0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

- 25 % z DMOC
Pedagogika pro učitele
-25 %
Sleva končí za
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  274  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17654 n: 24775180r: 6187
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  322  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 07. 12. 2023 6:33
i: 17653 n: 24733579r: 6187
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu.
Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech.

Happy Hours končí za:

Z obsahu knihy Pedagogika pro učitele

ÚVODEM
UČITEL – PEDAGOGIKA – ŠKOLA
1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ (Jaroslav Koťa)
1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte
1.2 Učitelství a respekt k osobnosti dítěte
1.3 Učitelství a model profesionalizace
1.4 Zvláštnosti učitelské profese
1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese
1.5 Volba učitelství
2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH (Růžena Váňová)
2.1 Vzdělávání učitelů elementárních škol
2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů
2.3 Vzdělávání učitelů po druhé světové válce
2.3.1 Vzdělávání učitelů a univerzita
2.3.2 Vztahy mezi vzděláváním učitelů základních škol a středoškolských profesorů
2.3.3 Obsah, struktura a délka studia
3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL (Jaroslav Koťa)
3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky
3.2 Pedagogika jako věda o výchově
3.2.1 Výchova a vzdělání
3.3 Pedagogické vědní disciplíny
3.4 Pedagogika ve vztahu k filozofii
3.5 Pedagogika ve vztahu k jiným vědám
4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH – VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV (Růžena Váňová)
4.1 Tereziánské reformy
4.2 České školství ve druhé polovině 19. století
4.2.1 Reforma lidového školství
4.2.2 Vývoj ostatních druhů škol
4.2.3 Národnostní úsilí v oblasti školy
4.3 Školství v ČSR (1918–1939)
4.3.1 Reformní snahy
4.4 Školství v ČSR po druhé světové válce (1945–1989)
4.5 Současné školství
5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY (Ivana Tvrzová)
5.1 Druhy škol
5.2 Členění škol podle zřizovatele
5.3 Vzdělávací programy
5.4 Alternativní a inovativní školy
5.4.1 Alternativní a inovativní směry uplatňované v české škole
5.5 Závěr
6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ (Ivana Tvrzová, Hana Kasíková)
6.1 Vzdělávací politika
6.2 Řízení školství (školský management)
6.2.1 Řízení školy
6.2.2 Organizační struktura školy
6.3 Týmová práce na škole

VYUČOVÁNÍ
7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY (Hana Kasíková)
7.1 Společensko-historické koncepce vyučování
7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání
7.3 Modely vyučování – modely učení
7.4 Učitelovo pojetí vyučování
8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková, Alena Vališová)
8.1 Plánování pro školu
8.1.1 Kurikulum
8.1.2 Cílové standardy
8.2 Plánování pro třídu
8.2.1 Didaktická analýza učiva
8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě
9. CÍLE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková)
9.1 Stanovení cílů vyučování
9.2 Práce s cílem během vyučování
10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ (Hana Kasíková)
10.1 Vymezení obsahu vzdělání
10.2 Činitele určující obsah vzdělání
10.3 Druhy vzdělávacích obsahů
10.4 Formy obsahu vzdělání
10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání
11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE (Hana Kasíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta)
11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole
11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby k uplatnění individualizačních principů
11.2.1 Administrativní přístup
11.2.2 Zabezpečení individualizace
11.2.3 Typy individualizace
11.2.4 Individualizační systémy
12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ (Alena Vališová)
12.1 Repetitorium programované výuky
13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ (Hana Vonková)
13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování
13.2 Vývoj novověkých organizačních forem vyučování
13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi
13.3.1 Problematika vyučovací hodiny
13.3.3 Individuální a individualizované vyučování
13.3.4 Skupinová organizační forma
13.3.5 Mimotřídní a mimoškolní organizační formy
13.3.6 Méně běžné organizační formy z hlediska času a prostoru
13.3.7 Týmové vyučování – forma organizace součinnosti učitelů
14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ (Hana Kasíková)
14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení
14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení
15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE (Alena Vališová, Josef Valenta)
15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace
15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění
15.3 Volba a funkce vyučovacích metod
15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce
15.4.1 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy
15.4.2 Metody práce s tištěným textem
15.4.3 Metody dialogické
15.4.4 Metody názorně-demonstrační a metody praktických činností žáků
15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody
15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody
16. VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY (Alena Vališová, Miroslav Bureš)
16.1 Rozvíjení informačních dovedností
16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu
16.3 Elektronizace ve výchovně -vzdělávacím procesu
16.4 Možnosti využití počítače ve škole
17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE (Alena Vališová)
17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálně -psychologickém kontextu
17.1.1 K vybraným aspektům pedagogické komunikace
17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka
17.2.1 Jak lze chápat pojem sociální kompetence a jeho význam pro vztah dospělého a dítěte
17.2.2 Rozvíjení sociální kompetence u učitelů v jejich přípravě i praxi
18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT (Hana Kasíková)
18.1 Některé pojmy z oblasti třídního managementu
18.2 Fáze třídního managementu
18.3 Základní proměnné třídního managementu
18.4 Komponenty dobrého managementu
19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ (Markéta Dvořáková)
19.1 Význam hodnocení
19.2 Podstata hodnocení
19.3 Funkce hodnocení
19.4 Prostředky hodnocení
19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení
19.6 Možnosti vnitřní diferenciace
19.7 Kritéria hodnocení
19.8 Hodnoticí jazyk
19.9 Formativní a sumativní hodnocení
19.10 Slovní hodnocení a rodiče
Příloha – Širší slovní hodnocení
Obsah širšího slovního hodnocení
Průběžné (formativní) slovní hodnocení
Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení

VÝCHOVA – DIAGNOSTIKA
20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ (Josef Valenta)
20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka
20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování
20.3 Komplexnost přístupu k učivu
20.4 Komplexnost procesů učení
20.5 Komplexnost prostředků rozvoje
20.5.1 Atmosféra školy, resp. třídy; školní situace a jejich edukační využití
20.5.2 Prolnutí běžných předmětů a tematiky osobnostně sociálního a morálního rozvoje – kroskurikulární přístup ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka
20.5.3 Samostatné časové bloky specificky orientované na osobnostní a sociální rozvoj
20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti
21. ETICKÁ VÝCHOVA (Jitka Lorenzová)
21.1 Postavení etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělávání
21.1.1 Rámcové vzdělávací programy
21.2 Terminologický kontext etické výchovy
21.2.1 Hodnotová výchova/vzdělání
21.3 Významné koncepce etické výchovy ověřené výzkumem i praxí
21.3.1 L. Kohlberg – etická výchova jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe
21.3.2 Teorie vyjasňování hodnot – nenormativní orientace na osobní hodnoty
21.3.3 Výchova k prosociálnosti – normativní orientace na pomoc druhým
21.4 Shrnutí trendů v oblasti etické výchovy
21.5 Metody etické výchovy
21.5.1 Metody názorného působení
21.5.2 Metody usměrňování jednání žáka
21.5.3 Metody citového zaangažování žáka
21.5.4 Metody rozvoje morálního uvažování a porozumění
21.5.5 Metody podporující introspekci a sebepoznání
21.5.6 Metody rozvoje sociální a občanské odpovědnosti
21.5.7 Další zdroje metod etické výchovy
22. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ (Radomír Dvořák, Lenka Počtová)
22.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy?
22.2 Co je cílem estetické výchovy?
22.3 Principy estetické výchovy
22.3.1 Procesuální komplexnost
22.3.2 Obsahová integrita
22.3.3 Interdisciplinarita
22.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů
22.5 Shrnutí
23. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (Eva Janebová, Hana Kasíková)
23.1 Proč se zabývat multikulturní výchovou
23.1.1 Migrace a diverzita
23.1.2 Práce s diverzitou
23.2 Multikulturní výchova: vymezení pojetí
23.2.1 Multikulturní výchova jako interdisciplinární obor
23.3 Multikulturní výchova a další vybraná témata
23.4 Multikulturní výchova ve škole: pedagogické dokumenty a praxe vzdělávání
23.4.1 Závěry pro pedagogickou praxi
23.4.2 Kde hledat podporu v záměrech multikulturní výchovy
24. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ (Michaela Vítečková)
24.1 Cíle spolupráce rodiny a školy
24.2 Definice poradenství ve školním prostředí
24.2.1 Zákon o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízeních
24.2.2 Systém poradenských služeb ve školách a jejich spolupráce s rodinou
24.2.3 Odborná kvalifikace pro výkon profese výchovného poradce
24.2.4 Zařízení poskytující poradenské, diagnostické a informační služby školám, rodičům a žákům
24.2.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné výchovy (srov. § 2 zákona č. 109/2002 Sb.)
24.3 Předpoklady poradenské práce ve školním prostředí
24.3.1 Roviny osobnostního a profesního rozvoje učitele (poradce)
24.3.2 Poradenský proces ve školním prostředí
24.3.3 Poradenské činnosti ve školním prostředí
25. PEDAGOGICKO?PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ (Hana Krykorková, Martin Chvál)
25.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky
25.1.1 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic
25.2 Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence
25.2.1 Přirozená diagnostika
25.2.2 Pedagogická diagnostika
25.2.3 Diagnostika na základě standardních metod a postupů
25.2.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů – diagnostika úkolové situace – diagnostikování žákových kompetencí (součást realizace rozvojetvorných postupů, programů, projektů)
25.2.5 Autodiagnostika učitele
25.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství
25.3.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické diagnostice
25.3.2 Rozšířené pojetí pedagogicko-psychologické diagnostiky lze očekávat v důsledku změn, které s sebou přinášejí úvahy o poslání současné pedagogické psychologie
25.3.3 Posílení role pedagogicko-psychologické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu a některé změny v jejím pojetí vnesou novou kvalitu do pedagogické a pedagogicko -psychologické činnosti uči
tele – lze ji označit jako diagnostickou způsobilost
25.4 Závěr
26. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST A POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (Richard Jedlička)
26.1 Význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost
26.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj výchovně-vzdělávací práce
26.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně-vzdělávací činnost
26.2 Širší diagnostické kontexty
26.2.1 Rodinné prostředí, žák a výchovné interakce
26.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům žáka v prostředí školy a vliv na další chování
26.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání
26.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí
26.3.1 Výchozí pojmy
26.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce
26.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí
26.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka
26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce
26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně -vzdělávacími potřebami
26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením
26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci – výzva pro učitele
26.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy – potřeba pomoci a podpory
26.4.5 Specifické poruchy chování
26.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku
26.5 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež
26.5.1 Návykové poruchy
26.5.2 Problémy působené návykovými látkami
26.5.3 Alkohol a alkoholismus
26.5.4 Návykové a impulzivní poruchy
26.5.5 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
26.5.6 Poruchy sociálního zařazení
26.5.7 Sebepoškozování a sebevražedné chování
26.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům
26.6.1 Sociální opora
26.6.2 Životní krize a krizová intervence
26.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání
27. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU (Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) (Milada Votavová)
27.1 Úvod
27.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti
27.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti
27.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta
27.4.1 Detoxikace
27.4.2 Ambulantní péče
27.4.3 Střednědobá ústavní péče
27.4.4 Péče v terapeutických komunitách
27.4.5 Doléčovací programy
27.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem
27.5 Závěr
28. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY (Alena Vališová)
28.1 Co je a co není autorita aneb Obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický rys moderní doby
28.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie
28.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou
28.4 Respektování autority – problém rodiny, školy i společnosti
28.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje
28.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe
28.7 Závěr

Tištěná kniha

Datum vydání: 10.11.2010
Katalogové číslo: 2789
ISBN: 978-80-247-3357-9
Formát / stran: 167×240, 456 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.29MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Recenze

Být učitelem to nejsou jen znalosti, vědomosti, ale i dovednosti, životní zkušenosti, chtít na sobě neustále pracovat, učit se novému, sebevzdělávat se, ale je to především poslání. Je to určitý sociální status, pochopení hlubších základů orientace, bytostního přesvědčení. Publikace Pedagogika pro učitele podává vyčerpávající formou zákonitosti pedagogiky. Budete překvapení množstvím informací, které jsou v knize uvedeny.
Celá recenze na Tvojechvilka.cz

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Pedagogika pro učitele
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 10.11.2010
Katalogové číslo: 2789
ISBN: 978-80-247-3357-9
Formát / stran: 167×240, 456 stran
Edice: Pedagogika
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.29 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  274  -25 %
Ihned ke stažení
i: 17654 n: 24775180r: 6187
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
429  322  -25 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 07. 12. 2023 6:33
i: 17653 n: 24733579r: 6187
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu.
Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele – ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový – jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech.
Happy Hours končí za:

Z obsahu knihy Pedagogika pro učitele

ÚVODEM
UČITEL – PEDAGOGIKA – ŠKOLA
1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ (Jaroslav Koťa)
1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte
1.2 Učitelství a respekt k osobnosti dítěte
1.3 Učitelství a model profesionalizace
1.4 Zvláštnosti učitelské profese
1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese
1.5 Volba učitelství
2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH (Růžena Váňová)
2.1 Vzdělávání učitelů elementárních škol
2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů
2.3 Vzdělávání učitelů po druhé světové válce
2.3.1 Vzdělávání učitelů a univerzita
2.3.2 Vztahy mezi vzděláváním učitelů základních škol a středoškolských profesorů
2.3.3 Obsah, struktura a délka studia
3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL (Jaroslav Koťa)
3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky
3.2 Pedagogika jako věda o výchově
3.2.1 Výchova a vzdělání
3.3 Pedagogické vědní disciplíny
3.4 Pedagogika ve vztahu k filozofii
3.5 Pedagogika ve vztahu k jiným vědám
4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH – VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV (Růžena Váňová)
4.1 Tereziánské reformy
4.2 České školství ve druhé polovině 19. století
4.2.1 Reforma lidového školství
4.2.2 Vývoj ostatních druhů škol
4.2.3 Národnostní úsilí v oblasti školy
4.3 Školství v ČSR (1918–1939)
4.3.1 Reformní snahy
4.4 Školství v ČSR po druhé světové válce (1945–1989)
4.5 Současné školství
5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY (Ivana Tvrzová)
5.1 Druhy škol
5.2 Členění škol podle zřizovatele
5.3 Vzdělávací programy
5.4 Alternativní a inovativní školy
5.4.1 Alternativní a inovativní směry uplatňované v české škole
5.5 Závěr
6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ (Ivana Tvrzová, Hana Kasíková)
6.1 Vzdělávací politika
6.2 Řízení školství (školský management)
6.2.1 Řízení školy
6.2.2 Organizační struktura školy
6.3 Týmová práce na škole

VYUČOVÁNÍ
7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY (Hana Kasíková)
7.1 Společensko-historické koncepce vyučování
7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání
7.3 Modely vyučování – modely učení
7.4 Učitelovo pojetí vyučování
8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková, Alena Vališová)
8.1 Plánování pro školu
8.1.1 Kurikulum
8.1.2 Cílové standardy
8.2 Plánování pro třídu
8.2.1 Didaktická analýza učiva
8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě
9. CÍLE VYUČOVÁNÍ (Hana Kasíková)
9.1 Stanovení cílů vyučování
9.2 Práce s cílem během vyučování
10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ (Hana Kasíková)
10.1 Vymezení obsahu vzdělání
10.2 Činitele určující obsah vzdělání
10.3 Druhy vzdělávacích obsahů
10.4 Formy obsahu vzdělání
10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání
11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE (Hana Kasíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta)
11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole
11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby k uplatnění individualizačních principů
11.2.1 Administrativní přístup
11.2.2 Zabezpečení individualizace
11.2.3 Typy individualizace
11.2.4 Individualizační systémy
12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ (Alena Vališová)
12.1 Repetitorium programované výuky
13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ (Hana Vonková)
13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování
13.2 Vývoj novověkých organizačních forem vyučování
13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi
13.3.1 Problematika vyučovací hodiny
13.3.3 Individuální a individualizované vyučování
13.3.4 Skupinová organizační forma
13.3.5 Mimotřídní a mimoškolní organizační formy
13.3.6 Méně běžné organizační formy z hlediska času a prostoru
13.3.7 Týmové vyučování – forma organizace součinnosti učitelů
14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ (Hana Kasíková)
14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení
14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení
15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE (Alena Vališová, Josef Valenta)
15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace
15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění
15.3 Volba a funkce vyučovacích metod
15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce
15.4.1 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy
15.4.2 Metody práce s tištěným textem
15.4.3 Metody dialogické
15.4.4 Metody názorně-demonstrační a metody praktických činností žáků
15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody
15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody
16. VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY (Alena Vališová, Miroslav Bureš)
16.1 Rozvíjení informačních dovedností
16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu
16.3 Elektronizace ve výchovně -vzdělávacím procesu
16.4 Možnosti využití počítače ve škole
17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE (Alena Vališová)
17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálně -psychologickém kontextu
17.1.1 K vybraným aspektům pedagogické komunikace
17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka
17.2.1 Jak lze chápat pojem sociální kompetence a jeho význam pro vztah dospělého a dítěte
17.2.2 Rozvíjení sociální kompetence u učitelů v jejich přípravě i praxi
18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT (Hana Kasíková)
18.1 Některé pojmy z oblasti třídního managementu
18.2 Fáze třídního managementu
18.3 Základní proměnné třídního managementu
18.4 Komponenty dobrého managementu
19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ (Markéta Dvořáková)
19.1 Význam hodnocení
19.2 Podstata hodnocení
19.3 Funkce hodnocení
19.4 Prostředky hodnocení
19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení
19.6 Možnosti vnitřní diferenciace
19.7 Kritéria hodnocení
19.8 Hodnoticí jazyk
19.9 Formativní a sumativní hodnocení
19.10 Slovní hodnocení a rodiče
Příloha – Širší slovní hodnocení
Obsah širšího slovního hodnocení
Průběžné (formativní) slovní hodnocení
Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení

VÝCHOVA – DIAGNOSTIKA
20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ (Josef Valenta)
20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka
20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování
20.3 Komplexnost přístupu k učivu
20.4 Komplexnost procesů učení
20.5 Komplexnost prostředků rozvoje
20.5.1 Atmosféra školy, resp. třídy; školní situace a jejich edukační využití
20.5.2 Prolnutí běžných předmětů a tematiky osobnostně sociálního a morálního rozvoje – kroskurikulární přístup ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáka
20.5.3 Samostatné časové bloky specificky orientované na osobnostní a sociální rozvoj
20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti
21. ETICKÁ VÝCHOVA (Jitka Lorenzová)
21.1 Postavení etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělávání
21.1.1 Rámcové vzdělávací programy
21.2 Terminologický kontext etické výchovy
21.2.1 Hodnotová výchova/vzdělání
21.3 Významné koncepce etické výchovy ověřené výzkumem i praxí
21.3.1 L. Kohlberg – etická výchova jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe
21.3.2 Teorie vyjasňování hodnot – nenormativní orientace na osobní hodnoty
21.3.3 Výchova k prosociálnosti – normativní orientace na pomoc druhým
21.4 Shrnutí trendů v oblasti etické výchovy
21.5 Metody etické výchovy
21.5.1 Metody názorného působení
21.5.2 Metody usměrňování jednání žáka
21.5.3 Metody citového zaangažování žáka
21.5.4 Metody rozvoje morálního uvažování a porozumění
21.5.5 Metody podporující introspekci a sebepoznání
21.5.6 Metody rozvoje sociální a občanské odpovědnosti
21.5.7 Další zdroje metod etické výchovy
22. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ (Radomír Dvořák, Lenka Počtová)
22.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy?
22.2 Co je cílem estetické výchovy?
22.3 Principy estetické výchovy
22.3.1 Procesuální komplexnost
22.3.2 Obsahová integrita
22.3.3 Interdisciplinarita
22.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů
22.5 Shrnutí
23. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (Eva Janebová, Hana Kasíková)
23.1 Proč se zabývat multikulturní výchovou
23.1.1 Migrace a diverzita
23.1.2 Práce s diverzitou
23.2 Multikulturní výchova: vymezení pojetí
23.2.1 Multikulturní výchova jako interdisciplinární obor
23.3 Multikulturní výchova a další vybraná témata
23.4 Multikulturní výchova ve škole: pedagogické dokumenty a praxe vzdělávání
23.4.1 Závěry pro pedagogickou praxi
23.4.2 Kde hledat podporu v záměrech multikulturní výchovy
24. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ (Michaela Vítečková)
24.1 Cíle spolupráce rodiny a školy
24.2 Definice poradenství ve školním prostředí
24.2.1 Zákon o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízeních
24.2.2 Systém poradenských služeb ve školách a jejich spolupráce s rodinou
24.2.3 Odborná kvalifikace pro výkon profese výchovného poradce
24.2.4 Zařízení poskytující poradenské, diagnostické a informační služby školám, rodičům a žákům
24.2.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné výchovy (srov. § 2 zákona č. 109/2002 Sb.)
24.3 Předpoklady poradenské práce ve školním prostředí
24.3.1 Roviny osobnostního a profesního rozvoje učitele (poradce)
24.3.2 Poradenský proces ve školním prostředí
24.3.3 Poradenské činnosti ve školním prostředí
25. PEDAGOGICKO?PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ (Hana Krykorková, Martin Chvál)
25.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky
25.1.1 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic
25.2 Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence
25.2.1 Přirozená diagnostika
25.2.2 Pedagogická diagnostika
25.2.3 Diagnostika na základě standardních metod a postupů
25.2.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů – diagnostika úkolové situace – diagnostikování žákových kompetencí (součást realizace rozvojetvorných postupů, programů, projektů)
25.2.5 Autodiagnostika učitele
25.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství
25.3.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické diagnostice
25.3.2 Rozšířené pojetí pedagogicko-psychologické diagnostiky lze očekávat v důsledku změn, které s sebou přinášejí úvahy o poslání současné pedagogické psychologie
