0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

2., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 16. 07. 2024 16:43
i: 26536 n: 27106097r: 9812
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 26819 n: 27199457r: 9812
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání. Objasníme vám základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem. Vysvětlíme, jak jsou nově chráněna práva slabší strany, jakým způsobem může být závazek splněn nebo zajištěn. Vyložíme převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy i změny v obsahu závazků. Věnujeme se i jednotlivým smluvním typům, především koupi, nájmu a pachtu, úvěru, zájezdu, dílu a pojištění. Aktualizované vydání reaguje na vývoj právní teorie i první judikaturu k problematice vzniku, realizace a zániku smluvních závazků.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Úvod
Předmluva k druhému aktualizovanému vydání

Kapitola 1 Právní jednání, forma právních jednání
  i. Právní jednání 
  ii. Forma právních jednání

Kapitola 2 Výklad právních jednání
  i. Pravidla pro výklad právních jednání
  ii. Právní jednání vůči nepřítomné osobě 

Kapitola 3 Neplatnost a neúčinnost 
  i. Zdánlivé právní jednání
  ii. Neplatnost právních jednání
      Hlavní důvody neplatnosti
      Následky neplatnosti
  iii. Relativní neúčinnost

Kapitola 4 Počítání času, promlčení a prekluze
  i. Význam času
      Lhůty a doby
      Pravidla pro počítání času
  ii. Promlčení a prekluze
      Promlčecí lhůta
      Počátek promlčecí lhůty
      Délka promlčecí lhůty
      Běh promlčecí lhůty
      Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
      Prekluze

Kapitola 5 Podmínky, domněnky a fikce
  i. Podmínky 
  ii. Doložení času
  iii. Domněnky a fikce 
      Domněnka doby dojití

Kapitola 6 Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
  i. Proces uzavření smlouvy
      Nabídka
      Přijetí nabídky
  ii. Obsah smlouvy
  iii. Forma smlouvy
  iv. Účinky smlouvy
      Změna okolností
  v. Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
  vi. Obsah závazků
      Úplata za plnění
      Neúměrné zkrácení
      Lichva

Kapitola 7 Předsmluvní odpovědnost
 
Kapitola 8 Smlouva o smlouvě budoucí

Kapitola 9 Smlouvy se spotřebiteli
  i. Obecná pravidla
  ii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení
  iii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti
  iv. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení
  v. Smlouvy na finanční služby
  vi. Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing

Kapitola 10 Obchodní podmínky

Kapitola 11 Společné dluhy a pohledávky
  i. Dělitelné a nedělitelné plnění
  ii. Solidárnost

Kapitola 12 Postoupení pohledávek

Kapitola 13 Převzetí a přistoupení k dluhu
  i. Převzetí dluhu
  ii. Přistoupení k dluhu

Kapitola 14 Postoupení smlouvy 

Kapitola 15 Novace a narovnání
  i. Novace
  ii. Narovnání

Kapitola 16 Splnění závazku
  i. Vady plnění
  ii. Poukázka
  iii. Potvrzení o splnění dluhu – kvitance
  iv. Soudní úschova
  v. Místo plnění
  vi. Čas plnění
  vii. Doba plnění mezi podnikateli
  viii. Odstoupení při prodlení
  ix. Prodlení dlužníka
  x. Prodlení věřitele
  xi. Fixní smlouvy

Kapitola 17 Jiné způsoby zániku závazků
  i. Dohoda
  ii. Započtení
  iii. Odstupné
  iv. Splynutí
  v. Prominutí dluhu
  vi. Výpověď
  vii. Odstoupení od smlouvy
  viii. Dodatečná nemožnost plnění
  ix. Smrt dlužníka nebo věřitele

Kapitola 18 Zajištění a utvrzení dluhů
  i. Jistota
  ii. Ručení
  iii. Finanční záruka
  iv. Zajišťovací převod práva
  v. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
  vi. Utvrzení dluhu – smluvní pokuta
  vii. Utvrzení dluhu – uznání dluhu

