0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Podvojné účetnictví 2013

Skálová Jana a kolektiv
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  206 
Ihned ke stažení
i: 20655 n: 24783871r: 7632
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7632
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Jubilejní 20. vydání tohoto účetního bestselleru je aktualizováno v souladu s novelami účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Publikace obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“ a je doplněno řadou řešených vzorových příkladů. Čtenáři oceňují také kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům škol s ekonomickým zaměřením.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2013

1. Právní úprava účetnictví
1.1 Obecně uznávané účetní zásady
1.1.1 Zásada účetní jednotky
1.1.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
1.1.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.1.4 Zásada objektivity účetních informací
1.1.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace
1.1.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.1.7 Zásada opatrnosti
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium
2.4 Výnosy
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
2.8 Účetní knihy
2.8.1 Deník
2.8.2 Hlavní kniha
2.8.3 Knihy analytických účtů
2.8.4 Storno
2.8.5 Forma účetních knih
2.9 Úschova účetních písemností
2.10 Kontrolní prvky účetnictví
2.10.1 Předvaha
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
3.1 Obsah účtové třídy
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku
3.3 Pořízení majetku
3.4 Odpisování hmotného majetku
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku
3.5.1 Odpisové skupiny
3.5.2 Rovnoměrné odpisování
3.5.3 Zrychlené odpisování
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny než je hranice dle zákona o daních z příjmů
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč
3.7 Odpisy nehmotného majetku
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku
3.9 Technické zhodnocení majetku
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku
4. Účtová třída 1 – Zásoby
4.1 Oceňování zásob
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách
4.1.3 Technika FIFO
4.1.4 Technika LIFO
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou
4.2 Syntetické účty třídy 1
4.3 Účtování nakupovaných zásob
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky
4.4 Účtování zásob vlastní výroby
4.4.1 Způsob A
4.4.2 Způsob B
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
5.1 Peníze
5.2 Účty v bankách
5.3 Bankovní úvěry
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách
6.2 Skupina 32 – Závazky
6.3 Skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
6.4 Skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
6.4.1 Přímé daně
6.4.2 Daň z přidané hodnoty
6.4.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky
6.4.4 Dotace
6.5 Skupiny 35 a 36 – Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva
6.6 Skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
6.7 Skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
6.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
6.7.2 Náklady příštích období
6.7.3 Výdaje příštích období
6.7.4 Výnosy příštích období
6.7.5 Příjmy příštích období
6.7.6 Dohadné účty aktivní
6.7.7 Dohadné účty pasivní
6.8 Kurzové rozdíly
6.8.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku
6.8.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
7.1 Skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti
7.1.2 Společnost s ručením omezeným
7.2 Skupina 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
7.2.1 Zákonný rezervní fond
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
7.4 Skupina 45 – Rezervy
7.4.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
7.4.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
7.4.3 Rezerva na daň z příjmů
7.5 Skupina 46 – Bankovní úvěry
7.6 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky
7.7 Skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
7.8 Skupina 49 – Individuální podnikatel
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
9.1 Otevírání účetních knih
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
9.3 Následující účetní období
9.4 Podrozvahové účty
10. Finanční majetek
10.1 Dlouhodobý finanční majetek
10.1.1 Ocenění dlouhodobého finančního majetku
10.1.2 Pořízení cenných papírů
10.1.3 Prodej cenných papírů
10.1.4 Dividendy z akcií
10.2 Krátkodobé cenné papíry
11. Opravné položky
12. Účetní závěrka
12.1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty
12.2 Příloha účetní závěrky
12.2.1 Obecné údaje
12.2.2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
12.2.3 Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty
12.3 Přehled o peněžních tocích – cash flow
12.4 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
12.5 Příklady na sestavování cash flow
12.5.1 Změny pracovního kapitálu
12.5.2 Odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky k nabytému majetku
12.5.3 Přechodné účty aktiv a pasiv a rezervy
12.5.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
12.5.5 Finanční majetek
12.5.6 Rozdělení výsledku hospodaření
12.6 Příklad na sestavení výkazu cash flow metodou nepřímou
12.6.1 Zadání
13. Odpis pohledávek, zákonné opravné položky
13.1 Odpis pohledávek do nákladů
13.1.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek
13.1.2 Odpis pohledávek – účetní
13.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám
13.3 Opravné položky až do výše 100 % u pohledávek do 30 000 Kč
13.4 Podrozvahové účty
14. Účtová osnova pro podnikatele – používaná v publikaci
15. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
15.1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
15.2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
15.3 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
15.4 České účetní standardy v návaznosti na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
16. Literatura
17. Summary

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.11MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Podvojné účetnictví 2013
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.11 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Podvojné účetnictví 2013

Skálová Jana a kolektiv
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  206 
Ihned ke stažení
i: 20655 n: 24783871r: 7632
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7632
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Jubilejní 20. vydání tohoto účetního bestselleru je aktualizováno v souladu s novelami účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2013. Publikace obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“ a je doplněno řadou řešených vzorových příkladů. Čtenáři oceňují také kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům škol s ekonomickým zaměřením.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2013

