0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Základy klinické adiktologie

Kalina Kamil a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3921
E-kniha
PDF
441
Ihned ke stažení
i: 24132 n: 24770109r: 3921
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.

Z obsahu knihy Základy klinické adiktologie

Předmluva

ČÁST I. Bio-psycho-sociální model v teorii a praxi
1. Bio-psycho-sociální model závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciární prevenci a kvalifikované pomoci
1.1 Kořeny závislosti
1.2 Primární prevence
1.3 Sekundární prevence
1.4 Terciální prevence
2. Neurobiologie závislosti
2.1 Systém odměny a jeho přirozená funkce
2.2 Další funkčně blízké mozkové systémy
2.3 Droga jako umělý zdroj odměny
závislost
2.4 Funkční změna systému odměny - "rozmazlenýý" mozek
2.5 Craving
2.6 Odvykací stav
2.7 Důsledky neurobiologického modelu na pojetí závislosti a terapie
3. Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislost
3.1 Rodinné faktory
3.2 Psychologické mechanismy, vývojové potřeby a závislost
3.3 Závěr
4. Psychopatologie závislosti
4.1 Fenomén závislosti
4.2 Syndrom závislosti
4.3 Osobnostní dispozice ke vzniku závislosti a kodependence
4.4 Motivace látkově závislých
4.5 Psychopatologie komplikací
4.6 Psychopatologie duální diagnózy
5. Psychiatrická komorbidita
5.1 Vymezení pojmu psychiatrická komorbidita
5.2 Prevalence psychiatrické komorbidity
5.3 Diagnostika
5.4 Důsledky psychiatrické komorbidity pro léčbu
5.5 Zvládání psychiatrické komorbidity
5.6 Kazuistické ilustrace
Případová studie 1: klient Pavel (17 let)
Případová studie 2: klientka Hana (16 let)
6. Somatické komplikace a komorbidita
6.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog
6.2 Postižení orgánů a systémů v souvislosti s užíváním drog
6.3 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog

ČÁST II. Metody předléčebné intervence, léčby a následné péče
7. Harm reduction: časné intervence v nízkoprahových službách
7.1 Harm reduction
7.2 Kritika harm reduction
7.3 Nízkoprahový přístup a nízkoprahové programy
7.4 Závěr
8. Poradenství v terénní a kontaktní práci
8.1 Obecné vymezení
8.2 Poradenství v programech pro uživatele návykových látek
8.3 Principy poradenství u uživatelů návykových látek
8.4 Poradenství v terénu
8.5 Poradenství v kontaktním či poradenském centru
8.6 Poradenství s uživatelem
8.7 Znalosti, dovednosti a osobnost poradce
9. Poradenství a práce s motivací
9.1 Vývoj pohledu na "motivaci ke změněě"
9.2 Cíle motivačního rozhovoru
9.3 Teoretická východiska motivačního rozhovoru
9.4 Základy metody motivačního rozhovoru
9.5 Závěr
10. Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů
10.1 Alkohol
10.2 Opioidy
10.3 Kanabinoidy
10.4 Sedativa a hypnotika
10.5 Stimulancia (zejména pervitin a kokain)
10.6 Halucinogeny
10.7 Rozpouštědla
11. Farmakoterapie poruch vyvolaných účinkem návykových látek a substituční léčba
11.1 Farmakoterapie poruch vyvolaných jednotlivými látkami
11.2 Substituční léčba u závislostí na opioidech
12. Psychoterapie v léčbě závislostí
12.1 Obecně o psychoterapii a psychoterapiích
12.2 Transteoretické účinné faktory v psychoterapii u návykových poruch
12.3 Terapeutický vztah
12.4 Psychoterapie zaměřené na změnu chování
12.5 Psychoterapie zaměřené na změnu osobnosti a podporu jejího zrání
12.6 Skupinové terapie
12.7 Závěr: Psychoterapie v kontextu léčby závislostí
13. Rodinná terapie a práce s rodinou
13.1 Východiska a vývoj rodinné terapie
13.2 Skupiny s blízkými závislých
13.3 Rodinná terapie
13.4 Pravidla pro práci s rodinou
13.5 Závěr
14. Terapeutická komunita a její aplikace
14.1 Definice terapeutické komunity
14.2 Historie a vývoj terapeutických komunit
14.3 Společné znaky terapeutických komunit
14.4 Terapeutické komunity v České republice
14.5 Charakteristika terapeutických komunit pro závislé
14.6 Cíle a prostředky terapeutické komunity
15. Sociální rehabilitace a následná péče
15.1 Sociální rehabilitace
15.2 Nezbytné složky programu následné péče
15.3 Tým programu následné péče
15.4 Praxe následné péče
15.5 Návaznost v systému péče
16. Prevence a zvládání relapsu
16.1 Co je vlastně prevence relapsu
16.2 Recidiva nebo relaps?
16.3 Vysoce rizikové situace
16.4 Craving (bažení)
16.5 Dovednosti zvládání
16.6 Pocit vlastní účinnosti
16.7 Syndrom porušení abstinence
16.8 Dynamika relapsu - skrytí předchůdci
16.9 Prevence relapsu v praxi

ČÁST III. Práce se specifickou klientelou
17. Závislost na procesech
17.1 Gambling
17.2 Závislost na komunikačních médiích
17.3 Závěr
Příloha: Anketa "podivného chováníí"
18. Děti a mladiství
18.1 Charakteristika cílové skupiny
18.2 Děti
18.3 Dospívající
18.4 Závěr
19. Ženy a muži jako specifické cílové skupiny
19.1 Genderová specifika žen - uživatelek drog
19.2 Genderově vstřícné léčebné programy
19.3 Genderový problém v terapeutické komunitě pro drogově závoslé
19.4 Gendrová specifika mužů - uživatelů drog
19.5 Genderová citlivost a rovný přístup
19.6 Závislé matky s dětmi
20. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem
20.1 Pachatelé drogové kriminality ve statistických datech
20.2 Pachatelé drogové kriminality - z jakých cílových skupin se rekrutují
20.3 Specifika práce s uživateli drog v konfliktu se zákonem
20.4 Specifické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem
20.5 Závěr

ČÁST IV. Podpora účinných intervencí
21. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu
21.1 Faktory na straně klienta
21.2 Faktory v průběhu léčby
21.3 Faktory úzdravy: co znamená změna
21.4 Faktory životních etap, vývojové úkoly
21.5 Faktory na straně léčebného programu a zařízení
Příloha: Co znamená účinná léčba
22. Evaluace adiktologických programů a služeb
22.1 Základní předpoklady pro provádění evaluace
22.2 Teoretická východiska a aplikační možnosti evaluace
23. Výzkum v adiktologii
23.1 Kvantitativní drogová epidemiologie
23.2 Kvalitativní drogová epidemiologie

PŘÍLOHY
Přehled psychotropních látek a jejich účinků
1. Alkohol
2. Opioidy a opiáty
3. Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem
4. Konopné drogy
5. Halucinogeny
6. Psychomotorická stimulancia
7. Těkavé látky
8. MDMA a taneční drogy
9. Tabák
Systém péče a jeho složky
1. Terénní programy
2. Nízkoprahová kontaktní centra
3. Detoxikační jednotky
4. Substituční léčba
5. Ambulantní léčba
6. Denní stacionáře
7. Střednědobá ústavní léčba
8. Terapeutické komunity
9. Doléčovací programy
10. Ostatní zařízení a služby

Seznam zkratek

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.56MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Základy klinické adiktologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.56MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Základy klinické adiktologie

Kalina Kamil a kolektiv
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3921
E-kniha
PDF
441
Ihned ke stažení
i: 24132 n: 24770109r: 3921

Z obsahu knihy Základy klinické adiktologie

Předmluva

ČÁST I. Bio-psycho-sociální model v teorii a praxi
1. Bio-psycho-sociální model závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciární prevenci a kvalifikované pomoci
1.1 Kořeny závislosti
1.2 Primární prevence
1.3 Sekundární prevence
1.4 Terciální prevence
2. Neurobiologie závislosti
2.1 Systém odměny a jeho přirozená funkce
2.2 Další funkčně blízké mozkové systémy
2.3 Droga jako umělý zdroj odměny
závislost
2.4 Funkční změna systému odměny - "rozmazlenýý" mozek
2.5 Craving
2.6 Odvykací stav
2.7 Důsledky neurobiologického modelu na pojetí závislosti a terapie
3. Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislost
3.1 Rodinné faktory
3.2 Psychologické mechanismy, vývojové potřeby a závislost
3.3 Závěr
4. Psychopatologie závislosti
4.1 Fenomén závislosti
4.2 Syndrom závislosti
4.3 Osobnostní dispozice ke vzniku závislosti a kodependence
4.4 Motivace látkově závislých
4.5 Psychopatologie komplikací
4.6 Psychopatologie duální diagnózy
5. Psychiatrická komorbidita
5.1 Vymezení pojmu psychiatrická komorbidita
5.2 Prevalence psychiatrické komorbidity
5.3 Diagnostika
5.4 Důsledky psychiatrické komorbidity pro léčbu
5.5 Zvládání psychiatrické komorbidity
5.6 Kazuistické ilustrace
Případová studie 1: klient Pavel (17 let)
Případová studie 2: klientka Hana (16 let)
6. Somatické komplikace a komorbidita
6.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog
6.2 Postižení orgánů a systémů v souvislosti s užíváním drog
6.3 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog

ČÁST II. Metody předléčebné intervence, léčby a následné péče
7. Harm reduction: časné intervence v nízkoprahových službách
7.1 Harm reduction
7.2 Kritika harm reduction
7.3 Nízkoprahový přístup a nízkoprahové programy
7.4 Závěr
8. Poradenství v terénní a kontaktní práci
8.1 Obecné vymezení
8.2 Poradenství v programech pro uživatele návykových látek
8.3 Principy poradenství u uživatelů návykových látek
8.4 Poradenství v terénu
8.5 Poradenství v kontaktním či poradenském centru
8.6 Poradenství s uživatelem
8.7 Znalosti, dovednosti a osobnost poradce
9. Poradenství a práce s motivací
9.1 Vývoj pohledu na "motivaci ke změněě"
9.2 Cíle motivačního rozhovoru
9.3 Teoretická východiska motivačního rozhovoru
9.4 Základy metody motivačního rozhovoru
9.5 Závěr
10. Zvládání akutní intoxikace a odvykacích stavů
10.1 Alkohol
10.2 Opioidy
10.3 Kanabinoidy
10.4 Sedativa a hypnotika
10.5 Stimulancia (zejména pervitin a kokain)
10.6 Halucinogeny
10.7 Rozpouštědla
11. Farmakoterapie poruch vyvolaných účinkem návykových látek a substituční léčba
11.1 Farmakoterapie poruch vyvolaných jednotlivými látkami
11.2 Substituční léčba u závislostí na opioidech
12. Psychoterapie v léčbě závislostí
12.1 Obecně o psychoterapii a psychoterapiích
12.2 Transteoretické účinné faktory v psychoterapii u návykových poruch
12.3 Terapeutický vztah
12.4 Psychoterapie zaměřené na změnu chování
12.5 Psychoterapie zaměřené na změnu osobnosti a podporu jejího zrání
12.6 Skupinové terapie
12.7 Závěr: Psychoterapie v kontextu léčby závislostí
13. Rodinná terapie a práce s rodinou
13.1 Východiska a vývoj rodinné terapie
13.2 Skupiny s blízkými závislých
13.3 Rodinná terapie
13.4 Pravidla pro práci s rodinou
13.5 Závěr
14. Terapeutická komunita a její aplikace
14.1 Definice terapeutické komunity
14.2 Historie a vývoj terapeutických komunit
14.3 Společné znaky terapeutických komunit
14.4 Terapeutické komunity v České republice
14.5 Charakteristika terapeutických komunit pro závislé
14.6 Cíle a prostředky terapeutické komunity
15. Sociální rehabilitace a následná péče
15.1 Sociální rehabilitace
15.2 Nezbytné složky programu následné péče
15.3 Tým programu následné péče
15.4 Praxe následné péče
15.5 Návaznost v systému péče
16. Prevence a zvládání relapsu
16.1 Co je vlastně prevence relapsu
16.2 Recidiva nebo relaps?
16.3 Vysoce rizikové situace
16.4 Craving (bažení)
16.5 Dovednosti zvládání
16.6 Pocit vlastní účinnosti
16.7 Syndrom porušení abstinence
16.8 Dynamika relapsu - skrytí předchůdci
16.9 Prevence relapsu v praxi

ČÁST III. Práce se specifickou klientelou
17. Závislost na procesech
17.1 Gambling
17.2 Závislost na komunikačních médiích
17.3 Závěr
Příloha: Anketa "podivného chováníí"
18. Děti a mladiství
18.1 Charakteristika cílové skupiny
18.2 Děti
18.3 Dospívající
18.4 Závěr
19. Ženy a muži jako specifické cílové skupiny
19.1 Genderová specifika žen - uživatelek drog
19.2 Genderově vstřícné léčebné programy
19.3 Genderový problém v terapeutické komunitě pro drogově závoslé
19.4 Gendrová specifika mužů - uživatelů drog
19.5 Genderová citlivost a rovný přístup
19.6 Závislé matky s dětmi
20. Uživatelé drog v konfliktu se zákonem
20.1 Pachatelé drogové kriminality ve statistických datech
20.2 Pachatelé drogové kriminality - z jakých cílových skupin se rekrutují
20.3 Specifika práce s uživateli drog v konfliktu se zákonem
20.4 Specifické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem
20.5 Závěr

ČÁST IV. Podpora účinných intervencí
21. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu
21.1 Faktory na straně klienta
21.2 Faktory v průběhu léčby
21.3 Faktory úzdravy: co znamená změna
21.4 Faktory životních etap, vývojové úkoly
21.5 Faktory na straně léčebného programu a zařízení
Příloha: Co znamená účinná léčba
22. Evaluace adiktologických programů a služeb
22.1 Základní předpoklady pro provádění evaluace
22.2 Teoretická východiska a aplikační možnosti evaluace
23. Výzkum v adiktologii
23.1 Kvantitativní drogová epidemiologie
23.2 Kvalitativní drogová epidemiologie

PŘÍLOHY
Přehled psychotropních látek a jejich účinků
1. Alkohol
2. Opioidy a opiáty
3. Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem
4. Konopné drogy
5. Halucinogeny
6. Psychomotorická stimulancia
7. Těkavé látky
8. MDMA a taneční drogy
9. Tabák
Systém péče a jeho složky
1. Terénní programy
2. Nízkoprahová kontaktní centra
3. Detoxikační jednotky
4. Substituční léčba
5. Ambulantní léčba
6. Denní stacionáře
7. Střednědobá ústavní léčba
8. Terapeutické komunity
9. Doléčovací programy
10. Ostatní zařízení a služby

Seznam zkratek

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 539
Tištěná 569
Tištěná 639

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace