0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Terapeutická komunita

Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodánr: 5128
E-kniha
PDF
149
Ihned ke stažení
i: 15981 n: 24770185r: 5128
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity: léčebnou filosofii, pravidla, komunikaci, složky programu a účinné faktory. Publikace se zaměřuje i na jednotlivé aspekty terapeutické komunity pro drogově závislé jako v současnosti nejfrekventovanější uplatnění daného modelu.

Z obsahu knihy Terapeutická komunita

Předmluva

PRVNÍ DÍL - OBECNÝ MODEL TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

ČÁST 1: Vznik a vývoj terapeutických komunit

1. Pojem terapeutické komunity
1.1 Výchozí definice
1.2 Rozměr společenství
1.3 Rozměr terapie
1.4 Další přístupy k definování terapeutické komunity
2. Demokratické terapeutické komunity
2.1 Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie
2.2 Předchůdci a souvislosti demokratických terapeutických komunit
2.3 Terapeutická komunita v pojetí Maxwella Jonese
2.4 Přínosy a rozpory v koncepci terapeutických komunit
2.5 Další rozvoj demokratických terapeutických komunit
3. Hierarchické terapeutické komunity
3.1 Původ hierarchických terapeutických komunit
3.2 Synanon
3.3 Souvislosti Synanonu
3.4 Daytop Village a počátky "konceptuu"
3.5 Další hierarchické terapeutické komunity
4. Vývojová úskalí terapeutických komunit
4.1 Rozvoj farmakoterapie
4.2 Reformy v oblasti péče o duševní zdraví
4.3 Změny v organizaci a financování zdravotnických a jiných pomáhajících služeb
4.4 Rozšíření behaviorálních terapeutických programů
4.5 Hodnotové posuny ve společnosti
4.6 Změna klimatu v odborných kruzích a nároků na odbornou práci
5. Terapeutické komunity dnes
5.1 Využívání modelů terapeutické komunity
5.2 Proměny a adaptace terapeutických komunit
5.3 Dvě linie a jejich styčné body
5.4 Společné znaky terapeutických komunit
5.5 Dnešní rozdíly mezi demokratickými a hierarchickými terapeutickými komunitami
6. Terapeutické komunity v České republice
6.1 Od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě
6.2 Apolinář
6.3 Lobeč a další psychiatricko-psychoterapeutické terapeutické komunity
6.4 SUR
6.5 Terapeutické komunity po vzniku SUR
6.6 Terapeutické komunity pro drogově závislé

ČÁST 2: IDENTITA TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT - FILOSOFIE A ZÁKLADNÍ PRVKY

7. Filosofie terapeutických komunit - společenství, člověk a jeho cesta ke zralosti
7.1 Společenství
7.2 Demokratické ideály
7.3 Člověk a jeho cesta
7.4 Klient terapeutické komunity a jeho psychická porucha
7.5 Léčebná filosofie a diagnostické okruhy
8. Filosofie terapeutických komunit - změna a úzdrava
8.1 Změna
8.2 Úzdrava a nový životní styl
8.3 Politika změny - změna a politika
9. Pravidla a normy terapeutické komunity
9.1 Metapravidla
9.2 Bezpečí
9.3 Sex a erotika
9.4 Uspořádání času
9.5 Zapojení
9.6 Provozní pravidla, normy a zvyky
9.7 Pravidla o moci a odpovědnosti
9.8 Zacházení s pravidly
10. Role a komunikace
10.1 Role personálu a role klientů
10.2 Práce na sobě
10.3 Role člena komunity
10.4 Poskytování vzoru a příkladu
10.5 Moc a odpovědnost
10.6 Role ve vztahu k procesu v terapeutické komunitě
10.7 Udržování a naplňování struktur nezbytných pro terapeutický charakter komunity
10.8 Zajišťování, využívání a přenášení učící zkušenosti
10.9 Utváření terapeutické komunikace
10.10 Udržování vnějších vztahů
11. Strukturovaný program
11.1 Řád, režim a program terapeutické komunitě
11.2 Komunitní setkání
11.3 Skupiny v terapeutické komunitě
11.4 Práce jako součást léčby
11.5 Volnočasové aktivity
12. Rituály v terapeutických komunitách
12.1 Místo rituálů v životě a působení terapeutických komunit
12.2 Komunitní symboly
12.3 Přijímací rituály
12.4 Etapové rituály
12.5 Ukončovací rituály
12.6 Rituály očištění a smíření
12.7 "Velké komunityy" a jiné svátky

