0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví bank a finančních institucí 2009

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 5879

Ukázky z E-knihy

Sedmé aktualizované a přepracované vydání této praktické publikace o účetnictví bank a finančních institucí se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování, a to jak v prostředí národní úpravy, tak i při použití mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví. Začíná právním rámcem a účetními metodami. Následují pohledávky a závazky vůči bankám, pohledávky a závazky z vybraných finančních činností a leasing. Dále se zabývá cennými papíry a účastmi v ovládaných a přidružených osobách. Zevrubná pozornost je věnována repo obchodům, derivátům a obchodům s finančními nástroji pro klienty. Objasněny jsou postupy operací s kapitálem. Navazuje kapitola o splatné a odložené dani z příjmů. Samostatná kapitola je věnována účetní závěrce a zveřejňování informací. Přílohou jsou úplná znění zákona o účetnictví, vyhlášky č. 501/2002 Sb., českých účetních standardů pro finanční instituce, výběr z vyhlášky ČNB a nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví bank a finančních institucí 2009

1 Koncepční a právní rámec
1.1 Hnací síly vývoje finančních nástrojů
1.2 Obecně přijímané účetní zásady USA
1.3 Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví
1.4 Směrnice a nařízení Evropských společenství
1.5 Právní rámec v České republice
1.6 Úloha účetnictví v regulaci finančních institucí
1.7 Účetní podvody
2 Základní účetní metody
2.1 IAS 32 a 39 o finančních nástrojích
2.2 Výhled v účtování finančních nástrojů
2.3 Účetní záznam
2.4 Okamžik uskutečnění účetního případu
2.5 Oceňování majetku a závazků
2.6 Časové rozlišení
2.7 Metoda efektivního úročení
2.8 Den obchodu a den vypořádání
2.9 Kurzové rozdíly a poziční účty
2.10 Rezervy
2.11 Odúčtování finančních aktiv a finančních závazků
2.12 Změny účetních metod
3 Pohledávky a závazky vůči bankám
3.1 Mezibankovní platební styk
3.2 Koupě a prodej oběživa od ČNB
3.3 Vklady u ČNB
3.4 Repo obchody s ČNB
3.5 Úvěr přijatý od ČNB
3.6 Mezibankovní vklady a úvěry
4 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností
4.1 Finanční činnosti
4.2 Pohledávky z úvěrů
4.3 Tvorba opravných položek k pohledávkám
4.4 Postupování pohledávek
4.5 Pohledávky z plnění ze záruk
4.6 Pohledávky z akreditivů
4.7 Závazky z úvěrů
4.8 Závazky z vkladů
5 Leasing
5.1 Finanční leasing
5.2 Operační leasing
5.3 Prodej a zpětný leasing
6 Cenné papíry
6.1 Kategorie a druhy cenných papírů
6.2 Oceňování cenných papírů
6.3 Opravné položky k cenným papírům
6.4 Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů
6.5 Držení vlastních dluhopisů
6.6 Maržové obchody
7 Účasti v ovládaných a přidružených osobách
7.1 Členění účastí
7.2 Oceňování účastí
7.3 Goodwill
7.4 Konsolidace
8 Repo obchody
8.1 Základní účetní otázka
8.2 Právní formy repo obchodů
8.3 Krátký prodej
8.4 Repo obchody v širším pojetí
9 Deriváty
9.1 Druhy a kategorie derivátů
9.2 Deriváty podle účelu sjednání
9.3 Právní aspekty derivátů
9.4 Výchozí aspekty účtování derivátů
9.5 Pravidla účtování derivátů
9.6 Příklady účtování derivátů
9.7 Úrokové riziko investičního portfolia
9.8 Akciové opce jako forma odměny
9.9 Vložené deriváty
9.10 Marže burzovních derivátů
9.11 Vnitřní obchody
9.12 Vykazování derivátů
10 Obchody s finančními nástroji pro klienty
10.1 Obstarání koupě a prodeje cenných papírů
10.2 Úschova cenných papírů
10.3 Správa cenných papírů
10.4 Uložení cenných papírů
10.5 Obhospodařování cenných papírů
10.6 Obstarání emise cenných papírů
10.7 Obchodování s burzovními deriváty na účet klienta
11 Ostatní majetek a závazky
11.1 Dlouhodobý hmotný majetek
11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
11.3 Pohledávky a závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů
11.4 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
12 Kapitál
12.1 Hranice mezi závazky a kapitálem
12.2 Operace s kapitálem
12.3 Operace s vlastními akciemi
12.4 Kapitál banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry pro regulační účely
13 Daň z příjmů
13.1 Podstata daně z příjmů
13.2 Daňová základna aktiv a závazků
13.3 Dočasné rozdíly
13.4 Odložené daňové závazky a pohledávky
13.5 Oceňování odložených daňových pohledávek a závazků a účtování odložené daně
13.6 Vykazování odložené daně v účetní závěrce
13.7 Shrnutí
14 Účetní závěrka a zveřejňování informací
14.1 Obsah účetní závěrky
14.2 Druhy účetních závěrek
14.3 Výroční zpráva
14.4 Zveřejňování účetní závěrky
14.5 Inventarizace
14.6 Účetní závěrka 2008
14.7 Čtvrtletní informace bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry
Literatura
Příloha 1: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Příloha 2: Vyhláška č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou ba
nkami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Příloha 3: České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční institucee")
Příloha 4: Výtah z vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Příloha 5: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1606/2002

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Účetnictví bank a finančních institucí 2009 byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Účetnictví bank a finančních institucí 2009

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 5879
Sedmé aktualizované a přepracované vydání této praktické publikace o účetnictví bank a finančních institucí se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování, a to jak v prostředí národní úpravy, tak i při použití mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví. Začíná právním rámcem a účetními metodami. Následují pohledávky a závazky vůči bankám, pohledávky a závazky z vybraných finančních činností a leasing. Dále se zabývá cennými papíry a účastmi v ovládaných a přidružených osobách. Zevrubná pozornost je věnována repo obchodům, derivátům a obchodům s finančními nástroji pro klienty. Objasněny jsou postupy operací s kapitálem. Navazuje kapitola o splatné a odložené dani z příjmů. Samostatná kapitola je věnována účetní závěrce a zveřejňování informací. Přílohou jsou úplná znění zákona o účetnictví, vyhlášky č. 501/2002 Sb., českých účetních standardů pro finanční instituce, výběr z vyhlášky ČNB a nařízení Evropského parlamentu a Rady.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Účetnictví bank a finančních institucí 2009

1 Koncepční a právní rámec
1.1 Hnací síly vývoje finančních nástrojů
1.2 Obecně přijímané účetní zásady USA
1.3 Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví
1.4 Směrnice a nařízení Evropských společenství
1.5 Právní rámec v České republice
1.6 Úloha účetnictví v regulaci finančních institucí
1.7 Účetní podvody
2 Základní účetní metody
2.1 IAS 32 a 39 o finančních nástrojích
2.2 Výhled v účtování finančních nástrojů
2.3 Účetní záznam
2.4 Okamžik uskutečnění účetního případu
2.5 Oceňování majetku a závazků
2.6 Časové rozlišení
2.7 Metoda efektivního úročení
2.8 Den obchodu a den vypořádání
2.9 Kurzové rozdíly a poziční účty
2.10 Rezervy
2.11 Odúčtování finančních aktiv a finančních závazků
2.12 Změny účetních metod
3 Pohledávky a závazky vůči bankám
3.1 Mezibankovní platební styk
3.2 Koupě a prodej oběživa od ČNB
3.3 Vklady u ČNB
3.4 Repo obchody s ČNB
3.5 Úvěr přijatý od ČNB
3.6 Mezibankovní vklady a úvěry
4 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností
4.1 Finanční činnosti
4.2 Pohledávky z úvěrů
4.3 Tvorba opravných položek k pohledávkám
4.4 Postupování pohledávek
4.5 Pohledávky z plnění ze záruk
4.6 Pohledávky z akreditivů
4.7 Závazky z úvěrů
4.8 Závazky z vkladů
5 Leasing
5.1 Finanční leasing
5.2 Operační leasing
5.3 Prodej a zpětný leasing
6 Cenné papíry
6.1 Kategorie a druhy cenných papírů
6.2 Oceňování cenných papírů
6.3 Opravné položky k cenným papírům
6.4 Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů
6.5 Držení vlastních dluhopisů
6.6 Maržové obchody
7 Účasti v ovládaných a přidružených osobách
7.1 Členění účastí
7.2 Oceňování účastí
7.3 Goodwill
7.4 Konsolidace
8 Repo obchody
8.1 Základní účetní otázka
8.2 Právní formy repo obchodů
8.3 Krátký prodej
8.4 Repo obchody v širším pojetí
9 Deriváty
9.1 Druhy a kategorie derivátů
9.2 Deriváty podle účelu sjednání
9.3 Právní aspekty derivátů
9.4 Výchozí aspekty účtování derivátů
9.5 Pravidla účtování derivátů
9.6 Příklady účtování derivátů
9.7 Úrokové riziko investičního portfolia
9.8 Akciové opce jako forma odměny
9.9 Vložené deriváty
9.10 Marže burzovních derivátů
9.11 Vnitřní obchody
9.12 Vykazování derivátů
10 Obchody s finančními nástroji pro klienty
10.1 Obstarání koupě a prodeje cenných papírů
10.2 Úschova cenných papírů
10.3 Správa cenných papírů
10.4 Uložení cenných papírů
10.5 Obhospodařování cenných papírů
10.6 Obstarání emise cenných papírů
10.7 Obchodování s burzovními deriváty na účet klienta
11 Ostatní majetek a závazky
11.1 Dlouhodobý hmotný majetek
11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
11.3 Pohledávky a závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů
11.4 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů
12 Kapitál
12.1 Hranice mezi závazky a kapitálem
12.2 Operace s kapitálem
12.3 Operace s vlastními akciemi
12.4 Kapitál banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry pro regulační účely
13 Daň z příjmů
13.1 Podstata daně z příjmů
13.2 Daňová základna aktiv a závazků
13.3 Dočasné rozdíly
13.4 Odložené daňové závazky a pohledávky
13.5 Oceňování odložených daňových pohledávek a závazků a účtování odložené daně
13.6 Vykazování odložené daně v účetní závěrce
13.7 Shrnutí
14 Účetní závěrka a zveřejňování informací
14.1 Obsah účetní závěrky
14.2 Druhy účetních závěrek
14.3 Výroční zpráva
14.4 Zveřejňování účetní závěrky
14.5 Inventarizace
14.6 Účetní závěrka 2008
14.7 Čtvrtletní informace bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry
Literatura
Příloha 1: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Příloha 2: Vyhláška č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou ba
nkami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Příloha 3: České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční institucee")
Příloha 4: Výtah z vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Příloha 5: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1606/2002

O Autorovi

Jílek Josef
Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. je vrchním expertem České národní banky. Externě přednáší na VŠE v Praze kurzy Finanční trhy a Měnová politika. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to v ČR i ve světě. Zastával řadu akademických funkcí. Je stálým přednášejícím na mnoha národních a zahraničních konferencích, zahraničních univerzitách a zahraničních centrálních bankách, členem vědecké rady národohospodářské fakulty VŠE v Praze, členem vědeckého grémia při České bankovní asociaci atd. Je také členem redakčních rad několika periodik. Má rozhodující podíl na aplikaci mezinárodních účetních standardů v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů.
Svobodová Jitka
Je vrchním expertem České národní banky. Je známou a uznávanou přednášející na mnoha seminářích věnovaných účetnictví bank a finančních institucí. Autorka vysokoškolské studium ukončila v roce 1989. Poté absolvovala několik stáží, například ve Federal Reserve Bank of Chicago, v Joint Vienna Institute, v Banque de France, v obchodních bankách v Holandsku a Velké Británii, v londýnské Radě pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a v americké Radě pro účetní standardy (FASB). Významně se podílí na aplikaci směrnic Evropské unie a Mezinárodních standardů účetního výkaznic tví do českého právního systému.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.