0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

praktický průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  99  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 21. 07. 2024 7:42
i: 26569 n: 27105083r: 9689
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 26768 n: 27199648r: 9689
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání.

K tématice životního prostředí získáte jinak z volně přístupných zdrojů pouze obecné popisy situací a návody, které při řešení konkrétního problému nestačí. Navíc mnoho "zájemců" takové informace neumí vyhledat, ani podle nich efektivně postupovat. Podobně existují metodiky pro úředníky životního prostředí, s nimiž úředníci z různých důvodů málo pracují (např. metodiky nebyly vytvořeny lidmi s praktickou zkušeností, takže neodpovídají na otázky, které se v praxi řeší).

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

Seznam použitých zkratek
Předmluva
Úvodem
 
1. Jaké právní know-how v oblasti životního prostředí knížka přináší
A co v ní nenajdete
 
2. Veřejná správa životního prostředí
… a její (občasná) soudní kontrola
Kontrola (dozor) uvnitř veřejné správy, metodické pokyny, role nadřízených správních orgánů
Odpovědnost za vadný výkon veřejné správy (stát, orgán, úředník)
Neřádní znalci, autorizované a jiné odborně způsobilé osoby
 
3. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů na úseku životního prostředí
Samostatná působnost a obecně závazné vyhlášky
Obec jako účastník řízení a dotčený územní samosprávný
Přenesený výkon státní správy obecními a krajskými úřady podle zákonů k ochraně životního prostředí, nařízení obce a kraje
Přestupky podle zákona o obcích a o hlavním městě Praze
Působnost městských obvodů a městských částí, statuty
Systémová podjatost aneb Úředník není nezávislý, ale měl by být nestranný
 
4. Účast veřejnosti, možnosti občanů a spolků podílet se na rozhodování v životním prostředí
Evropské a mezinárodní záruky – směrnice EIA, Aarhuská úmluva
Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a v navazujících správních řízeních
Účast veřejnosti v územním plánování, právo na soudní ochranu
Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se zájmů životního prostředí
Přímá dotčenost na právech – „sousedé“, spolky
 
5. Nejsilnější ustanovení o právu účasti veřejnosti ve správních řízeních (hned po EIA) – § 70 zákona o ochraně přírody a jeho zmrzačení od 1. 1. 2018
Výkladové poznámky k § 70 zákona o ochraně přírody v současné podobě
Zamýšlené zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona
Neúčast v řízení o přestupku
Způsoby sdělení informace o zahájení řízení, na něž se vztahuje žádost ekologického spolku
Možnost účasti spolků, co před zahájením řízení neměly podánu žádost o informování
 
6. Základní zásady činnosti správních orgánů v praxi
 
7. Typy podání ve veřejné správě životního prostředí
Zlaté pravidlo: podání se posuzuje podle obsahu, nikoli podle toho, jak je označí podatel
Formálně či neformálně, s podpisem (případně elektronickým) nebo bez?
Podání prostřednictvím „cizí“ datové schránky
Spamový filtr
Listinné podklady v originálu, ověřené kopii, autorizovaně konvertované x prosté kopie či naskenované dokumenty
Podání podle § 37 správního řádu – požadavky na obsah a formu
 
8. Dotčené osoby a správní orgány
Účel procesních ustanovení
Námitky podjatosti a vyloučení úřední osoby
Plné moci, vady a domnělé vady, pověření člena spolku (zaměstnance právnické osoby)
Spis a nahlížení do něj
Ústí jednání a jiné úkony „tváří v tvář“ – ústní přednesy a protokolace
Nahrávání – zvukové a obrazové záznamy
Malá odbočka – použitelnost utajených nahrávek jako důkazů ve správním řízení
Doručování
 
9. Práva účastníků řízení
Právo navrhovat důkazy – a kdy je lze odmítnout
… a povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení – má ji zejména žadatel
Právo vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí – přísné ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
Právo účastnit se dokazování
… nebo povinnost účastnit se určitého úkonu správního orgánu
Ústní jednání a provádění důkazů mimo ústní jednání
Ohledání místa nebo vlastní šetření správního orgánu, vstup na pozemky
Svědecké výpovědi nebo písemná vyjádření svědků, výslech znalce
Hodnocení provedených důkazů, zvláště znaleckých posudků
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků – přezkoumatelnost rozhodnutí
Může být rozhodnutí např. o povolení kácení bez odůvodnění?
Odvolání, blanketní odvolání, výzvy k odstranění nedostatků, posuzování opožděnosti
Spory o účastenství, opomenutý účastník
 