Kapitola 19 Darování a odvolání daru
      Darování a odvolání daru
  i. Co je to darovací smlouva
  ii. Jak správně uzavřít darovací smlouvu
  iii. Sponzorské dary
  iv. Odvolání daru

Kapitola 20 Darování pro případ smrti

Kapitola 21 Vybrané smluvní typy
  i. Koupě 
      Kupní smlouva
      Jak správně uzavřít kupní smlouvu
      Koupě movité věc
      Vada věci a práva z vadného plnění
      Povinnosti kupujícího
      Nebezpečí škody na věci
      Svépomocný prodej
      Koupě nemovité věci
      Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
      Výhrada vlastnického práva
      Výhrada zpětné koupě
      Výhrada zpětného prodeje
      Předkupní právo smluvní
      Koupě na zkoušku
      Výhrada lepšího kupce
      Cenová doložka
      Jiná vedlejší ujednání
      Prodej zboží v obchodě
      Zvláštní ustanovení o koupi závodu
  ii. Záruka za jakost
      Dobrovolná záruka za jakost
      Běh záruční lhůty 
      Omezení záruky za jakost
      Uplatnění práv z vadného plnění
  iii. Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
      Výprosa
      Výpůjčka
      Zápůjčka
  iv. Nájem, nájem bytu a domu
      Co je to nájemní smlouva
      Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
      Nájemné, indexace a jistota
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Podnájem
      Změna vlastnictví k předmětu nájmu
      Skončení nájmu  
      Jednostranné ukončení nájmu
      Prodloužení nájmu
      Nájem bytu a nájem domu
      Nájemné, indexace a jistota
      Služby související s užíváním bytu 
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
      Následky smrti nájemce bytu
      Skončení nájmu ubytu
      Jednostranné ukončení nájmu bytu
      Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou
      Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou
      Výpověď bez výpovědní doby
      Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
      Prodloužení nájmu bytu
      Vrácení bytu
      Nájem služebního bytu
      Nájem bytu zvláštního určení
      Nájem prostoru sloužícího k podnikání 
      Skončení nájmu  
      Ubytování
  v. Náhrada za převzetí zákaznické základny
  vi. Podnikatelský nájem věcí movitých
      Nájem dopravního prostředku
  vii. Pacht 
      Co je to pacht
      Jak správně uzavřít pachtovní smlouv
      Zemědělský pacht    
      Pacht závodu
      Zánik pachtu 
  viii. Licence 
      Licenční smlouva
      Jak správně uzavřít licenční smlouvu
      Odměna
      Výhradní a nevýhradní licence 
      Poskytnutí informací 
      Podlicence
      Licence k předmětům chráněným autorským zákonem 
      Autorské dílo
      Licence na autorské dílo
      Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
      Dodatečná odměna 
      Omezení nabyvatele licence
      Rozmnoženina pro autora
      Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
      Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
      Zánik licence
      Nakladatelská licence
      Umělecké výkony
      Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní vysílání
  ix. Úvěr
  x. Úschova
      Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
      Opatrování převzaté věci
      Náhrada nákladů
      Promlčení práva z úschovy
      Podobné smluvní typy
      Úschova cenného papíru
  xi. Skladování
      Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
      Skladné
      Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
      Předání věci skladovateli
      Práva a povinnosti stran
      Ukončení smlouvy
      Zadržení věci a svépomocný prodej
  xii. Příkaz
      Co je to příkazní smlouva
      Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
      Jak zaniká příkazní smlouva
  xiii. Zprostředkování 
      Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkován
      Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Ukončení smlouvy a zánik závazku
  xiv. Komise
      Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
      Nárok na odměnu
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Jak zaniká komisionářská smlouva
  xv. Zasílatelství
      Co je to zasílatelská smlouva
      Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
      Odměna zasílatele
  xvi. Obchodní zastoupení
      Co je to smlouva o obchodním zastoupení
      Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
      Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Ukončení obchodního zastoupen
      Právo na zvláštní odměnu
      Konkurenční doložka
  xvii. Zájezd
      Co je to smlouva o zájezdu
      Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
      Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
      Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
      Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
      Zahraniční školní pobyty
  xviii. Přeprava
      Co je to smlouva o přepravě
      Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
      Odpovědnost
  xix. Dílo
      Co je to smlouva o dílo
      Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
      Nabytí vlastnického práva k věci
      Vady díla
  xx. Společnost
      Co je to smlouva o společnosti
      Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
      Práva a povinnosti společníků
      Zánik členství a zánik společnosti
      Co se starými smlouvami o sdružení
  xxi. Tichá společnost
      Co je to smlouva o tiché společnosti
      Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
      Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
  xxii. Pojištění
      Obecná část
      Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
      Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost
      Pojistné, pojistné období
      Vznik pojištění
      Změna pojištění
      Zvýšení či snížení obchodního rizika
      Přerušení pojištění
      Zánik pojištění
      Dohoda
      Objektivní důvody zániku pojištění
      Výpověď 
      Odstoupení od smlouvy
      Pojistná událost a její šetření
      Zvláštní část
      Pojištění osob
      Pojištění majetkové

