0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Daňové a nedaňové náklady 2024

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
389  331 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 24. 07. 2024 17:27
i: 46192 n: 90880122r: 14268
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Ukázky z E-knihy

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Další 7. vydání je upraveno s ohledem na změny legislativy daně z příjmů od 1. ledna 2024. Tato změna se tak týká i nákladů vymezených v zákoně o daních z příjmů. Některé kapitoly anebo jejich části byly rovněž přepracovány s cílem poskytnout komplexnější pohled na danou problematiku, případně doplnit o nové informace či příklady.

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci daně z příjmů setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2024

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
• Základní pravidla pro uplatňování daňových nákladů
• Další podmínky daňové uznatelnosti nákladů
• Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil
• Náklady související s provozem automobilu, náhradní způsob uplatnění nákladů
• Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
• Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
• Daňové odpisy automobilu
• Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 na částku 2.000.000 Kč
4. Cena obvyklá
• Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
• Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců
• Náhrada jízdních výdajů, stravné
• Náhrady při přijetí do zaměstnání
• Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
7. Členské příspěvky
8. Daně jako náklad
• Daňová účinnost jednotlivých daní
• Doměřené daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
• Zásady odpisování hmotného majetku, poměrná část odpisů
• Majetek vyloučený z odpisování
• Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem
• Druhy daňových odpisů a zařazení do odpisových skupin
• Možnost zvýšení odpisů v prvním roce
• Poloviční roční odpis
• Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové uplatnění nehmotného majetku
• Základní postup při odpisování nehmotného majetku
• Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
• Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů
• Reklamní předměty
• Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
• Drobný hmotný majetek
• Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
• Drobný nehmotný majetek
• Nehmotný majetek v účetnictví a daních
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
• Vymezení hmotného majetku, uvedení do užívání
• Věci pevně spojené s budovou
• Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing
• Operativní a finanční leasing
• Leasing drobného hmotného majetku
• Odpisovaný hmotný majetek
• Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování
• Předčasné ukončení leasingové smlouvy (s odkupem a bez odkupu)
• Postoupení leasingové smlouvy
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Mzdové náklady
22. Náhrada škody
23. Nájemné a pachtovné
• Daňová uznatelnost nájemného
• Prodej pronajatého majetku nájemci
• Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
24. Nehmotný majetek
25. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
• Odměna za výkon funkce, tantiémy
• Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
26. Odpis pohledávky
• Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
• Daňová účinnost odpisu pohledávek
• Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
27. Odstupné za uvolnění bytu
28. Opravné položky k pohledávkám
• Vymezení zákonných opravných položek
• Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám
• Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (§ 8a)
• Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8)
• Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c)
• Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo (§ 8b)
29. Opravy a udržování
• Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů
• Údržba a opravy pronajatého majetku
30. Paušalizace cestovních náhrad
• Použití metody paušalizace
• Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad
31. Paušální výdaj na dopravu
• Vymezení paušálních výdajů za dopravu
• Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty
• Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
• Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje
• Krácený paušální výdaj na dopravu
32. Paušální výdaje podnikatelů
• Výše paušálních výdajů a hodnotové limity
• Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět
33. Paušální výdaje pronajímatelů
• Výše paušálních výdajů, limity a změna způsobu uplatňování výdajů
• Platby nájemců na služby spojené s nájmem
34. Penzijní připojištění
• Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně
• Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob
35. Pohledávky – postoupení
• Daňové dopady postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno
• Daňová účinnost pohledávek nabytých postoupením v daňové evidenci
• Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví
• Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
• Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
• Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
36. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
• Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
37. Pokuty, penále a jiné sankce
38. Poplatky
39. Pozemek
• Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů
• Samostatná evidence jednotlivých složek majetku (pozemek, stavba)
• Oprava a údržba pozemku
• Prodej pozemku a daňová účinnost pořizovací ceny
40. Pracovní oblečení
41. Pracovní prostředky
42. Praktický výcvik 
a odborné vzdělávání žáků a studentů
• Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
• Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
43. Práva zaměstnanců
44. Přechodné ubytování
• Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
• Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě
45. Reklama
46. Reprezentace a osobní spotřeba
47. Rezervy na opravu hmotného majetku
• Podmínky tvorby rezervy
• Stanovení výše roční tvorby rezervy
• Čerpání rezervy
48. Smluvní sankce
• Druhy smluvních sankcí
• Daňový režim smluvních sankcí
49. Soukromé životní pojištění
50. Spojené osoby
• Kapitálově spojené osoby, jinak spojené osoby
• Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké
51. Škody
• Vymezení škody v zákoně o daních z příjmů
• Zničení majetku
• Ostatní újmy
52. Technické zhodnocení hmotného majetku
• Rozlišování oprav a technického zhodnocení
• Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech
• Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
53. Umělecké dílo
54. Úroky
• Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
• Úroky související s pořízením majetku
• Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
• Úroky placené spojeným osobám, test nízké kapitalizace
• Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku
55. Vstupní cena majetku
• Pořizovací cena
• Vlastní náklady
• Reprodukční pořizovací cena
• Ocenění majetku v případě dědictví nebo daru
• Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
• Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku
56. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
• Účetní a daňová zůstatková cena
• Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena
• Částečný prodej nebo likvidace majetku
• Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
• Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
57. Vzdělávání
58. Zaměstnanecké benefity
• Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
• Daňové dopady do závislé činnosti
• Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
59. Zásoby
• Vymezení pojmu zásoby
• Oceňování zásob při naskladnění a při vyskladnění
• Způsoby účtování zásob
• Zásoby v daňové evidenci
60. Závodní stravování
• Provoz vlastního stravovacího zařízení
• Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
61. Zmařená investice

