0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Diagnostika a terapie ADHD

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Miovský Michal a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 25. 05. 2024 13:21
i: 28935 n: 27103874r: 9554
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 29203 n: 27123292r: 9554
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.
 
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.
 
Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:
 
rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti
genderové odlišnosti
ADHD a jednotlivé návykové látky
ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
léčba v terapeutické komunitě
 
Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie ADHD

1. Epidemiologie ADHD (Adam Kulhánek)
1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících
1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci
1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek

2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek (Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, Nikola Chládková, Kamil Kalina)
2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách
2.2 ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé
2.3 Copingové strategie a ADHD
2.4 Genderová specifika u klientů s ADHD – výsledky sekundární analýzy původní pilotní studie v ČR
      Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti

3. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů (Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina)
3.1 Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V
3.2 Diagnostika ADHD v dospělosti
3.3 Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD
3.4 Diagnostický rozhovor
3.5 Neuropsychologické vyšetření
3.6 Pozorování chování v průběhu celého vyšetření
3.7 Posouzení dalších deficitů a narušení
3.8 Doporučení pro praxi

4. Léčba ADHD
4.1 Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti (Pavel Mohr)
      Farmaka v léčbě poruchy pozornosti
      Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti
      Farmakoterapie ADHD a závislosti
4.2 Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů (Kamil Kalina)
      Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD
      Psychoterapeutické přístupy v léčbě ADHD
      ADHD, závislostní porucha a psychoterapie
      Závěr: hledání optimální integrace

5. Komorbidity v kontextu ADHD
5.1 ADHD a kouření tabáku (Adam Kulhánek)
      Kouření tabáku u pacientů s ADHD
      Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři
5.2 ADHD a gambling (Lenka Richterová, Lenka Šťastná)
5.3 ADHD a další psychiatrické komorbidity (Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová)
      ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese
      ADHD a poruchy osobnosti

6. Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých
6.1 Nutrice a ADHD u dospělých (Martina Košťáková)
      Jak jídlo působí na náš mozek
      Závislost na jídle
      Závislost na jídle a ADHD
     Stravování a ADHD
6.2 Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD (Nikola Chládková)

7. Kazuistické studie
7.1 Pacient komorbidně užívající více návykových látek (Ivana Křížová)
      Anamnéza
      Psychologické vyšetření
      Užívání drog a příznaky syndromu ADHD
      Terapeutický plán
      Diskuse
      Závěr
7.2 Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra (Eva Rubášová)
      Kontext současné situace
      První kontakt v rámci adiktologické poradny
      Anamnéza
      Diagnostická rozvaha
      Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů
      Popis hlavních potíží podle DIVA
      Závěr

8. Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec výzkumu léčby závislostí v nich
8.1 Vliv ADHD na proces a výstupy léčby – přehled výsledků pilotní studie v tuzemských terapeutických komunitách (Eva Rubášová)
      Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit
      Výskyt komplikací v léčbě
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě
8.2 Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí (Martin Šefránek)
      Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu
      Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách
      Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů
      Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje
      Závěr

Závěr (Michal Miovský)
Shrnutí
      Summary
      Resumé
      Pезюме
Seznam použitých zkratek
O autorech
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.10.2018
Katalogové číslo: 19026
ISBN: 978-80-271-0387-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Psyché
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.64MB | 1.64MB | 0.86MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Téma publikace je v současné době velmi aktuální, a to nejen pro odborníky a vysokoškolské studenty. Klade si za cíl hlubší vhled do problematiky ADHD i návykových látek, což v současné době je v kontextu s narůstajícím počtem duálních diagnóz velmi žádoucí.
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., i jeho spolupracovníci patří k našim předním odborníkům v této oblasti. Autoři vycházeli z vlastních výzkumných šetření ADHD u dospělých v kontextu prevence a léčby závislostí a získané výsledky porovnávali s výsledky zahraničními. Získané výsledky přinášejí cenné informace pro klinickou práci v této oblasti.
Výskyt ADHD může pro léčbu v terapeutických komunitách a obecně v rezidenčních programech pro léčbu závislostí znamenat závažný problém. Může stát za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací, které často vedou k předčasnému ukončení léčby nebo k výrazným agresivním projevům vůči jiným klientům či personálu.
Významné rovněž je, že autoři neopomněli zdůraznit i kombinace ADHD s dalšími psychiatrickými komorbiditami z pohledu vlivu na proces a výsledek léčby. Mnohé kombinace se závažnějšími formami poruch osobnosti, afektivní nebo psychotickou poruchou mohou omezovat schopnost sebereflexe i sociálního učení a představují významný klinický i výzkumný problém.
Autoři kladou důraz na vývoj chápání a poznání problematiky ADHD pro další výzkum. Jejich cílem je prokázat vazbu mezi ADHD u dospělých pacientů léčících se ze závislosti na návykových látkách v terapeutických komunitách a specifickými deficity kognitivních a exekutivních funkcí, které zhoršují jejich schopnost adaptability a úspěšné zvládnutí léčby.
Publikace přináší i zamyšlení nad nutností ověřit diagnostické nástroje vhodné pro další výzkum této poruchy, neboť se ukázalo, že současné screeningové nástroje nemusí být dostatečné pro diferenciálně diagnostické posouzení klienta.
Publikace je doplněna přehlednými tabulkami a grafy, seznamem zkratek a rejstříky.
PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D., MBA

Kniha je nesporným přínosem pro obor adiktologie. Lze jej spatřovat ve skutečnosti, že přispívá k nabourávání některých zavedených stereotypů o části klientů adiktologických služeb. Pracovníkům z klinické praxe – zejména těm, kteří pracují v pobytových službách léčby osob se závislostmi – totiž nabízí nový pohled na významnou část jejich pacientů/klientů, tedy na ty, kteří vinou nediagnostikované či personálem nezohledňované ADHD často sítem léčebných programů opakovaně propadávají, respektive pro nezvládání některých režimových požadavků z léčby předčasně odcházejí. V tomto ohledu je výhodou knihy nejenom její teoretická část, ale i zařazené případové studie klientů s ADHD, které čtenáři nabízejí praktickou ilustraci pojednávaného tématu.
Publikace je logicky členěna. Provádí čtenáře tématy od epidemiologie výskytu ADHD v populaci a specificky v populaci klientů s různými typy závislostí přes diagnostiku, farmakoterapii až k psychoterapii klientů se závislostmi a současným výskytem ADHD. Některé kapitoly jsou věnovány i vhledu na specifika klientů ADHD a kouření, gamblingu či stravovacích návyků (z pohledu nutriční terapie). Zvláštní pozornost je věnována výskytu ADHD a jeho důsledkům pro klienty českých terapeutických komunit. Tato kapitola staví na aktuálních poznatcích z výzkumu realizovaného částí autorského týmu knihy.
Autorskému kolektivu se podařilo naplnit to, co si skromně předsevzal: „Poskládat základní obrys celé tematické mozaiky, aby bylo zřetelné, o jak velkém a závažném tématu diskutujeme, a naznačit směr další možné diskuse a vývoje v této oblasti diagnostiky, léčby a rehabilitace v adiktologii.“ Publikace je pro obor adiktologie a pro posun ve snaze lépe porozumět jedné ze skupin našich klientů krokem vpřed.
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Téma knihy – ADHA u dospělých v kontextu prevence a léčby závislostí – by se na první pohled mohlo zdát banální. Když byly před několika lety zahájeny práce na prvním výzkumu ADHD v terapeutických komunitách, dívala jsem se na tento výzkum s poměrně velkou skepsí. Vždyť to přece všichni z klinické praxe známe, že mezi našimi klienty se ve zvýšené míře vyskytují osoby s ADHD. Řada z nich mluví o těžkém dětství souvisejícím s projevy ADHD, o nepřijetí vrstevníky, o zoufalých rodičích a učitelích, o trestech a neúspěších. Jsou to příběhy o stigmatech a nálepkách: „to je ten, který je hloupý“, „to je ten zlobivý“, „to je ten agresivní“, „to je ta neposedná“, „to je ta neposlušná“.  Odborná veřejnost se snažila těmto klientům ulevit nálepkou: „to je ten „encák“, „ten, co má LMD“ (lehkou mozkovou dysfunkci), a dnes „ten, co má ADHD“. Myslím si, že takové nálepky byly vyjádřením zoufalství a beznaděje všech, kteří přicházeli s touto skupinou dětí a dospělých do kontaktu. Byly vyjádřením naší neschopnosti pomoci jim.
Tato kniha je pro mě především nositelkou naděje, že přece jenom existuje šance na podporu a pomoc klientům, kteří trpí ADHD a zároveň užívají návykové látky. Její největší hodnotu vidím v možnosti vypracování účinných strategií v rámci primární prevence rozvoje závislosti a strategií zaměřených na zvýšení úspěšnosti léčby závislých trpících zároveň ADHD.
Autoři knihy shromáždili velké množství zdrojových materiálů, výzkumů, zachycujících stav současného poznání dané problematiky. Situaci si nijak nezjednodušovali, výzkumy uváděli poctivě včetně těch, které přinášely velmi rozdílné výsledky. To dokumentuje komplikovanost tématu ADHD a závislosti.
Za významné pozitivum považuji zmapování problematiky ADHD z mnoha pohledů: rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje; genderové odlišnosti; ADHD a jednotlivé zneužívané návykové látky; ADHD, závislost a další duševní nemoci; diagnostika; farmakoterapie; psychoterapie; nutriční terapie; ADHD a léčba v terapeutické komunitě. Toto komplexní pojetí dává informaci i nám klinikům, že léčba závislých s ADHD musí být komplexní, multidisciplinární a že svůj význam v ní mají i metody zdánlivě nevýznamné.
Jsem potěšena, že z této knihy, která je výrazně založena na vědeckých důkazech, jasně vyzařuje, „že o člověka jde vždy až na prvním místě“. Důkazem jsou uvedené kazuistiky, které dokumentují, že klient není degradován pouze na výzkumný objekt, ale je zde zobrazen ve své jedinečnosti, specifičnosti a kontextu svého příběhu.
Autoři uvádějí, že kniha by měla být především „výkopem k diskusi“. To se jim bezesporu podařilo. Přinesli velké množství zajímavých výstupů, témat, okamžiků a byla by škoda, kdyby byly zapomenuty a dále nerozvíjeny. Možná autoři mohli být v závěru odvážnější v nabídce nových postupů využitelných v praxi.
Na závěr bych ráda konstatovala, že kniha je důstojným holdem památce kolegyně Čablové, která se na knize významně autorsky podílela. 
PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Diagnostika a terapie ADHD

Tištěná kniha

Datum vydání: 31.10.2018
Katalogové číslo: 19026
ISBN: 978-80-271-0387-4
Formát / stran: 167×240, 208 stran
Edice: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.64 MB | 1.64 MB | 0.86 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Diagnostika a terapie ADHD

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Miovský Michal a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  365 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 25. 05. 2024 13:21
i: 28935 n: 27103874r: 9554
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 29203 n: 27123292r: 9554
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.
 
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.
 
Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:
 
rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti
genderové odlišnosti
ADHD a jednotlivé návykové látky
ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
léčba v terapeutické komunitě
 
Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie ADHD

1. Epidemiologie ADHD (Adam Kulhánek)
1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících
1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci
1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek

2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek (Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, Nikola Chládková, Kamil Kalina)
2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách
2.2 ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé
2.3 Copingové strategie a ADHD
2.4 Genderová specifika u klientů s ADHD – výsledky sekundární analýzy původní pilotní studie v ČR
      Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti

3. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů (Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina)
3.1 Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V
3.2 Diagnostika ADHD v dospělosti
3.3 Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD
3.4 Diagnostický rozhovor
3.5 Neuropsychologické vyšetření
3.6 Pozorování chování v průběhu celého vyšetření
3.7 Posouzení dalších deficitů a narušení
3.8 Doporučení pro praxi

4. Léčba ADHD
4.1 Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti (Pavel Mohr)
      Farmaka v léčbě poruchy pozornosti
      Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti
      Farmakoterapie ADHD a závislosti
4.2 Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů (Kamil Kalina)
      Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD
      Psychoterapeutické přístupy v léčbě ADHD
      ADHD, závislostní porucha a psychoterapie
      Závěr: hledání optimální integrace

5. Komorbidity v kontextu ADHD
5.1 ADHD a kouření tabáku (Adam Kulhánek)
      Kouření tabáku u pacientů s ADHD
      Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři
5.2 ADHD a gambling (Lenka Richterová, Lenka Šťastná)
5.3 ADHD a další psychiatrické komorbidity (Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová)
      ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese
      ADHD a poruchy osobnosti

6. Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých
6.1 Nutrice a ADHD u dospělých (Martina Košťáková)
      Jak jídlo působí na náš mozek
      Závislost na jídle
      Závislost na jídle a ADHD
     Stravování a ADHD
6.2 Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD (Nikola Chládková)

7. Kazuistické studie
7.1 Pacient komorbidně užívající více návykových látek (Ivana Křížová)
      Anamnéza
      Psychologické vyšetření
      Užívání drog a příznaky syndromu ADHD
      Terapeutický plán
      Diskuse
      Závěr
7.2 Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra (Eva Rubášová)
      Kontext současné situace
      První kontakt v rámci adiktologické poradny
      Anamnéza
      Diagnostická rozvaha
      Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů
      Popis hlavních potíží podle DIVA
      Závěr

8. Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec výzkumu léčby závislostí v nich
8.1 Vliv ADHD na proces a výstupy léčby – přehled výsledků pilotní studie v tuzemských terapeutických komunitách (Eva Rubášová)
      Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit
      Výskyt komplikací v léčbě
      Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě
8.2 Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí (Martin Šefránek)
      Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu
      Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách
      Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů
      Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje
      Závěr

Závěr (Michal Miovský)
Shrnutí
      Summary
      Resumé
      Pезюме
Seznam použitých zkratek
O autorech
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Recenze

Téma publikace je v současné době velmi aktuální, a to nejen pro odborníky a vysokoškolské studenty. Klade si za cíl hlubší vhled do problematiky ADHD i návykových látek, což v současné době je v kontextu s narůstajícím počtem duálních diagnóz velmi žádoucí.
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., i jeho spolupracovníci patří k našim předním odborníkům v této oblasti. Autoři vycházeli z vlastních výzkumných šetření ADHD u dospělých v kontextu prevence a léčby závislostí a získané výsledky porovnávali s výsledky zahraničními. Získané výsledky přinášejí cenné informace pro klinickou práci v této oblasti.
Výskyt ADHD může pro léčbu v terapeutických komunitách a obecně v rezidenčních programech pro léčbu závislostí znamenat závažný problém. Může stát za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací, které často vedou k předčasnému ukončení léčby nebo k výrazným agresivním projevům vůči jiným klientům či personálu.
Významné rovněž je, že autoři neopomněli zdůraznit i kombinace ADHD s dalšími psychiatrickými komorbiditami z pohledu vlivu na proces a výsledek léčby. Mnohé kombinace se závažnějšími formami poruch osobnosti, afektivní nebo psychotickou poruchou mohou omezovat schopnost sebereflexe i sociálního učení a představují významný klinický i výzkumný problém.
Autoři kladou důraz na vývoj chápání a poznání problematiky ADHD pro další výzkum. Jejich cílem je prokázat vazbu mezi ADHD u dospělých pacientů léčících se ze závislosti na návykových látkách v terapeutických komunitách a specifickými deficity kognitivních a exekutivních funkcí, které zhoršují jejich schopnost adaptability a úspěšné zvládnutí léčby.
Publikace přináší i zamyšlení nad nutností ověřit diagnostické nástroje vhodné pro další výzkum této poruchy, neboť se ukázalo, že současné screeningové nástroje nemusí být dostatečné pro diferenciálně diagnostické posouzení klienta.
Publikace je doplněna přehlednými tabulkami a grafy, seznamem zkratek a rejstříky.
PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D., MBA

Kniha je nesporným přínosem pro obor adiktologie. Lze jej spatřovat ve skutečnosti, že přispívá k nabourávání některých zavedených stereotypů o části klientů adiktologických služeb. Pracovníkům z klinické praxe – zejména těm, kteří pracují v pobytových službách léčby osob se závislostmi – totiž nabízí nový pohled na významnou část jejich pacientů/klientů, tedy na ty, kteří vinou nediagnostikované či personálem nezohledňované ADHD často sítem léčebných programů opakovaně propadávají, respektive pro nezvládání některých režimových požadavků z léčby předčasně odcházejí. V tomto ohledu je výhodou knihy nejenom její teoretická část, ale i zařazené případové studie klientů s ADHD, které čtenáři nabízejí praktickou ilustraci pojednávaného tématu.
Publikace je logicky členěna. Provádí čtenáře tématy od epidemiologie výskytu ADHD v populaci a specificky v populaci klientů s různými typy závislostí přes diagnostiku, farmakoterapii až k psychoterapii klientů se závislostmi a současným výskytem ADHD. Některé kapitoly jsou věnovány i vhledu na specifika klientů ADHD a kouření, gamblingu či stravovacích návyků (z pohledu nutriční terapie). Zvláštní pozornost je věnována výskytu ADHD a jeho důsledkům pro klienty českých terapeutických komunit. Tato kapitola staví na aktuálních poznatcích z výzkumu realizovaného částí autorského týmu knihy.
Autorskému kolektivu se podařilo naplnit to, co si skromně předsevzal: „Poskládat základní obrys celé tematické mozaiky, aby bylo zřetelné, o jak velkém a závažném tématu diskutujeme, a naznačit směr další možné diskuse a vývoje v této oblasti diagnostiky, léčby a rehabilitace v adiktologii.“ Publikace je pro obor adiktologie a pro posun ve snaze lépe porozumět jedné ze skupin našich klientů krokem vpřed.
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Téma knihy – ADHA u dospělých v kontextu prevence a léčby závislostí – by se na první pohled mohlo zdát banální. Když byly před několika lety zahájeny práce na prvním výzkumu ADHD v terapeutických komunitách, dívala jsem se na tento výzkum s poměrně velkou skepsí. Vždyť to přece všichni z klinické praxe známe, že mezi našimi klienty se ve zvýšené míře vyskytují osoby s ADHD. Řada z nich mluví o těžkém dětství souvisejícím s projevy ADHD, o nepřijetí vrstevníky, o zoufalých rodičích a učitelích, o trestech a neúspěších. Jsou to příběhy o stigmatech a nálepkách: „to je ten, který je hloupý“, „to je ten zlobivý“, „to je ten agresivní“, „to je ta neposedná“, „to je ta neposlušná“.  Odborná veřejnost se snažila těmto klientům ulevit nálepkou: „to je ten „encák“, „ten, co má LMD“ (lehkou mozkovou dysfunkci), a dnes „ten, co má ADHD“. Myslím si, že takové nálepky byly vyjádřením zoufalství a beznaděje všech, kteří přicházeli s touto skupinou dětí a dospělých do kontaktu. Byly vyjádřením naší neschopnosti pomoci jim.
Tato kniha je pro mě především nositelkou naděje, že přece jenom existuje šance na podporu a pomoc klientům, kteří trpí ADHD a zároveň užívají návykové látky. Její největší hodnotu vidím v možnosti vypracování účinných strategií v rámci primární prevence rozvoje závislosti a strategií zaměřených na zvýšení úspěšnosti léčby závislých trpících zároveň ADHD.
Autoři knihy shromáždili velké množství zdrojových materiálů, výzkumů, zachycujících stav současného poznání dané problematiky. Situaci si nijak nezjednodušovali, výzkumy uváděli poctivě včetně těch, které přinášely velmi rozdílné výsledky. To dokumentuje komplikovanost tématu ADHD a závislosti.
Za významné pozitivum považuji zmapování problematiky ADHD z mnoha pohledů: rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje; genderové odlišnosti; ADHD a jednotlivé zneužívané návykové látky; ADHD, závislost a další duševní nemoci; diagnostika; farmakoterapie; psychoterapie; nutriční terapie; ADHD a léčba v terapeutické komunitě. Toto komplexní pojetí dává informaci i nám klinikům, že léčba závislých s ADHD musí být komplexní, multidisciplinární a že svůj význam v ní mají i metody zdánlivě nevýznamné.
Jsem potěšena, že z této knihy, která je výrazně založena na vědeckých důkazech, jasně vyzařuje, „že o člověka jde vždy až na prvním místě“. Důkazem jsou uvedené kazuistiky, které dokumentují, že klient není degradován pouze na výzkumný objekt, ale je zde zobrazen ve své jedinečnosti, specifičnosti a kontextu svého příběhu.
Autoři uvádějí, že kniha by měla být především „výkopem k diskusi“. To se jim bezesporu podařilo. Přinesli velké množství zajímavých výstupů, témat, okamžiků a byla by škoda, kdyby byly zapomenuty a dále nerozvíjeny. Možná autoři mohli být v závěru odvážnější v nabídce nových postupů využitelných v praxi.
Na závěr bych ráda konstatovala, že kniha je důstojným holdem památce kolegyně Čablové, která se na knize významně autorsky podílela. 
PaedDr. Martina Richterová Těmínová

O Autorovi

Miovský Michal
Klinický psycholog, adiktolog a psychoterapeut. Po sloučení Centra adiktologie PK a Oddělení pro léčbu závislostí VFN (U Apolináře) vznikla samostatná Klinika adiktologie (leden 2012), kde doposud vykonává funkci přednosty. Od roku 2008 působí ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy. Je editorem odborného časopisu Adiktologie a v období 2016–2017 prezidentem Mezinárodní asociace editorů adiktologických časopisů ISAJE. Podílel se na zrodu Mezinárodní asociace univerzit se vzdělávacím programem v adiktologii (ICUDDR) a v roce 2017 se stal jejím prvním prezidentem.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 509 
E-kniha 458 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 305 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.