0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8107
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21550 n: 24791425r: 8107
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Právní jednání, nová specifika smluv, koupě, nájem a pacht, úvěr, zájezd, díl a pojištění – hledejte v knize!

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1  Právní jednání, forma právních jednání
i.  Právní jednání
ii.  Forma právních jednání
Kapitola 2  Výklad právních jednání
i.  Pravidla pro výklad právních jednání
ii.  Právní jednání vůči nepřítomné osobě
Kapitola 3  Neplatnost a neúčinnost
i.  Zdánlivé právní jednání
ii.  Neplatnost právních jednání
Hlavní důvody neplatnosti
Následky neplatnosti
iii.  Relativní neúčinnost
Kapitola 4  Počítání času, promlčení a prekluze
i.  Význam času
Lhůty a doby
Pravidla pro počítání času
ii.  Promlčení a prekluze
Promlčecí lhůta
Počátek promlčecí lhůty
Délka promlčecí lhůty
Běh promlčecí lhůty
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Prekluze
Kapitola 5  Podmínky, domněnky a fikce
i.  Podmínky
ii.  Doložení času
iii.  Domněnky a fikce
Domněnka doby dojití
Kapitola 6  Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
i.  Proces uzavření smlouvy
Nabídka
Přijetí nabídky
ii.  Obsah smlouvy
iii.  Forma smlouvy
iv.  Účinky smlouvy
Změna okolností
v.  Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
vi.  Obsah závazků
Úplata za plnění
Neúměrné zkrácení
Lichva
Kapitola 7  Předsmluvní odpovědnost
Kapitola 8  Smlouva o smlouvě budoucí
Kapitola 9  Smlouvy se spotřebiteli
i.  Obecná pravidla
ii.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení
iii.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti
iv.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení
v.  Smlouvy na finanční služby
vi.  Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing
Kapitola 10  Obchodní podmínky
Kapitola 11  Společné dluhy a pohledávky
i.  Dělitelné a nedělitelné plnění
ii.  Solidárnost
Kapitola 12  Postoupení pohledávek
Kapitola 13  Převzetí a přistoupení k dluhu
i.  Převzetí dluhu
ii.  Přistoupení k dluhu
Kapitola 14  Postoupení smlouvy
Kapitola 15  Novace a narovnání
i.  Novace
ii.  Narovnání
Kapitola 16  Splnění závazku
i.  Vady plnění
ii.  Poukázka
iii.  Potvrzení o splnění dluhu – kvitance
iv.  Soudní úschova
v.  Místo plnění
vi.  Čas plnění
vii.  Doba plnění mezi podnikateli
viii.  Odstoupení při prodlení
ix.  Prodlení dlužníka
x.  Prodlení věřitele
xi.  Fixní smlouvy
Kapitola 17  Jiné způsoby zániku závazků
i.  Dohoda
ii.  Započtení
iii.  Odstupné
iv.  Splynutí
v.  Prominutí dluhu
vi.  Výpověď
vii.  Odstoupení od smlouvy
viii.  Dodatečná nemožnost plnění
ix.  Smrt dlužníka nebo věřitele
Kapitola 18  Zajištění a utvrzení dluhů
i.  Jistota
ii.  Ručení
iii.  Finanční záruka
iv.  Zajišťovací převod práva
v.  Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
vi.  Utvrzení dluhu – smluvní pokuta
vii.  Utvrzení dluhu – uznání dluhu
Kapitola 19  Darování a odvolání daru
Darování a odvolání daru
i.  Co je to darovací smlouva
ii.  Jak správně uzavřít darovací smlouvu
iii.  Odvolání daru
Kapitola 20  Darování pro případ smrti
Kapitola 21  Vybrané smluvní typy
i.  Koupě
Kupní smlouva
Jak správně uzavřít kupní smlouvu
Koupě movité věci
Vada věci a práva z vadného plnění
Povinnosti kupujícího
Nebezpečí škody na věci
Svépomocný prodej
Koupě nemovité věci
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
Výhrada vlastnického práva
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětného prodeje
Předkupní právo smluvní
Koupě na zkoušku
Výhrada lepšího kupce
Cenová doložka
Jiná vedlejší ujednání
Prodej zboží v obchodě
Zvláštní ustanovení o koupi závodu
ii.  Záruka za jakost
Dobrovolná záruka za jakost
Běh záruční lhůty
Omezení záruky za jakost
Uplatnění práv z vadného plnění
iii.  Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
Výprosa
Výpůjčka
Zápůjčka
iv.  Nájem, nájem bytu a domu
Co je to nájemní smlouva
Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
Nájemné, indexace a jistota
Práva a povinnosti smluvních stran
Podnájem
Změna vlastnictví k předmětu nájmu
Skončení nájmu
Jednostranné ukončení nájmu
Prodloužení nájmu
Nájem bytu a nájem domu
Nájemné, indexace a jistota
Služby související s užíváním bytu
Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti smluvních stran
Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
Následky smrti nájemce bytu
Skončení nájmu ubytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou
Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou
Výpověď bez výpovědní doby
Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
Prodloužení nájmu bytu
Vrácení bytu
Nájem služebního bytu
Nájem bytu zvláštního určení
Nájem prostoru sloužícího k podnikání
Skončení nájmu
Ubytování
v.  Náhrada za převzetí zákaznické základny
vi.  Podnikatelský nájem věcí movitých
Nájem dopravního prostředku
vii.  Pacht
Co je to pacht
Jak správně uzavřít pachtovní smlouvu
Zemědělský pacht
Pacht závodu
Zánik pachtu
viii.  Licence
Licenční smlouva
Jak správně uzavřít licenční smlouvu
Odměna
Výhradní a nevýhradní licence
Poskytnutí informací
Podlicence
Licence k předmětům chráněným autorským zákonem
Autorské dílo
Licence na autorské dílo
Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
Dodatečná odměna
Omezení nabyvatele licence
Rozmnoženina pro autora
Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
Zánik licence
Nakladatelská licence
Umělecké výkony
Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové
nebo televizní vysílání
ix.  Úvěr
x.  Úschova
Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
Opatrování převzaté věci
Náhrada nákladů
Promlčení práva z úschovy
Podobné smluvní typy
Úschova cenného papíru
xi.  Skladování
Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
Skladné
Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
Předání věci skladovateli
Práva a povinnosti stran
Ukončení smlouvy
Zadržení věci a svépomocný prodej
xii.  Příkaz
Co je to příkazní smlouva
Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
Jak zaniká příkazní smlouva
xiii.  Zprostředkování
Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkování
Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení smlouvy
xiv.  Komise
Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
Nárok na odměnu
Práva a povinnosti smluvních stran
Jak zaniká komisionářská smlouva
xv.  Zasílatelství
Co je to zasílatelská smlouva
Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
Odměna zasílatele
xvi.  Obchodní zastoupení
Co je to smlouva o obchodním zastoupení
Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení obchodního zastoupení
Právo na zvláštní odměnu
Konkurenční doložka
xvii.  Zájezd
Co je to smlouva o zájezdu
Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
Zahraniční školní pobyty
xviii.  Přeprava
Co je to smlouva o přepravě
Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
Odpovědnost
xix.  Dílo
Co je to smlouva o dílo
Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
Nabytí vlastnického práva k věci
Vady díla
xx.  Společnost
Co je to smlouva o společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
Práva a povinnosti společníků
Zánik členství a zánik společnosti
Co se starými smlouvami o sdružení
xxi.  Tichá společnost
Co je to smlouva o tiché společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
xxii.  Pojištění
Obecná část
Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost
Pojistné, pojistné období
Vznik pojištění
Změna pojištění
Zvýšení či snížení obchodního rizika
Přerušení pojištění
Zánik pojištění
Dohoda
Objektivní důvody zániku pojištění
Výpověď
Odstoupení od smlouvy
Pojistná událost a její šetření
Zvláštní část
Pojištění osob
Pojištění majetkové

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.81MB | 2.81MB | 0.90MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nový občanský zákoník

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.81 MB | 2.81 MB | 0.90 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nový občanský zákoník

Smluvní právo

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8107
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 21550 n: 24791425r: 8107
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Právní jednání, nová specifika smluv, koupě, nájem a pacht, úvěr, zájezd, díl a pojištění – hledejte v knize!
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1  Právní jednání, forma právních jednání
i.  Právní jednání
ii.  Forma právních jednání
Kapitola 2  Výklad právních jednání
i.  Pravidla pro výklad právních jednání
ii.  Právní jednání vůči nepřítomné osobě
Kapitola 3  Neplatnost a neúčinnost
i.  Zdánlivé právní jednání
ii.  Neplatnost právních jednání
Hlavní důvody neplatnosti
Následky neplatnosti
iii.  Relativní neúčinnost
Kapitola 4  Počítání času, promlčení a prekluze
i.  Význam času
Lhůty a doby
Pravidla pro počítání času
ii.  Promlčení a prekluze
Promlčecí lhůta
Počátek promlčecí lhůty
Délka promlčecí lhůty
Běh promlčecí lhůty
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Prekluze
Kapitola 5  Podmínky, domněnky a fikce
i.  Podmínky
ii.  Doložení času
iii.  Domněnky a fikce
Domněnka doby dojití
Kapitola 6  Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
i.  Proces uzavření smlouvy
Nabídka
Přijetí nabídky
ii.  Obsah smlouvy
iii.  Forma smlouvy
iv.  Účinky smlouvy
Změna okolností
v.  Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
vi.  Obsah závazků
Úplata za plnění
Neúměrné zkrácení
Lichva
Kapitola 7  Předsmluvní odpovědnost
Kapitola 8  Smlouva o smlouvě budoucí
Kapitola 9  Smlouvy se spotřebiteli
i.  Obecná pravidla
ii.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení
iii.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti
iv.  Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení
v.  Smlouvy na finanční služby
vi.  Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing
Kapitola 10  Obchodní podmínky
Kapitola 11  Společné dluhy a pohledávky
i.  Dělitelné a nedělitelné plnění
ii.  Solidárnost
Kapitola 12  Postoupení pohledávek
Kapitola 13  Převzetí a přistoupení k dluhu
i.  Převzetí dluhu
ii.  Přistoupení k dluhu
Kapitola 14  Postoupení smlouvy
Kapitola 15  Novace a narovnání
i.  Novace
ii.  Narovnání
Kapitola 16  Splnění závazku
i.  Vady plnění
ii.  Poukázka
iii.  Potvrzení o splnění dluhu – kvitance
iv.  Soudní úschova
v.  Místo plnění
vi.  Čas plnění
vii.  Doba plnění mezi podnikateli
viii.  Odstoupení při prodlení
ix.  Prodlení dlužníka
x.  Prodlení věřitele
xi.  Fixní smlouvy
Kapitola 17  Jiné způsoby zániku závazků
i.  Dohoda
ii.  Započtení
iii.  Odstupné
iv.  Splynutí
v.  Prominutí dluhu
vi.  Výpověď
vii.  Odstoupení od smlouvy
viii.  Dodatečná nemožnost plnění
ix.  Smrt dlužníka nebo věřitele
Kapitola 18  Zajištění a utvrzení dluhů
i.  Jistota
ii.  Ručení
iii.  Finanční záruka
iv.  Zajišťovací převod práva
v.  Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
vi.  Utvrzení dluhu – smluvní pokuta
vii.  Utvrzení dluhu – uznání dluhu
Kapitola 19  Darování a odvolání daru
Darování a odvolání daru
i.  Co je to darovací smlouva
ii.  Jak správně uzavřít darovací smlouvu
iii.  Odvolání daru
Kapitola 20  Darování pro případ smrti
Kapitola 21  Vybrané smluvní typy
i.  Koupě
Kupní smlouva
Jak správně uzavřít kupní smlouvu
Koupě movité věci
Vada věci a práva z vadného plnění
Povinnosti kupujícího
Nebezpečí škody na věci
Svépomocný prodej
Koupě nemovité věci
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
Výhrada vlastnického práva
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětného prodeje
Předkupní právo smluvní
Koupě na zkoušku
Výhrada lepšího kupce
Cenová doložka
Jiná vedlejší ujednání
Prodej zboží v obchodě
Zvláštní ustanovení o koupi závodu
ii.  Záruka za jakost
Dobrovolná záruka za jakost
Běh záruční lhůty
Omezení záruky za jakost
Uplatnění práv z vadného plnění
iii.  Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
Výprosa
Výpůjčka
Zápůjčka
iv.  Nájem, nájem bytu a domu
Co je to nájemní smlouva
Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
Nájemné, indexace a jistota
Práva a povinnosti smluvních stran
Podnájem
Změna vlastnictví k předmětu nájmu
Skončení nájmu
Jednostranné ukončení nájmu
Prodloužení nájmu
Nájem bytu a nájem domu
Nájemné, indexace a jistota
Služby související s užíváním bytu
Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti smluvních stran
Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
Následky smrti nájemce bytu
Skončení nájmu ubytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou
Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou
Výpověď bez výpovědní doby
Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
Prodloužení nájmu bytu
Vrácení bytu
Nájem služebního bytu
Nájem bytu zvláštního určení
Nájem prostoru sloužícího k podnikání
Skončení nájmu
Ubytování
v.  Náhrada za převzetí zákaznické základny
vi.  Podnikatelský nájem věcí movitých
Nájem dopravního prostředku
vii.  Pacht
Co je to pacht
Jak správně uzavřít pachtovní smlouvu
Zemědělský pacht
Pacht závodu
Zánik pachtu
viii.  Licence
Licenční smlouva
Jak správně uzavřít licenční smlouvu
Odměna
Výhradní a nevýhradní licence
Poskytnutí informací
Podlicence
Licence k předmětům chráněným autorským zákonem
Autorské dílo
Licence na autorské dílo
Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
Dodatečná odměna
Omezení nabyvatele licence
Rozmnoženina pro autora
Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
Zánik licence
Nakladatelská licence
Umělecké výkony
Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové
nebo televizní vysílání
ix.  Úvěr
x.  Úschova
Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
Opatrování převzaté věci
Náhrada nákladů
Promlčení práva z úschovy
Podobné smluvní typy
Úschova cenného papíru
xi.  Skladování
Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
Skladné
Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
Předání věci skladovateli
Práva a povinnosti stran
Ukončení smlouvy
Zadržení věci a svépomocný prodej
xii.  Příkaz
Co je to příkazní smlouva
Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
Jak zaniká příkazní smlouva
xiii.  Zprostředkování
Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkování
Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení smlouvy
xiv.  Komise
Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
Nárok na odměnu
Práva a povinnosti smluvních stran
Jak zaniká komisionářská smlouva
xv.  Zasílatelství
Co je to zasílatelská smlouva
Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
Odměna zasílatele
xvi.  Obchodní zastoupení
Co je to smlouva o obchodním zastoupení
Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení obchodního zastoupení
Právo na zvláštní odměnu
Konkurenční doložka
xvii.  Zájezd
Co je to smlouva o zájezdu
Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
Zahraniční školní pobyty
xviii.  Přeprava
Co je to smlouva o přepravě
Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
Odpovědnost
xix.  Dílo
Co je to smlouva o dílo
Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
Nabytí vlastnického práva k věci
Vady díla
xx.  Společnost
Co je to smlouva o společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
Práva a povinnosti společníků
Zánik členství a zánik společnosti
Co se starými smlouvami o sdružení
xxi.  Tichá společnost
Co je to smlouva o tiché společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
xxii.  Pojištění
Obecná část
Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost
Pojistné, pojistné období
Vznik pojištění
Změna pojištění
Zvýšení či snížení obchodního rizika
Přerušení pojištění
Zánik pojištění
Dohoda
Objektivní důvody zániku pojištění
Výpověď
Odstoupení od smlouvy
Pojistná událost a její šetření
Zvláštní část
Pojištění osob
Pojištění majetkové

O Autorovi

Novotný Petr
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
Budíková Petra
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po studijním pobytu v zahraničí se věnuje advokacii. Od roku 2005 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se před evším na obchodní právo, na právo nemovitostí včetně práva nájemního a na MM&A transakce. Přednáší také na různých odborných seminářích.
Ivičičová Jitka
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působila pět let ve veřejné správě, od roku 2008 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner a od roku 2013 je vedoucí právního oddě lení její brněnské pobočky. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Působí v zastupitelstvu města Brna. Je autorkou řady odborných článků z oblasti občanského, obchodníh o a pracovního práva.
Kedroňová Kristina
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na obč anské a obchodní právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifikaci soukromého práva.
Štrosová Ilona
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém Pasově. V současné době je advokátkou spolupracující s kanceláří Rödl & Partner, kde se vě nuje především obchodnímu právu. Zároveň je studentkou postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru finančního práva a finanční vědy. Pravidelně se věnuje publikační činnosti
Štýsová Monika
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. V kanceláři Rödl & Partner působí jako advokátka od roku 2008. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a farmaceutické právo. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 176 
Tištěná 169 
E-kniha 152 
Poškozená 149 
E-kniha 229 
Poškozená 89 
E-kniha 152 
Tištěná 297 
E-kniha 267 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.