0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Průvodce základními statistickými metodami

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  302 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 06. 2024 18:20
i: 17422 n: 24732435r: 6069
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  272 
Ihned ke stažení
i: 17423 n: 24775111r: 6069
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  213 
Skladem
i: 38188 n: 24732435_Dr: 6069
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické
programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Průvodce základními statistickými metodami

o autorech 9
Úvodní slovo recenzenta 10
Předmluva/Summary 11
Úvod 12
1 Základní, výběrový a datový soubor 13
1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost
množiny 13
1.2 Vlastnosti relativní četnosti 14
1.3 Podmíněná relativní četnost 15
1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru 16
1.5 Skalární a vektorový znak 16
1.6 Datový soubor 16
1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost 18
2 Bodové a intervalové rozložení četností 21
2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností 21
2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností 24
2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností 28
2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností 33
2.5 Dvourozměrný tečkový diagram 36
3 Číselné charakteristiky znaků 39
3.1 Typy znaků 39
3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků 40
3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků. 41
3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků. 42
3.5 Charakteristiky poměrových znaků 46
3.6 Vážené číselné charakteristiky 47
3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky 48
4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51
4.1 Náhodné jevy 51
4.2 Pravděpodobnost 53


6 Průvodce základními statistickými metodami
5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59
5.1 Nezávislé jevy 59
5.2 Podmíněná pravděpodobnost 60
6 Náhodné veličiny 69
7 Náhodné vektory 81
8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89
8.1 Alternativní rozložení 89
8.2 Binomické rozložení 90
8.3 Geometrické rozložení 92
8.4 Hypergeometrické rozložení 94
8.5 Poissonovo rozložení 95
8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení 96
8.7 Rovnoměrné spojité rozložení 96
8.8 Exponenciální rozložení 97
8.9 Normální rozložení 98
8.10 Dvourozměrné normální rozložení 99
8.11 Pearsonovo rozložení 101
8.12 Studentovo rozložení 101
8.13 Fisherovo-Snedecorovo rozložení 101
9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105
10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121
11 Základní pojmy matematické statistiky 127
11.1 Pojem náhodného výběru 127
11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik 127
11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí 129
11.4 Typy bodových odhadů 129
11.5 Vlastnosti důležitých statistik 130
11.6 Pojem intervalu spolehlivosti 131
11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti 131
11.8 Šířka intervalu spolehlivosti 132
11.9 Význam testování statistických hypotéz. 133
11.10 Statistická hypotéza 133
11.11 Test statistické hypotézy 134
11.12 Nulová a alternativní hypotéza 134
11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru 134
11.14 Chyba 1. a 2. druhu 136
11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu 137
11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti 137
11.17 Testování pomocí p-hodnoty 138
12 Grafická analýza a testy norma lity 141
12.1 Průběhový diagram 141
12.2 Histogram 144
12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) 148
12.4 Motivace pro testování normality 150
12.5 Princip a provedení testů normality 151
13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157
13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu 157
13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl 158
13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení 159
13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení 162
13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů 163
13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 163
13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 166
13.8 Cohenův koeficient věcného účinku 167
14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení 171
14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového
průměru 172
14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení 172
14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení 173
14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů 175
14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů
dvou alternativních rozložení 175
14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181
15.1 Předpoklady a označení 181
15.2 Matematický model 182
15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot 183
15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů 184
15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání 185
15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu 186
16 Neparametrické testy o mediánech 193
16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí 193
16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta 194
16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta. 196
16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická
varianta 198
16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test 199
16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test 201
16.7 Metody mnohonásobného porovnávání 201
17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205
17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení 205
17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení 210
17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení 210


8 Průvodce základními statistickými metodami
18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213
18.1 Kontingenční tabulka 213
18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214
18.3 Měření síly závislosti 214
18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217
18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce 217
18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce 218
18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí
podílu šancí 219
18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 220
18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 220
18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin 221
18.11 Asymptotické varianty testu 221
19 Jednoduchá korelační analýza 225
19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad 225
19.2 Koeficient korelace a jeho odhad 227
19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení 228
19.4 Test hypotézy o nezávislosti 228
19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 229
19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů. 230
20 Úvod do regresní analýzy 233
20.1 Zavedení lineárního modelu 233
20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření 234
20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr 236
20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem 236
20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) 239
20.6 Adekvátnost modelu 241
20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 245
20.8 Predikční interval spolehlivosti 247
20.9 Analýza reziduí 249
20.1 O Index determinace 253
21 Časové řady 259
21.1 Pojem časové řady 259
21.2 Popisné charakteristiky časové řady 261
21.3 Dynamické charakteristiky časové řady 262
21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů 264
Literatura 269
Rejstřík 270

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.09.2010
Katalogové číslo: 3548
ISBN: 978-80-247-3243-5
Formát / stran: 167×240, 272 stran
Edice: Expert
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.79MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Průvodce základními statistickými metodami
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 21.09.2010
Katalogové číslo: 3548
ISBN: 978-80-247-3243-5
Formát / stran: 167×240, 272 stran
Edice: Expert
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.79 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Průvodce základními statistickými metodami

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  302 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 22. 06. 2024 18:20
i: 17422 n: 24732435r: 6069
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
302  272 
Ihned ke stažení
i: 17423 n: 24775111r: 6069
Poškozená kniha i
Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit na našem e-shopu.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
355  213 
Skladem
i: 38188 n: 24732435_Dr: 6069
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické
programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Průvodce základními statistickými metodami

o autorech 9
Úvodní slovo recenzenta 10
Předmluva/Summary 11
Úvod 12
1 Základní, výběrový a datový soubor 13
1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost
množiny 13
1.2 Vlastnosti relativní četnosti 14
1.3 Podmíněná relativní četnost 15
1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru 16
1.5 Skalární a vektorový znak 16
1.6 Datový soubor 16
1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost 18
2 Bodové a intervalové rozložení četností 21
2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností 21
2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností 24
2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností 28
2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností 33
2.5 Dvourozměrný tečkový diagram 36
3 Číselné charakteristiky znaků 39
3.1 Typy znaků 39
3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků 40
3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků. 41
3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků. 42
3.5 Charakteristiky poměrových znaků 46
3.6 Vážené číselné charakteristiky 47
3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky 48
4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51
4.1 Náhodné jevy 51
4.2 Pravděpodobnost 53


6 Průvodce základními statistickými metodami
5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59
5.1 Nezávislé jevy 59
5.2 Podmíněná pravděpodobnost 60
6 Náhodné veličiny 69
7 Náhodné vektory 81
8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89
8.1 Alternativní rozložení 89
8.2 Binomické rozložení 90
8.3 Geometrické rozložení 92
8.4 Hypergeometrické rozložení 94
8.5 Poissonovo rozložení 95
8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení 96
8.7 Rovnoměrné spojité rozložení 96
8.8 Exponenciální rozložení 97
8.9 Normální rozložení 98
8.10 Dvourozměrné normální rozložení 99
8.11 Pearsonovo rozložení 101
8.12 Studentovo rozložení 101
8.13 Fisherovo-Snedecorovo rozložení 101
9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105
10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121
11 Základní pojmy matematické statistiky 127
11.1 Pojem náhodného výběru 127
11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik 127
11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí 129
11.4 Typy bodových odhadů 129
11.5 Vlastnosti důležitých statistik 130
11.6 Pojem intervalu spolehlivosti 131
11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti 131
11.8 Šířka intervalu spolehlivosti 132
11.9 Význam testování statistických hypotéz. 133
11.10 Statistická hypotéza 133
11.11 Test statistické hypotézy 134
11.12 Nulová a alternativní hypotéza 134
11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru 134
11.14 Chyba 1. a 2. druhu 136
11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu 137
11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti 137
11.17 Testování pomocí p-hodnoty 138
12 Grafická analýza a testy norma lity 141
12.1 Průběhový diagram 141
12.2 Histogram 144
12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) 148
12.4 Motivace pro testování normality 150
12.5 Princip a provedení testů normality 151
13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157
13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu 157
13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl 158
13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení 159
13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení 162
13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů 163
13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 163
13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 166
13.8 Cohenův koeficient věcného účinku 167
14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení 171
14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového
průměru 172
14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení 172
14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení 173
14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů 175
14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů
dvou alternativních rozložení 175
14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176
15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181
15.1 Předpoklady a označení 181
15.2 Matematický model 182
15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot 183
15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů 184
15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání 185
15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu 186
16 Neparametrické testy o mediánech 193
16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí 193
16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta 194
16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta. 196
16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická
varianta 198
16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test 199
16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test 201
16.7 Metody mnohonásobného porovnávání 201
17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205
17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení 205
17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení 210
17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení 210


