0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Církevní dějiny

Antika a středověk
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
599 
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 25.9.2018 21:13
i: 18441 n: 24737195r: 6567
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
509 
Ihned ke stažení
i: 18442 n: 24788494r: 6567
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.

Z obsahu knihy Církevní dějiny

ÚVOD

KNIHA I.
1. ZROD KŘESŤANSTVÍ A RANÁ CÍRKEV
1.1 Boj o duši židovského národa
1.2 Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století
1.2.1 Šíření křesťanství
1.2.2 Reakce pohanského prostředí
1.2.3 Nepřátelé státu
1.2.4 Obhájci křesťanství – apologeti
1.3 Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého
1.3.1 Christianizace
1.3.2 Mezi tolerancí a pronásledováním

2. ORGANIZACE A KULT RANÉ CÍRKVE
2.1 Život církevních obcí
2.2 Církevní hierarchie
2.3 Bohoslužba a kult

3. KŘESŤANSKÉ UČENÍ A TEOLOGIE
3.1 Vymezování vůči židovství
3.2 Tvorba novozákonního kánonu
3.3 Křesťanské učení od apoštolských otců k apologetům
3.4 Křesťanská teologie
3.5 Hereze a bludná učení

KNIHA II.
1. CÍRKEV STOJÍCÍ U KOLÉBKY NOVÉ EVROPY (311–900)
1.1 Říšská církev a pád římského světa
1.2 Církev v období stěhování národů
1.3 Východní cézaropapismus
1.4 Franská říše
1.5 Spojení Franků s papežstvím

2. CÍRKEV DĚDIČKOU TRADICE A ŘÁDU
2.1 Zrození papežství
2.1.1 Politická emancipace papežství a papežská falza
2.1.2 Mikuláš I. a první vrchol papežského primátu
2.2 Křesťanské misie
2.2.1 Christianizace Británie
2.2.2 Dokončení christianizace Germánie
2.2.3 Misie ke Slovanům
2.3 Organizace a církevní struktura
2.3.1 Metropolitní systém
2.3.2 Biskupská a farní správa
2.3.3 Institut vlastnických kostelů
2.4 Mnišství

3. VNITŘNÍ ŽIVOT CÍRKVE
3.1 Hereze a zformování ortodoxie
3.1.1 Arianismus
3.1.2 Nestoriánství
3.1.3 Monofyzitismus a snahy o obnovu jednoty církve
3.1.4 Pelagianismus
3.1.5 Obrazoborectví
3.2 Vývoj kultu a liturgie
3.3 Intelektuální rozvoj církve
3.3.1 Teologie a lozo e v období trinitárních a christologických bojů
3.3.2 Pozdní patristika
3.3.3 Karolínská vzdělanost

KNIHA III.
1. CÍRKEV VE VÍRU SNAH O REFORMU (900–1200)
1.1 Temné století a zformování otonsko-sálské říšské církve
1.2 Sálské císařství a boje o investituru
1.3 Soupeření papežství a císařství ve 12. století a dokončení reformy
1.4 Zrod křižáckého hnutí a východní křesťanstvo

2. PROSAZENÍ CÍRKEVNÍ SVOBODY
2.1 Naplňování reformy a církevní synody
2.1.1 Reforma církve pod císařskou patronací
2.1.2 Gregoriánská reforma
2.1.3 Vítězství papežské myšlenky
2.2 Dokončení christianizace
2.3 Řeholní život
2.3.1 Clunyjská a lotrinská reforma
2.3.2 Návrat ke kořenům řeholního života

3. DOBUDOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA
3.1 Graciánův dekret a prosazení papežského zákonodárství
3.2 Patronát a církevní desátek
3.3 Teologie a vzdělanost

KNIHA IV.
1. VÍTĚZSTVÍ PAPEŽSKÉHO UNIVERZALISMU – CÍRKEV VE 13. STOLETÍ
1.1 Papežství, císařství a královská moc
1.2 Papežství a vzestup francouzského vlivu

2. ORGANIZACE A ŽIVOT CÍRKVE
2.1 Dobudování církevní struktury
2.2 Nové formy řeholního života
2.3 Boj s jinověrci a herezí

3. VNITŘNÍ ROZVOJ CÍRKVE
3.1 Kult a liturgie
3.2 Právní vývoj církve
3.3 Svatí a jejich kult
3.4 Scholastika a lozo cko-teologické myšlení

KNIHA V.
1. CÍRKEV MEZI KONCILIÁRNÍ REFORMOU A MONARCHICKÝM PAPEŽSTVÍM
1.1 Církev, světská moc a laická společnost v časech „krize a reformy“:
Avignon
1.2 Velké schizma a doba koncilů

2. ORGANIZACE CÍRKVE A JEJÍ JEDNOTA
2.1 Vrchol papežského centralismu – avignonská kurie
2.2 Řeholní život v pozdním středověku
2.3 Spory o nauku a jednotu církve

3. „PODZIM“ CÍRKEVNÍHO STŘEDOVĚKU
3.1 Zbožnost a křesťanský život
3.2 Vzdělání a náboženské myšlení

SUMMARY
SEZNAM VYBRANÉ DOPORUČENÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK SUMMARY

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 10. 2013
Katalogové číslo: 24025
ISBN: 978-80-247-3719-5
Formát / stran: 167×240, 432 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: 12.27MB | 9.4MB
Druh ochrany: Adobe DRM

Recenze

Přehledově pojatá publikace přináší základní shrnutí církevního vývoje od počátků křesťanství až přibližně do konce 15. století. Autoři si vytkli za cíl nabídnout co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin, čemuž odpovídá zvolená forma i obsah  výkladu, který nemá ambice přinést nová zjištění, nýbrž srozumitelnou interpretaci složité problematiky. Kniha sestává z pěti chronologicky uspořádaných oddílů. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsou oddíly dále tematicky členěny podle víceméně jednotného vzoru – politické a společenské poměry; organizace církve; ideový vývoj a proudy. Hlavní výkladový text doplňují podrobnější exkurzy k vybraným problémům, případně jsou líčené skutečnosti dokumentovány citacemi z pramenů. Čtenáři se tak nabízí poměrně plastický obraz vývoje církevní organizace, věrouky a ideových proudů v širším historickém kontextu. Vzhledem k tomu, že autoři publikaci koncipovali jako studijní pomůcku pro širší spektrum humanitních oborů, bylo by však patrně vhodné věnovat samostatnou pozornost také církevním dějinám jako tématu historiografického bádání.
Jan Zelenka, Český časopis historický (č.2/2018)

Recenzi knihy najdete i na www.theofil.cz

Je to dobrá četba, skoro bych řekl někde až na pokraji eseje, ale jinak přísně odborná, se vší akribií.
Celá recenze na phil.muni.cz  

O Autorovi

Suchánek Drahomír

Vystudoval dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě téže univerzity. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Soustřeďuje se na problematiku církevních a středověkých dějin a svoji badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a vztahů mezi duchovní a světskou mocí.

Drška Václav

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., (* 1962) je absolventem oboru český jazyk – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho publikační činnost je zaměřena k problematice vývoje raně středověkého státu a k sociálním a politickým proměnám středověké společnosti vrcholného středověku. Je autorem monografií Divisiones regni Francorum: královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství (2010), Dějiny Burgundska: nomen Burgundiae ve středověku (2011), Církevní dějiny: antika a středověk (2013) a řady dalších odborných studií.

Církevní dějiny

Tištěná kniha

Datum vydání: 29. 10. 2013
Katalogové číslo: 24025
ISBN: 978-80-247-3719-5
Formát / stran: 167×240, 432 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF
Velikost: 12.27MB | 9.4MB
Druh ochrany: Adobe DRM

Církevní dějiny

Antika a středověk
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
599 
Poslední kusyi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů.

Poslední aktualizace skladu 25.9.2018 21:13
i: 18441 n: 24737195r: 6567
E-kniha
ePUB, PDF (Adobe DRM)
509 
Ihned ke stažení
i: 18442 n: 24788494r: 6567
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.

Z obsahu knihy Církevní dějiny

ÚVOD

KNIHA I.
1. ZROD KŘESŤANSTVÍ A RANÁ CÍRKEV
1.1 Boj o duši židovského národa
1.2 Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století
1.2.1 Šíření křesťanství
1.2.2 Reakce pohanského prostředí
1.2.3 Nepřátelé státu
1.2.4 Obhájci křesťanství – apologeti
1.3 Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého
1.3.1 Christianizace
1.3.2 Mezi tolerancí a pronásledováním

2. ORGANIZACE A KULT RANÉ CÍRKVE
2.1 Život církevních obcí
2.2 Církevní hierarchie
2.3 Bohoslužba a kult

3. KŘESŤANSKÉ UČENÍ A TEOLOGIE
3.1 Vymezování vůči židovství
3.2 Tvorba novozákonního kánonu
3.3 Křesťanské učení od apoštolských otců k apologetům
3.4 Křesťanská teologie
3.5 Hereze a bludná učení

KNIHA II.
1. CÍRKEV STOJÍCÍ U KOLÉBKY NOVÉ EVROPY (311–900)
1.1 Říšská církev a pád římského světa
1.2 Církev v období stěhování národů
1.3 Východní cézaropapismus
1.4 Franská říše
1.5 Spojení Franků s papežstvím

2. CÍRKEV DĚDIČKOU TRADICE A ŘÁDU
2.1 Zrození papežství
2.1.1 Politická emancipace papežství a papežská falza
2.1.2 Mikuláš I. a první vrchol papežského primátu
2.2 Křesťanské misie
2.2.1 Christianizace Británie
2.2.2 Dokončení christianizace Germánie
2.2.3 Misie ke Slovanům
2.3 Organizace a církevní struktura
2.3.1 Metropolitní systém
2.3.2 Biskupská a farní správa
2.3.3 Institut vlastnických kostelů
2.4 Mnišství

3. VNITŘNÍ ŽIVOT CÍRKVE
3.1 Hereze a zformování ortodoxie
3.1.1 Arianismus
3.1.2 Nestoriánství
3.1.3 Monofyzitismus a snahy o obnovu jednoty církve
3.1.4 Pelagianismus
3.1.5 Obrazoborectví
3.2 Vývoj kultu a liturgie
3.3 Intelektuální rozvoj církve
3.3.1 Teologie a lozo e v období trinitárních a christologických bojů
3.3.2 Pozdní patristika
3.3.3 Karolínská vzdělanost

KNIHA III.
1. CÍRKEV VE VÍRU SNAH O REFORMU (900–1200)
1.1 Temné století a zformování otonsko-sálské říšské církve
1.2 Sálské císařství a boje o investituru
1.3 Soupeření papežství a císařství ve 12. století a dokončení reformy
1.4 Zrod křižáckého hnutí a východní křesťanstvo

2. PROSAZENÍ CÍRKEVNÍ SVOBODY
2.1 Naplňování reformy a církevní synody
2.1.1 Reforma církve pod císařskou patronací
2.1.2 Gregoriánská reforma
2.1.3 Vítězství papežské myšlenky
2.2 Dokončení christianizace
2.3 Řeholní život
2.3.1 Clunyjská a lotrinská reforma
2.3.2 Návrat ke kořenům řeholního života

3. DOBUDOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA
3.1 Graciánův dekret a prosazení papežského zákonodárství
3.2 Patronát a církevní desátek
3.3 Teologie a vzdělanost