1. Právní úprava účetnictví
1.1 Obecně uznávané účetní zásady
1.1.1 Zásada účetní jednotky
1.1.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
1.1.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.1.4 Zásada objektivity účetních informací
1.1.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace
1.1.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.1.7 Zásada opatrnosti
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium
2.4 Výnosy
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
2.8 Účetní knihy
2.8.1 Deník
2.8.2 Hlavní kniha
2.8.3 Knihy analytických účtů
2.8.4 Storno
2.8.5 Forma účetních knih
2.9 Úschova účetních písemností
2.10 Kontrolní prvky účetnictví
2.10.1 Předvaha
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
3.1 Obsah účtové třídy
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku
3.3 Pořízení majetku
3.4 Odpisování hmotného majetku
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku
3.5.1 Odpisové skupiny
3.5.2 Rovnoměrné odpisování
3.5.3 Zrychlené odpisování
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny než je hranice dle zákona o daních z příjmů
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč
3.7 Odpisy nehmotného majetku
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku
3.9 Technické zhodnocení majetku
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku
4. Účtová třída 1 – Zásoby
4.1 Oceňování zásob
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách
4.1.3 Technika FIFO
4.1.4 Technika LIFO
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou
4.2 Syntetické účty třídy 1
4.3 Účtování nakupovaných zásob
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky
4.4 Účtování zásob vlastní výroby
4.4.1 Způsob A
4.4.2 Způsob B
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
5.1 Peníze
5.2 Účty v bankách
5.3 Bankovní úvěry
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
6.1 Skupina 31 – Pohledávky
6.1.1 Účtování o směnkách
6.2 Skupina 32 – Závazky
6.3 Skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
6.4 Skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
6.4.1 Přímé daně
6.4.2 Daň z přidané hodnoty
6.4.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky
6.4.4 Dotace
6.5 Skupiny 35 a 36 – Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva
6.6 Skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
6.7 Skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
6.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
6.7.2 Náklady příštích období
6.7.3 Výdaje příštích období
6.7.4 Výnosy příštích období
6.7.5 Příjmy příštích období
6.7.6 Dohadné účty aktivní
6.7.7 Dohadné účty pasivní
6.8 Kurzové rozdíly
6.8.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku
6.8.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
7.1 Skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti
7.1.2 Společnost s ručením omezeným
7.2 Skupina 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
7.2.1 Zákonný rezervní fond
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
7.4 Skupina 45 – Rezervy
7.4.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
7.4.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
7.4.3 Rezerva na daň z příjmů
7.5 Skupina 46 – Bankovní úvěry
7.6 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky
7.7 Skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
7.8 Skupina 49 – Individuální podnikatel
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
9.1 Otevírání účetních knih
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
9.3 Následující účetní období
9.4 Podrozvahové účty
10. Finanční majetek
10.1 Dlouhodobý finanční majetek
10.1.1 Ocenění dlouhodobého finančního majetku
10.1.2 Pořízení cenných papírů
10.1.3 Prodej cenných papírů
10.1.4 Dividendy z akcií
10.2 Krátkodobé cenné papíry
11. Opravné položky
12. Účetní závěrka
12.1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty
12.2 Příloha účetní závěrky
12.2.1 Obecné údaje
12.2.2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
12.2.3 Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty
12.3 Přehled o peněžních tocích – cash flow
12.4 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
12.5 Příklady na sestavování cash flow
12.5.1 Změny pracovního kapitálu
12.5.2 Odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky k nabytému majetku
12.5.3 Přechodné účty aktiv a pasiv a rezervy
12.5.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
12.5.5 Finanční majetek
12.5.6 Rozdělení výsledku hospodaření
12.6 Příklad na sestavení výkazu cash flow metodou nepřímou
12.6.1 Zadání
13. Odpis pohledávek, zákonné opravné položky
13.1 Odpis pohledávek do nákladů
13.1.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek
13.1.2 Odpis pohledávek – účetní
13.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám
13.3 Opravné položky až do výše 100 % u pohledávek do 30 000 Kč
13.4 Podrozvahové účty
14. Účtová osnova pro podnikatele – používaná v publikaci
15. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
15.1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
15.2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
15.3 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
15.4 České účetní standardy v návaznosti na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
16. Literatura
17. Summary

O Autorovi

Skálová Jana
Absolvovala VŠE v Praze. Je auditorkou a daňovou poradkyní. Ve skupině TPA působí od jejího vzniku v roce 1993 jako partner a jeden ze zakladatelů. Má dlouhodobé zkušenosti s účetnictvím podnikatelů, se zdaňováním právnických osob, její hlavní specializací jsou však účetní a daňové souvislosti přeměn korporací (fúze a rozdělení). Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zkušební komisař tamtéž. Přednáší účetnictví a daně na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byla v roce 2020 jmenována docentkou. Je autorkou řady odborných knih a publikuje v odborných časopisech.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.