0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

2., aktualizované vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 10:09
i: 26538 n: 27106103r: 9813
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Úvod
Předmluva k 2., aktualizovanému vydání
 
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
  i. Věci a jejich rozdělení
      Rozdělení věcí
      Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
      Věci nemovité a movité
      Věci zastupitelné  
      Zuživatelná věc
      Hromadná věc
      Obchodní závod, rodinný závod
      Pobočka a odštěpný závod
      Obchodní tajemství
      Součást věci
      Příslušenství
      Cenné papíry
      Zastupitelné cenné papíry
      Forma cenného papíru
      Emise cenného papíru
      Vydání cenného papíru
      Stejnopisy
      Kupón a talón
      Hromadná listina
      Zaknihované cenné papíry
      Evidence zaknihovaných cenných papírů
      Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
  ii. Věcná práva
      Veřejný seznam
      Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
      Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
 
Kapitola 2 Držba
  i. Co je to držba
      Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
  ii. Kdo může být držitelem
  iii. Co lze držet
  iv. Okamžik a způsob nabytí držby
  v. Aspekty držby
      Řádná držba
      Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl)
      Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
      (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
      Pravá držba
      Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
  vi. Ochrana držby
      Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
      Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
  vii. Zánik držby
 
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
  i. Co lze vlastnit
  ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
      Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
  iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
      Reivindikační žaloba
      Co lze reirindikační žalobou požadovat
      Rozhodnutí soudu
      Negatorní žaloba
      Formulace nároku v žalobě
      Rozhodnutí soudu
      Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
  iv. Přírůstky
      Přírůstky movité věci
      Umělé přírůstky
      Zpracování
      Smísení
      Stavba
      Přestavek
  v. Vydržení
      Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
      Mimořádné vydržení
  vi. Nabytí vlastnického práva převodem
      Převod vlastnictví k movité věci
      Nabytí nemovitých věcí
  vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
 
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
  i. Ochrana sousedských práv
  ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
  iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
  iv. Stromy u společné hranice pozemků
  v. Opora pozemků
  vi. Voda, sníh a led
  vii. Stavba na sousedním pozemku
  viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
  ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
  i. Nezbytná cesta
  ii. Rozhrada
 
Kapitola 6 Přivlastnění
 
Kapitola 7 Nález
  i. Panství nad věcí
  ii. Povinnost nálezce
  iii. Postup při nálezu
  iv. Správa nalezené věci
  v. Věci skryté
 
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
  i. Pojem spoluvlastnictví
  ii. Ochrana spoluvlastnictví
  iii. Vznik spoluvlastnictví
  iv. Spoluvlastnický podíl
  v. Správa společné věci
  vi. Správce společné věci
  vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
  viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
  ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
  x. Přídatné spoluvlastnictví
  xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
 
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
  i. Vznik jednotky
      Prohlášení
      Výstavba domu s jednotkami
  ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  iii. Převod jednotky
  iv. Správa domu a pozemku
      Správce
      Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
      Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
      Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
      Zrušení společenství vlastníků
  v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
  vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
 
Kapitola 10 Právo stavby
  i. Pojem práva stavby
  ii. Doba trvání práva stavby
  iii. Vznik a zánik práva stavby
 
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
  i. Služebnosti
  ii. Pozemkové služebnosti
      Služebnost inženýrské sítě
      Opora cizí stavby
      Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
      Právo na vodu
      Služebnost rozlivu
      Služebnost stezky, průhonu a cesty
      Právo pastvy
  iii. Užívací právo
  iv. Požívací právo
  v. Služebnost bytu
  vi. Zánik služebností
  vii. Reálná břemena
 
Kapitola 12 Zástavní právo
  i. Vznik zástavního práva
      Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
      Způsobilý předmět zástavního práva
      Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
      Zástavní smlouva
      Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
      Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
      Zákonné zástavní právo
  ii. Druhy zástav
      Movitá věc
      Nemovitá věc
      Věc hromadná
      Podíl v korporaci
      Cenný papír
      Pohledávka
  iii. Rozsah zástavního práva
  iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
  v. Výkon zástavního práva
  vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  vii. Zánik zástavního práva
 
Kapitola 13 Zadržovací právo
 
Kapitola 14 Správa cizího majetku
  i. Prostá a plná správa cizího majetku
  ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
  iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
  iv. Inventář, jistota a pojištění
  v. Společná správa
  vi. Obezřetné investice
  vii. Skončení správy
  viii. Svěřenský fond
      Založení svěřenského fondu
      Svěřenský správce
      Obmyšlený

Tištěná kniha

Datum vydání: 15. 09. 2017
Katalogové číslo: 4890
ISBN: 978-80-271-0610-3
Formát / stran: 167×240, 168 stran
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Tištěná kniha

Datum vydání: 15. 09. 2017
Katalogové číslo: 4890
ISBN: 978-80-271-0610-3
Formát / stran: 167×240, 168 stran

