0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mezinárodní obchodní operace

5., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6066

Ukázky z E-knihy

Páté aktualizované vydání úspěšné publikace představuje nezbytnou příručku nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. Zkušení a uznávaní autoři z VŠE v Praze se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím - od analýzy podmínek trhů přes výběr obchodních partnerů až po smluvní podmínky a zajištění rizik. Nové vydání knihy zachycuje faktory, které podnikatelé musí respektovat v oblasti mezinárodních obchodních operací v podmínkách extrémních nejistot vývoje zbožových a finančních trhů. Věnuje se novým přístupům k mezinárodnímu podnikání vyvolaným globální finanční a ekonomickou krizí, rozebírá změny pravidel regulace na národní i mezinárodní úrovni, novelizaci právních předpisů v této oblasti i vývoj výkladových pravidel vydávaných Mezinárodní obchodní komorou. Předností knihy je její komplexnost
z hlediska forem mezinárodních obchodních operací. Kromě klasického mezinárodního obchodu vymezuje i základní rámec pro mezinárodní podnikání formou licenčních vztahů, franchisingu, zušlechťovacího styku, i formou přímých zahraničních investic. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami, které jsou pro realizaci obchodu nezbytné, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti operací při obchodech na burzách a aukcích, v obchodu investičními celky, při sjednávání offsetů a v obchodu nehmotnými statky.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mezinárodní obchodní operace

O autorech 9
Úvod 11
Summary 12
1. Formy podnikání na mezinárodních trzích 13
1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání 13
1.2 Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy 14
1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb 15
1.3.1 Prostřednické vztahy 15
1.3.2 Smlouvy o výhradním prodeji 16
1.3.3 Obchodní zastoupení 18
1.3.4 Smlouva mandátní 21
1.3.5 Komisionářská smlouva 21
1.3.6 Vývozní aliance - sdružení vývozců 22
1.3.7 Přímý vývoz 23
1.4 Formy přítomnosti podniku na zahraničních trzích nenáročné na kapitálové investice 23
1.4.1 Licence 23
1.4.2 Franchising 29
1.4.3 Smlouva o řízení 30
1.4.4 Zušlechťovací operace 30
1.4.5 Mezinárodní výrobní kooperace 31
1.5 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 31
2. Uskutečňování mezinárodních obchodních operací 35
2.1 Východiska pro mezinárodní obchodní operace 35
2.2 Průběh obchodních operací 37
2.2.1 Uzavírání mezinárodních kupních smluv 38
2.2.2 Obsah kupních smluv 43
2.2.3 Plnění kupních smluv 48
2.3 Dokumenty v mezinárodním obchodě 51
2.4 Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací 55
2.4.1 Obchody na aukcích 55
2.4.2 Některé zvláštnosti uzavírání smluv v obchodě investičními celky 56
2.4.3 Realizace veřejných zakázek 58
3. Dodací podmínka (parita) 61
3.1 Mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS 61
3.2 Doložky INCOTERMS 2000 62
3.2.1 Obsah jednotlivých doložek 64
3.2.1.1 Skupina E 64
3.2.1.2 Skupina F 64
3.2.1.3 Skupina C 65
3.2.1.4 Skupina D 66
3.3 INCOTERMS? 2010 68
3.3.1 Doložky INCOTERMS(r) 2010 69
4. Platební podmínky 71
4.1 Funkce platební podmínky 73
4.2 Směnka a šek v mezinárodním obchodě 75
4.2.1 Směnky 75
4.2.2 Šeky 80
4.3 Hlavní druhy platebních podmínek 81
4.3.1 Platba předem 82
4.3.2 Dokumentární akreditiv 82
4.3.3 Dokumentární inkaso 87
4.3.4 Dodávky na otevřený účet 89
4.3.5 Dodavatelský úvěr 89
4.4 Některé nástroje zajištění úvěrových rizik 90
4.4.1 Bankovní záruka 90
4.4.2 Výhrada vlastnictví 93
4.4.3 Další možnosti zajištění úvěrových rizik 93
5. Cenová politika a cenová kalkulace 95
5.1 Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích 95
5.2 Cena v mezinárodních kupních smlouvách 97
5.3 Kalkulace v zahraničním obchodě 98
6. Financování mezinárodního obchodu 101
6.1 Druhy úvěrů v mezinárodním obchodě 102
6.1.1 Dodavatelský úvěr 102
6.1.2 Úvěr poskytnutý odběratelem 102
6.1.3 Zprostředkovatelský úvěr 103
6.1.4 Bankovní úvěr 103
6.1. Vládní úvěry 104
6.1.6 Úvěry mezinárodních organizací 104
6.2 Tradiční metody a nástroje financování 105
6.2.1 Metody krátkodobého financování 106
6.2.2 Metody střednědobého a dlouhodobého financování 108
6.3 Alternativní metody financování 111
6.3.1 Faktoring 112
6.3.2 Forfaiting 115
6.3.3 Leasing 116
7. Vnitrounijní plnění 121
7.1 Vnitrounijní dodání a pořízení zboží 121
7.1.1 Dodání zboží do jiného členského státu EU 123
7.1.2 Pořízení zboží z jiného členského státu EU 123
7.1.3 Některé výjimky ze základních pravidel pro dodání či pořízení zboží 124
7.2 Poskytování služeb mezi členskými zeměmi EU 125
7.2.1 Princip obrácené daňové povinnosti - reverse charge 125
7.3 Karuselové obchodní operace 125
7.4 Výkaznictví vnitrounijního obchodu - Intrastat 127
7.5 Technická harmonizace v zemích EU 127
8. Celní řízení v EU 131
8.1 Dovoz a vývoz zboží 131
8.2 Celní řízení 134
8.3 Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) 136
8.4 Původ zboží 137
8.5 Celní hodnota 138
8.6 Celní režimy 140
8.7 Celní dluh 141
9. Logistika v mezinárodním obchodě 143
9.1 Význam logistiky v mezinárodním obchodě 143
9.2 Smluvní zajištění přepravních operací 144
9.3 Železniční přeprava 146
9.4 Silniční přeprava 147
9.5 Letecká přeprava 148
9.6 Námořní a říční přeprava 149
9.7 Kombinovaná přeprava 153
9.8 Poštovní a kurýrní přeprava 156
9.9 Skladovací služby 157
9.10 Kontrolní služby 158
10. Rizika v mezinárodním obchodě 161
10.1 Riziko v podnikání 162
10.2 Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích 163
10.2.1 Rizika tržní 164
10.2.2 Rizika komerční 165
10.2.3 Rizika přepravní 167
10.2.4 Rizika teritoriální 168
10.2.5 Rizika kurzová 169
10.2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek 171
10.3 Respektování rizikovosti v řízení podniků 172
11. Pojištění rizik v mezinárodním obchodě 175
11.1 Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik 175
11.2 Pojištění přepravních rizik 177
11.2.1 Smluvní zajištění přepravních rizik 178
11.2.2 Rozsah pojistného krytí 180
11.2.3 Společná havárie 181
11.3 Pojištění úvěrových rizik 182
11.3.1 Komerční úvěrové pojištění 184
11.3.2 Úvěrové pojištění se státní podporou 185
11.4 Pojištění odpovědnosti za škodu 186
11.5 Pojištění veletrhů a výstav 186
12. Vázané obchodní operace 189
12.1 Kompenzace 190
12.2 Protinákupy 191
12.3 Buyback, production sharing, kooperace na kompenzačním základě 192
12.4 Cash-back 193
12.5 Offsety 194
12.5.1 Druhy offsetů 194
12.5.2 Offsety v ČR 195
12.6 Reexporty 196
13. Obchody na komoditních burzách 199
13.1 Podstata komoditní burzy a podmínky jejího fungování 199
13.2 Druhy burzovních obchodů 201
13.3 Legislativní zázemí a účastníci burzovního trhu (v USA) 203
13.4 Realizace obchodů na komoditní burze (v USA) 206
13.5 Současný vývoj burzovních obchodů 207
14. Specifika obchodování nehmotnými statky 211
14.1 Licenční smlouva 211
14.2 Stanovení ceny za licenci 215
14.2.1 Licenční poplatky 216
14.2.2 Jiné úhrady v licenčních smlouvách 218
14.2.3 Platební podmínky 218
14.3 Druhy licencí 220
14.3.1 Licence na know-how 220
14.3.2 Čistá licenční smlouva a smlouva smíšená 221
14.3.3 Sdružená licence 221
14.3.4 Licence výlučná a nevýlučná 221
14.3.5 Aktivní a pasivní licence 222
14.3.6 Vzájemná bezplatná licence 222
14.3.7 Mlčky poskytnutá licence 222
14.3.8 Nabídka licence 222
14.3.9 Nucená a zákonná licence 223
14.3.10 Licence na přihlášku nehmotného statku k ochraně 223
14.3.11 Licence na ochrannou známku 223
14.3.12 Sublicence a převod práva z licence 224
14.4 Smlouvy uzavírané v souvislosti s licenční smlouvou 225
14.4.1 Dohoda o utajení 225
14.4.2 Opční smlouva 225
14.4.3 Smlouva o právu prvního odmítnutí 227
14.4.4 Smlouva o dílo nehmotné 227
14.5 Nakládání průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU 228
14.5.1 Evropská patentová úmluva 228
14.5.2 Společný patent EU 229
14.5.3 Dodatková ochranná osvědčení 229
14.5.4 Nová legislativa EU - průmyslové vzory a biotechnologické vynálezy 229
14.5.5 Průmyslové vzory 230
14.5.6 Užitné vzory 230
14.5.7 Ochranné známky 230
Seznam zkratek 232
Seznam literatury 234
Rejstřík 237

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Mezinárodní obchodní operace byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Svatoš Miroslav a kolektiv
Tištěná 319 
E-kniha 287 
Tištěná 212 
E-kniha 191 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Mezinárodní obchodní operace

5., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6066
Páté aktualizované vydání úspěšné publikace představuje nezbytnou příručku nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku. Zkušení a uznávaní autoři z VŠE v Praze se zaměřují na základní postupy a rozhodovací procesy, které firmy uskutečňují při různých formách hospodářské spolupráce se zahraničím - od analýzy podmínek trhů přes výběr obchodních partnerů až po smluvní podmínky a zajištění rizik. Nové vydání knihy zachycuje faktory, které podnikatelé musí respektovat v oblasti mezinárodních obchodních operací v podmínkách extrémních nejistot vývoje zbožových a finančních trhů. Věnuje se novým přístupům k mezinárodnímu podnikání vyvolaným globální finanční a ekonomickou krizí, rozebírá změny pravidel regulace na národní i mezinárodní úrovni, novelizaci právních předpisů v této oblasti i vývoj výkladových pravidel vydávaných Mezinárodní obchodní komorou. Předností knihy je její komplexnost
z hlediska forem mezinárodních obchodních operací. Kromě klasického mezinárodního obchodu vymezuje i základní rámec pro mezinárodní podnikání formou licenčních vztahů, franchisingu, zušlechťovacího styku, i formou přímých zahraničních investic. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami, které jsou pro realizaci obchodu nezbytné, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti operací při obchodech na burzách a aukcích, v obchodu investičními celky, při sjednávání offsetů a v obchodu nehmotnými statky.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mezinárodní obchodní operace

O autorech 9
Úvod 11
Summary 12
1. Formy podnikání na mezinárodních trzích 13
1.1 Služby na podporu mezinárodního podnikání 13
1.2 Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy 14
1.3 Vývoz a dovoz zboží a služeb 15
1.3.1 Prostřednické vztahy 15
1.3.2 Smlouvy o výhradním prodeji 16
1.3.3 Obchodní zastoupení 18
1.3.4 Smlouva mandátní 21
1.3.5 Komisionářská smlouva 21
1.3.6 Vývozní aliance - sdružení vývozců 22
1.3.7 Přímý vývoz 23
1.4 Formy přítomnosti podniku na zahraničních trzích nenáročné na kapitálové investice 23
1.4.1 Licence 23
1.4.2 Franchising 29
1.4.3 Smlouva o řízení 30
1.4.4 Zušlechťovací operace 30
1.4.5 Mezinárodní výrobní kooperace 31
1.5 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 31
2. Uskutečňování mezinárodních obchodních operací 35
2.1 Východiska pro mezinárodní obchodní operace 35
2.2 Průběh obchodních operací 37
2.2.1 Uzavírání mezinárodních kupních smluv 38
2.2.2 Obsah kupních smluv 43
2.2.3 Plnění kupních smluv 48
2.3 Dokumenty v mezinárodním obchodě 51
2.4 Zvláštnosti smluvního zajišťování vybraných obchodních operací 55
2.4.1 Obchody na aukcích 55
2.4.2 Některé zvláštnosti uzavírání smluv v obchodě investičními celky 56
2.4.3 Realizace veřejných zakázek 58
3. Dodací podmínka (parita) 61
3.1 Mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS 61
3.2 Doložky INCOTERMS 2000 62
3.2.1 Obsah jednotlivých doložek 64
3.2.1.1 Skupina E 64
3.2.1.2 Skupina F 64
3.2.1.3 Skupina C 65
3.2.1.4 Skupina D 66
3.3 INCOTERMS? 2010 68
3.3.1 Doložky INCOTERMS(r) 2010 69
4. Platební podmínky 71
4.1 Funkce platební podmínky 73
4.2 Směnka a šek v mezinárodním obchodě 75
4.2.1 Směnky 75
4.2.2 Šeky 80
4.3 Hlavní druhy platebních podmínek 81
4.3.1 Platba předem 82
4.3.2 Dokumentární akreditiv 82
4.3.3 Dokumentární inkaso 87
4.3.4 Dodávky na otevřený účet 89
4.3.5 Dodavatelský úvěr 89
4.4 Některé nástroje zajištění úvěrových rizik 90
4.4.1 Bankovní záruka 90
4.4.2 Výhrada vlastnictví 93
4.4.3 Další možnosti zajištění úvěrových rizik 93
5. Cenová politika a cenová kalkulace 95
5.1 Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích 95
5.2 Cena v mezinárodních kupních smlouvách 97
5.3 Kalkulace v zahraničním obchodě 98
6. Financování mezinárodního obchodu 101
6.1 Druhy úvěrů v mezinárodním obchodě 102
6.1.1 Dodavatelský úvěr 102
6.1.2 Úvěr poskytnutý odběratelem 102
6.1.3 Zprostředkovatelský úvěr 103
6.1.4 Bankovní úvěr 103
6.1. Vládní úvěry 104
6.1.6 Úvěry mezinárodních organizací 104
6.2 Tradiční metody a nástroje financování 105
6.2.1 Metody krátkodobého financování 106
6.2.2 Metody střednědobého a dlouhodobého financování 108
6.3 Alternativní metody financování 111
6.3.1 Faktoring 112
6.3.2 Forfaiting 115
6.3.3 Leasing 116
7. Vnitrounijní plnění 121
7.1 Vnitrounijní dodání a pořízení zboží 121
7.1.1 Dodání zboží do jiného členského státu EU 123
7.1.2 Pořízení zboží z jiného členského státu EU 123
7.1.3 Některé výjimky ze základních pravidel pro dodání či pořízení zboží 124
7.2 Poskytování služeb mezi členskými zeměmi EU 125
7.2.1 Princip obrácené daňové povinnosti - reverse charge 125
7.3 Karuselové obchodní operace 125
7.4 Výkaznictví vnitrounijního obchodu - Intrastat 127
7.5 Technická harmonizace v zemích EU 127
8. Celní řízení v EU 131
8.1 Dovoz a vývoz zboží 131
8.2 Celní řízení 134
8.3 Celní sazebník TARIC (Tarif intégré communautaire) 136
8.4 Původ zboží 137
8.5 Celní hodnota 138
8.6 Celní režimy 140
8.7 Celní dluh 141
9. Logistika v mezinárodním obchodě 143
9.1 Význam logistiky v mezinárodním obchodě 143
9.2 Smluvní zajištění přepravních operací 144
9.3 Železniční přeprava 146
9.4 Silniční přeprava 147
9.5 Letecká přeprava 148
9.6 Námořní a říční přeprava 149
9.7 Kombinovaná přeprava 153
9.8 Poštovní a kurýrní přeprava 156
9.9 Skladovací služby 157
9.10 Kontrolní služby 158
10. Rizika v mezinárodním obchodě 161
10.1 Riziko v podnikání 162
10.2 Druhy rizik v mezinárodních ekonomických vztazích 163
10.2.1 Rizika tržní 164
10.2.2 Rizika komerční 165
10.2.3 Rizika přepravní 167
10.2.4 Rizika teritoriální 168
10.2.5 Rizika kurzová 169
10.2.6 Riziko odpovědnosti za výrobek 171
10.3 Respektování rizikovosti v řízení podniků 172
11. Pojištění rizik v mezinárodním obchodě 175
11.1 Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik 175
11.2 Pojištění přepravních rizik 177
11.2.1 Smluvní zajištění přepravních rizik 178
11.2.2 Rozsah pojistného krytí 180
11.2.3 Společná havárie 181
11.3 Pojištění úvěrových rizik 182
11.3.1 Komerční úvěrové pojištění 184
11.3.2 Úvěrové pojištění se státní podporou 185
11.4 Pojištění odpovědnosti za škodu 186
11.5 Pojištění veletrhů a výstav 186
12. Vázané obchodní operace 189
12.1 Kompenzace 190
12.2 Protinákupy 191
12.3 Buyback, production sharing, kooperace na kompenzačním základě 192
12.4 Cash-back 193
12.5 Offsety 194
12.5.1 Druhy offsetů 194
12.5.2 Offsety v ČR 195
12.6 Reexporty 196
13. Obchody na komoditních burzách 199
13.1 Podstata komoditní burzy a podmínky jejího fungování 199
13.2 Druhy burzovních obchodů 201
13.3 Legislativní zázemí a účastníci burzovního trhu (v USA) 203
13.4 Realizace obchodů na komoditní burze (v USA) 206
13.5 Současný vývoj burzovních obchodů 207
14. Specifika obchodování nehmotnými statky 211
14.1 Licenční smlouva 211
14.2 Stanovení ceny za licenci 215
14.2.1 Licenční poplatky 216
14.2.2 Jiné úhrady v licenčních smlouvách 218
14.2.3 Platební podmínky 218
14.3 Druhy licencí 220
14.3.1 Licence na know-how 220
14.3.2 Čistá licenční smlouva a smlouva smíšená 221
14.3.3 Sdružená licence 221
14.3.4 Licence výlučná a nevýlučná 221
14.3.5 Aktivní a pasivní licence 222
14.3.6 Vzájemná bezplatná licence 222
14.3.7 Mlčky poskytnutá licence 222
14.3.8 Nabídka licence 222
14.3.9 Nucená a zákonná licence 223
14.3.10 Licence na přihlášku nehmotného statku k ochraně 223
14.3.11 Licence na ochrannou známku 223
14.3.12 Sublicence a převod práva z licence 224
14.4 Smlouvy uzavírané v souvislosti s licenční smlouvou 225
14.4.1 Dohoda o utajení 225
14.4.2 Opční smlouva 225
14.4.3 Smlouva o právu prvního odmítnutí 227
14.4.4 Smlouva o dílo nehmotné 227
14.5 Nakládání průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU 228
14.5.1 Evropská patentová úmluva 228
14.5.2 Společný patent EU 229
14.5.3 Dodatková ochranná osvědčení 229
14.5.4 Nová legislativa EU - průmyslové vzory a biotechnologické vynálezy 229
14.5.5 Průmyslové vzory 230
14.5.6 Užitné vzory 230
14.5.7 Ochranné známky 230
Seznam zkratek 232
Seznam literatury 234
Rejstřík 237

