0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

právo - účetnictví - daně
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
279
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 22.1.2018 6:40
i: 22889 n: 24758374r: 9034
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
237
Ihned ke stažení
i: 22890 n: 27190010r: 9034
Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace vám představí stručně „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní vás na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí textu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným
1. Obchodní korporace
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným
3. Právní úprava
a) Stav do 31. 12. 2013
b) Stav od 1. 1. 2014
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele
5. Praktické využití
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál
1. Založení společnosti
a) Kdo může být společníkem?
b) Součinnost notáře
c) Zápis firmy po založení společnosti
d) Zapojení znalce
e) Jednání před vznikem společnosti
f ) Vnesení a správa vkladů
g) Získání oprávnění k podnikání
h) Náklady spojené se vznikem společnosti
2. Vklad a základní kapitál
a) Vklad společníka do základního kapitálu
b) Peněžitý vklad a jeho splácení
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu
e) Základní kapitál
f ) Zvyšování základního kapitálu
g) Snižování základního kapitálu
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti
a) Zahajovací rozvaha
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky
c) Odložená daň při vzniku společnosti
d) Daň z přidané hodnoty
4. Vznik společnosti
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem
c) Lhůta pro podání návrhu
d) Přílohy
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)
1. Povinné náležitosti
a) Firma [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]
f ) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f ) ZOK]
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]
i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]
j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK)
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK)
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)
f ) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)
g) Kmenový list (§ 137 ZOK)
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam)(§ 175 odst. 1 ZOK)
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK)
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá
4. Změny společenské smlouvy
IV. Postavení společníků
1. Podíl
a) Kolik podílů má jeden společník?
b) Výše podílu
c) Různé druhy podílů
d) Kmenový list
e) Zastavení podílu
f ) Ocenění podílu
2. Práva společníků
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku
c) Právo na informace
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě
e) Společnická žaloba
f ) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků
a) Povinnost loajality společníka
b) Vkladová povinnost
c) Příplatková povinnost
d) Povinnost odevzdat kmenový list
e) Ručení společníků
f ) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti
4. Seznam společníků
a) Význam seznamu společníků
b) Forma a způsob vedení
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
V. Změna společníků
1. Převod podílu
a) Obecně k převodu podílu
b) Převod na jiného společníka
c) Převod na třetí osobu
d) Smlouva o převodu podílu
e) Převod kmenového listu
f ) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba
2. Dohoda o ukončení účasti
3. Vystoupení společníka
4. Vyloučení společníka
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením
8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu
VI. Orgány společnosti
1. Valná hromada
a) Působnost valné hromady
b) Svolání valné hromady
c) Průběh valné hromady
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo jednání valné hromady – rozhodování per rollam
2. Jednatel
a) Postavení jednatele
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce
d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku
f ) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence
i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele
j) Souběh funkcí
k) Daně a pojištění
3. Ostatní orgány
a) Dozorčí rada
b) Výbor pro audit
c) Další orgány
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Zrušení
a) Dobrovolné zrušení
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu
2. Likvidace
a) Obecně k likvidaci
b) Kdy k likvidaci nedochází?
c) Vstup do likvidace
d) Likvidátor
e) Postup likvidace
f ) Věřitelé společnosti v likvidaci
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku
3. Zánik
Přehled zkratek
Vzor – Zakladatelská listina společnosti

Tištěná kniha

Datum vydání: 09. 12. 2015
Katalogové číslo: 4833
ISBN: 978-80-247-5837-4
Formát / stran: 167×240, 232 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.71MB | 2.34MB | 0.84MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

Tištěná kniha

Datum vydání: 09. 12. 2015
Katalogové číslo: 4833
ISBN: 978-80-247-5837-4
Formát / stran: 167×240, 232 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 1.71MB | 2.34MB | 0.84MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

právo - účetnictví - daně
Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace vám představí stručně „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní vás na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí textu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
279
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 22.1.2018 6:40
i: 22889 n: 24758374r: 9034
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
237
Ihned ke stažení
i: 22890 n: 27190010r: 9034