8 Průvodce základními statistickými metodami
18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213
18.1 Kontingenční tabulka 213
18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214
18.3 Měření síly závislosti 214
18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217
18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce 217
18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce 218
18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí
podílu šancí 219
18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 220
18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 220
18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin 221
18.11 Asymptotické varianty testu 221
19 Jednoduchá korelační analýza 225
19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad 225
19.2 Koeficient korelace a jeho odhad 227
19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení 228
19.4 Test hypotézy o nezávislosti 228
19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 229
19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů. 230
20 Úvod do regresní analýzy 233
20.1 Zavedení lineárního modelu 233
20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření 234
20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr 236
20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem 236
20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) 239
20.6 Adekvátnost modelu 241
20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 245
20.8 Predikční interval spolehlivosti 247
20.9 Analýza reziduí 249
20.1 O Index determinace 253
21 Časové řady 259
21.1 Pojem časové řady 259
21.2 Popisné charakteristiky časové řady 261
21.3 Dynamické charakteristiky časové řady 262
21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů 264
Literatura 269
Rejstřík 270

O Autorovi

Budíková Marie
Působí jako lektorka Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s výukou předmětů zaměřených na pravděpodobnost a statistiku, a to nejen pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale též Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty informatiky a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Od 90. let využívá při výuce statistické programové systémy SPSS a STATISTICA. Specializuje se na využití statistických metod v praxi, především v klimatologii, hydrologii, medicíně a psychologii. V současnosti úzce spolupracuje s brněnskými klimatology, kteří zkoumají polární klima na stanici J. G. Mendela v Antarktidě. Je autorkou či spoluaturkou více než 70 vědeckých a odborných článků, publikací a učebních textů. Řadu let působí ve výboru České statistické společnosti.
Králová Maria
V roce 1996 absolvovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor matematika-biologie. Postgraduální studium ukončila v roce 2003 disertační prací Markovské modely pozornosti. Ve své výzkumné činnosti s e zaměřuje zejména na stochastické modelování v psychologii, je spoluřešitelkou Výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: 122/98:261100009. V pedagogické praxi se věnuje především základním kurzům pravděpodobnos ti a matematické statistiky, působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou České statistické společnosti.
Maroš Bohumil
Jako vysokoškolský učitel působí více než 45 let na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Vyučuje zde základní i pokročilé metody statistického přístupu k řešení problémů. Více než 30 let se zabývá problematikou statistického zpracování dat a matematického modelování procesů. Úspěšně propaguje metody Design of Experiments nejen na škole, ale i v praxi pro výrobní podniky či organizace poskytující služby. Je externím spolupracovníkem společností SC&C Partner, která se specializuje na zlepšování jakosti výroby či služeb pomocí metody Six Sigma.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 331 
E-kniha 298 
Tištěná 672 
E-kniha 329 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 229 
E-kniha 206 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.