0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Právo životního prostředí

praktický průvodce

- 37 % z DMOC
Právo životního prostředí
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  189  -37 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 05. 2024 23:09
i: 22368 n: 24754642r: 8597
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 22369 n: 24799797r: 8597
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Potřebujete získat základní přehled v právu životního prostředí, nebo jej prohloubit? Pak je tu tato ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního prostředí, jež jsou jinak roztříštěné do mnoha zákonů. Publikace je komplexní a zároveň psaná tak, aby ji pochopil každý, kdo se zpracovávanou oblastí zabývá. Součástí knihy jsou praktické příklady. Publikace, napsaná environmentálními právníky-praktiky, poslouží jak těm, kteří potřebují sepsat jednoduché úkony ve správním řízení, tak zkušenějším uživatelům práva životního prostředí, kteří hledají odpovědi na sporné otázky a odkazy na nejnovější klíčovou judikaturu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Právo životního prostředí

Seznam použitých zkratek
Předmluva
Úvodem
1. Úvod do práva životního prostředí
1.1 Ústavní základy práva životního prostředí
1.2 Mezinárodní smlouvy a evropské právo
1.3 Principy českého práva životního prostředí
1.4 Prameny českého práva životního prostředí
1.5 Základní nástroje práva životního prostředí
1.5.1 Zákazy a příkazy
1.5.2 Standardy
1.5.3 Kategorizace předmětů ochrany a zdrojů ohrožování životního prostředí
1.5.4 Povolení, závazná stanoviska, vyjádření, integrovaná povolení
1.5.5 Koncepce a akční plány
1.5.6 Hodnocení složek ŽP, činností a záměrů s vlivem na ŽP
1.5.7 Kontrola a dozor
1.5.8 Právní odpovědnost a výkon rozhodnutí
1.5.9 Veřejnoprávní smlouvy
1.5.10 Ekonomické nástroje
1.6 Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a náhrada za něj
2. Správní řízení a správní řád
2.1 Úvod ke správnímu řízení
2.1.1 Prameny správního řízení
2.1.2 Působnost správního řádu
2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů
2.3 Subjekty správního řízení
2.3.1 Správní orgány
2.3.2 Účastníci správního řízení (§ 27)
2.3.2.1 Zastupování
2.3.2.2 Práva a povinnosti účastníků
2.4 Řízení v prvním stupni
2.4.1 Lhůty a počítání času (§ 39–41)
2.4.2 Doručování (§ 19–26)
2.4.3 Zahájení řízení
2.4.4 Překážky řízení (§ 48)
2.4.5 Ústní jednání (§ 49)
2.4.6 Dokazování (§ 51–56)
2.4.7 Zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58–63)
2.4.8 Přerušení a zastavení řízení
2.4.9 Ochrana před nečinností (§ 80)
2.5 Rozhodnutí (§ 67 a násl.)
2.6 Opravné prostředky ve správním řízení
2.6.1 Řádné opravné prostředky
2.6.2 Mimořádné opravné prostředky
2.6.2.1 Přezkumné řízení (§ 94 a násl.)
2.6.2.2 Obnova řízení (§ 100 a 102)
2.6.2.3 Nové rozhodnutí (§ 101 a násl.)
2.7 Soudní přezkum činnosti správních orgánů
2.8 Exekuce (§ 103 a násl.)
2.9 Jiné úkony správních orgánů (§ 154 a násl.)
2.10 Opatření obecné povahy (§ 171 a násl.)
2.10.1 Proces vydávání opatření obecné povahy
2.11 Veřejnoprávní smlouvy (§ 159 a násl.)
2.12 Stížnosti (§ 175)
3. Organizace ochrany životního prostředí
3.1 Vláda, ministerstva a jejich kompetence v ochraně životního prostředí
3.2 Orgány krajů a obcí
3.3 Speciální orgány státní správy ochrany životního prostředí
3.4 Veřejné stráže v ochraně životního prostředí
4. Právo na informace o životním prostředí
4.1 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
4.1.1 Informace o životním prostředí
4.1.2 Povinné subjekty
4.1.3 Zpřístupňování informací na žádost
4.1.4 Forma a náležitosti žádosti o informace
4.1.5 Žádost podaná nepříslušnému povinnému subjektu
4.1.6 Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na zveřejněnou informaci
4.1.7 Lhůty pro zpřístupnění informace, příp. pro vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací
4.1.8 Důvody pro omezení přístupu k informacím
4.1.9 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
4.1.10 Fikce negativního rozhodnutí
4.1.11 Úhrada nákladů na zpřístupnění informací
4.1.12 Aktivní zpřístupňování informací
4.1.13 Právo na informace a nahlížení do správních spisů
4.1.14 Právo na informace získané v rámci kontrolní činnosti a povinnost mlčenlivosti
4.2 Poskytování kopií projektové dokumentace stavby podle stavebního zákona
4.3 Informační povinnosti podle některých environmentálních zákonů
4.4 Právo na informace podle zákona o obcích a krajích
4.4.1 Občan obce a kraje jako tzv. privilegovaní žadatelé
4.4.2 Zveřejňování informací o zasedání zastupitelstva, zveřejňování zápisů a dalších dokumentů k jednání orgánů obcí a krajů
5. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí
5.1 Mezinárodní a evropské záruky – Aarhuská úmluva, směrnice EIA
5.2 Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí
5.3 Účast veřejnosti v procesech podle stavebního zákona
5.4 Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny
5.4.1 Správní řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
5.4.2 Správní řízení podle vodního zákona
5.4.3 Správní řízení podle zákona o integrované prevenci
6. Vynucování práva životního prostředí
6.1 Odpovědnost v ochraně životního prostředí
6.2 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty
6.2.1 Povinnost, nebo možnost správního orgánu uložit pokutu?
6.2.2 Lhůty pro ukládání sankcí, zánik odpovědnosti
6.2.3 Sankce – druh, výše, kritéria pro ukládání
6.3 Odstranění následků – opatření k nápravě, případně uvedení do původního stavu
6.4 Omezení, zákaz, zastavení činnosti
6.5 Vymáhání rozhodnutí o nepeněžitých povinnostech – opatření k nápravě, zákazových rozhodnutí apod.
6.6 Trestní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí
7. Ochrana přírody a krajiny
7.1 Nejdůležitější prameny právní úpravy ochrany přírody a krajiny
7.2 Obecná ochrana přírody a krajiny
7.2.1 Územní systém ekologické stability krajiny
7.2.2 Významné krajinné prvky
7.2.3 Obecná ochrana rostlin a živočichů
7.2.3.1 Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů
7.2.3.2 Kříženci rostlin a živočichů
7.2.3.3 Handicapovaní živočichové a záchranné stanice
7.2.4 Ochrana volně žijících ptáků
7.2.5 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
7.2.5.1 Kde všude najdeme normy týkající se dřevin rostoucích mimo les?
7.2.5.2 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les
7.2.5.3 Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
7.2.5.4 Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny
7.2.5.5 Povolování kácení dřevin
7.2.5.6 Kdy se ke kácení dřevin nevyžaduje povolení
7.2.5.7 Výkon státní správy, pokuty a opatření k nápravě za nelegální kácení či poškození dřevin
7.2.5.8 Stromy a občanský zákoník
7.2.6 Ochrana a využití jeskyní
7.2.7 Ochrana paleontologických nálezů
7.2.8 Ochrana nerostů a jejich nalezišť
7.2.9 Krajinný ráz a přírodní park
7.2.10 Přechodně chráněná plocha
7.3 Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny
7.3.1 Národní parky (§ 15–24 ZOPK)
7.3.2 Chráněné krajinné oblasti (§ 25–27 ZOPK)
7.3.3 Maloplošná ZCHÚ
7.3.4 Vyhlašování a rušení zvláště chráněných území (§ 40 a násl. ZOPK)
7.3.5 Ochranná pásma ZCHÚ
7.3.6 Výjimky ze zákazů v ZCHÚ (§ 43 ZOPK)
7.3.7 Závazná stanoviska k některým činnostem v NP a CHKO (§ 44 ZOPK)
7.3.8 Plány péče o ZCHÚ (§ 38 ZOPK)
7.4 Soustava Natura 2000
7.4.1 Odlišnosti ochrany soustavy Natura 2000 od zvláště chráněných území v ČR
7.4.2 Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích
7.4.3 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality
7.4.4 Cíle ochrany přírody v soustavě Natura 2000
7.4.5 Vytváření a ochrana soustavy Natura 2000 v ČR
7.4.6 Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů
7.4.7 Proces naturového posuzování (§ 45i ZOPK)
7.5 Zvláštní druhová ochrana – ochrana památných stromů a zvláště chráněných rostlin a živočichů
7.5.1 Památné stromy
7.5.2 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
7.5.2.1 Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (tj. ze základních ochranných podmínek)
7.5.2.2 Záchranné programy a programy péče
7.5.2.3 Prokazování původu a nezaměnitelné a trvalé označování
7.6 Právní a ekonomické nástroje, veřejná správa a odpovědnost na úseku ochrany přírody a krajiny
7.6.1 Nástroje ochrany přírody a krajiny
7.6.2 Veřejná správa
7.6.3 Účast občanů a obcí
7.6.4 Odpovědnost na úseku ochrany přírody
7.7 CITES
7.7.1 Mezinárodní právní úprava
7.7.2 Právní úprava obchodu s ohroženými druhy v EU
7.7.3 Právní úprava v České republice
7.8 Ochrana zvířat proti týrání
7.9 Ochrana zvířat v zoologických zahradách
7.9.1 Předmět a účel právní úpravy
7.9.2 Licenční řízení
7.9.3 Kontrola a státní správa
8. Ochrana životního prostředí při myslivosti, rybářství a včelařství
8.1 Ochrana zvěře a životního prostředí při výkonu práva myslivosti
8.1.1 Prameny mysliveckého práva
8.1.2 Co je to zvěř a komu patří?
8.1.3 Honební pozemky, honitby, obory a bažantnice
8.1.4 Chov a zušlechťování zvěře
8.1.4.1 Normované stavy zvěře
8.1.4.2 Omezení směřující k zachování druhu zvěře
8.1.4.3 Omezení dovozu a vývozu zvěře a dovozu a vypuštění nepůvodních druhů
8.1.4.4 Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře
8.1.4.5 Chov zvěře v zajetí
8.1.5 Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře
8.1.6 Pravidla lovu zvěře
8.1.6.1 Způsoby lovu
8.1.6.2 Doby lovu
8.1.6.3 Lov v mimořádných situacích
8.1.6.4 Použití loveckých dravců při lovu
8.1.6.5 Dohledání postřelené zvěře
8.1.7 Pravidla mysliveckého hospodaření
8.1.8 Odpovědnost za škody způsobené na zvěři
8.1.9 Státní správa myslivosti a myslivecká stráž
8.1.9.1 Přehled státních orgánů dle zákona o myslivosti
8.1.9.2 Působnost ministerstva zemědělství
8.1.9.3 Působnost krajů
8.1.9.4 Působnost obecních úřadů s rozšířenou působností
8.1.9.5 Dozor v myslivosti
8.1.9.6 Myslivecká stráž
8.1.10 Správněprávní odpovědnost na úseku myslivosti
8.2 Ochrana ryb a vodních organizmů při výkonu rybářství
8.2.1 Prameny rybářského práva
8.2.2 Dva způsoby rybářství
8.2.2.1 Výkon rybníkářství
8.2.2.2 Výkon rybářského práva v revírech
8.2.3 Vlastnictví ryb
8.2.4 Chráněné rybí oblasti
8.2.5 Pravidla lovu ryb a vodních živočichů
8.2.5.1 Zakázané způsoby lovu
8.2.5.2 Doba hájení ryb a jiných živočichů v tekoucích vodách
8.2.5.3 Minimální délka ryb
8.2.5.4 Stanovený čas lovu ryb
8.2.5.5 Množství a druhy ryb ponechaných v jednom dni
8.2.6 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníkářství a výkonu rybářského práva
8.2.7 Povinnosti rybníkáře a uživatele rybářského revíru
8.2.8 Pravidla vysazování nepůvodních druhů ryb
8.2.9 Správněprávní sankce na úseku rybářství
8.2.10 Rybářské orgány a rybářská stráž
8.3 Trestný čin pytláctví
8.4 Právní ochrana včel
9. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
9.1 Co je zemědělský půdní fond?
9.2 Třídy ochrany ZPF
9.3 Zásady ochrany zemědělské půdy
9.4 Opatření k nápravě
9.5 Používání sedimentů na zemědělské půdě
9.6 Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu
9.7 Ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti
9.8 Ochrana ZPF při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
9.9 Ochrana ZPF při zpracování dokumentace pro umístění záměru
9.10 Zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
9.11 Změna využití ZPF
9.12 Odnětí půdy ze ZPF
9.13 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
9.14 Orgány ochrany ZPF
9.15 Právní odpovědnost na úseku ochrany ZPF
9.16 Pozemkové úpravy
10. Právní ochrana lesa
10.1 Úvod do právní úpravy ochrany lesa
10.1.1 Cíl a prameny právní úpravy ochrany lesa
10.1.2 Co je les a PUPFL?
10.1.3 Funkce lesa
10.1.4 Kategorizace lesa
10.2 Právní ochrana lesa
10.2.1 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 13 a násl.)
10.2.2 Ochrana lesa při obecném užívání lesů
10.2.3 Ochrana lesa před škodlivými činiteli
10.2.4 Ochrana lesa při hospodaření
10.2.4.1 Koncepční nástroje ochrany lesa
10.2.4.2 Administrativně-právní nástroje ochrany lesa
10.2.4.3 Ekonomické nástroje ochrany lesa
10.2.4.4 Sankční nástroje – správněprávní odpovědnost v ochraně lesa
10.2.5 Státní správa lesů
11. Ochrana vod
11.1 Prameny vodního práva
11.2 Účel a předmět vodního zákona
11.3 Právní povaha vod
11.4 Nakládání s vodami
11.5 Regulace některých dalších činností (povolení, souhlas, vyjádření vodoprávního úřadu)
11.6 Územní ochrana vod
11.7 Ochrana množství vod
11.8 Ochrana jakosti vod – odpadní vody a závadné látky
11.8.1 Odpadní vody
11.8.2 Závadné látky
11.9 Havárie
11.10 Vodní toky
11.11 Vodní díla
11.12 Plánování v oblasti vod
11.13 Ochrana před povodněmi
11.14 Ekonomické nástroje ochrany vod, zejména poplatky
11.15 Státní správa podle vodního zákona
11.16 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty
12. Ochrana ovzduší
12.1 Účel a předmět právní úpravy ochrany ovzduší
12.2 Koncepční nástroje ochrany ovzduší
12.2.1 Národní program snižování emisí České republiky
12.2.2 Programy zlepšování kvality ovzduší
12.2.3 Stávající Národní program snižování emisí
12.2.4 Připravovaný Národní program snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší
12.3 Regulace imisí aneb Přípustná úroveň znečištění
12.4 Regulace emisí aneb Přípustná úroveň znečišťování
12.5 Smogová situace
12.6 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší
12.7 Změna a zánik povolení provozu
12.8 Nízkoemisní zóny aneb Jak může samospráva zlepšit nadlimitní znečištění ovzduší?
12.8.1 Vyhlašování NEZ
12.8.2 Omezení dopravy v NEZ
12.9 Informační systém kvality ovzduší, zpřístupňování informací
12.9.1 Informační systém kvality ovzduší
12.9.2 Zpřístupňování informací a poskytování údajů
12.10 Poplatek za znečišťování
12.11 Povinnosti osob (fyzických i právnických) stanovené zákonem o ochraně ovzduší
12.11.1 Požadavky na kvalitu paliv
12.11.2 Požadavky na zdroje do 300 kW pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
12.11.3 Povinnost označení výrobku údaji o těkavých organických látkách
12.11.4 Povinnost spalovat pouze suché rostlinné materiály
12.11.5 Povinnosti při spalování odpadu
12.11.6 Povinnost využít centrální zdroj tepla nebo bezemisní zdroj tepla
12.11.7 Povinnosti provozovatelů stacionárního zdroje
12.11.8 Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv v motorovém benzinu a motorové naftě
12.12 Opatření k nápravě
12.13 Přestupky a správní delikty na úseku ochrany ovzduší
12.13.1 Odpovědnost za přestupky
12.13.2 Odpovědnost za správní delikty
12.14 Státní správa ochrany ovzduší
12.15 Přechodné režimy
13. Nakládání s odpady
13.1 Kde je nakládání s odpady upraveno?
13.2 Pojem odpad a působnost zákona
13.3 Druhy a kategorie odpadů
13.4 Jaké jsou povinnosti ze zákona o odpadech?
13.4.1 Povinnosti původce odpadů
13.4.2 Povinnosti oprávněných osob
13.4.3 Povinnosti obecného charakteru
13.4.4 Povinnosti při přeshraniční přepravě
13.5 Sběr a výkup kovových odpadů
13.6 Skládkování odpadů
13.7 Souhlasy podle zákona o odpadech
13.8 Komunální odpad a obce
13.8.1 Komunální odpad
13.8.2 Odpad podobný komunálnímu odpadu
13.8.3 Platby za komunální odpad
13.9 Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními a zpětný odběr
13.10 Plány odpadového hospodářství (POH)
13.11 Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
13.12 Správněprávní odpovědnost
13.13 Trestněprávní odpovědnost za nakládání s odpady
14. Obaly a odpady z obalů
14.1 Kde je nakládání s obaly a obalovými odpady upraveno?
14.2 Obal, obalový prostředek a další základní pojmy
14.3 Přehled hlavních povinností
14.4 Opakovaně použitelné obaly, vratné obaly a vratné zálohované obaly
14.5 Autorizovaná obalová společnost (AOS)
14.6 Výkon státní správy a správněprávní odpovědnost
15. Ochrana životního prostředí při územním plánování a rozhodování
15.1 Posloupnost procesů při rozhodování o území
15.2 Posuzování vlivů na životní prostředí
15.2.1 Posuzování vlivu koncepcí
15.2.2 Posuzování vlivů záměrů
15.3 Územní plánování
15.4 Územní řízení
15.5 Integrovaná prevence a omezování znečištění
15.6 Stavební řízení, kolaudační souhlas, zkušební provoz
15.7 Připravovaná nová právní úprava stavebního práva
16. Ochrana životního prostředí v hornictví a energetice
16.1 Ochrana životního prostředí v rámci průzkumu a dobývání nerostů
16.2 Ochrana životního prostředí v energetice
16.2.1 Podpora úspor energie
16.2.2 Ochrana životního prostředí v jaderné energetice
17. Památková péče jako součást ochrany životního prostředí
17.1 Státní památková péče, pojem a kategorizace kulturních památek
17.1.1 Národní kulturní památky
17.1.2 Památkové rezervace
17.1.3 Památkové zóny
17.2 Jak se věc stane či přestane být kulturní památkou
17.3 Právní nástroje ochrany kulturních památek
17.3.1 Základní povinnosti vlastníků kulturní památky
17.3.2 Obnova kulturních památek a závazná stanoviska
17.3.3 Ochranné pásmo
17.3.4 Plány ochrany rezervací a zón
17.3.5 Nápravná opatření, vyvlastnění, nutná opatření k nápravě
17.4 Orgány státní památkové péče a NPÚ
Vzory úkonů dle správního řádu
Literatura

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.10.2015
Katalogové číslo: 4813
ISBN: 978-80-247-5464-2
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.74MB | 3.74MB | 1.80MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 37 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Právo životního prostředí

Tištěná kniha

Datum vydání: 20.10.2015
Katalogové číslo: 4813
ISBN: 978-80-247-5464-2
Formát / stran: 167×240, 288 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.74 MB | 3.74 MB | 1.80 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Právo životního prostředí

praktický průvodce

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
299  189  -37 %
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 19. 05. 2024 23:09
i: 22368 n: 24754642r: 8597
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  229 
Ihned ke stažení
i: 22369 n: 24799797r: 8597
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Potřebujete získat základní přehled v právu životního prostředí, nebo jej prohloubit? Pak je tu tato ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního prostředí, jež jsou jinak roztříštěné do mnoha zákonů. Publikace je komplexní a zároveň psaná tak, aby ji pochopil každý, kdo se zpracovávanou oblastí zabývá. Součástí knihy jsou praktické příklady. Publikace, napsaná environmentálními právníky-praktiky, poslouží jak těm, kteří potřebují sepsat jednoduché úkony ve správním řízení, tak zkušenějším uživatelům práva životního prostředí, kteří hledají odpovědi na sporné otázky a odkazy na nejnovější klíčovou judikaturu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Právo životního prostředí

Seznam použitých zkratek
Předmluva
Úvodem
1. Úvod do práva životního prostředí
1.1 Ústavní základy práva životního prostředí
1.2 Mezinárodní smlouvy a evropské právo
1.3 Principy českého práva životního prostředí
1.4 Prameny českého práva životního prostředí
1.5 Základní nástroje práva životního prostředí
1.5.1 Zákazy a příkazy
1.5.2 Standardy
1.5.3 Kategorizace předmětů ochrany a zdrojů ohrožování životního prostředí
1.5.4 Povolení, závazná stanoviska, vyjádření, integrovaná povolení
1.5.5 Koncepce a akční plány
1.5.6 Hodnocení složek ŽP, činností a záměrů s vlivem na ŽP
1.5.7 Kontrola a dozor
1.5.8 Právní odpovědnost a výkon rozhodnutí
1.5.9 Veřejnoprávní smlouvy
1.5.10 Ekonomické nástroje
1.6 Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a náhrada za něj
2. Správní řízení a správní řád
2.1 Úvod ke správnímu řízení
2.1.1 Prameny správního řízení
2.1.2 Působnost správního řádu
2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů
2.3 Subjekty správního řízení
2.3.1 Správní orgány
2.3.2 Účastníci správního řízení (§ 27)
2.3.2.1 Zastupování
2.3.2.2 Práva a povinnosti účastníků
2.4 Řízení v prvním stupni
2.4.1 Lhůty a počítání času (§ 39–41)
2.4.2 Doručování (§ 19–26)
2.4.3 Zahájení řízení
2.4.4 Překážky řízení (§ 48)
2.4.5 Ústní jednání (§ 49)
2.4.6 Dokazování (§ 51–56)
2.4.7 Zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58–63)
2.4.8 Přerušení a zastavení řízení
2.4.9 Ochrana před nečinností (§ 80)
2.5 Rozhodnutí (§ 67 a násl.)
2.6 Opravné prostředky ve správním řízení
2.6.1 Řádné opravné prostředky
2.6.2 Mimořádné opravné prostředky
2.6.2.1 Přezkumné řízení (§ 94 a násl.)
2.6.2.2 Obnova řízení (§ 100 a 102)
2.6.2.3 Nové rozhodnutí (§ 101 a násl.)
2.7 Soudní přezkum činnosti správních orgánů
2.8 Exekuce (§ 103 a násl.)
2.9 Jiné úkony správních orgánů (§ 154 a násl.)
2.10 Opatření obecné povahy (§ 171 a násl.)
2.10.1 Proces vydávání opatření obecné povahy
2.11 Veřejnoprávní smlouvy (§ 159 a násl.)
2.12 Stížnosti (§ 175)
3. Organizace ochrany životního prostředí
3.1 Vláda, ministerstva a jejich kompetence v ochraně životního prostředí
3.2 Orgány krajů a obcí
3.3 Speciální orgány státní správy ochrany životního prostředí
3.4 Veřejné stráže v ochraně životního prostředí
4. Právo na informace o životním prostředí
4.1 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
4.1.1 Informace o životním prostředí
4.1.2 Povinné subjekty
4.1.3 Zpřístupňování informací na žádost
4.1.4 Forma a náležitosti žádosti o informace
4.1.5 Žádost podaná nepříslušnému povinnému subjektu
4.1.6 Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na zveřejněnou informaci
4.1.7 Lhůty pro zpřístupnění informace, příp. pro vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací
4.1.8 Důvody pro omezení přístupu k informacím
4.1.9 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
4.1.10 Fikce negativního rozhodnutí
4.1.11 Úhrada nákladů na zpřístupnění informací
4.1.12 Aktivní zpřístupňování informací
4.1.13 Právo na informace a nahlížení do správních spisů
4.1.14 Právo na informace získané v rámci kontrolní činnosti a povinnost mlčenlivosti
4.2 Poskytování kopií projektové dokumentace stavby podle stavebního zákona
4.3 Informační povinnosti podle některých environmentálních zákonů
4.4 Právo na informace podle zákona o obcích a krajích
4.4.1 Občan obce a kraje jako tzv. privilegovaní žadatelé
4.4.2 Zveřejňování informací o zasedání zastupitelstva, zveřejňování zápisů a dalších dokumentů k jednání orgánů obcí a krajů
5. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí
5.1 Mezinárodní a evropské záruky – Aarhuská úmluva, směrnice EIA
5.2 Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí
5.3 Účast veřejnosti v procesech podle stavebního zákona
5.4 Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny
5.4.1 Správní řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
5.4.2 Správní řízení podle vodního zákona
5.4.3 Správní řízení podle zákona o integrované prevenci
6. Vynucování práva životního prostředí
6.1 Odpovědnost v ochraně životního prostředí
6.2 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty
6.2.1 Povinnost, nebo možnost správního orgánu uložit pokutu?
6.2.2 Lhůty pro ukládání sankcí, zánik odpovědnosti
6.2.3 Sankce – druh, výše, kritéria pro ukládání
6.3 Odstranění následků – opatření k nápravě, případně uvedení do původního stavu
6.4 Omezení, zákaz, zastavení činnosti
6.5 Vymáhání rozhodnutí o nepeněžitých povinnostech – opatření k nápravě, zákazových rozhodnutí apod.
6.6 Trestní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí
7. Ochrana přírody a krajiny
7.1 Nejdůležitější prameny právní úpravy ochrany přírody a krajiny
7.2 Obecná ochrana přírody a krajiny
7.2.1 Územní systém ekologické stability krajiny
7.2.2 Významné krajinné prvky
7.2.3 Obecná ochrana rostlin a živočichů
7.2.3.1 Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů
7.2.3.2 Kříženci rostlin a živočichů
7.2.3.3 Handicapovaní živočichové a záchranné stanice
7.2.4 Ochrana volně žijících ptáků
7.2.5 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
7.2.5.1 Kde všude najdeme normy týkající se dřevin rostoucích mimo les?
7.2.5.2 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les
7.2.5.3 Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
7.2.5.4 Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny
7.2.5.5 Povolování kácení dřevin
7.2.5.6 Kdy se ke kácení dřevin nevyžaduje povolení
7.2.5.7 Výkon státní správy, pokuty a opatření k nápravě za nelegální kácení či poškození dřevin
7.2.5.8 Stromy a občanský zákoník
7.2.6 Ochrana a využití jeskyní
7.2.7 Ochrana paleontologických nálezů
7.2.8 Ochrana nerostů a jejich nalezišť
7.2.9 Krajinný ráz a přírodní park
7.2.10 Přechodně chráněná plocha
7.3 Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny
7.3.1 Národní parky (§ 15–24 ZOPK)
7.3.2 Chráněné krajinné oblasti (§ 25–27 ZOPK)
7.3.3 Maloplošná ZCHÚ
7.3.4 Vyhlašování a rušení zvláště chráněných území (§ 40 a násl. ZOPK)
7.3.5 Ochranná pásma ZCHÚ
7.3.6 Výjimky ze zákazů v ZCHÚ (§ 43 ZOPK)
7.3.7 Závazná stanoviska k některým činnostem v NP a CHKO (§ 44 ZOPK)
7.3.8 Plány péče o ZCHÚ (§ 38 ZOPK)
7.4 Soustava Natura 2000
7.4.1 Odlišnosti ochrany soustavy Natura 2000 od zvláště chráněných území v ČR
7.4.2 Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích
7.4.3 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality
7.4.4 Cíle ochrany přírody v soustavě Natura 2000
7.4.5 Vytváření a ochrana soustavy Natura 2000 v ČR
7.4.6 Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů
7.4.7 Proces naturového posuzování (§ 45i ZOPK)
7.5 Zvláštní druhová ochrana – ochrana památných stromů a zvláště chráněných rostlin a živočichů
7.5.1 Památné stromy
7.5.2 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
7.5.2.1 Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (tj. ze základních ochranných podmínek)
7.5.2.2 Záchranné programy a programy péče
7.5.2.3 Prokazování původu a nezaměnitelné a trvalé označování
7.6 Právní a ekonomické nástroje, veřejná správa a odpovědnost na úseku ochrany přírody a krajiny
7.6.1 Nástroje ochrany přírody a krajiny
7.6.2 Veřejná správa
7.6.3 Účast občanů a obcí
7.6.4 Odpovědnost na úseku ochrany přírody
7.7 CITES
7.7.1 Mezinárodní právní úprava
7.7.2 Právní úprava obchodu s ohroženými druhy v EU
7.7.3 Právní úprava v České republice
7.8 Ochrana zvířat proti týrání
7.9 Ochrana zvířat v zoologických zahradách
7.9.1 Předmět a účel právní úpravy
7.9.2 Licenční řízení
7.9.3 Kontrola a státní správa
8. Ochrana životního prostředí při myslivosti, rybářství a včelařství
8.1 Ochrana zvěře a životního prostředí při výkonu práva myslivosti
8.1.1 Prameny mysliveckého práva
8.1.2 Co je to zvěř a komu patří?
8.1.3 Honební pozemky, honitby, obory a bažantnice
8.1.4 Chov a zušlechťování zvěře
8.1.4.1 Normované stavy zvěře
8.1.4.2 Omezení směřující k zachování druhu zvěře
8.1.4.3 Omezení dovozu a vývozu zvěře a dovozu a vypuštění nepůvodních druhů
8.1.4.4 Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře
8.1.4.5 Chov zvěře v zajetí
8.1.5 Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře
8.1.6 Pravidla lovu zvěře
8.1.6.1 Způsoby lovu
8.1.6.2 Doby lovu
8.1.6.3 Lov v mimořádných situacích
8.1.6.4 Použití loveckých dravců při lovu
8.1.6.5 Dohledání postřelené zvěře
8.1.7 Pravidla mysliveckého hospodaření
8.1.8 Odpovědnost za škody způsobené na zvěři
8.1.9 Státní správa myslivosti a myslivecká stráž
8.1.9.1 Přehled státních orgánů dle zákona o myslivosti
8.1.9.2 Působnost ministerstva zemědělství
8.1.9.3 Působnost krajů
8.1.9.4 Působnost obecních úřadů s rozšířenou působností
8.1.9.5 Dozor v myslivosti
8.1.9.6 Myslivecká stráž
8.1.10 Správněprávní odpovědnost na úseku myslivosti
8.2 Ochrana ryb a vodních organizmů při výkonu rybářství
8.2.1 Prameny rybářského práva
8.2.2 Dva způsoby rybářství
8.2.2.1 Výkon rybníkářství
8.2.2.2 Výkon rybářského práva v revírech
8.2.3 Vlastnictví ryb
8.2.4 Chráněné rybí oblasti
8.2.5 Pravidla lovu ryb a vodních živočichů
8.2.5.1 Zakázané způsoby lovu
8.2.5.2 Doba hájení ryb a jiných živočichů v tekoucích vodách
8.2.5.3 Minimální délka ryb
8.2.5.4 Stanovený čas lovu ryb
8.2.5.5 Množství a druhy ryb ponechaných v jednom dni
8.2.6 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníkářství a výkonu rybářského práva
8.2.7 Povinnosti rybníkáře a uživatele rybářského revíru
8.2.8 Pravidla vysazování nepůvodních druhů ryb
8.2.9 Správněprávní sankce na úseku rybářství
8.2.10 Rybářské orgány a rybářská stráž
8.3 Trestný čin pytláctví
8.4 Právní ochrana včel
9. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
9.1 Co je zemědělský půdní fond?
9.2 Třídy ochrany ZPF
9.3 Zásady ochrany zemědělské půdy
9.4 Opatření k nápravě
9.5 Používání sedimentů na zemědělské půdě
9.6 Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu
9.7 Ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti
9.8 Ochrana ZPF při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
9.9 Ochrana ZPF při zpracování dokumentace pro umístění záměru
9.10 Zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
9.11 Změna využití ZPF
9.12 Odnětí půdy ze ZPF
9.13 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
9.14 Orgány ochrany ZPF
9.15 Právní odpovědnost na úseku ochrany ZPF
9.16 Pozemkové úpravy
10. Právní ochrana lesa
10.1 Úvod do právní úpravy ochrany lesa
10.1.1 Cíl a prameny právní úpravy ochrany lesa
10.1.2 Co je les a PUPFL?
10.1.3 Funkce lesa
10.1.4 Kategorizace lesa
10.2 Právní ochrana lesa
10.2.1 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 13 a násl.)
10.2.2 Ochrana lesa při obecném užívání lesů
10.2.3 Ochrana lesa před škodlivými činiteli
10.2.4 Ochrana lesa při hospodaření
10.2.4.1 Koncepční nástroje ochrany lesa
10.2.4.2 Administrativně-právní nástroje ochrany lesa
10.2.4.3 Ekonomické nástroje ochrany lesa
10.2.4.4 Sankční nástroje – správněprávní odpovědnost v ochraně lesa
10.2.5 Státní správa lesů
11. Ochrana vod
11.1 Prameny vodního práva
11.2 Účel a předmět vodního zákona
11.3 Právní povaha vod
11.4 Nakládání s vodami
11.5 Regulace některých dalších činností (povolení, souhlas, vyjádření vodoprávního úřadu)
11.6 Územní ochrana vod
11.7 Ochrana množství vod
11.8 Ochrana jakosti vod – odpadní vody a závadné látky
11.8.1 Odpadní vody
11.8.2 Závadné látky
11.9 Havárie
11.10 Vodní toky
11.11 Vodní díla
11.12 Plánování v oblasti vod
11.13 Ochrana před povodněmi
11.14 Ekonomické nástroje ochrany vod, zejména poplatky
11.15 Státní správa podle vodního zákona
11.16 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty
12. Ochrana ovzduší
12.1 Účel a předmět právní úpravy ochrany ovzduší
12.2 Koncepční nástroje ochrany ovzduší
12.2.1 Národní program snižování emisí České republiky
12.2.2 Programy zlepšování kvality ovzduší
12.2.3 Stávající Národní program snižování emisí
12.2.4 Připravovaný Národní program snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší
12.3 Regulace imisí aneb Přípustná úroveň znečištění
12.4 Regulace emisí aneb Přípustná úroveň znečišťování
12.5 Smogová situace
12.6 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší
12.7 Změna a zánik povolení provozu
12.8 Nízkoemisní zóny aneb Jak může samospráva zlepšit nadlimitní znečištění ovzduší?
12.8.1 Vyhlašování NEZ
12.8.2 Omezení dopravy v NEZ
12.9 Informační systém kvality ovzduší, zpřístupňování informací
12.9.1 Informační systém kvality ovzduší
12.9.2 Zpřístupňování informací a poskytování údajů
12.10 Poplatek za znečišťování
12.11 Povinnosti osob (fyzických i právnických) stanovené zákonem o ochraně ovzduší
12.11.1 Požadavky na kvalitu paliv
12.11.2 Požadavky na zdroje do 300 kW pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
12.11.3 Povinnost označení výrobku údaji o těkavých organických látkách
12.11.4 Povinnost spalovat pouze suché rostlinné materiály
12.11.5 Povinnosti při spalování odpadu
12.11.6 Povinnost využít centrální zdroj tepla nebo bezemisní zdroj tepla
12.11.7 Povinnosti provozovatelů stacionárního zdroje
12.11.8 Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv v motorovém benzinu a motorové naftě
12.12 Opatření k nápravě
12.13 Přestupky a správní delikty na úseku ochrany ovzduší
12.13.1 Odpovědnost za přestupky
12.13.2 Odpovědnost za správní delikty
12.14 Státní správa ochrany ovzduší
12.15 Přechodné režimy
13. Nakládání s odpady
13.1 Kde je nakládání s odpady upraveno?
13.2 Pojem odpad a působnost zákona
13.3 Druhy a kategorie odpadů
13.4 Jaké jsou povinnosti ze zákona o odpadech?
13.4.1 Povinnosti původce odpadů
13.4.2 Povinnosti oprávněných osob
13.4.3 Povinnosti obecného charakteru
13.4.4 Povinnosti při přeshraniční přepravě
13.5 Sběr a výkup kovových odpadů
13.6 Skládkování odpadů
13.7 Souhlasy podle zákona o odpadech
13.8 Komunální odpad a obce
13.8.1 Komunální odpad
13.8.2 Odpad podobný komunálnímu odpadu
13.8.3 Platby za komunální odpad
13.9 Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními a zpětný odběr
13.10 Plány odpadového hospodářství (POH)
13.11 Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
13.12 Správněprávní odpovědnost
13.13 Trestněprávní odpovědnost za nakládání s odpady
14. Obaly a odpady z obalů
14.1 Kde je nakládání s obaly a obalovými odpady upraveno?
14.2 Obal, obalový prostředek a další základní pojmy
14.3 Přehled hlavních povinností
14.4 Opakovaně použitelné obaly, vratné obaly a vratné zálohované obaly
14.5 Autorizovaná obalová společnost (AOS)
14.6 Výkon státní správy a správněprávní odpovědnost
15. Ochrana životního prostředí při územním plánování a rozhodování
15.1 Posloupnost procesů při rozhodování o území
15.2 Posuzování vlivů na životní prostředí
15.2.1 Posuzování vlivu koncepcí
15.2.2 Posuzování vlivů záměrů
15.3 Územní plánování
15.4 Územní řízení
15.5 Integrovaná prevence a omezování znečištění
15.6 Stavební řízení, kolaudační souhlas, zkušební provoz
15.7 Připravovaná nová právní úprava stavebního práva
16. Ochrana životního prostředí v hornictví a energetice
16.1 Ochrana životního prostředí v rámci průzkumu a dobývání nerostů
16.2 Ochrana životního prostředí v energetice
16.2.1 Podpora úspor energie
16.2.2 Ochrana životního prostředí v jaderné energetice
17. Památková péče jako součást ochrany životního prostředí
17.1 Státní památková péče, pojem a kategorizace kulturních památek
17.1.1 Národní kulturní památky
17.1.2 Památkové rezervace
17.1.3 Památkové zóny
17.2 Jak se věc stane či přestane být kulturní památkou
17.3 Právní nástroje ochrany kulturních památek
17.3.1 Základní povinnosti vlastníků kulturní památky
17.3.2 Obnova kulturních památek a závazná stanoviska
17.3.3 Ochranné pásmo
17.3.4 Plány ochrany rezervací a zón
17.3.5 Nápravná opatření, vyvlastnění, nutná opatření k nápravě
17.4 Orgány státní památkové péče a NPÚ
Vzory úkonů dle správního řádu
Literatura

O Autorovi

Tuháček Miloš
JUDr. Miloš Tuháček (nar. 1974) je advokátem specializovaným na právo životního prostředí. Advokátem se stal v roce 2003, přičemž od roku 2007 vede Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. Je spoluautorem monografie Tuháček, M., Jelínková, J. a kol.: Právo životního prostředí. Praktický průvodce (GRADA Publishing, a.s., 2015). Externě přednáší právo životního prostředí na vysokých školách a je také aktivní ve veřejné správě. V současné době je členem Rady města Tábora.
Jelínková Jitka
Narodila se 9. 11. 1969, je právničkou veřejné správy životního prostředí a dlouholetou lektorkou v této oblasti. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor ochr ana životního prostředí, a Právnickou fakultu téže univerzity. V rámci doktorandského studia oboru Aplikovaná a krajinná ekologie se zabývala vlivy znečištění ovzduší na zdraví. Od roku 2001 pracovala na České inspekci životního prostředí, od roku 2003 do června 2015 byla vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP. Je členkou rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. Řadu let se věnuje vzdělávání, zejména úředníků územních samosprávných celků v akreditovaných kurzech. Specializuje se na kontrolu, správní řízení, správní trestání a ochranu přírody. Její celoživotní občanskou snahou je zejména ochrana dřevin. Publikovala řadu odborných článků, nejprve z oblasti environmentální epidemiologie, později z oblasti práva životního prostředí, především ochrany přírody.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 127 
E-kniha 114 
Tištěná 149 
E-kniha 229 
Tištěná 99 
E-kniha 221 
Tištěná 195 
E-kniha 176 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.