10. Žádosti o informace (nejen) o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., nebo zákon č. 106/1999 Sb.?
Zdůvodnění žádosti o informace se nevyžaduje
Neformálně, rychle a v principu bezplatně
Identifikace žadatele a požadované informace
Odkázat na jiný povinný subjekt, který má k informaci „bližší vztah“?
Povinný subjekt informaci nemá a není povinen ji mít
Vytvoření nové informace o zpracování ze zdrojových informací („výtahy z databází či části dokumentů“), přehledy, statistiky z rozhodovací činnosti povinného subjektu
Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na zveřejněnou informaci
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace, její výjimečné prodloužení
Zákonné důvody odepření (části) informací
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Nečinnost povinného subjektu, odpírání neformálním sdělením
Úhrada nákladů spojených se zpřístupněním informace
Vyřizování žádostí o informace a správní řad
Právní obrana žadatele o informace
Práva osoby dotčené poskytnutím informace
Šikanózní žádosti, zneužití práva na informace
Poskytování informací ze správních spisů
Poskytování informací z kontrolní činnosti
Stavební zákon, obecní zřízení a další zvláštní ustanovení o poskytování informací
 
11. Podněty k zahájení řízení, kontrole a jiné činnosti z moci úřední
§ 42 správního řádu
Neformálnost, ale nezapomenout požádat o sdělení výsledku
Ochrana totožnosti podatele podnětu, anonymní podněty
Postupování podnětů mezi správními orgány a otázka sdílených kompetencí
Jak se bránit proti nedůvodnému odložení podnětu, „přehazování“ podnětů mezi úřady či nedodržování lhůt – § 80 správního řádu
Podněty, nečinnostní žaloba a zásahová žaloba podle soudního řádu správního
Oznámení přestupku a podněty – specifika správního trestání
Rozhodnutí vydat a vymoci
Podněty k přezkumnému řízení
 
12. Stížnosti
„Stížnost“ podle obsahu často není stížností podle § 175 správního řádu
Slabší právní nástroj, než by se zdálo – subsidiarita, nenárokovost
V první instanci vyřizuje správní orgán, proti němuž nebo jeho úředníkovi stížnost směřuje
Přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízeným správním orgánem
Opakované stížnosti, stížnosti podávané různým správním orgánům
 
13. Petice
Na koho a v jakých záležitostech se lze peticemi obracet
Právo na odpověď v zákonné lhůtě, nikoli právo na vyhovění
Odraz petic v rozhodování správních orgánů?
Vyžadovaná podpora stanoveného počtu podpisů – zvláštní druh petice
 
14. Zásada zákazu zneužití práva, procesní obstrukce, šikanózní podání
Jak soudy charakterizovaly zneužití práva – jde o „hledisko spravedlnosti“
Obstrukce ve správním řízení – námitky podjatosti, zástupci, doručování, vadná podání a jejich doplňování, omluvy z ústního jednání
Šikanózní podněty, stížnosti, žádosti o informace
Lze hovořit o obstrukcích i na straně správních orgánů?
 
Literatura

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.09.2017
Katalogové číslo: 4886
ISBN: 978-80-271-0508-3
Formát / stran: 160×240, 272 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.69MB | 2.69MB | 1.03MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

Tištěná kniha

Datum vydání: 27.09.2017
Katalogové číslo: 4886
ISBN: 978-80-271-0508-3
Formát / stran: 160×240, 272 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.69 MB | 2.69 MB | 1.03 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

praktický průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
289  99  Výjimečná cena
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 21. 07. 2024 7:42
i: 26569 n: 27105083r: 9689
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
246  221 
Ihned ke stažení
i: 26768 n: 27199648r: 9689
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání.

K tématice životního prostředí získáte jinak z volně přístupných zdrojů pouze obecné popisy situací a návody, které při řešení konkrétního problému nestačí. Navíc mnoho "zájemců" takové informace neumí vyhledat, ani podle nich efektivně postupovat. Podobně existují metodiky pro úředníky životního prostředí, s nimiž úředníci z různých důvodů málo pracují (např. metodiky nebyly vytvořeny lidmi s praktickou zkušeností, takže neodpovídají na otázky, které se v praxi řeší).
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

Seznam použitých zkratek
Předmluva
Úvodem
 
1. Jaké právní know-how v oblasti životního prostředí knížka přináší
A co v ní nenajdete
 
2. Veřejná správa životního prostředí
… a její (občasná) soudní kontrola
Kontrola (dozor) uvnitř veřejné správy, metodické pokyny, role nadřízených správních orgánů
Odpovědnost za vadný výkon veřejné správy (stát, orgán, úředník)
Neřádní znalci, autorizované a jiné odborně způsobilé osoby
 
3. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů na úseku životního prostředí
Samostatná působnost a obecně závazné vyhlášky
Obec jako účastník řízení a dotčený územní samosprávný
Přenesený výkon státní správy obecními a krajskými úřady podle zákonů k ochraně životního prostředí, nařízení obce a kraje
Přestupky podle zákona o obcích a o hlavním městě Praze
Působnost městských obvodů a městských částí, statuty
Systémová podjatost aneb Úředník není nezávislý, ale měl by být nestranný
 
4. Účast veřejnosti, možnosti občanů a spolků podílet se na rozhodování v životním prostředí
Evropské a mezinárodní záruky – směrnice EIA, Aarhuská úmluva
Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a v navazujících správních řízeních
Účast veřejnosti v územním plánování, právo na soudní ochranu
Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se zájmů životního prostředí
Přímá dotčenost na právech – „sousedé“, spolky
 
5. Nejsilnější ustanovení o právu účasti veřejnosti ve správních řízeních (hned po EIA) – § 70 zákona o ochraně přírody a jeho zmrzačení od 1. 1. 2018
Výkladové poznámky k § 70 zákona o ochraně přírody v současné podobě
Zamýšlené zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona
Neúčast v řízení o přestupku
Způsoby sdělení informace o zahájení řízení, na něž se vztahuje žádost ekologického spolku
Možnost účasti spolků, co před zahájením řízení neměly podánu žádost o informování
 
6. Základní zásady činnosti správních orgánů v praxi
 
7. Typy podání ve veřejné správě životního prostředí
Zlaté pravidlo: podání se posuzuje podle obsahu, nikoli podle toho, jak je označí podatel
Formálně či neformálně, s podpisem (případně elektronickým) nebo bez?
Podání prostřednictvím „cizí“ datové schránky
Spamový filtr
Listinné podklady v originálu, ověřené kopii, autorizovaně konvertované x prosté kopie či naskenované dokumenty
Podání podle § 37 správního řádu – požadavky na obsah a formu
 
8. Dotčené osoby a správní orgány
Účel procesních ustanovení
Námitky podjatosti a vyloučení úřední osoby
Plné moci, vady a domnělé vady, pověření člena spolku (zaměstnance právnické osoby)
Spis a nahlížení do něj
Ústí jednání a jiné úkony „tváří v tvář“ – ústní přednesy a protokolace
Nahrávání – zvukové a obrazové záznamy
Malá odbočka – použitelnost utajených nahrávek jako důkazů ve správním řízení
Doručování
 
9. Práva účastníků řízení
Právo navrhovat důkazy – a kdy je lze odmítnout
… a povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení – má ji zejména žadatel
Právo vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí – přísné ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
Právo účastnit se dokazování
… nebo povinnost účastnit se určitého úkonu správního orgánu
Ústní jednání a provádění důkazů mimo ústní jednání
Ohledání místa nebo vlastní šetření správního orgánu, vstup na pozemky
Svědecké výpovědi nebo písemná vyjádření svědků, výslech znalce
Hodnocení provedených důkazů, zvláště znaleckých posudků
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků – přezkoumatelnost rozhodnutí
Může být rozhodnutí např. o povolení kácení bez odůvodnění?
Odvolání, blanketní odvolání, výzvy k odstranění nedostatků, posuzování opožděnosti
Spory o účastenství, opomenutý účastník
 
10. Žádosti o informace (nejen) o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., nebo zákon č. 106/1999 Sb.?
Zdůvodnění žádosti o informace se nevyžaduje
Neformálně, rychle a v principu bezplatně
Identifikace žadatele a požadované informace
Odkázat na jiný povinný subjekt, který má k informaci „bližší vztah“?
Povinný subjekt informaci nemá a není povinen ji mít
Vytvoření nové informace o zpracování ze zdrojových informací („výtahy z databází či části dokumentů“), přehledy, statistiky z rozhodovací činnosti povinného subjektu
Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na zveřejněnou informaci
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace, její výjimečné prodloužení
Zákonné důvody odepření (části) informací
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Nečinnost povinného subjektu, odpírání neformálním sdělením
Úhrada nákladů spojených se zpřístupněním informace
Vyřizování žádostí o informace a správní řad
Právní obrana žadatele o informace
Práva osoby dotčené poskytnutím informace
Šikanózní žádosti, zneužití práva na informace
Poskytování informací ze správních spisů
Poskytování informací z kontrolní činnosti
Stavební zákon, obecní zřízení a další zvláštní ustanovení o poskytování informací
 
11. Podněty k zahájení řízení, kontrole a jiné činnosti z moci úřední
§ 42 správního řádu
Neformálnost, ale nezapomenout požádat o sdělení výsledku
Ochrana totožnosti podatele podnětu, anonymní podněty
Postupování podnětů mezi správními orgány a otázka sdílených kompetencí
Jak se bránit proti nedůvodnému odložení podnětu, „přehazování“ podnětů mezi úřady či nedodržování lhůt – § 80 správního řádu
Podněty, nečinnostní žaloba a zásahová žaloba podle soudního řádu správního
Oznámení přestupku a podněty – specifika správního trestání
Rozhodnutí vydat a vymoci
Podněty k přezkumnému řízení
 
12. Stížnosti
„Stížnost“ podle obsahu často není stížností podle § 175 správního řádu
Slabší právní nástroj, než by se zdálo – subsidiarita, nenárokovost
V první instanci vyřizuje správní orgán, proti němuž nebo jeho úředníkovi stížnost směřuje
Přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízeným správním orgánem
Opakované stížnosti, stížnosti podávané různým správním orgánům
 
13. Petice
Na koho a v jakých záležitostech se lze peticemi obracet
Právo na odpověď v zákonné lhůtě, nikoli právo na vyhovění
Odraz petic v rozhodování správních orgánů?
Vyžadovaná podpora stanoveného počtu podpisů – zvláštní druh petice
 
14. Zásada zákazu zneužití práva, procesní obstrukce, šikanózní podání
Jak soudy charakterizovaly zneužití práva – jde o „hledisko spravedlnosti“
Obstrukce ve správním řízení – námitky podjatosti, zástupci, doručování, vadná podání a jejich doplňování, omluvy z ústního jednání
Šikanózní podněty, stížnosti, žádosti o informace
Lze hovořit o obstrukcích i na straně správních orgánů?
 
Literatura

O Autorovi

Jelínková Jitka
Narodila se 9. 11. 1969, je právničkou veřejné správy životního prostředí a dlouholetou lektorkou v této oblasti. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor ochr ana životního prostředí, a Právnickou fakultu téže univerzity. V rámci doktorandského studia oboru Aplikovaná a krajinná ekologie se zabývala vlivy znečištění ovzduší na zdraví. Od roku 2001 pracovala na České inspekci životního prostředí, od roku 2003 do června 2015 byla vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP. Je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. Řadu let se věnuje vzdělávání, zejména úředníků územních samosprávných celků v akreditovaných kurzech. Specializuje se na kontrolu, správní řízení, správní trestání a ochranu přírody. Její celoživotní občanskou snahou je zejména ochrana dřevin. Publikovala řadu odborných článků, nejprve z oblasti environmentální epidemiologie, později z oblasti práva životního prostředí, především ochrany přírody.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 149 
E-kniha 229 
Tištěná 99 
E-kniha 176 
Tištěná 149 
E-kniha 267 
Tištěná 99 
E-kniha 183 
Tištěná 149 
E-kniha 298 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.