0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. 7. 2020

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grada Publishing, a.s.

se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00

IČ: 481 10 248

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658 pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.grada.cz

OBSAH:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 5. KUPNÍ SMLOUVA
 6. CENA PUBLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ E-KNIH
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 14. DORUČOVÁNÍ
 15. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM
 16. PRODEJ KNIH S MECHANICKÝMI VADAMI
 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Grada Publishing, a.s., se sídlem Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00, IČ: 481 10 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7658 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího ohledně zakoupení knih (čl. 2.1) či e-knih (čl. 2.2). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.grada.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit u prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 15 obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Zbožím se rozumí knihy či jiné zboží nabízené prodávajícím v hmotné podobě, včetně CD-ROM či DVD-ROM a dalších hmotných medií s uloženým obsahem.

2.2. E-knihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem či digitální obsah (nehmotný předmět), u kterého uplynula doba výkonu majetkových autorských práv, jež je uveden prodávajícím na webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (kupujícím) za úplatu, přičemž se zejména jedná o slovesná díla v elektronické podobě, jež mohou obsahovat grafické prvky.

2.3. Publikacemi se rozumí společně zboží a e-knihy.

2.4. Stažením (download) se rozumí zhotovení trvalé rozmnoženiny e-knihy v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (on demand) z webové stránky.

2.5 Dárkem se rozumí Zboží či E-kniha, kterou Prodávající nabízí zdarma ke každé objednávce všem Kupujícím, kteří se registrovali na webové stránce Prodávajícího. Kupující si může vybrat Dárek(ky) maximálně po jednom kuse od každého Zboží či E-knihy, až do výše hodnoty objednávky, avšak maximálně do výše součtu hodnoty dárkových knih uvedených v aktuálním seznamu, který se nachází na webové adrese https://www.grada.cz/nakupni-kosik/kosik-prihlaseni-s-darky/.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání publikací (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání publikací též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání publikací je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání publikací jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace publikací umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takových publikací. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o publikacích, a to včetně uvedení cen jednotlivých publikací. Ceny publikací jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny publikací zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Není-li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání publikace vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávané(ých) publikaci(ích) (objednávané publikace „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny publikace(í), případně údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „ objednávka“).

4.4.4. informace o Dárcích (pouze pro Registrované uživatele po přihlášení)

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství publikací, výše kupní ceny publikací, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9. V případě, že je kupní smlouva uzavřena ohledně zakoupení e-knihy, tedy ohledně dodání digitálního obsahu prodávajícím kupujícímu, souhlasí kupující s tím, aby tento digitální obsah byl kupujícímu dodán již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy ohledně e-knihy.

4.10. Kupující má právo stornovat již učiněnou objednávku, a to buď emailem na objednavky@grada.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 234 264 401. Při stornování objednávky je vždy nutné uvést číslo objednávky dle potvrzovacího emailu. Prodávající si neúčtuje žádné stornovací poplatky.

4.11. Prodávající je oprávněn stornovat již učiněnou objednávku, pokud nebyla uhrazena, a to v době 30 dnů od uzavření smlouvy.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Kupní smlouvou ohledně prodeje zboží se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, přičemž kupující se takovou kupní smlouvou zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží.

5.2. Kupní smlouvou ohledně prodeje e-knihy se prodávající zavazuje, že kupujícímu umožní stažení e-knihy, přičemž kupující se takovou kupní smlouvou zavazuje, že zaplatí prodávajícímu kupní cenu e-knihy.

6. CENA PUBLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu publikací a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 nebo v areálu společnosti DESTILA, s.r.o., Kaštanova 127, 620 00 Brno.

6.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

6.1.3. platební kartou;

6.1.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3594620277/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

6.1.5. firemními benefity pomocí platebních bran partnerských sítí (uhradit lze pouze tištěné knihy)

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu publikace předem.

6.4. Při zakoupení zboží platí, že:

6.4.1. v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží;

6.4.2. v případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ E-KNIH

7.1. Webová stránka obsahuje také údaje o funkčnosti e-knih (digitálního obsahu), včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti e-knih (digitálního obsahu) s hardwarem a softwarem. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy hardware či software využívaný kupujícím nevyhovuje specifikaci uvedené na webové stránce, může dojít k potížím se stažením či zobrazením e-knihy či může být stažení či zobrazení e-knihy znemožněno.

7.2. Kupní cena e-knihy je splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy. Možnost zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude kupujícímu zpřístupněna až po uhrazení celé kupní ceny e-knihy. Zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude kupujícímu umožněno v rámci jeho uživatelského účtu (čl. 3).

7.3. Při nakládání s e-knihami je kupující povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití e-knih kupujícím nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých kupujícímu ze strany prodávajícího je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělovat veřejnosti). Zásah do autorských práv kupujícím může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně kupujícího, přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

7.4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „Adobe DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

8.1.1. od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

8.1.2. od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů a

8.1.3. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (čl. 4.9).

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@grada.cz, případně telefonicky na tel.: 234 264 401.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší
způsob dopravy)

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Prodávající standardně předá dopravci objednané zboží následující pracovní den po objednání. V období s podstatně vyšším počtem objednávek (začátek školního roku, předvánoční období,...) se tato doba může prodloužit až na tři pracovní dny.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

10.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat do tří pracovních dnů písemné potvrzení (formou e-mailu nebo dopisu zaslaného na adresu kupujícího) o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.

10.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit, mimo jiné, také adrese elektronické pošty info@grada.cz či na telefonním čísle +420 234 264 511.

10.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

V případě uznané reklamace hradí obchodník přiměřené náklady na dodání zboží k reklamaci.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

15. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

15.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 4.9, čl. 7.1, čl. 8.1 až čl. 8.5, čl. 10, čl. 11.2 až čl. 11.4, čl. 16.3 a čl. 16.4 obchodních podmínek nepoužijí.

15.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

15.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

15.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

15.5. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

15.6. Pokud kupující není spotřebitelem, může kupující požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží.

16. PRODEJ KNIH S MECHANICKÝMI VADAMI

16.1. Prodávající nabízí na svých webových stránkách v oddělení „Knihy s mechanickými vadami“ mechanicky poškozené tištěné knihy, jejichž vada nebrání užívat knihu k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy“).

16.2. Prodávající prodává poškozené knihy za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.

16.3. Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu v oddělení „Knihy s mechanickými vadami“, bude mít kniha mechanickou vadu (tj. bude poškozena) a cena za takovou knihu bude již cena snížená oproti ceně obvyklé.

16.4. Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

17.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty: info@grada.cz, telefon: +420 234 264 401.

V Praze dne 14. 5. 2020
Grada Publishing, a.s.

Obchodní podmínky ve formátu pdf ke stažení zde.
Obchodní podmínky platné do 1. 7. 2020 ve formátu pdf ke stažení zde.
Obchodní podmínky platné do 14. 5. 2020 ve formátu pdf ke stažení zde.

Poznámka

Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
 


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GRADA Slovakia s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.grada.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými obchodnými podmienkami (ďalej len OP). 

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito OP. 

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu):

GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 255 645 189, e-mail: grada@grada.sk 
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4674/B 
IČO: 31346103
DIČ: 2020300018 
IČ DPH: SK2020300018 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.grada.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho. 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto OP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód tovaru alebo názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu alebo ich názvy, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej potvrdenie. Potvrdením objednávky predávajúci potvrdzuje elektronickou komunikáciou, telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. 

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne). 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak objednaný tovar nie je práve na sklade predávajúceho alebo s čiastkovým plnením objednávky. 

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo s ním dohodne ďalší postup. 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 40€ vrátane DPH je zdarma. 

Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. 

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15 kalendárnych dní. 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky. 

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia. 

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. 

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. 

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale. 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, umiestnením v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté poškodenia výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

8. Ochrana osobných údajov  

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a doručiť objednaný tovar.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) v informačnom systéme spracúva osobné údaje kupujúceho na účely súvisiace so zabezpečením dodania objednaného tovaru.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
 
Predávajúci (prevádzkovateľ) získava osobné údaje pomocou objednávkového alebo registračného formulára, umiestneného na stránke tohto internetového obchodu. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Osobné údaje kupujúceho nebude sprístupňovať tretím stranám a žiadnym spôsobom zverejňovať, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo za účelom zabezpečenia doručenia objednaného tovaru poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 alebo Kuriérskej službe Cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom Kopčianska 92, 852 03  Bratislava, IČO: 31358152.

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov najmä na potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, na informácie o zdroji z ktorého boli získané jeho osobné údaje, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla predávajúceho (prevádzkovateľa).
Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.