ČÁST 3: ÚČINNÉ FAKTORY TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT

13. Faktory společné různým psychoterpiím
13.1 Úvod do tématu účinných faktorů terapeutických komunit
13.2 Pozitivní očekávání
13.3 terapeutický vztah
13.4 Hawthornský efekt
13.5 Zvyšování vědomí
13.6 Katarze, emoční uvolnění
13.7 Vybírání, otázka volby
13.8 Tvarování chování
14. Účinné faktory skupinové psychoterapie
14.1 Účinné faktory podle Kratochvíla a Yaloma
14.2 Členství, soudržnost, vzájemná podpora a pomoc
14.3 Sebeprojevení, katarze
14.4 Interpersonální učení
14.5 Získávání nových informací, nácvik nového chování, socializace
14.6 Existencionální faktory
15. Principy působení terapeutické komunity dle Haigha a Camplingové
15.1 Východiska terapeutické komunity jako prostředí sekundárního emočního vývoje
15.2 Attachment (přimknutí)
15.3 Containment (obsahování/ohraničování)
15.4 Komunikace: Já a ti druzí, My a ti ostatní
15.5 Zapojení
15.6 Jednání
16. Léčebné faktory v terapeutické komunitě dle Kooymana
17. Využívání účinných faktorů terapeutické komunity
17.1 Účinné faktory a psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě
17.2 Zapojování účinných faktorů: vliv organizačního rámce
17.3 Zapojování účinných faktorů: možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů

DRUHÝ DÍL - TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V LÉČBĚ ZÁVISLÝCH

ČÁST 4: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

18. Organizace a struktura
18.1 Rekapitulace vývoje: Synanon a "na konceptu založenéé" terapeutické komunity
18.2 Generické terapeutické komunity
18.3 Autonomie a její limity
18.4 Komunita jako ostrov
18.5 Kardinální pravidla
18.6 Struktury, které upěvňují
18.7 Koncept "správného životaa"
19. Profil a koncept klienta
19.1 Klientela terapeutické komunity
19.2 Indikace pro léčbu v terapeutické komunitě
19.3 Klient jako osoba; psychologické charakteristiky
19.4 Role klienta v komunitě
19.5 Hierarchie klientů; privilegia a sankce
20. Stupně (fáze) léčby
20.1 Význam strukturování léčebného pobytu
20.2 Období před nástupem do terapeutické komunity
20.3 Nástup do terapeutické komunity
20.4 "Nultáá" fáze
20.5 První fáze
20.6 Druhá fáze
20.7 Třetí fáze
20.8 Období po ukončení léčby v terapeutické komunitě
21. Proces změny
21.1 Specifické rysy léčebného procesu
21.2 Katalyzátory terapeutického procesu
21.3 Sounáležitost, podpora a porozumění
21.4 Struktura a dynamika
21.5 Fáze léčby a proces změny
22. Komplikace léčby
22.1 Craving (bažení)
22.2 Relaps
22.3 Předčasné ukončení léčby (drop out)
23. Tým terapeutické komunity
23.1 Složení a uspořádání týmu
23.2 Funkce týmu v procesu a organizaci
23.3 Osobnost a chování člena týmu
23.4 Vztahy členů týmu ke klientům
23.5 Ex-useři v týmu terapeutické komunity
24. Osobní a profesionální rozvoj členů týmu
24.1 Přínos terapeutické komunity pro pracovníky
24.2 Podmínky přínosu
24.3 Podpora a vnitřní týmová práce
24.4 Reflektivní setkání
24.5 Supervize
24.6 Výcvik a vzdělávání
24.7 Dobrá péče o sebe
25. Duch komunity
25.1 Atmosféra
25.2 Moc
25.3 Ovlivňování mysli
25.4 Spiritualita
25.5 Paralelní procesy