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.01.2024
Katalogové číslo: 40204
ISBN: 978-80-908801-2-2
Formát / stran: 148×210, 332 stran
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Daňové a nedaňové náklady 2024

Tištěná kniha

Datum vydání: 15.01.2024
Katalogové číslo: 40204
ISBN: 978-80-908801-2-2
Formát / stran: 148×210, 332 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Daňové a nedaňové náklady 2024

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
389  331 
Poslední kusyi

Poslední aktualizace skladu 24. 07. 2024 17:27
i: 46192 n: 90880122r: 14268
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Další 7. vydání je upraveno s ohledem na změny legislativy daně z příjmů od 1. ledna 2024. Tato změna se tak týká i nákladů vymezených v zákoně o daních z příjmů. Některé kapitoly anebo jejich části byly rovněž přepracovány s cílem poskytnout komplexnější pohled na danou problematiku, případně doplnit o nové informace či příklady.

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci daně z příjmů setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Daňové a nedaňové náklady 2024

1. Úvod
2. Náklady v základu daně
• Základní pravidla pro uplatňování daňových nákladů
• Další podmínky daňové uznatelnosti nákladů
• Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil
• Náklady související s provozem automobilu, náhradní způsob uplatnění nákladů
• Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
• Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
• Daňové odpisy automobilu
• Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 na částku 2.000.000 Kč
4. Cena obvyklá
• Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
• Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců
• Náhrada jízdních výdajů, stravné
• Náhrady při přijetí do zaměstnání
• Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů
7. Členské příspěvky
8. Daně jako náklad
• Daňová účinnost jednotlivých daní
• Doměřené daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku
• Zásady odpisování hmotného majetku, poměrná část odpisů
• Majetek vyloučený z odpisování
• Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem
• Druhy daňových odpisů a zařazení do odpisových skupin
• Možnost zvýšení odpisů v prvním roce
• Poloviční roční odpis
• Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové uplatnění nehmotného majetku
• Základní postup při odpisování nehmotného majetku
• Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“
• Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů
• Reklamní předměty
• Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
• Drobný hmotný majetek
• Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních
13. Dlouhodobý nehmotný majetek
• Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
• Drobný nehmotný majetek
• Nehmotný majetek v účetnictví a daních
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání
15. Hmotný majetek
• Vymezení hmotného majetku, uvedení do užívání
• Věci pevně spojené s budovou
• Soubory movitých věcí
16. Jiný majetek
17. Leasing
• Operativní a finanční leasing
• Leasing drobného hmotného majetku
• Odpisovaný hmotný majetek
• Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování
• Předčasné ukončení leasingové smlouvy (s odkupem a bez odkupu)
• Postoupení leasingové smlouvy
18. Likvidace nepoužitelných zásob
19. Manka
20. Motivační příspěvek žákům a studentům
21. Mzdové náklady
22. Náhrada škody
23. Nájemné a pachtovné
• Daňová uznatelnost nájemného
• Prodej pronajatého majetku nájemci
• Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
24. Nehmotný majetek
25. Odměny a pojistné orgánů právnických osob
• Odměna za výkon funkce, tantiémy
• Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
26. Odpis pohledávky
• Odpis pohledávky jako nedaňový náklad
• Daňová účinnost odpisu pohledávek
• Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
27. Odstupné za uvolnění bytu
28. Opravné položky k pohledávkám
• Vymezení zákonných opravných položek
• Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám
• Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (§ 8a)
• Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8)
• Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c)
• Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo (§ 8b)
29. Opravy a udržování
• Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů
• Údržba a opravy pronajatého majetku
30. Paušalizace cestovních náhrad
• Použití metody paušalizace
• Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad
31. Paušální výdaj na dopravu
• Vymezení paušálních výdajů za dopravu
• Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty
• Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu
• Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje
• Krácený paušální výdaj na dopravu
32. Paušální výdaje podnikatelů
• Výše paušálních výdajů a hodnotové limity
• Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět
33. Paušální výdaje pronajímatelů
• Výše paušálních výdajů, limity a změna způsobu uplatňování výdajů
• Platby nájemců na služby spojené s nájmem
34. Penzijní připojištění
• Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně
• Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob
35. Pohledávky – postoupení
• Daňové dopady postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno
• Daňová účinnost pohledávek nabytých postoupením v daňové evidenci
• Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví
• Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou
• Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti
• Postupování pohledávek ze smluvních sankcí
36. Pojistné
• Motivační pojištění zaměstnanců
• Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
37. Pokuty, penále a jiné sankce
38. Poplatky
39. Pozemek
• Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů
• Samostatná evidence jednotlivých složek majetku (pozemek, stavba)
• Oprava a údržba pozemku
• Prodej pozemku a daňová účinnost pořizovací ceny
40. Pracovní oblečení
41. Pracovní prostředky
42. Praktický výcvik 
a odborné vzdělávání žáků a studentů
• Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik
• Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
43. Práva zaměstnanců
44. Přechodné ubytování
• Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance
• Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě
45. Reklama
46. Reprezentace a osobní spotřeba
47. Rezervy na opravu hmotného majetku
• Podmínky tvorby rezervy
• Stanovení výše roční tvorby rezervy
• Čerpání rezervy
48. Smluvní sankce
• Druhy smluvních sankcí
• Daňový režim smluvních sankcí
49. Soukromé životní pojištění
50. Spojené osoby
• Kapitálově spojené osoby, jinak spojené osoby
• Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké
51. Škody
• Vymezení škody v zákoně o daních z příjmů
• Zničení majetku
• Ostatní újmy
52. Technické zhodnocení hmotného majetku
• Rozlišování oprav a technického zhodnocení
• Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech
• Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
53. Umělecké dílo
54. Úroky
• Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby
• Úroky související s pořízením majetku
• Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
• Úroky placené spojeným osobám, test nízké kapitalizace
• Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku
55. Vstupní cena majetku
• Pořizovací cena
• Vlastní náklady
• Reprodukční pořizovací cena
• Ocenění majetku v případě dědictví nebo daru
• Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
• Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku
56. Vyřazení majetku (zůstatková cena)
• Účetní a daňová zůstatková cena
• Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena
• Částečný prodej nebo likvidace majetku
• Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
• Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
57. Vzdělávání
58. Zaměstnanecké benefity
• Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
• Daňové dopady do závislé činnosti
• Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
59. Zásoby
• Vymezení pojmu zásoby
• Oceňování zásob při naskladnění a při vyskladnění
• Způsoby účtování zásob
• Zásoby v daňové evidenci
60. Závodní stravování
• Provoz vlastního stravovacího zařízení
• Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
61. Zmařená investice

O Autorovi

Hnátek Miloslav
Daňový poradce Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a mezinárodního zdanění. Jeho činnost pokrývá široké spektrum podnikatelských subjektů – podnikatelů, fy zických osob včetně svobodných povolání, pronajímatelů, obchodních korporací. V portfoliu jeho klientů jsou společnosti podnikající v oblasti služeb, i společnosti zabývající se obchodem a výrobou. Sp olupracuje s profesními asociacemi. Je členem Komory daňových poradců ČR od roku 1996, evidenční číslo 1960.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 229 
E-kniha 206 
Tištěná 79 
E-kniha 206 
Tištěná 149  -48 %
E-kniha 221 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.