25.3.3 Posílení role pedagogicko-psychologické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu a některé změny v jejím pojetí vnesou novou kvalitu do pedagogické a pedagogicko -psychologické činnosti uči
tele – lze ji označit jako diagnostickou způsobilost
25.4 Závěr
26. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST A POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (Richard Jedlička)
26.1 Význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost
26.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj výchovně-vzdělávací práce
26.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně-vzdělávací činnost
26.2 Širší diagnostické kontexty
26.2.1 Rodinné prostředí, žák a výchovné interakce
26.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům žáka v prostředí školy a vliv na další chování
26.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání
26.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí
26.3.1 Výchozí pojmy
26.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce
26.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí
26.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka
26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce
26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně -vzdělávacími potřebami
26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením
26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci – výzva pro učitele
26.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy – potřeba pomoci a podpory
26.4.5 Specifické poruchy chování
26.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy u žáků mladšího a středního školního věku
26.5 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež
26.5.1 Návykové poruchy
26.5.2 Problémy působené návykovými látkami
26.5.3 Alkohol a alkoholismus
26.5.4 Návykové a impulzivní poruchy
26.5.5 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem
26.5.6 Poruchy sociálního zařazení
26.5.7 Sebepoškozování a sebevražedné chování
26.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům
26.6.1 Sociální opora
26.6.2 Životní krize a krizová intervence
26.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání
27. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU (Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) (Milada Votavová)
27.1 Úvod
27.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti
27.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti
27.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta
27.4.1 Detoxikace
27.4.2 Ambulantní péče
27.4.3 Střednědobá ústavní péče
27.4.4 Péče v terapeutických komunitách
27.4.5 Doléčovací programy
27.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem
27.5 Závěr
28. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY (Alena Vališová)
28.1 Co je a co není autorita aneb Obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický rys moderní doby
28.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie
28.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou
28.4 Respektování autority – problém rodiny, školy i společnosti
28.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje
28.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe
28.7 Závěr

Recenze

Být učitelem to nejsou jen znalosti, vědomosti, ale i dovednosti, životní zkušenosti, chtít na sobě neustále pracovat, učit se novému, sebevzdělávat se, ale je to především poslání. Je to určitý sociální status, pochopení hlubších základů orientace, bytostního přesvědčení. Publikace Pedagogika pro učitele podává vyčerpávající formou zákonitosti pedagogiky. Budete překvapení množstvím informací, které jsou v knize uvedeny.
Celá recenze na Tvojechvilka.cz

O Autorovi

Vališová Alena
Autorka pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší obecnou a oborovou didaktiku. Specializuje se na problematiku autority a manipulace v sociálních vztazích. Vede kurzy rozvoje sociálních dovedností mladých lidí se zaměřením na aktuální komunikaci a asertivní styl jednání. Je autorkou řady odborných publikací.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 209  -25 %
E-kniha 178  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.