Tištěná kniha

Datum vydání: 22.09.2017
Katalogové číslo: 4889
ISBN: 978-80-271-0609-7
Formát / stran: 167×240, 232 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.22MB | 2.22MB | 0.94MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Tištěná kniha

Datum vydání: 22.09.2017
Katalogové číslo: 4889
ISBN: 978-80-271-0609-7
Formát / stran: 167×240, 232 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.22 MB | 2.22 MB | 0.94 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nový občanský zákoník - Smluvní právo

2., aktualizované vydání

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  149  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 16. 07. 2024 16:43
i: 26536 n: 27106097r: 9812
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 26819 n: 27199457r: 9812
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání. Objasníme vám základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem. Vysvětlíme, jak jsou nově chráněna práva slabší strany, jakým způsobem může být závazek splněn nebo zajištěn. Vyložíme převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy i změny v obsahu závazků. Věnujeme se i jednotlivým smluvním typům, především koupi, nájmu a pachtu, úvěru, zájezdu, dílu a pojištění. Aktualizované vydání reaguje na vývoj právní teorie i první judikaturu k problematice vzniku, realizace a zániku smluvních závazků.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Smluvní právo

Úvod
Předmluva k druhému aktualizovanému vydání

Kapitola 1 Právní jednání, forma právních jednání
  i. Právní jednání 
  ii. Forma právních jednání

Kapitola 2 Výklad právních jednání
  i. Pravidla pro výklad právních jednání
  ii. Právní jednání vůči nepřítomné osobě 

Kapitola 3 Neplatnost a neúčinnost 
  i. Zdánlivé právní jednání
  ii. Neplatnost právních jednání
      Hlavní důvody neplatnosti
      Následky neplatnosti
  iii. Relativní neúčinnost

Kapitola 4 Počítání času, promlčení a prekluze
  i. Význam času
      Lhůty a doby
      Pravidla pro počítání času
  ii. Promlčení a prekluze
      Promlčecí lhůta
      Počátek promlčecí lhůty
      Délka promlčecí lhůty
      Běh promlčecí lhůty
      Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
      Prekluze

Kapitola 5 Podmínky, domněnky a fikce
  i. Podmínky 
  ii. Doložení času
  iii. Domněnky a fikce 
      Domněnka doby dojití

Kapitola 6 Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
  i. Proces uzavření smlouvy
      Nabídka
      Přijetí nabídky
  ii. Obsah smlouvy
  iii. Forma smlouvy
  iv. Účinky smlouvy
      Změna okolností
  v. Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
  vi. Obsah závazků
      Úplata za plnění
      Neúměrné zkrácení
      Lichva

Kapitola 7 Předsmluvní odpovědnost
 
Kapitola 8 Smlouva o smlouvě budoucí

Kapitola 9 Smlouvy se spotřebiteli
  i. Obecná pravidla
  ii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – vymezení
  iii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – informační povinnosti
  iv. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu – právo na odstoupení
  v. Smlouvy na finanční služby
  vi. Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby – timesharing

Kapitola 10 Obchodní podmínky

Kapitola 11 Společné dluhy a pohledávky
  i. Dělitelné a nedělitelné plnění
  ii. Solidárnost

Kapitola 12 Postoupení pohledávek

Kapitola 13 Převzetí a přistoupení k dluhu
  i. Převzetí dluhu
  ii. Přistoupení k dluhu

Kapitola 14 Postoupení smlouvy 

Kapitola 15 Novace a narovnání
  i. Novace
  ii. Narovnání

Kapitola 16 Splnění závazku
  i. Vady plnění
  ii. Poukázka
  iii. Potvrzení o splnění dluhu – kvitance
  iv. Soudní úschova
  v. Místo plnění
  vi. Čas plnění
  vii. Doba plnění mezi podnikateli
  viii. Odstoupení při prodlení
  ix. Prodlení dlužníka
  x. Prodlení věřitele
  xi. Fixní smlouvy

Kapitola 17 Jiné způsoby zániku závazků
  i. Dohoda
  ii. Započtení
  iii. Odstupné
  iv. Splynutí
  v. Prominutí dluhu
  vi. Výpověď
  vii. Odstoupení od smlouvy
  viii. Dodatečná nemožnost plnění
  ix. Smrt dlužníka nebo věřitele

Kapitola 18 Zajištění a utvrzení dluhů
  i. Jistota
  ii. Ručení
  iii. Finanční záruka
  iv. Zajišťovací převod práva
  v. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
  vi. Utvrzení dluhu – smluvní pokuta
  vii. Utvrzení dluhu – uznání dluhu

Kapitola 19 Darování a odvolání daru
      Darování a odvolání daru
  i. Co je to darovací smlouva
  ii. Jak správně uzavřít darovací smlouvu
  iii. Sponzorské dary
  iv. Odvolání daru

Kapitola 20 Darování pro případ smrti

Kapitola 21 Vybrané smluvní typy
  i. Koupě 
      Kupní smlouva
      Jak správně uzavřít kupní smlouvu
      Koupě movité věc
      Vada věci a práva z vadného plnění
      Povinnosti kupujícího
      Nebezpečí škody na věci
      Svépomocný prodej
      Koupě nemovité věci
      Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
      Výhrada vlastnického práva
      Výhrada zpětné koupě
      Výhrada zpětného prodeje
      Předkupní právo smluvní
      Koupě na zkoušku
      Výhrada lepšího kupce
      Cenová doložka
      Jiná vedlejší ujednání
      Prodej zboží v obchodě
      Zvláštní ustanovení o koupi závodu
  ii. Záruka za jakost
      Dobrovolná záruka za jakost
      Běh záruční lhůty 
      Omezení záruky za jakost
      Uplatnění práv z vadného plnění
  iii. Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
      Výprosa
      Výpůjčka
      Zápůjčka
  iv. Nájem, nájem bytu a domu
      Co je to nájemní smlouva
      Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
      Nájemné, indexace a jistota
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Podnájem
      Změna vlastnictví k předmětu nájmu
      Skončení nájmu  
      Jednostranné ukončení nájmu
      Prodloužení nájmu
      Nájem bytu a nájem domu
      Nájemné, indexace a jistota
      Služby související s užíváním bytu 
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
      Následky smrti nájemce bytu
      Skončení nájmu ubytu
      Jednostranné ukončení nájmu bytu
      Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu určitou
      Jednostranné ukončení nájmu bytu – nájem na dobu neurčitou
      Výpověď bez výpovědní doby
      Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
      Prodloužení nájmu bytu
      Vrácení bytu
      Nájem služebního bytu
      Nájem bytu zvláštního určení
      Nájem prostoru sloužícího k podnikání 
      Skončení nájmu  
      Ubytování
  v. Náhrada za převzetí zákaznické základny
  vi. Podnikatelský nájem věcí movitých
      Nájem dopravního prostředku
  vii. Pacht 
      Co je to pacht
      Jak správně uzavřít pachtovní smlouv
      Zemědělský pacht    
      Pacht závodu
      Zánik pachtu 
  viii. Licence 
      Licenční smlouva
      Jak správně uzavřít licenční smlouvu
      Odměna
      Výhradní a nevýhradní licence 
      Poskytnutí informací 
      Podlicence
      Licence k předmětům chráněným autorským zákonem 
      Autorské dílo
      Licence na autorské dílo
      Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
      Dodatečná odměna 
      Omezení nabyvatele licence
      Rozmnoženina pro autora
      Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
      Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
      Zánik licence
      Nakladatelská licence
      Umělecké výkony
      Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní vysílání
  ix. Úvěr
  x. Úschova
      Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
      Opatrování převzaté věci
      Náhrada nákladů
      Promlčení práva z úschovy
      Podobné smluvní typy
      Úschova cenného papíru
  xi. Skladování
      Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
      Skladné
      Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
      Předání věci skladovateli
      Práva a povinnosti stran
      Ukončení smlouvy
      Zadržení věci a svépomocný prodej
  xii. Příkaz
      Co je to příkazní smlouva
      Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
      Jak zaniká příkazní smlouva
  xiii. Zprostředkování 
      Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkován
      Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Ukončení smlouvy a zánik závazku
  xiv. Komise
      Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
      Nárok na odměnu
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Jak zaniká komisionářská smlouva
  xv. Zasílatelství
      Co je to zasílatelská smlouva
      Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
      Odměna zasílatele
  xvi. Obchodní zastoupení
      Co je to smlouva o obchodním zastoupení
      Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
      Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
      Práva a povinnosti smluvních stran
      Ukončení obchodního zastoupen
      Právo na zvláštní odměnu
      Konkurenční doložka
  xvii. Zájezd
      Co je to smlouva o zájezdu
      Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
      Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
      Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
      Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
      Zahraniční školní pobyty
  xviii. Přeprava
      Co je to smlouva o přepravě
      Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
      Odpovědnost
  xix. Dílo
      Co je to smlouva o dílo
      Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
      Nabytí vlastnického práva k věci
      Vady díla
  xx. Společnost
      Co je to smlouva o společnosti
      Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
      Práva a povinnosti společníků
      Zánik členství a zánik společnosti
      Co se starými smlouvami o sdružení
  xxi. Tichá společnost
      Co je to smlouva o tiché společnosti
      Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
      Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
  xxii. Pojištění
      Obecná část
      Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
      Pojistná smlouva – formální požadavky a vzájemná informační povinnost
      Pojistné, pojistné období
      Vznik pojištění
      Změna pojištění
      Zvýšení či snížení obchodního rizika
      Přerušení pojištění
      Zánik pojištění
      Dohoda
      Objektivní důvody zániku pojištění
      Výpověď 
      Odstoupení od smlouvy
      Pojistná událost a její šetření
      Zvláštní část
      Pojištění osob
      Pojištění majetkové

O Autorovi

Novotný Petr
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
Novotná Monika
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se věnuje advokacii, od roku 1993 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a daňové pr ávo. Působí jako členka Kontrolní rady České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací a řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se rovněž přednáškové či nnosti.
Budíková Petra
Od absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po studijním pobytu v zahraničí se věnuje advokacii. Od roku 2005 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner. Zaměřuje se před evším na obchodní právo, na právo nemovitostí včetně práva nájemního a na MM&A transakce. Přednáší také na různých odborných seminářích.
Ivičičová Jitka
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působila pět let ve veřejné správě, od roku 2008 spolupracuje s advokátní kanceláří Rödl & Partner a od roku 2013 je vedoucí právního oddě lení její brněnské pobočky. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Působí v zastupitelstvu města Brna. Je autorkou řady odborných článků z oblasti občanského, obchodníh o a pracovního práva.
Kedroňová Kristina
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na obč anské a obchodní právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifikaci soukromého práva.
Štrosová Ilona
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém Pasově. V současné době je advokátkou spolupracující s kanceláří Rödl & Partner, kde se vě nuje především obchodnímu právu. Zároveň je studentkou postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru finančního práva a finanční vědy. Pravidelně se věnuje publikační činnosti
Štýsová Monika
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. V kanceláři Rödl & Partner působí jako advokátka od roku 2008. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a farmaceutické právo. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 221 
E-kniha 176 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.