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

2., aktualizované vydání
Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 10:09
i: 26538 n: 27106103r: 9813

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva

Úvod
Předmluva k 2., aktualizovanému vydání
 
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
  i. Věci a jejich rozdělení
      Rozdělení věcí
      Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
      Věci nemovité a movité
      Věci zastupitelné  
      Zuživatelná věc
      Hromadná věc
      Obchodní závod, rodinný závod
      Pobočka a odštěpný závod
      Obchodní tajemství
      Součást věci
      Příslušenství
      Cenné papíry
      Zastupitelné cenné papíry
      Forma cenného papíru
      Emise cenného papíru
      Vydání cenného papíru
      Stejnopisy
      Kupón a talón
      Hromadná listina
      Zaknihované cenné papíry
      Evidence zaknihovaných cenných papírů
      Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
  ii. Věcná práva
      Veřejný seznam
      Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
      Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
 
Kapitola 2 Držba
  i. Co je to držba
      Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
  ii. Kdo může být držitelem
  iii. Co lze držet
  iv. Okamžik a způsob nabytí držby
  v. Aspekty držby
      Řádná držba
      Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl)
      Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
      (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
      Pravá držba
      Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
  vi. Ochrana držby
      Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
      Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
  vii. Zánik držby
 
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
  i. Co lze vlastnit
  ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
      Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
  iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
      Reivindikační žaloba
      Co lze reirindikační žalobou požadovat
      Rozhodnutí soudu
      Negatorní žaloba
      Formulace nároku v žalobě
      Rozhodnutí soudu
      Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
  iv. Přírůstky
      Přírůstky movité věci
      Umělé přírůstky
      Zpracování
      Smísení
      Stavba
      Přestavek
  v. Vydržení
      Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
      Mimořádné vydržení
  vi. Nabytí vlastnického práva převodem
      Převod vlastnictví k movité věci
      Nabytí nemovitých věcí
  vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
 
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
  i. Ochrana sousedských práv
  ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
  iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
  iv. Stromy u společné hranice pozemků
  v. Opora pozemků
  vi. Voda, sníh a led
  vii. Stavba na sousedním pozemku
  viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
  ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
  i. Nezbytná cesta
  ii. Rozhrada
 
Kapitola 6 Přivlastnění
 
Kapitola 7 Nález
  i. Panství nad věcí
  ii. Povinnost nálezce
  iii. Postup při nálezu
  iv. Správa nalezené věci
  v. Věci skryté
 
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
  i. Pojem spoluvlastnictví
  ii. Ochrana spoluvlastnictví
  iii. Vznik spoluvlastnictví
  iv. Spoluvlastnický podíl
  v. Správa společné věci
  vi. Správce společné věci
  vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
  viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
  ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
  x. Přídatné spoluvlastnictví
  xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
 
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
  i. Vznik jednotky
      Prohlášení
      Výstavba domu s jednotkami
  ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  iii. Převod jednotky
  iv. Správa domu a pozemku
      Správce
      Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
      Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
      Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
      Zrušení společenství vlastníků
  v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
  vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
 
Kapitola 10 Právo stavby
  i. Pojem práva stavby
  ii. Doba trvání práva stavby
  iii. Vznik a zánik práva stavby
 
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
  i. Služebnosti
  ii. Pozemkové služebnosti
      Služebnost inženýrské sítě
      Opora cizí stavby
      Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
      Právo na vodu
      Služebnost rozlivu
      Služebnost stezky, průhonu a cesty
      Právo pastvy
  iii. Užívací právo
  iv. Požívací právo
  v. Služebnost bytu
  vi. Zánik služebností
  vii. Reálná břemena
 
Kapitola 12 Zástavní právo
  i. Vznik zástavního práva
      Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
      Způsobilý předmět zástavního práva
      Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
      Zástavní smlouva
      Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
      Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
      Zákonné zástavní právo
  ii. Druhy zástav
      Movitá věc
      Nemovitá věc
      Věc hromadná
      Podíl v korporaci
      Cenný papír
      Pohledávka
  iii. Rozsah zástavního práva
  iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
  v. Výkon zástavního práva
  vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  vii. Zánik zástavního práva
 
Kapitola 13 Zadržovací právo
 
Kapitola 14 Správa cizího majetku
  i. Prostá a plná správa cizího majetku
  ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
  iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
  iv. Inventář, jistota a pojištění
  v. Společná správa
  vi. Obezřetné investice
  vii. Skončení správy
  viii. Svěřenský fond
      Založení svěřenského fondu
      Svěřenský správce
      Obmyšlený

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 299
E-kniha 254
Tištěná 229
E-kniha 195
Tištěná 259
E-kniha 220
Tištěná 199
E-kniha 169
Tištěná 199
E-kniha 169
Tištěná 199
E-kniha 169

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace