0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Úvod do studia práva

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6116
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

Kniha Úvod do studia práva je určena studentům základních kurzů práva na neprávnických vysokých školách. Srozumitelně seznamuje se základními pojmy a dějinami práva, zabývá se prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva. Opomenuto není ani objasnění právních vztahů - předpokladů a prvků těchto vztahů. Podrobněji se kniha věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a ústavnímu pořádku občanů ČR. Kniha vyhovuje osnově předmětu Právo například na Vysoké škole ekonomické v Praze, velmi vhodná je pro studenty a učitele dalších veřejných a soukromých vysokých škol i pro zájemce z praxe.
Publikace doc. Spirita je zpracována přehledně, je čtivá, zahrnuje i některé nezbytné problémy z ústavního práva a státovědy. Jedná se o publikaci, která pro neprávnické vysoké školy a vyšší odborné školy bude velmi přínosnou učební pomůckou při studiu základních právních pojmů a jejich souvislostí. Předností této publikace je, že se v ní objevují i kapitoly z dějin práva, čímž je výklad teoretických pojmů zkvalitněn.
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
vedoucí katedry podnikového a evropského práva
Vysoká škola ekonomická v Praze
„Úvod do studia práva“ je další publikací tohoto dlouholetého pedagoga a člena katedry podnikového a evropského práva na fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Učebnic či učebních pomůcek v oblasti teorie práva (ale také v oblasti školské legislativy a oblasti pracovního práva) napsal autor za posledních 30 let velké množství, avšak tato učebnice je specifická zařazením kapitoly „Vývoj práva“, kde je studentům a čtenářům podána historická geneze práva od nejstaršího období (Chamurapiho zákoník) až po současnost.
Cílem této publikace je představit čtenářům některé podstatné znaky z teorie práva, uváděné zde spíše populární formou, aby byly srozumitelné i neprávníkům. Publikace může velmi dobře sloužit k výuce právních disciplín na vysokých školách neprávnických i na vyšších odborných školách, i jako příručka pro zájemce z řad občanů.
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.
katedra podnikového a evropského práva
Vysoká škola ekonomická v Praze

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Úvod do studia práva

O autorovi 11
Úvodní slovo recenzentů 13
Slovo úvodem 15
1. Právo - pojem, význam a stát 17
1.1 Pojem práva 17
1.2 Význam práva 17
1.3 Funkce práva 18
1.4 Právní vědomí 18
1.5 Typy právní kultury 19
1.6 Právo a morálka 20
1.7 Právo a stát 20
1.7.1 Stát - obecně 20
1.7.2 Znaky státu 22
1.8 Funkce státu 25
1.9 Formy státu 25
1.9.1 Forma vlády 25
1.9.2 Učlenění státu 26
1.9.3 Státní režim 26
2. Prameny práva 29
2.1 Obecně 29
2.2 Mezinárodní smlouvy 33
2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu 33
2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 34
3. Právní normy 35
3.1 Pojem 35
3.2 Struktura právních norem 35
3.3 Druhy právních norem 36
3.4 Platnost a působnost právních norem 38
3.4.1 Platnost právních norem 38
3.4.2 Působnost právních norem 38
4. Systém práva 41
4.1 Právo veřejné a soukromé 41
4.1.1 Právo veřejné 41
4.1.2 Právo soukromé 41
4.1.3 Právo se smíšenou povahou 42
4.2 Právo hmotné a procesní 42
4.2.1 Právo hmotné 42
4.2.2 Právo procesní 42
4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní 43
5. Vývoj práva (historická geneze) 45
5.1 Nejstarší období 45
5.2 Starověké Řecko 45
5.3 Právo starověkého Říma 46
5.3.1 Řím v době královské (8.-5. století př. n. l.) 46
5.3.2 Řím v době republiky (5.-1. stol. př. n. l) 46
5.3.3 Řím v době císařské (1. stol. př. n. l. - 5. stol. n. l.) 48
5.4 Právo za feudalismu 49
5.4.1 Raně feudální právo na území Čech 49
5.4.2 Období feudální rozdrobenosti 50
5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především v letech 1419-1434 52
5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (15. stol. do počátku třicetileté války) 52
5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války do roku 1848) 54
5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848-1945). 56
5.4.7 Právo československé do druhé světové války 58
5.4.8 Právo za okupace v letech 1938-1945. 58
5.4.8 Právo v letech 1945-1948 59
5.4.9 Právo letech 1948-1989 60
5.4.10 Právo po roce 1989 60
6. Právní vztahy 61
6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky 61
6.2 Právní skutečnosti 62
6.2.1 Právní jednání 62
6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) 66
6.2.3 Právní události 66
6.2.4 Protiprávní stavy 67
6.3 Čas jako právní skutečnost 67
6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu 69
6.5 Prvky právních vztahů 69
6.5.1 Subjekty právních vztahů 69
6.5.2 Objekt právních vztahů 72
6.5.3 Obsah právních vztahů 73
6.6 Druhy právních vztahů 74
6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních vztahů 74
6.6.2 Závazkové právní vztahy 74
6.6.3 Věcněprávní právní vztahy 75
6.6.4 Společné jmění manželů 77
7. Výklad (interpretace) práva 81
7.1 Obecně o výkladu práva 81
7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí 81
7.3 Výklad podle způsobů a metod výkladu 83
7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 84
7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu 84
7.6 Použití analogie v právu 85
8. Uskutečňování práva, aplikace práva 87
8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva 87
8.2 Aplikace práva 87
8.3 Proces aplikace práva 87
8.4 Individuální právní akty 88
8.5 Jiná činnost státních orgánů 89
8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy 89
9. Zákonnost 91
9.1 Pojem, záruky zákonnosti 91
9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR 91
9.2.1 Náprava vadných právních aktů 92
9.2.2 Neplatnost právních úkonů 93
9.2.3 Dozor a kontrola 93
9.2.4 Rozhodování sporů 93
9.2.5 Donucení 94
9.2.6 Právní odpovědnost 94
10. Právní odpovědnost 95
10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu 95
10.2 Obecně o právní odpovědnosti 95
10.3 Funkce právní odpovědnosti 96
10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti 96
10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti 96
10.3.3 Represivní funkce právní odpovědnosti 97
10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 97
10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti 97
10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu) 100
10.4.3 Kauzální nexus 100
10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti 101
10.5 Druhy právní odpovědnosti 101
10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, k jejichž ochraně slouží 102
10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku 102
10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky 102
10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost 103
10.6 Trestní odpovědnost 103
10.6.1 Pojem 103
10.6.2 Skutková podstata trestného činu 103
10.6.3 Vývojová stadia trestné činnosti 106
10.6.4 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání 107
10.7 Tresty 107
10.7.1 Obecné zásady pro ukládání trestů 107
10.7.2 Druhy trestů a výjimečný trest 111
10.7.3 Nepodmíněný trest odnětí svobody 112
10.7.4 Domácí vězení 113
10.7.5 Výkon trestu obecně prospěšných prací 114
10.7.6 Propadnutí majetku 115
10.7.7 Peněžitý trest 115
10.7.8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 116
10.7.9 Zákaz činnosti 116
10.7.10 Zákaz pobytu 116
10.7.11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 117
10.7.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 117
10.7.13 Ztráta vojenské hodnosti 117
10.7.14 Vyhoštění 117
10.8 Ochranná opatření 118
10.8.1 Ochranné léčení 118
10.8.2 Zabezpečovací detence 119
10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 119
10.8.4 Ochranná výchova 120
10.9 Zahlazení odsouzení 120
11. Právo procesní 121
11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces) 121
11.1.1 Druhy řízení 121
11.1.2 Základní principy civilního procesu 123
11.1.3 Subjekty civilního procesu 126
11.1.4 Podmínky řízení 128
11.1.5 Řízení v prvním stupni 134
11.1.6 Rozhodnutí soudu 137
11.1.7 Opravné řízení 141
11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí) 145
11.2 Trestní právo procesní 147
11.2.1 Obecně o trestním řízení 147
11.2.2 Základní zásady trestního řízení 148
11.2.3 Subjekty trestního řízení 149
11.2.4 Stadia trestního řízení 152
11.3 Správní řízení 154
11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu 154
11.3.2 Charakteristika správního řízení 155
11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady týkající se správního řízení 156
11.3.4 Subjekty správního řízení 158
11.3.5 Fáze a stadia správního řízení 160
12. Ústavní pořádek občanů ČR 173
12.1 Obecná ustanovení Listiny 173
12.2 Základní lidská práva a svobody 174
12.2.1 Každý je způsobilý mít práva 174
12.2.2 Právo na život 174
12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 175
12.2.4 Osobní svoboda 176
12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb 177
12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jeho jména 177
12.2.7 Právo vlastnické 177
12.2.8 Nedotknutelnost obydlí 178
12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv 179
12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu 179
12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby 180
12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry 180
12.3 Politická práva 181
12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace 181
12.3.2 Svoboda sdružovací 181
12.3.3 Právo shromažďovací 182
12.3.4 Právo petiční 182
12.3.5 Právo volební 182
12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní 182
12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva 182
12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení 182
12.4.3 Ochrana rodiny 183
12.4.4 Právo na vzdělání 183
12.4.5 Další práva 183
12.5 Práva národnostních a etnických menšin 183
Použitá literatura 185
Rejstřík 187

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Úvod do studia práva byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 302 
E-kniha 272 
Kloudová Jitka a kolektiv
Tištěná 319 
E-kniha 287 
Tištěná 365 
E-kniha 329 

Úvod do studia práva

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6116
Kniha Úvod do studia práva je určena studentům základních kurzů práva na neprávnických vysokých školách. Srozumitelně seznamuje se základními pojmy a dějinami práva, zabývá se prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva. Opomenuto není ani objasnění právních vztahů - předpokladů a prvků těchto vztahů. Podrobněji se kniha věnuje právní odpovědnosti, procesnímu právu a ústavnímu pořádku občanů ČR. Kniha vyhovuje osnově předmětu Právo například na Vysoké škole ekonomické v Praze, velmi vhodná je pro studenty a učitele dalších veřejných a soukromých vysokých škol i pro zájemce z praxe.
Publikace doc. Spirita je zpracována přehledně, je čtivá, zahrnuje i některé nezbytné problémy z ústavního práva a státovědy. Jedná se o publikaci, která pro neprávnické vysoké školy a vyšší odborné školy bude velmi přínosnou učební pomůckou při studiu základních právních pojmů a jejich souvislostí. Předností této publikace je, že se v ní objevují i kapitoly z dějin práva, čímž je výklad teoretických pojmů zkvalitněn.
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
vedoucí katedry podnikového a evropského práva
Vysoká škola ekonomická v Praze
„Úvod do studia práva“ je další publikací tohoto dlouholetého pedagoga a člena katedry podnikového a evropského práva na fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Učebnic či učebních pomůcek v oblasti teorie práva (ale také v oblasti školské legislativy a oblasti pracovního práva) napsal autor za posledních 30 let velké množství, avšak tato učebnice je specifická zařazením kapitoly „Vývoj práva“, kde je studentům a čtenářům podána historická geneze práva od nejstaršího období (Chamurapiho zákoník) až po současnost.
Cílem této publikace je představit čtenářům některé podstatné znaky z teorie práva, uváděné zde spíše populární formou, aby byly srozumitelné i neprávníkům. Publikace může velmi dobře sloužit k výuce právních disciplín na vysokých školách neprávnických i na vyšších odborných školách, i jako příručka pro zájemce z řad občanů.
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.
katedra podnikového a evropského práva
Vysoká škola ekonomická v Praze
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Úvod do studia práva

O autorovi 11
Úvodní slovo recenzentů 13
Slovo úvodem 15
1. Právo - pojem, význam a stát 17
1.1 Pojem práva 17
1.2 Význam práva 17
1.3 Funkce práva 18
1.4 Právní vědomí 18
1.5 Typy právní kultury 19
1.6 Právo a morálka 20
1.7 Právo a stát 20
1.7.1 Stát - obecně 20
1.7.2 Znaky státu 22
1.8 Funkce státu 25
1.9 Formy státu 25
1.9.1 Forma vlády 25
1.9.2 Učlenění státu 26
1.9.3 Státní režim 26
2. Prameny práva 29
2.1 Obecně 29
2.2 Mezinárodní smlouvy 33
2.3 Rozhodnutí Ústavního soudu 33
2.4 Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv 34
3. Právní normy 35
3.1 Pojem 35
3.2 Struktura právních norem 35
3.3 Druhy právních norem 36
3.4 Platnost a působnost právních norem 38
3.4.1 Platnost právních norem 38
3.4.2 Působnost právních norem 38
4. Systém práva 41
4.1 Právo veřejné a soukromé 41
4.1.1 Právo veřejné 41
4.1.2 Právo soukromé 41
4.1.3 Právo se smíšenou povahou 42
4.2 Právo hmotné a procesní 42
4.2.1 Právo hmotné 42
4.2.2 Právo procesní 42
4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní 43
5. Vývoj práva (historická geneze) 45
5.1 Nejstarší období 45
5.2 Starověké Řecko 45
5.3 Právo starověkého Říma 46
5.3.1 Řím v době královské (8.-5. století př. n. l.) 46
5.3.2 Řím v době republiky (5.-1. stol. př. n. l) 46
5.3.3 Řím v době císařské (1. stol. př. n. l. - 5. stol. n. l.) 48
5.4 Právo za feudalismu 49
5.4.1 Raně feudální právo na území Čech 49
5.4.2 Období feudální rozdrobenosti 50
5.4.3 Právo za husitského revolučního hnutí, především v letech 1419-1434 52
5.4.4 Právo v období stavovské monarchie (15. stol. do počátku třicetileté války) 52
5.4.5 Právo v období absolutní monarchie u nás (od třicetileté války do roku 1848) 54
5.4.6 Právo v období kapitalismu (1848-1945). 56
5.4.7 Právo československé do druhé světové války 58
5.4.8 Právo za okupace v letech 1938-1945. 58
5.4.8 Právo v letech 1945-1948 59
5.4.9 Právo letech 1948-1989 60
5.4.10 Právo po roce 1989 60
6. Právní vztahy 61
6.1 Právní vztahy, pojem, předpoklady a prvky 61
6.2 Právní skutečnosti 62
6.2.1 Právní jednání 62
6.2.2 Protiprávní jednání (delikty) 66
6.2.3 Právní události 66
6.2.4 Protiprávní stavy 67
6.3 Čas jako právní skutečnost 67
6.4 Právní skutečnosti podle potřeby jejich důkazu 69
6.5 Prvky právních vztahů 69
6.5.1 Subjekty právních vztahů 69
6.5.2 Objekt právních vztahů 72
6.5.3 Obsah právních vztahů 73
6.6 Druhy právních vztahů 74
6.6.1 Obecná charakteristika druhů právních vztahů 74
6.6.2 Závazkové právní vztahy 74
6.6.3 Věcněprávní právní vztahy 75
6.6.4 Společné jmění manželů 77
7. Výklad (interpretace) práva 81
7.1 Obecně o výkladu práva 81
7.2 Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí 81
7.3 Výklad podle způsobů a metod výkladu 83
7.4 Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 84
7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu 84
7.6 Použití analogie v právu 85
8. Uskutečňování práva, aplikace práva 87
8.1 Obecně o uskutečňování (působení) práva 87
8.2 Aplikace práva 87
8.3 Proces aplikace práva 87
8.4 Individuální právní akty 88
8.5 Jiná činnost státních orgánů 89
8.6 Uvážení státního orgánu při aplikaci právní normy 89
9. Zákonnost 91
9.1 Pojem, záruky zákonnosti 91
9.2 Systém právních záruk zákonnosti v ČR 91
9.2.1 Náprava vadných právních aktů 92
9.2.2 Neplatnost právních úkonů 93
9.2.3 Dozor a kontrola 93
9.2.4 Rozhodování sporů 93
9.2.5 Donucení 94
9.2.6 Právní odpovědnost 94
10. Právní odpovědnost 95
10.1 Pojem odpovědnosti jako sociálního jevu 95
10.2 Obecně o právní odpovědnosti 95
10.3 Funkce právní odpovědnosti 96
10.3.1 Preventivní funkce právní odpovědnosti 96
10.3.2 Reparační funkce právní odpovědnosti 96
10.3.3 Represivní funkce právní odpovědnosti 97
10.4 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 97
10.4.1 Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovědnosti 97
10.4.2 Negativní důsledek protiprávního jednání (stavu) 100
10.4.3 Kauzální nexus 100
10.4.4 Zavinění v právní odpovědnosti 101
10.5 Druhy právní odpovědnosti 101
10.5.1 Odpovědnost podle charakteru společenských vztahů, k jejichž ochraně slouží 102
10.5.2 Odpovědnost podle předpokladů jejího vzniku 102
10.5.3 Odpovědnost podle toho, kdo nese nepříznivé právní následky 102
10.5.4 Závazková a mimozávazková odpovědnost 103
10.6 Trestní odpovědnost 103
10.6.1 Pojem 103
10.6.2 Skutková podstata trestného činu 103
10.6.3 Vývojová stadia trestné činnosti 106
10.6.4 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání 107
10.7 Tresty 107
10.7.1 Obecné zásady pro ukládání trestů 107
10.7.2 Druhy trestů a výjimečný trest 111
10.7.3 Nepodmíněný trest odnětí svobody 112
10.7.4 Domácí vězení 113
10.7.5 Výkon trestu obecně prospěšných prací 114
10.7.6 Propadnutí majetku 115
10.7.7 Peněžitý trest 115
10.7.8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 116
10.7.9 Zákaz činnosti 116
10.7.10 Zákaz pobytu 116
10.7.11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 117
10.7.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání 117
10.7.13 Ztráta vojenské hodnosti 117
10.7.14 Vyhoštění 117
10.8 Ochranná opatření 118
10.8.1 Ochranné léčení 118
10.8.2 Zabezpečovací detence 119
10.8.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 119
10.8.4 Ochranná výchova 120
10.9 Zahlazení odsouzení 120
11. Právo procesní 121
11.1 Občanské soudní řízení (civilní proces) 121
11.1.1 Druhy řízení 121
11.1.2 Základní principy civilního procesu 123
11.1.3 Subjekty civilního procesu 126
11.1.4 Podmínky řízení 128
11.1.5 Řízení v prvním stupni 134
11.1.6 Rozhodnutí soudu 137
11.1.7 Opravné řízení 141
11.1.8 Řízení exekuční (výkon rozhodnutí) 145
11.2 Trestní právo procesní 147
11.2.1 Obecně o trestním řízení 147
11.2.2 Základní zásady trestního řízení 148
11.2.3 Subjekty trestního řízení 149
11.2.4 Stadia trestního řízení 152
11.3 Správní řízení 154
11.3.1 Formy činnosti veřejné správy a působnost správního řádu 154
11.3.2 Charakteristika správního řízení 155
11.3.3 Základní zásady činnosti správních orgánů a další zásady týkající se správního řízení 156
11.3.4 Subjekty správního řízení 158
11.3.5 Fáze a stadia správního řízení 160
12. Ústavní pořádek občanů ČR 173
12.1 Obecná ustanovení Listiny 173
12.2 Základní lidská práva a svobody 174
12.2.1 Každý je způsobilý mít práva 174
12.2.2 Právo na život 174
12.2.3 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí 175
12.2.4 Osobní svoboda 176
12.2.5 Zákaz nucených prací nebo služeb 177
12.2.6 Právo na zachování lidské důstojnosti člověka, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jeho jména 177
12.2.7 Právo vlastnické 177
12.2.8 Nedotknutelnost obydlí 178
12.2.9 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv 179
12.2.10 Svoboda pohybu a pobytu 179
12.2.11 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby 180
12.2.12 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry 180
12.3 Politická práva 181
12.3.1 Svoboda projevu a právo na informace 181
12.3.2 Svoboda sdružovací 181
12.3.3 Právo shromažďovací 182
12.3.4 Právo petiční 182
12.3.5 Právo volební 182
12.4 Práva hospodářská, sociální a kulturní 182
12.4.1 Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva 182
12.4.2 Právo na různé formy zabezpečení 182
12.4.3 Ochrana rodiny 183
12.4.4 Právo na vzdělání 183
12.4.5 Další práva 183
12.5 Práva národnostních a etnických menšin 183
Použitá literatura 185
Rejstřík 187

O Autorovi

Spirit Michal
Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v letech 1970–1976, tamtéž v letech 1977–1978 postgraduál sociálně-právního zaměření. Od roku 1980 učí na Vysoké škole ekonomické (katedra podnikového a evropského práva), nejdříve jako odborný asistent, od roku 1996 jako docent (titul Ph.D. získal v roce 1998). Pedagogicky působil i na jiných vysokých školách – státních (Hospodářská fakulta Technické univerzity Liberec) i soukromých (Vysoká škola hotelová, Praha, Bankovní institut vysoká škola, Praha, Vysoká škola aplikovaného práva, Praha, apod.). V letech 1991–1993 byl proděkanem pro vědeckou práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Kromě teorie práva se zaměřuje na problematiku pracovněprávní a školské legislativy. V letech 2003–2006 byl členem Legislativní rady vlády ČR. Je autorem řady učebnic, učebních pomůcek, odborných článků a monografií (např. Tzv. Benešovy dekrety vydané nakladatelstvím Oeconomia v roce 2004).

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 382 
E-kniha 344 
Tištěná 149 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.