0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obchodní podnikání ve 21. století

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7802
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku specifické manažerské funkce v obchodě a řízení provozu obchodních firem. Velký důraz je kladen na pochopení role spotřebitele. Závěrečnou část tvoří problematika obchodování na zahraničních trzích. Kromě teoretického výkladu obsahuje informace z praxe. Text je prokládán tabulkami a grafy, každá kapitola je zakončena případovou studií nebo příkladem z praxe. Otázky a úkoly na konci kapitol prověří, zda čtenář správně pochopil výklad a přimějí ho přemýšlet o problematice komplexně a v souvislostech. Publikace zaplňuje mezeru na trhu a je jedinečná z hlediska aktuálnosti a ucelenosti zpracovávané problematiky.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Obchodní podnikání ve 21. století

Předmluva 11
ČÁST I.
OBCHOD A JEHO ČINNOSTI 13
1. Obchod a obchodní činnosti 15
1.1 Obchodní podnikání 15
1.1.1 Základní pojmy z obchodního podnikání 15
1.1.2 Typologie podniků 16
1.1.3 Cíle podniku 16
1.1.4 Okolí podniku 18
1.2 Role obchodu v tržní ekonomice 19
1.2.1 Vznik a význam obchodu 19
1.2.2 Funkce obchodu 20
1.3 Pojetí obchodu 20
1.4 Obchodní kategorie 22
1.4.1 Prostředníci obchodní činnosti 23
1.4.2 Zprostředkovatelé obchodních činností 24
1.5 Právní formy obchodního podnikání 28
1.5.1 Podniky jednotlivce 29
1.5.2 Obchodní společnosti 30
1.5.3 Družstva, státní podniky, neziskové organizace 37
2. Podnikatelské prostředí a obchod 43
2.1 Podnikatelské prostředí Evropské unie 44
2.2 Podnikatelské prostředí a podmínky pro podnikání v ČR 45
2.3 Malé a střední podnikání a jeho role v obchodě 47
2.3.1 Pojem a význam MSP 47
2.3.2 Malé a střední podnikání v obchodě 49
2.3.3 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 50
2.3.4 Podpora MSP 52
2.4 Družstevní podnikání a obchod 54
2.4.1 Historie spotřebního družstevnictví 55
2.4.2 Kooperace a současná strategie spotřebních družstev 56
2.5 Trvale udržitelný rozvoj v obchodě 59
2.5.1 Koncepce udržitelného rozvoje 59
2.5.2 Koncepce společensky odpovědného podnikání v obchodě 61
3. Maloobchod a velkoobchod 67
3.1 Obchodní sortiment 67
3.1.1 Klasifikace spotřebního zboží 67
3.1.2 Specializace sortimentu 67
3.1.3 Sortiment a formy prodeje 68
3.2 Maloobchodní síť a její členění 69
3.3 Druhy maloobchodních činností 70
3.3.1 Maloobchod realizovaný v síti prodejen 70
3.3.2 Maloobchod realizovaný mimo síť prodejen 72
3.4 Typologie maloobchodních jednotek 76
3.4.1 Znaky a členění maloobchodní stacionární sítě 76
3.5 Hlavní typy stacionárních obchodních jednotek 78
3.6 Druhy velkoobchodních činností 84
4. Vývojové tendence soudobého obchodu 93
4.1 Obchod a globalizace 93
4.2 Od maloobchodu k retailingu 96
4.3 Integrace a kooperace v maloobchodě 99
4.3.1 Vysoce integrované obchodní firmy (obchodní řetězce) 99
4.3.2 Vertikální kooperace 101
4.3.3 Horizontální kooperace 104
4.4 Privátní značky 107
4.4.1 Význam privátních značek 107
4.4.2 Klasifikace privátních značek 108
4.4.3 Hodnotový tržní podíl privátních značek 110
4.5 E-commerce 112
4.5.1 Základní pojmy 112
4.5.2 Využití e-commerce 112
ČÁST II.
ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH FIREM 121
5. Organizace obchodních firem 123
5.1 Podstata organizování v obchodních firmách 123
5.2 Základní organizační struktury 124
5.2.1 Organizační struktury založené na liniových vazbách 125
5.2.2 Organizační struktury založené na funkcionálních vazbách 127
5.3 Specifika organizace obchodní firmy 129
6. Finanční řízení obchodních firem 135
6.1 Financování podniku 136
6.1.1 Druhy a způsoby financování 136
6.1.2 Zdroje financování 136
6.1.3 Financování oběžného majetku 137
6.1.4 Financování dlouhodobého majetku 140
6.2 Finanční analýza 147
6.2.1 Uživatelé finanční analýzy 147
6.2.2 Zdroje finanční analýzy 150
6.2.3 Postup finanční analýzy 151
6.2.4 Analýza absolutních ukazatelů 152
6.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 154
6.2.6 Syntéza výsledků, formulace závěrů 162
6.2.7 Moderní trendy ve finanční analýze 169
6.3 Finanční plánování 172
6.3.1 Proces finančního plánování 173
6.3.2 Postup tvorby finančního plánu 174
7. Řízení projektů v obchodním podnikání 183
7.1 Projektové řízení 183
7.1.1 Vymezení a posouzení projektu 184
7.1.2 Plánování projektu 185
7.1.3 Realizace projektu 186
7.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 187
7.2.1 Podstata investičního rozhodování 187
7.2.2 Postup hodnocení efektivnosti investic 188
7.2.3 Metody hodnocení investic 189
7.3 Síťová analýza 198
7.3.1 Vymezení činností a jejich parametrů 198
7.3.2 Konstrukce síťového grafu 200
7.3.3 Optimalizace projektu 201
8. Řízení rizik v obchodních firmách 209
8.1 Riziko a jeho identifikace 209
8.1.1 Členění rizik 209
8.1.2 Rozměry rizika 211
8.2 Řízení rizika (risk management) 212
8.2.1 Etapy řízení rizika 212
8.2.2 Financování rizik 214
8.3 Proces řízení rizik 215
8.3.1 Standardy pro řízení rizik podle ČSN ISO 31000:2009 215
8.3.2 Matice rizik 215
8.3.3 Vybraná obchodní rizika 218
ČÁST III.
SPOTŘEBITEL A OBCHOD 223
9. Nákupní chování spotřebitele 225
9.1 Pojem a podstata nákupního chování spotřebitele 225
9.2 Modely spotřebního chování 225
9.3 Podstata modelu Podnět – Černá skříňka – Odezva 227
9.3.1 Kulturní faktory 228
9.3.2 Společenské faktory 229
9.3.3 Osobní faktory 232
9.3.4 Psychologické faktory 233
9.4 Kupní rozhodovací proces spotřebitele 236
9.5 Segmentace a segmentační kritéria spotřebních trhů 239
9.5.1 Segmentace 239
9.5.2 Segmentační kritéria spotřebních trhů 240
10. Marketingové vlivy působící na spotřebitele 245
10.1 Marketing a marketingový mix obchodu 245
10.1.1 Podstata marketingu a marketingového mixu 245
10.1.2 Marketingový mix 246
10.1.3 Marketingový mix obchodu 248
10.1.4 Marketing v mezinárodním obchodě 250
10.2 Značka a její význam pro obchod 251
10.2.1 Pojem a význam značky 251
10.2.2 Typy značek 254
10.3 Budování loajality zákazníka 256
10.3.1 Spokojenost a věrnost zákazníka 256
10.3.2 Vytváření loajality zákazníka 258
10.3.3 Věrnostní systémy 258
11. Marketingový výzkum 265
11.1 Marketingový výzkum a jeho typy 265
11.1.1 Podstata marketingového výzkumu 265
11.1.2 Typy marketingového výzkumu 266
11.2 Prameny získávání informací a metody sběru dat 270
11.2.1 Prameny získávání informací a typy dat 270
11.2.2 Metody sběru dat 272
11.3 Proces marketingového výzkumu 279
11.3.1 Mystery shopping 283
12. Ochrana spotřebitele 289
12.1 Význam a nástroje ochrany spotřebitele 289
12.1.1 Informování spotřebitele 290
12.1.2 Systémy rychlé výměny informací 291
12.1.3 Legislativa v oblasti ochrany spotřebitele 292
12.1.4 Jakost, certifikace a další normy v oblasti ochrany spotřebitele 293
12.2 Instituce ochrany spotřebitele 299
12.2.1 Státní instituce v oblasti ochrany spotřebitele 299
12.2.2 Nestátní instituce v oblasti ochrany spotřebitele 301
12.2.3 Evropské instituce ochrany spotřebitele 301
12.3 Zákon na ochranu spotřebitele 302
12.3.1 Povinnosti prodávajícího při prodeji výrobků a při poskytování služeb 302
12.3.2 Nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky 303
12.3.3 Reklamace dle zákona na ochranu spotřebitele 303
12.4 Kupní smlouva dle občanského zákoníku 303
12.5 Specifika nakupování na internetu 304
12.6 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 305
ČÁST IV.
SPECIFICKÉ OBLASTI ŘÍZENÍ OBCHODU 311
13. Územní strategie obchodních firem 313
13.1 Vytipování vhodné lokality 313
13.1.1 Obchodní vybavenost sídel 313
13.1.2 Faktory lokalizace maloobchodní jednotky 318
13.2 Územní analýza 319
13.2.1 Vymezení zájmové oblasti 319
13.2.2 Definování spádových poměrů a specifických faktorů poptávky 322
13.2.3 Stanovení kupního potenciálu lokality 323
13.2.4 Analýza konkurence 325
13.2.5 Předběžné vyhodnocení záměru výstavby jednotky 325
13.3 Zhodnocení ekonomické efektivnosti výstavby jednotky 326
14. Stavebně-technické řešení obchodních jednotek 333
14.1 Vývoj přístupů k stavebně-technickému řešení obchodních jednotek 333
14.2 Současné trendy ve výstavbě obchodních jednotek 336
14.2.1 Umístění 339
14.2.2 Odstavné a parkovací plochy 340
14.2.3 Technické požadavky 340
14.2.4 Hygienické požadavky na vybavení potravinářské prodejny 342
14.3 Proces zajištění povolení k výstavbě obchodní jednotky 345
14.4 Rozdíly v řešení nákupních středisek v centru a mimo město 346
14.4.1 Příklad typového řešení městského obchodního centra 346
14.4.2 Příklad typového řešení hypermarketu v obchodní zóně 348
14.4.3 Klíčové rozdíly mezi objekty v centru a mimo město 349
15. Informatika v řízení obchodní firmy 355
15.1 Podnikové informační systémy 355
15.2 Manažerský systém informací 357
15.3 Modifikace MIS v retailových firmách 360
15.4Využití kódu EAN a pokladních systémů (POS) v obchodě 362
15.5 Moderní technologie v obchodě 365
15.5.1 Radiofrekvenční identifikace dat (RFID) 365
15.5.2 Technologie Quick Response (QR) 368
15.5.3 Samoobslužné pokladny 369
16. Řízení zásob v obchodě 377
16.1 Obchodní logistika 377
16.1.1 Progresivní systémy obchodní logistiky 377
16.1.2 Manipulační (přepravní) jednotky v obchodní logistice 378
16.1.3 Obaly zboží 380
16.1.4 Informační systémy v obchodní logistice 381
16.2 Podstata a cíle řízení zásob v maloobchodě 383
16.2.1 Hladiny zásob 383
16.2.2 Zásobování a náklady 383
16.3 Tradiční modely řízení zásob 384
16.3.1 Řízení zásob v prostředí jistoty 384
16.3.2 Řízení zásob v prostředí nejistoty 389
16.4 Progresivní přístupy k řízení zásob 390
16.4.1 Metoda ABC 390
16.4.2 Metoda JIT (Just in Time) 395
17. Řízení obchodního provozu 399
17.1 Dispoziční řešení obchodní jednotky 400
17.1.1 Dispoziční řešení areálu 401
17.1.2 Dispoziční řešení pomocných ploch 402
17.1.3 Dispoziční řešení prodejny 402
17.1.4 Rozhodnutí o dispozici prodejny 405
17.2 Řízení obchodního sortimentu 408
17.2.1 Volba sortimentu obchodní jednotky 409
17.2.2 Volba formy prodeje 410
17.2.3 Třídění sortimentu 411
17.2.4 Změny sortimentu 412
17.2.5 Optimalizace sortimentu 413
17.3 Řízení pohybu zboží v maloobchodní jednotce 414
17.3.1 Příjem zboží 415
17.3.2 Manipulace zbožím v maloobchodní jednotce 415
17.3.3 Optimalizace řízení pohybu zboží v maloobchodě 418
17.4 Merchandising 419
17.5 Nákupní atmosféra 422
17.5.1 Vnější prvky nákupní atmosféry 423
17.5.2 Vnitřní prvky nákupní atmosféry (Interior design) 425
17.6 Operativní řízení obchodní jednotky 427
17.6.1 Frekvence zákazníků 428
17.6.2 Řízení obsluhy 429
ČÁST V.
MEZINÁRODNÍ OBCHOD 437
18. Mezinárodní obchod 439
18.1 Teoretická východiska zahraničního obchodu 439
18.1.1 Merkantilisté 439
18.1.2 Klasická politická ekonomie 439
18.2 Význam a vývoj vnějších ekonomických vztahů 443
18.2.1 Vývoj mezinárodního obchodu 443
18.2.2 Význam mezinárodního obchodu 444
18.3 Měnový kurs a zahraniční obchod 449
18.4 Mezinárodní měnový systém 458
18.5 Mezinárodní organizace v obchodě 462
18.6 Ekonomická integrace a obchod 464
18.6.1 Ekonomická integrace a její základní stupně 464
19. Zahraničně-obchodní politika 471
19.1 Pojem a pojetí vnějších obchodních vztahů 471
19.2 Obchodní politika a její nástroje 472
19.3 Světový obchod a jeho struktura 473
19.3.1 Teritoriálního struktura světového obchodu 475
19.3.2 Komoditní struktura světového obchodu 476
19.4 Evropská unie 478
19.4.1 Vnitřní trhy EU 479
19.4.2 Vnější ekonomické vztahy EU 480
19.5 Vnější obchodní vztahy ČR 481
19.5.1 Vývoj vnějších obchodních vztahů ČR 481
19.5.2 Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR 482
19.5.3 Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR 484
19.6 Obchodní politika ČR v oblasti vnějších vztahů 485
19.6.1 Strategický rámec vnějších vztahů 485
19.6.2 Nástroje obchodní politiky ČR 487
20. Mezinárodní obchodní operace 493
20.1 Formy vstupu na zahraniční trhy 493
20.1.1 Vývozní a dovozní metody 493
20.1.2 Formy nenáročné na kapitálové investice 494
20.1.3 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy 496
20.2 Obchodní operace 497
20.2.1 Příprava obchodní operace 497
20.2.2 Plány vstupu na zvolený trh 499
20.3 Kupní smlouvy v mezinárodním obchodě 500
20.3.1 Kupní smlouvy 500
20.3.2 Dodací parita 501
20.4 Specifika cenové politiky a cenová kalkulace 504
20.4.1 Kalkulace v zahraničním obchodě 504
20.4.2 Druhy kalkulací v ZO 507
20.5 Logistika v zahraničním obchodě 509
20.5.1 Pojem logistika 509
20.5.2 Zajištění přepravních operací 510
20.5.3 Druhy přepravy 511
20.5.4 Využití moderních technologií v logistice 514
Abstract 518
Rejstřík 519

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Obchodní podnikání ve 21. století byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 302 
E-kniha 257 
Tištěná 199 
E-kniha 288 
Tištěná 611 
E-kniha 519 
Tištěná 212 
E-kniha 180 

Obchodní podnikání ve 21. století

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7802
Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku specifické manažerské funkce v obchodě a řízení provozu obchodních firem. Velký důraz je kladen na pochopení role spotřebitele. Závěrečnou část tvoří problematika obchodování na zahraničních trzích. Kromě teoretického výkladu obsahuje informace z praxe. Text je prokládán tabulkami a grafy, každá kapitola je zakončena případovou studií nebo příkladem z praxe. Otázky a úkoly na konci kapitol prověří, zda čtenář správně pochopil výklad a přimějí ho přemýšlet o problematice komplexně a v souvislostech. Publikace zaplňuje mezeru na trhu a je jedinečná z hlediska aktuálnosti a ucelenosti zpracovávané problematiky.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Obchodní podnikání ve 21. století

Předmluva 11
ČÁST I.
OBCHOD A JEHO ČINNOSTI 13
1. Obchod a obchodní činnosti 15
1.1 Obchodní podnikání 15
1.1.1 Základní pojmy z obchodního podnikání 15
1.1.2 Typologie podniků 16
1.1.3 Cíle podniku 16
1.1.4 Okolí podniku 18
1.2 Role obchodu v tržní ekonomice 19
1.2.1 Vznik a význam obchodu 19
1.2.2 Funkce obchodu 20
1.3 Pojetí obchodu 20
1.4 Obchodní kategorie 22
1.4.1 Prostředníci obchodní činnosti 23
1.4.2 Zprostředkovatelé obchodních činností 24
1.5 Právní formy obchodního podnikání 28
1.5.1 Podniky jednotlivce 29
1.5.2 Obchodní společnosti 30
1.5.3 Družstva, státní podniky, neziskové organizace 37
2. Podnikatelské prostředí a obchod 43
2.1 Podnikatelské prostředí Evropské unie 44
2.2 Podnikatelské prostředí a podmínky pro podnikání v ČR 45
2.3 Malé a střední podnikání a jeho role v obchodě 47
2.3.1 Pojem a význam MSP 47
2.3.2 Malé a střední podnikání v obchodě 49
2.3.3 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 50
2.3.4 Podpora MSP 52
2.4 Družstevní podnikání a obchod 54
2.4.1 Historie spotřebního družstevnictví 55
2.4.2 Kooperace a současná strategie spotřebních družstev 56
2.5 Trvale udržitelný rozvoj v obchodě 59
2.5.1 Koncepce udržitelného rozvoje 59
2.5.2 Koncepce společensky odpovědného podnikání v obchodě 61
3. Maloobchod a velkoobchod 67
3.1 Obchodní sortiment 67
3.1.1 Klasifikace spotřebního zboží 67
3.1.2 Specializace sortimentu 67
3.1.3 Sortiment a formy prodeje 68
3.2 Maloobchodní síť a její členění 69
3.3 Druhy maloobchodních činností 70
3.3.1 Maloobchod realizovaný v síti prodejen 70
3.3.2 Maloobchod realizovaný mimo síť prodejen 72
3.4 Typologie maloobchodních jednotek 76
3.4.1 Znaky a členění maloobchodní stacionární sítě 76
3.5 Hlavní typy stacionárních obchodních jednotek 78
3.6 Druhy velkoobchodních činností 84
4. Vývojové tendence soudobého obchodu 93
4.1 Obchod a globalizace 93
4.2 Od maloobchodu k retailingu 96
4.3 Integrace a kooperace v maloobchodě 99
4.3.1 Vysoce integrované obchodní firmy (obchodní řetězce) 99
4.3.2 Vertikální kooperace 101
4.3.3 Horizontální kooperace 104
4.4 Privátní značky 107
4.4.1 Význam privátních značek 107
4.4.2 Klasifikace privátních značek 108
4.4.3 Hodnotový tržní podíl privátních značek 110
4.5 E-commerce 112
4.5.1 Základní pojmy 112
4.5.2 Využití e-commerce 112
ČÁST II.
ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH FIREM 121
5. Organizace obchodních firem 123
5.1 Podstata organizování v obchodních firmách 123
5.2 Základní organizační struktury 124
5.2.1 Organizační struktury založené na liniových vazbách 125
5.2.2 Organizační struktury založené na funkcionálních vazbách 127
5.3 Specifika organizace obchodní firmy 129
6. Finanční řízení obchodních firem 135
6.1 Financování podniku 136
6.1.1 Druhy a způsoby financování 136
6.1.2 Zdroje financování 136
6.1.3 Financování oběžného majetku 137
6.1.4 Financování dlouhodobého majetku 140
6.2 Finanční analýza 147
6.2.1 Uživatelé finanční analýzy 147
6.2.2 Zdroje finanční analýzy 150
6.2.3 Postup finanční analýzy 151
6.2.4 Analýza absolutních ukazatelů 152
6.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 154
6.2.6 Syntéza výsledků, formulace závěrů 162
6.2.7 Moderní trendy ve finanční analýze 169
6.3 Finanční plánování 172
6.3.1 Proces finančního plánování 173
6.3.2 Postup tvorby finančního plánu 174
7. Řízení projektů v obchodním podnikání 183
7.1 Projektové řízení 183
7.1.1 Vymezení a posouzení projektu 184
7.1.2 Plánování projektu 185
7.1.3 Realizace projektu 186
7.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 187
7.2.1 Podstata investičního rozhodování 187
7.2.2 Postup hodnocení efektivnosti investic 188
7.2.3 Metody hodnocení investic 189
7.3 Síťová analýza 198
7.3.1 Vymezení činností a jejich parametrů 198
7.3.2 Konstrukce síťového grafu 200
7.3.3 Optimalizace projektu 201
8. Řízení rizik v obchodních firmách 209
8.1 Riziko a jeho identifikace 209
8.1.1 Členění rizik 209
8.1.2 Rozměry rizika 211
8.2 Řízení rizika (risk management) 212
8.2.1 Etapy řízení rizika 212
8.2.2 Financování rizik 214
8.3 Proces řízení rizik 215
8.3.1 Standardy pro řízení rizik podle ČSN ISO 31000:2009 215
8.3.2 Matice rizik 215
8.3.3 Vybraná obchodní rizika 218
ČÁST III.
SPOTŘEBITEL A OBCHOD 223
9. Nákupní chování spotřebitele 225
9.1 Pojem a podstata nákupního chování spotřebitele 225
9.2 Modely spotřebního chování 225
9.3 Podstata modelu Podnět – Černá skříňka – Odezva 227
9.3.1 Kulturní faktory 228
9.3.2 Společenské faktory 229
9.3.3 Osobní faktory 232
9.3.4 Psychologické faktory 233
9.4 Kupní rozhodovací proces spotřebitele 236
9.5 Segmentace a segmentační kritéria spotřebních trhů 239
9.5.1 Segmentace 239
9.5.2 Segmentační kritéria spotřebních trhů 240
10. Marketingové vlivy působící na spotřebitele 245
10.1 Marketing a marketingový mix obchodu 245
10.1.1 Podstata marketingu a marketingového mixu 245
10.1.2 Marketingový mix 246
10.1.3 Marketingový mix obchodu 248
10.1.4 Marketing v mezinárodním obchodě 250
10.2 Značka a její význam pro obchod 251
10.2.1 Pojem a význam značky 251
10.2.2 Typy značek 254
10.3 Budování loajality zákazníka 256
10.3.1 Spokojenost a věrnost zákazníka 256
10.3.2 Vytváření loajality zákazníka 258
10.3.3 Věrnostní systémy 258
11. Marketingový výzkum 265
11.1 Marketingový výzkum a jeho typy 265
11.1.1 Podstata marketingového výzkumu 265
11.1.2 Typy marketingového výzkumu 266
11.2 Prameny získávání informací a metody sběru dat 270
11.2.1 Prameny získávání informací a typy dat 270
11.2.2 Metody sběru dat 272
11.3 Proces marketingového výzkumu 279
11.3.1 Mystery shopping 283
12. Ochrana spotřebitele 289
12.1 Význam a nástroje ochrany spotřebitele 289
12.1.1 Informování spotřebitele 290
12.1.2 Systémy rychlé výměny informací 291
12.1.3 Legislativa v oblasti ochrany spotřebitele 292
12.1.4 Jakost, certifikace a další normy v oblasti ochrany spotřebitele 293
12.2 Instituce ochrany spotřebitele 299
12.2.1 Státní instituce v oblasti ochrany spotřebitele 299
12.2.2 Nestátní instituce v oblasti ochrany spotřebitele 301
12.2.3 Evropské instituce ochrany spotřebitele 301
12.3 Zákon na ochranu spotřebitele 302
12.3.1 Povinnosti prodávajícího při prodeji výrobků a při poskytování služeb 302
12.3.2 Nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky 303
12.3.3 Reklamace dle zákona na ochranu spotřebitele 303
12.4 Kupní smlouva dle občanského zákoníku 303
12.5 Specifika nakupování na internetu 304
12.6 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 305
ČÁST IV.
SPECIFICKÉ OBLASTI ŘÍZENÍ OBCHODU 311
13. Územní strategie obchodních firem 313
13.1 Vytipování vhodné lokality 313
13.1.1 Obchodní vybavenost sídel 313
13.1.2 Faktory lokalizace maloobchodní jednotky 318
13.2 Územní analýza 319
13.2.1 Vymezení zájmové oblasti 319
13.2.2 Definování spádových poměrů a specifických faktorů poptávky 322
13.2.3 Stanovení kupního potenciálu lokality 323
13.2.4 Analýza konkurence 325
13.2.5 Předběžné vyhodnocení záměru výstavby jednotky 325
13.3 Zhodnocení ekonomické efektivnosti výstavby jednotky 326
14. Stavebně-technické řešení obchodních jednotek 333
14.1 Vývoj přístupů k stavebně-technickému řešení obchodních jednotek 333
14.2 Současné trendy ve výstavbě obchodních jednotek 336
14.2.1 Umístění 339
14.2.2 Odstavné a parkovací plochy 340
14.2.3 Technické požadavky 340
14.2.4 Hygienické požadavky na vybavení potravinářské prodejny 342
14.3 Proces zajištění povolení k výstavbě obchodní jednotky 345
14.4 Rozdíly v řešení nákupních středisek v centru a mimo město 346
14.4.1 Příklad typového řešení městského obchodního centra 346
14.4.2 Příklad typového řešení hypermarketu v obchodní zóně 348
14.4.3 Klíčové rozdíly mezi objekty v centru a mimo město 349
15. Informatika v řízení obchodní firmy 355
15.1 Podnikové informační systémy 355
15.2 Manažerský systém informací 357
15.3 Modifikace MIS v retailových firmách 360
15.4Využití kódu EAN a pokladních systémů (POS) v obchodě 362
15.5 Moderní technologie v obchodě 365
15.5.1 Radiofrekvenční identifikace dat (RFID) 365
15.5.2 Technologie Quick Response (QR) 368
15.5.3 Samoobslužné pokladny 369
16. Řízení zásob v obchodě 377
16.1 Obchodní logistika 377
16.1.1 Progresivní systémy obchodní logistiky 377
16.1.2 Manipulační (přepravní) jednotky v obchodní logistice 378
16.1.3 Obaly zboží 380
16.1.4 Informační systémy v obchodní logistice 381
16.2 Podstata a cíle řízení zásob v maloobchodě 383
16.2.1 Hladiny zásob 383
16.2.2 Zásobování a náklady 383
16.3 Tradiční modely řízení zásob 384
16.3.1 Řízení zásob v prostředí jistoty 384
16.3.2 Řízení zásob v prostředí nejistoty 389
16.4 Progresivní přístupy k řízení zásob 390
16.4.1 Metoda ABC 390
16.4.2 Metoda JIT (Just in Time) 395
17. Řízení obchodního provozu 399
17.1 Dispoziční řešení obchodní jednotky 400
17.1.1 Dispoziční řešení areálu 401
17.1.2 Dispoziční řešení pomocných ploch 402
17.1.3 Dispoziční řešení prodejny 402
17.1.4 Rozhodnutí o dispozici prodejny 405
17.2 Řízení obchodního sortimentu 408
17.2.1 Volba sortimentu obchodní jednotky 409
17.2.2 Volba formy prodeje 410
17.2.3 Třídění sortimentu 411
17.2.4 Změny sortimentu 412
17.2.5 Optimalizace sortimentu 413
17.3 Řízení pohybu zboží v maloobchodní jednotce 414
17.3.1 Příjem zboží 415
17.3.2 Manipulace zbožím v maloobchodní jednotce 415
17.3.3 Optimalizace řízení pohybu zboží v maloobchodě 418
17.4 Merchandising 419
17.5 Nákupní atmosféra 422
17.5.1 Vnější prvky nákupní atmosféry 423
17.5.2 Vnitřní prvky nákupní atmosféry (Interior design) 425
17.6 Operativní řízení obchodní jednotky 427
17.6.1 Frekvence zákazníků 428
17.6.2 Řízení obsluhy 429
ČÁST V.
MEZINÁRODNÍ OBCHOD 437
18. Mezinárodní obchod 439
18.1 Teoretická východiska zahraničního obchodu 439
18.1.1 Merkantilisté 439
18.1.2 Klasická politická ekonomie 439
18.2 Význam a vývoj vnějších ekonomických vztahů 443
18.2.1 Vývoj mezinárodního obchodu 443
18.2.2 Význam mezinárodního obchodu 444
18.3 Měnový kurs a zahraniční obchod 449
18.4 Mezinárodní měnový systém 458
18.5 Mezinárodní organizace v obchodě 462
18.6 Ekonomická integrace a obchod 464
18.6.1 Ekonomická integrace a její základní stupně 464
19. Zahraničně-obchodní politika 471
19.1 Pojem a pojetí vnějších obchodních vztahů 471
19.2 Obchodní politika a její nástroje 472
19.3 Světový obchod a jeho struktura 473
19.3.1 Teritoriálního struktura světového obchodu 475
19.3.2 Komoditní struktura světového obchodu 476
19.4 Evropská unie 478
19.4.1 Vnitřní trhy EU 479
19.4.2 Vnější ekonomické vztahy EU 480
19.5 Vnější obchodní vztahy ČR 481
19.5.1 Vývoj vnějších obchodních vztahů ČR 481
19.5.2 Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR 482
19.5.3 Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR 484
19.6 Obchodní politika ČR v oblasti vnějších vztahů 485
19.6.1 Strategický rámec vnějších vztahů 485
19.6.2 Nástroje obchodní politiky ČR 487
20. Mezinárodní obchodní operace 493
20.1 Formy vstupu na zahraniční trhy 493
20.1.1 Vývozní a dovozní metody 493
20.1.2 Formy nenáročné na kapitálové investice 494
20.1.3 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy 496
20.2 Obchodní operace 497
20.2.1 Příprava obchodní operace 497
20.2.2 Plány vstupu na zvolený trh 499
20.3 Kupní smlouvy v mezinárodním obchodě 500
20.3.1 Kupní smlouvy 500
20.3.2 Dodací parita 501
20.4 Specifika cenové politiky a cenová kalkulace 504
20.4.1 Kalkulace v zahraničním obchodě 504
20.4.2 Druhy kalkulací v ZO 507
20.5 Logistika v zahraničním obchodě 509
20.5.1 Pojem logistika 509
20.5.2 Zajištění přepravních operací 510
20.5.3 Druhy přepravy 511
20.5.4 Využití moderních technologií v logistice 514
Abstract 518
Rejstřík 519

O Autorovi

Mulačová Věra
V roce 2006 se podílela na založení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Vykonávala funkci prorektorky pro zahraniční vztahy a vedla katedru ekonomiky. V současné době se specializuje na problematiku obchodního podnikání, marketingu a projektové výuky, garantuje a vyučuje v češtině i angličtině předměty tohoto zaměření. Úzce spolupracuje se zahraničními profesně orientovanými školami a praxí, je zapojena v řešení národních i mezinárodních projektů. Doktorské studium v programu Ekonomika a management ukončila na VŠE v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou několika studijních materiálů, podílela se na části kapitol publikace Podniková ekonomika.
Mulač Petr
Je absolventem programu Ekonomika a management na VŠE v Praze, kde také ukončil v roce 2013 doktorské studium na Fakultě financí a účetnictví. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích působí od jejího založení, vykonával funkci kvestora a v současné době je odborným asistentem na katedře ekonomiky a managementu. Zabývá se výukou předmětů z oblasti podnikové ekonomiky, obchodního podnikání a finančního řízení podniku. Je autorem a spoluautorem několika studijních materiálů, posledním z nich je publikace Podniková ekonomika vydaná v nakladatelství Grada. Spolupracuje s odbornou praxí a působí jako soudní znalec.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 325 
Tištěná 149 
E-kniha 216 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.