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným
1. Obchodní korporace
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným
3. Právní úprava
a) Stav do 31. 12. 2013
b) Stav od 1. 1. 2014
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele
5. Praktické využití
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál
1. Založení společnosti
a) Kdo může být společníkem?
b) Součinnost notáře
c) Zápis firmy po založení společnosti
d) Zapojení znalce
e) Jednání před vznikem společnosti
f ) Vnesení a správa vkladů
g) Získání oprávnění k podnikání
h) Náklady spojené se vznikem společnosti
2. Vklad a základní kapitál
a) Vklad společníka do základního kapitálu
b) Peněžitý vklad a jeho splácení
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu
e) Základní kapitál
f ) Zvyšování základního kapitálu
g) Snižování základního kapitálu
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti
a) Zahajovací rozvaha
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky
c) Odložená daň při vzniku společnosti
d) Daň z přidané hodnoty
4. Vznik společnosti
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem
c) Lhůta pro podání návrhu
d) Přílohy
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)
1. Povinné náležitosti
a) Firma [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]
f ) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f ) ZOK]
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]
i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]
j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK)
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK)
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)
f ) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)
g) Kmenový list (§ 137 ZOK)
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam)(§ 175 odst. 1 ZOK)
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK)
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá
4. Změny společenské smlouvy
IV. Postavení společníků
1. Podíl
a) Kolik podílů má jeden společník?
b) Výše podílu
c) Různé druhy podílů
d) Kmenový list
e) Zastavení podílu
f ) Ocenění podílu
2. Práva společníků
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku
c) Právo na informace
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě
e) Společnická žaloba
f ) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků
a) Povinnost loajality společníka
b) Vkladová povinnost
c) Příplatková povinnost
d) Povinnost odevzdat kmenový list
e) Ručení společníků
f ) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti
4. Seznam společníků
a) Význam seznamu společníků
b) Forma a způsob vedení
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
V. Změna společníků
1. Převod podílu
a) Obecně k převodu podílu
b) Převod na jiného společníka
c) Převod na třetí osobu
d) Smlouva o převodu podílu
e) Převod kmenového listu
f ) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba
2. Dohoda o ukončení účasti
3. Vystoupení společníka
4. Vyloučení společníka
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením
8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu
VI. Orgány společnosti
1. Valná hromada
a) Působnost valné hromady
b) Svolání valné hromady
c) Průběh valné hromady
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo jednání valné hromady – rozhodování per rollam
2. Jednatel
a) Postavení jednatele
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce
d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku
f ) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence
i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele
j) Souběh funkcí
k) Daně a pojištění
3. Ostatní orgány
a) Dozorčí rada
b) Výbor pro audit
c) Další orgány
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Zrušení
a) Dobrovolné zrušení
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu
2. Likvidace
a) Obecně k likvidaci
b) Kdy k likvidaci nedochází?
c) Vstup do likvidace
d) Likvidátor
e) Postup likvidace
f ) Věřitelé společnosti v likvidaci
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku
3. Zánik
Přehled zkratek
Vzor – Zakladatelská listina společnosti

O Autorovi

Josková Lucie

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. V současné době je odbornou asistentkou na katedře obchodního p ráva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho působí v mezinárodní advokátní kanceláři bnt | attorneys-at-law. Specializuje se především na právo obchodních společností; je autorkou řady odbor ných textů z tohoto oboru.

Šafránek Jan

jJe advokát. Již několik let se vedle práva obchodních společností zaměřuje zejména na komplexní projekty přeměn společností a na koncernové právo. Je žádaným lektorem seminářů pro odborno u i laickou veřejnost; pravidelně se autorsky podílí na řadě specializovaných publikací. Je partnerem pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře bnt | attorneys-at-law.

Čouková Pěva

Je zakladatelkou vzdělávacího portálu www.ucetni-portal.cz. Absolvovala první zkoušky daňových poradců v ČR, je auditorkou, členkou Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Výboru pro účetní výka znictví KA ČR, Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce neziskové organizace KDP ČR, a současně i zkušební komisařkou pro kvalifikační zkoušku žadatelů o povolání daňového poradce. Působí také ve společnosti Os wald a.s.

Pravda Pavel

Studoval právo na Karlově univerzitě v Praze. V rámci studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Univerzitě v Passau. Zde bylo středem jeho zájmů obchodní právo, právo společností a e vropské právo. Následujících sedm let působil v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze na pozici advokátního koncipienta, advokáta a následně vedoucího týmu právníků. V současné době působí Pavel Pra vda v mezinárodní advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, v.o.s., kde se kromě obchodního práva a práva společností soustředí na průmyslová a autorská práva se zaměřením na informační technologie , leasing a MM&A.

Pravdová Markéta

Advokátka, daňová poradkyně Markéta Pravdová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a zároveň Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po ukončení studia pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze v daňově právním oddělení. Markéta Pravdová v současné době působí v mezinárodní advokátní kanceláři bnt – pravda, noack & partner, v.o.s. a ve své praxi se věnuje především obchodnímu právu a právu společnost í, leasingu a finančnímu právu.

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 139
E-kniha 118
Tištěná 339
E-kniha 288
Tištěná 149
E-kniha 127
Tištěná 259
E-kniha 220

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace