 
Tištěná 149 
E-kniha 252 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmu



















Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace



 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.