0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Podvojné účetnictví 2012

Skálová Jana a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7212
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

19. vydání tohoto účetního bestselleru je aktualizováno v souladu s novelami účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2012. Publikace obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“ a je doplněno řadou řešených vzorových příkladů. Čtenáři oceňují také kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům škol s ekonomickým zaměřením.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2012

Úvod
1. Právní úprava účetnictví
1.1 Obecně uznávané účetní zásady
1.1.1 Zásada účetní jednotky
1.1.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
1.1.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.1.4 Zásada objektivity účetních informací
1.1.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době
uskutečnění operace
1.1.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.1.7 Zásada opatrnosti
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium
2.4 Výnosy
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
2.8 Účetní knihy
2.8.1 Deník
2.8.2 Hlavní kniha
2.8.3 Knihy analytických účtů
2.8.4 Storno
2.8.5 Forma účetních knih
2.9 Úschova účetních písemností
2.10 Kontrolní prvky účetnictví
2.10.1 Předvaha
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
3.1 Oceňování dlouhodobého majetku
3.2 Pořízení majetku
3.3 Odpisování majetku
3.4 Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku v zákoně o daních z příjmů
3.4.1 Odpisování hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů
3.4.2 Rovnoměrné odpisování
3.4.3 Zrychlené odpisování
3.4.4 Osobní automobily
3.5 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny
než je hranice dle zákona o daních z příjmů
3.5.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč
3.5.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč
4. Odpisování nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku
4.2 Technické zhodnocení majetku
4.2.1 Technické zhodnocení hmotného majetku
4.2.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku
5. Účtová třída 1 – Zásoby
5.1 Oceňování zásob
5.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
5.1.2 Oceňování v průměrných cenách
5.1.3 Technika FIFO
5.1.4 Technika LIFO
5.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou
5.2 Syntetické účty třídy 1
5.3 Účtování nakupovaných zásob
5.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
5.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob
5.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky
5.4 Účtování zásob vlastní výroby
5.4.1 Způsob A
5.4.2 Způsob B
6. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
6.1 Peníze
6.2 Účty v bankách
6.3 Bankovní úvěry
6.4 Krátkodobé finanční výpomoci
6.5 Účtování úroků
7. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
7.1 Skupina 31 – Pohledávky
7.1.1 Účtování o směnkách
7.2 Skupina 32 – Závazky
7.3 Skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
7.4 Skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
7.4.1 Přímé daně
7.4.2 Daň z přidané hodnoty
7.4.3 Registrovaný plátce daně z přidané hodnoty
7.4.4 Neregistrovaný podnikatel
7.4.5 Ostatní nepřímé daně a poplatky
7.4.6 Dotace
7.5 Skupiny 35 a 36 – Pohledávky a závazky ke společníkům,
za účastníky sdružení a za členy družstva
7.6 Skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
7.7 Skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
7.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
7.7.2 Náklady příštích období
7.7.3 Výdaje příštích období
7.7.4 Výnosy příštích období
7.7.5 Příjmy příštích období
7.7.6 Dohadné účty aktivní
7.7.7 Dohadné účty pasivní
7.8 Kurzové rozdíly
7.8.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku
7.8.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne
8. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
8.1 Skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
8.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti
8.1.2 Společnost s ručením omezeným
8.2 Skupina 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
a převedené výsledky hospodaření
8.2.1 Zákonný rezervní fond
8.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
8.4 Skupina 45 – Rezervy
8.4.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
8.4.2 Příklad ostatní rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
8.4.3 Rezerva na daň z příjmů
8.5 Skupina 46 – Bankovní úvěry
8.6 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky
8.7 Skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
8.8 Skupina 49 – Individuální podnikatel
9. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
10.1.1 Otevírání účetních knih
10.1.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
10.1.3 Následující účetní období
10.1.4 Podrozvahové účty
11. Finanční majetek
11.1 Dlouhodobý finanční majetek
11.1.1 Ocenění dlouhodobého finančního majetku
11.1.2 Pořízení cenných papírů
11.1.3 Prodej cenných papírů
11.1.4 Dividendy z akcií
11.2 Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
12. Opravné položky
13. Leasing
13.1.1 Finanční leasing
13.1.2 Operativní leasing
14. Účetní závěrka
14.1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty
14.2 Příloha účetní závěrky
14.2.1 Obecné údaje
14.2.2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
14.2.3 Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty
14.3 Přehled o peněžních tocích – cash flow
14.4 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
14.5 Příklady na sestavování cash flow
14.5.1 Změny pracovního kapitálu
14.5.2 Odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky k nabytému majetku
14.5.3 Přechodné účty aktiv a pasiv a rezervy
14.5.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
14.5.5 Finanční majetek
14.5.6 Rozdělení výsledku hospodaření
14.6 Příklad na sestavení výkazu cash flow metodou nepřímou
14.6.1 Zadání
15. Daňové možnosti práce s pohledávkami
15.1 Snížení pohledávky vystavením dobropisu
15.2 Odpis pohledávek do nákladů
15.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek
15.2.2 Odpis pohledávek – účetní
15.3 Opravné položky k pohledávkám
15.4 Opravné položky až do výše 100 % u pohledávek do 30 000 Kč
15.5 Postoupení pohledávky
15.5.1 Úplatné postoupení u postupitele
15.5.2 Úplatné postoupení u postupníka
15.5.3 Podrozvahové účty
16. Účtová osnova pro podnikatele – používaná v publikaci
17. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
17.1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
17.2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
17.3 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
17.4 České účetní standardy v návaznosti na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Podvojné účetnictví 2012 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Podvojné účetnictví 2012

Skálová Jana a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7212
19. vydání tohoto účetního bestselleru je aktualizováno v souladu s novelami účetních a daňových předpisů k 1. 1. 2012. Publikace obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je přehledně graficky znázorněno pomocí „téček“ a je doplněno řadou řešených vzorových příkladů. Čtenáři oceňují také kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům škol s ekonomickým zaměřením.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podvojné účetnictví 2012

Úvod
1. Právní úprava účetnictví
1.1 Obecně uznávané účetní zásady
1.1.1 Zásada účetní jednotky
1.1.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
1.1.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
1.1.4 Zásada objektivity účetních informací
1.1.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době
uskutečnění operace
1.1.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími
1.1.7 Zásada opatrnosti
2. Základní pojmy účetnictví
2.1 Vznik účetnictví
2.2 Bilanční princip a rozvaha
2.3 Náklady
2.3.1 Druhové členění nákladů
2.3.2 Účelové členění nákladů
2.3.3 Daňové kritérium
2.4 Výnosy
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty
2.5 Dokladovost
2.6 Účet a soustava účtů
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
2.6.3 Znázornění účtu
2.6.4 Nákladové a výnosové účty
2.6.5 Syntetické a analytické účty
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
2.8 Účetní knihy
2.8.1 Deník
2.8.2 Hlavní kniha
2.8.3 Knihy analytických účtů
2.8.4 Storno
2.8.5 Forma účetních knih
2.9 Úschova účetních písemností
2.10 Kontrolní prvky účetnictví
2.10.1 Předvaha
2.10.2 Inventarizace
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
3.1 Oceňování dlouhodobého majetku
3.2 Pořízení majetku
3.3 Odpisování majetku
3.4 Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku v zákoně o daních z příjmů
3.4.1 Odpisování hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů
3.4.2 Rovnoměrné odpisování
3.4.3 Zrychlené odpisování
3.4.4 Osobní automobily
3.5 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny
než je hranice dle zákona o daních z příjmů
3.5.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč
3.5.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč
4. Odpisování nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku
4.2 Technické zhodnocení majetku
4.2.1 Technické zhodnocení hmotného majetku
4.2.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku
5. Účtová třída 1 – Zásoby
5.1 Oceňování zásob
5.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
5.1.2 Oceňování v průměrných cenách
5.1.3 Technika FIFO
5.1.4 Technika LIFO
5.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou
5.2 Syntetické účty třídy 1
5.3 Účtování nakupovaných zásob
5.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob
5.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob
5.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky
5.4 Účtování zásob vlastní výroby
5.4.1 Způsob A
5.4.2 Způsob B
6. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
6.1 Peníze
6.2 Účty v bankách
6.3 Bankovní úvěry
6.4 Krátkodobé finanční výpomoci
6.5 Účtování úroků
7. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
7.1 Skupina 31 – Pohledávky
7.1.1 Účtování o směnkách
7.2 Skupina 32 – Závazky
7.3 Skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
7.4 Skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
7.4.1 Přímé daně
7.4.2 Daň z přidané hodnoty
7.4.3 Registrovaný plátce daně z přidané hodnoty
7.4.4 Neregistrovaný podnikatel
7.4.5 Ostatní nepřímé daně a poplatky
7.4.6 Dotace
7.5 Skupiny 35 a 36 – Pohledávky a závazky ke společníkům,
za účastníky sdružení a za členy družstva
7.6 Skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
7.7 Skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
7.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
7.7.2 Náklady příštích období
7.7.3 Výdaje příštích období
7.7.4 Výnosy příštích období
7.7.5 Příjmy příštích období
7.7.6 Dohadné účty aktivní
7.7.7 Dohadné účty pasivní
7.8 Kurzové rozdíly
7.8.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku
7.8.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne
8. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
8.1 Skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
8.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti
8.1.2 Společnost s ručením omezeným
8.2 Skupina 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
a převedené výsledky hospodaření
8.2.1 Zákonný rezervní fond
8.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
8.4 Skupina 45 – Rezervy
8.4.1 Rezerva na opravy hmotného majetku
8.4.2 Příklad ostatní rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží
8.4.3 Rezerva na daň z příjmů
8.5 Skupina 46 – Bankovní úvěry
8.6 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky
8.7 Skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
8.8 Skupina 49 – Individuální podnikatel
9. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6
10. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
10.1.1 Otevírání účetních knih
10.1.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka
10.1.3 Následující účetní období
10.1.4 Podrozvahové účty
11. Finanční majetek
11.1 Dlouhodobý finanční majetek
11.1.1 Ocenění dlouhodobého finančního majetku
11.1.2 Pořízení cenných papírů
11.1.3 Prodej cenných papírů
11.1.4 Dividendy z akcií
11.2 Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
12. Opravné položky
13. Leasing
13.1.1 Finanční leasing
13.1.2 Operativní leasing
14. Účetní závěrka
14.1 Rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty
14.2 Příloha účetní závěrky
14.2.1 Obecné údaje
14.2.2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování
14.2.3 Doplňující informace k rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty
14.3 Přehled o peněžních tocích – cash flow
14.4 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
14.5 Příklady na sestavování cash flow
14.5.1 Změny pracovního kapitálu
14.5.2 Odpisy dlouhodobého majetku a opravné položky k nabytému majetku
14.5.3 Přechodné účty aktiv a pasiv a rezervy
14.5.4 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
14.5.5 Finanční majetek
14.5.6 Rozdělení výsledku hospodaření
14.6 Příklad na sestavení výkazu cash flow metodou nepřímou
14.6.1 Zadání
15. Daňové možnosti práce s pohledávkami
15.1 Snížení pohledávky vystavením dobropisu
15.2 Odpis pohledávek do nákladů
15.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek
15.2.2 Odpis pohledávek – účetní
15.3 Opravné položky k pohledávkám
15.4 Opravné položky až do výše 100 % u pohledávek do 30 000 Kč
15.5 Postoupení pohledávky
15.5.1 Úplatné postoupení u postupitele
15.5.2 Úplatné postoupení u postupníka
15.5.3 Podrozvahové účty
16. Účtová osnova pro podnikatele – používaná v publikaci
17. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
17.1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
17.2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
17.3 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění
17.4 České účetní standardy v návaznosti na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

O Autorovi

Skálová Jana
Absolvovala VŠE v Praze. Je auditorkou a daňovou poradkyní. Ve skupině TPA působí od jejího vzniku v roce 1993 jako partner a jeden ze zakladatelů. Má dlouhodobé zkušenosti s účetnictvím podnikatelů, se zdaňováním právnických osob, její hlavní specializací jsou však účetní a daňové souvislosti přeměn korporací (fúze a rozdělení). Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zkušební komisař tamtéž. Přednáší účetnictví a daně na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kde byla v roce 2020 jmenována docentkou. Je autorkou řady odborných knih a publikuje v odborných časopisech.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.