O Autorovi

Machková Hana
V současné době zastává funkci rektorky VŠE, byla jmenována pro funkční období 2014–2018. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Je členkou vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Dále je členkou strategického výboru mezinárodní aliance vysokých škol CEMS a mezinárodního poradního sboru francouzské manažerské školy IAE Lyon. Je garantem bakalářských studijních oborů Mezinárodní obchod a International Business a navazujícího magisterského oboru International Business – Central European Business Realities. Přednáší jako hostující profesorka na univerzitách v Lyonu a Paříži. Má bohatou publikační činnost, je autorkou učebnic a odborných článků v ČR i v zahraničí.
Černohlávková Eva
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializaci ekonomika a řízení zahraničního obchodu. V tomto oboru také obhájila kandidátskou práci a byla jmenována docentkou. Dlouhodobě působí pedagogicky a výzkumně na katedře mezinárodního obchodu. Odborně se zaměřuje na operace v zahraničních ekonomických vztazích, jejich financování, vliv zahraničních ekonomických vztahů na ekonomiku podniku a problémy konkurenceschopnosti podniků na zahraničních trzích. Je autorkou a spoluautorkou řady knižních publikací, učebních textů, vědeckých prací a článků. Mezinárodní zkušenosti získala díky dlouho dobému pobytu v Dánsku a spoluprací se skandinávskými vysokými školami. Je členkou vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Její pedagogické aktivity zahrnují také semináře a kurzy pro manažery.
Sato Alexej
Po absolutoriu oboru Ekonomika řízení zahraničního obchodu na VŠE v Praze byl v letech 1975 až 1985 zaměstnán na obchodním úseku PZO Merkuria. Poté působil jako obchodní delegát na československém velvyslanectví v Bruselu a v letech 1990 až 1993 jako obchodní ředitel afilace PZO Strojimport v Bruselu. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1987 se pedagogicky i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financováním podnikatelské činnosti v obchodě se zahraničím. Od roku 1999 působí také jako poradce světoznámé německé firmy Carl Zeiss.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.