KNIHA IV.
1. VÍTĚZSTVÍ PAPEŽSKÉHO UNIVERZALISMU – CÍRKEV VE 13. STOLETÍ
1.1 Papežství, císařství a královská moc
1.2 Papežství a vzestup francouzského vlivu

2. ORGANIZACE A ŽIVOT CÍRKVE
2.1 Dobudování církevní struktury
2.2 Nové formy řeholního života
2.3 Boj s jinověrci a herezí

3. VNITŘNÍ ROZVOJ CÍRKVE
3.1 Kult a liturgie
3.2 Právní vývoj církve
3.3 Svatí a jejich kult
3.4 Scholastika a lozo cko-teologické myšlení

KNIHA V.
1. CÍRKEV MEZI KONCILIÁRNÍ REFORMOU A MONARCHICKÝM PAPEŽSTVÍM
1.1 Církev, světská moc a laická společnost v časech „krize a reformy“:
Avignon
1.2 Velké schizma a doba koncilů

2. ORGANIZACE CÍRKVE A JEJÍ JEDNOTA
2.1 Vrchol papežského centralismu – avignonská kurie
2.2 Řeholní život v pozdním středověku
2.3 Spory o nauku a jednotu církve

3. „PODZIM“ CÍRKEVNÍHO STŘEDOVĚKU
3.1 Zbožnost a křesťanský život
3.2 Vzdělání a náboženské myšlení

SUMMARY
SEZNAM VYBRANÉ DOPORUČENÉ LITERATURY
SEZNAM OBRÁZKŮ
JMENNÝ REJSTŘÍK
VĚCNÝ REJSTŘÍK SUMMARY

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Recenze

Přehledově pojatá publikace přináší základní shrnutí církevního vývoje od počátků křesťanství až přibližně do konce 15. století. Autoři si vytkli za cíl nabídnout co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin, čemuž odpovídá zvolená forma i obsah  výkladu, který nemá ambice přinést nová zjištění, nýbrž srozumitelnou interpretaci složité problematiky. Kniha sestává z pěti chronologicky uspořádaných oddílů. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsou oddíly dále tematicky členěny podle víceméně jednotného vzoru – politické a společenské poměry; organizace církve; ideový vývoj a proudy. Hlavní výkladový text doplňují podrobnější exkurzy k vybraným problémům, případně jsou líčené skutečnosti dokumentovány citacemi z pramenů. Čtenáři se tak nabízí poměrně plastický obraz vývoje církevní organizace, věrouky a ideových proudů v širším historickém kontextu. Vzhledem k tomu, že autoři publikaci koncipovali jako studijní pomůcku pro širší spektrum humanitních oborů, bylo by však patrně vhodné věnovat samostatnou pozornost také církevním dějinám jako tématu historiografického bádání.
Jan Zelenka, Český časopis historický (č.2/2018)

Recenzi knihy najdete i na www.theofil.cz

Je to dobrá četba, skoro bych řekl někde až na pokraji eseje, ale jinak přísně odborná, se vší akribií.
Celá recenze na phil.muni.cz  

O Autorovi

Suchánek Drahomír

Vystudoval dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě téže univerzity. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Soustřeďuje se na problematiku církevních a středověkých dějin a svoji badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a vztahů mezi duchovní a světskou mocí.

Drška Václav

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., (* 1962) je absolventem oboru český jazyk – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho publikační činnost je zaměřena k problematice vývoje raně středověkého státu a k sociálním a politickým proměnám středověké společnosti vrcholného středověku. Je autorem monografií Divisiones regni Francorum: královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství (2010), Dějiny Burgundska: nomen Burgundiae ve středověku (2011), Církevní dějiny: antika a středověk (2013) a řady dalších odborných studií.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 199 
E-kniha 424 
Tištěná 259 
E-kniha 220 
Tištěná 149 
E-kniha 339 
Tištěná 149 
E-kniha 149 

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.