ČÁST 5: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ A MEZE ZMĚN

26. Dialog mezi výzkumem a praxí
26.1 Výzkum terapeutických komunit - vývoj a charakteristiky
26.2 Výzkumná témata a kritéria
26.3 Problémy výzkumu terapeutických komunit pro drogově závislé
27. Úspěšná léčba a její předpoklady
27.1 Výsledky léčby a prediktory úspěšnosti
27.2 Úspěšnost léčby a význam abstinence
27.3 Úspěšnost léčby a životní změny
27.4 Průběžné indikátory: retence a vypadnutí
27.5 Dokončení léčby
27.6 Proces, obsah a kontinuita léčby
28. Reformy terapeutických komunit - modifikace v jiném prostředí
28.1 Výzkum jako podnět změny
28.2 Parametry změn - faktor prostředí
28.3 Terapeutické komunity ve věznicích
28.4 Terapeutické komunity ve zdravotnických a sociálních institucích
28.5 Terapeutické komunity v denní péči
29. Terapeutické komunity pro specifické cílové skupiny
29.1 Parametry změn - faktor cílových skupin
29.2 Klienti s problematikou HIV/AIDS
29.3 Klienti závislí na stimulačních drogách
29.4 Klienti zneužívající alkohol a návyková léčiva
29.5 Adolescenti
29.6 Závislé matky s dětmi
30. Nové metody a služby
30.1 Parametry změn - faktor metod a služeb
30.2 Speciální lékařská péče a zdravotní výchova
30.3 Prevence relapsu
30.4 Práce s motivací
30.5 Program 12 kroků
30.6 Metadon v terapeutické komunitě
30.7 Terapeutická komunita v systémech péče
31. Žena jako specifická cílová skupina
31.1 Genderová specifika žen-uživatelek drog
31.2 Genderově vstřícné léčebné programy
31.3 Genderový problém v terapeutických komunitách pro drogově závislé
31.4 Genderová vstřícnost v koedukovaných terapeutických komunitách
31.5 Genderové téma v terapeutických komunitách pro drogově závislé v České republice
32. Léčba duálních diagnóz
32.1 Duální diagnózy u uživatelů drog
32.2 Duální diagnózy v terapeutických komunitách pro drogově závislé
32.3 Problém osobnosti klienta terapeutické komunity
32.4 Léčba s dvojím ohniskem pro klienty s dvojí diagnózou - terapeutické komunity v USA
32.5 Integrovaná strategie úzdravy - terapeutické komunity v Evropě
32.6 Problém duálních diagnóz v České republice
33. Práce s rodinou klienta
33.1 Vývoj přístupu k rodině
33.2 Práce s rodinou a problém terapeutických perspektiv
33.3 Rodinná terapie - indikace, techniky a cíle
33.4 Skupiny s blízkými
33.5 Další formy práce s rodinou
33.6 Práce s rodinami klientů terapeutických komunit v České republice
34. Změny a meze změn
34.1 Změny terapeutických komunit v měnícím se světě
34.2 kritická témata reforem terapeutických komunit
34.3 Co se nemůže změnit
34.4 Identita terapeutických komunit v USA a v Evropě
35. České terapeutické komunity pro drogově závislé v mezinárodním kontextu
35.1 Samostatné terapeutické komunity a "evropský modell"
35.2 Samostatné terapeutické komunity - česká a zahraniční praxe
35.3 Samostatné terapeutické komunity - výsledky a indikátory úspěšnosti
35.4 Aplikace modelu terapeutické komunity
35.5 Co je terapeutická komunita v České republice

Seznam zkratek
Přehled tabulek
Literatura
Přílohy

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Terapeutická komunita
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Terapeutická komunita

Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí
Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity: léčebnou filosofii, pravidla, komunikaci, složky programu a účinné faktory. Publikace se zaměřuje i na jednotlivé aspekty terapeutické komunity pro drogově závislé jako v současnosti nejfrekventovanější uplatnění daného modelu.
Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodánr: 5128
E-kniha
PDF
149
Ihned ke stažení
i: 15981 n: 24770185r: 5128

Z obsahu knihy Terapeutická komunita

Předmluva

PRVNÍ DÍL - OBECNÝ MODEL TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

ČÁST 1: Vznik a vývoj terapeutických komunit

1. Pojem terapeutické komunity
1.1 Výchozí definice
1.2 Rozměr společenství
1.3 Rozměr terapie
1.4 Další přístupy k definování terapeutické komunity
2. Demokratické terapeutické komunity
2.1 Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie
2.2 Předchůdci a souvislosti demokratických terapeutických komunit
2.3 Terapeutická komunita v pojetí Maxwella Jonese
2.4 Přínosy a rozpory v koncepci terapeutických komunit
2.5 Další rozvoj demokratických terapeutických komunit
3. Hierarchické terapeutické komunity
3.1 Původ hierarchických terapeutických komunit
3.2 Synanon
3.3 Souvislosti Synanonu
3.4 Daytop Village a počátky "konceptuu"
3.5 Další hierarchické terapeutické komunity
4. Vývojová úskalí terapeutických komunit
4.1 Rozvoj farmakoterapie
4.2 Reformy v oblasti péče o duševní zdraví
4.3 Změny v organizaci a financování zdravotnických a jiných pomáhajících služeb
4.4 Rozšíření behaviorálních terapeutických programů
4.5 Hodnotové posuny ve společnosti
4.6 Změna klimatu v odborných kruzích a nároků na odbornou práci
5. Terapeutické komunity dnes
5.1 Využívání modelů terapeutické komunity
5.2 Proměny a adaptace terapeutických komunit
5.3 Dvě linie a jejich styčné body
5.4 Společné znaky terapeutických komunit
5.5 Dnešní rozdíly mezi demokratickými a hierarchickými terapeutickými komunitami
6. Terapeutické komunity v České republice
6.1 Od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě
6.2 Apolinář
6.3 Lobeč a další psychiatricko-psychoterapeutické terapeutické komunity
6.4 SUR
6.5 Terapeutické komunity po vzniku SUR
6.6 Terapeutické komunity pro drogově závislé

ČÁST 2: IDENTITA TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT - FILOSOFIE A ZÁKLADNÍ PRVKY

7. Filosofie terapeutických komunit - společenství, člověk a jeho cesta ke zralosti
7.1 Společenství
7.2 Demokratické ideály
7.3 Člověk a jeho cesta
7.4 Klient terapeutické komunity a jeho psychická porucha
7.5 Léčebná filosofie a diagnostické okruhy
8. Filosofie terapeutických komunit - změna a úzdrava
8.1 Změna
8.2 Úzdrava a nový životní styl
8.3 Politika změny - změna a politika
9. Pravidla a normy terapeutické komunity
9.1 Metapravidla
9.2 Bezpečí
9.3 Sex a erotika
9.4 Uspořádání času
9.5 Zapojení
9.6 Provozní pravidla, normy a zvyky
9.7 Pravidla o moci a odpovědnosti
9.8 Zacházení s pravidly
10. Role a komunikace
10.1 Role personálu a role klientů
10.2 Práce na sobě
10.3 Role člena komunity
10.4 Poskytování vzoru a příkladu
10.5 Moc a odpovědnost
10.6 Role ve vztahu k procesu v terapeutické komunitě
10.7 Udržování a naplňování struktur nezbytných pro terapeutický charakter komunity
10.8 Zajišťování, využívání a přenášení učící zkušenosti
10.9 Utváření terapeutické komunikace
10.10 Udržování vnějších vztahů
11. Strukturovaný program
11.1 Řád, režim a program terapeutické komunitě
11.2 Komunitní setkání
11.3 Skupiny v terapeutické komunitě
11.4 Práce jako součást léčby
11.5 Volnočasové aktivity
12. Rituály v terapeutických komunitách
12.1 Místo rituálů v životě a působení terapeutických komunit
12.2 Komunitní symboly
12.3 Přijímací rituály
12.4 Etapové rituály
12.5 Ukončovací rituály
12.6 Rituály očištění a smíření
12.7 "Velké komunityy" a jiné svátky

ČÁST 3: ÚČINNÉ FAKTORY TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT

13. Faktory společné různým psychoterpiím
13.1 Úvod do tématu účinných faktorů terapeutických komunit
13.2 Pozitivní očekávání
13.3 terapeutický vztah
13.4 Hawthornský efekt
13.5 Zvyšování vědomí
13.6 Katarze, emoční uvolnění
13.7 Vybírání, otázka volby
13.8 Tvarování chování
14. Účinné faktory skupinové psychoterapie
14.1 Účinné faktory podle Kratochvíla a Yaloma
14.2 Členství, soudržnost, vzájemná podpora a pomoc
14.3 Sebeprojevení, katarze
14.4 Interpersonální učení
14.5 Získávání nových informací, nácvik nového chování, socializace
14.6 Existencionální faktory
15. Principy působení terapeutické komunity dle Haigha a Camplingové
15.1 Východiska terapeutické komunity jako prostředí sekundárního emočního vývoje
15.2 Attachment (přimknutí)
15.3 Containment (obsahování/ohraničování)
15.4 Komunikace: Já a ti druzí, My a ti ostatní
15.5 Zapojení
15.6 Jednání
16. Léčebné faktory v terapeutické komunitě dle Kooymana
17. Využívání účinných faktorů terapeutické komunity
17.1 Účinné faktory a psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě
17.2 Zapojování účinných faktorů: vliv organizačního rámce
17.3 Zapojování účinných faktorů: možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů

DRUHÝ DÍL - TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V LÉČBĚ ZÁVISLÝCH

ČÁST 4: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

18. Organizace a struktura
18.1 Rekapitulace vývoje: Synanon a "na konceptu založenéé" terapeutické komunity
18.2 Generické terapeutické komunity
18.3 Autonomie a její limity
18.4 Komunita jako ostrov
18.5 Kardinální pravidla
18.6 Struktury, které upěvňují
18.7 Koncept "správného životaa"
19. Profil a koncept klienta
19.1 Klientela terapeutické komunity
19.2 Indikace pro léčbu v terapeutické komunitě
19.3 Klient jako osoba; psychologické charakteristiky
19.4 Role klienta v komunitě
19.5 Hierarchie klientů; privilegia a sankce
20. Stupně (fáze) léčby
20.1 Význam strukturování léčebného pobytu
20.2 Období před nástupem do terapeutické komunity
20.3 Nástup do terapeutické komunity
20.4 "Nultáá" fáze
20.5 První fáze
20.6 Druhá fáze
20.7 Třetí fáze
20.8 Období po ukončení léčby v terapeutické komunitě
21. Proces změny
21.1 Specifické rysy léčebného procesu
21.2 Katalyzátory terapeutického procesu
21.3 Sounáležitost, podpora a porozumění
21.4 Struktura a dynamika
21.5 Fáze léčby a proces změny
22. Komplikace léčby
22.1 Craving (bažení)
22.2 Relaps
22.3 Předčasné ukončení léčby (drop out)
23. Tým terapeutické komunity
23.1 Složení a uspořádání týmu
23.2 Funkce týmu v procesu a organizaci
23.3 Osobnost a chování člena týmu
23.4 Vztahy členů týmu ke klientům
23.5 Ex-useři v týmu terapeutické komunity
24. Osobní a profesionální rozvoj členů týmu
24.1 Přínos terapeutické komunity pro pracovníky
24.2 Podmínky přínosu
24.3 Podpora a vnitřní týmová práce
24.4 Reflektivní setkání
24.5 Supervize
24.6 Výcvik a vzdělávání
24.7 Dobrá péče o sebe
25. Duch komunity
25.1 Atmosféra
25.2 Moc
25.3 Ovlivňování mysli
25.4 Spiritualita
25.5 Paralelní procesy

ČÁST 5: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ A MEZE ZMĚN

26. Dialog mezi výzkumem a praxí
26.1 Výzkum terapeutických komunit - vývoj a charakteristiky
26.2 Výzkumná témata a kritéria
26.3 Problémy výzkumu terapeutických komunit pro drogově závislé
27. Úspěšná léčba a její předpoklady
27.1 Výsledky léčby a prediktory úspěšnosti
27.2 Úspěšnost léčby a význam abstinence
27.3 Úspěšnost léčby a životní změny
27.4 Průběžné indikátory: retence a vypadnutí
27.5 Dokončení léčby
27.6 Proces, obsah a kontinuita léčby
28. Reformy terapeutických komunit - modifikace v jiném prostředí
28.1 Výzkum jako podnět změny
28.2 Parametry změn - faktor prostředí
28.3 Terapeutické komunity ve věznicích
28.4 Terapeutické komunity ve zdravotnických a sociálních institucích
28.5 Terapeutické komunity v denní péči
29. Terapeutické komunity pro specifické cílové skupiny
29.1 Parametry změn - faktor cílových skupin
29.2 Klienti s problematikou HIV/AIDS
29.3 Klienti závislí na stimulačních drogách
29.4 Klienti zneužívající alkohol a návyková léčiva
29.5 Adolescenti
29.6 Závislé matky s dětmi
30. Nové metody a služby
30.1 Parametry změn - faktor metod a služeb
30.2 Speciální lékařská péče a zdravotní výchova
30.3 Prevence relapsu
30.4 Práce s motivací
30.5 Program 12 kroků
30.6 Metadon v terapeutické komunitě
30.7 Terapeutická komunita v systémech péče
31. Žena jako specifická cílová skupina
31.1 Genderová specifika žen-uživatelek drog
31.2 Genderově vstřícné léčebné programy
31.3 Genderový problém v terapeutických komunitách pro drogově závislé
31.4 Genderová vstřícnost v koedukovaných terapeutických komunitách
31.5 Genderové téma v terapeutických komunitách pro drogově závislé v České republice
32. Léčba duálních diagnóz
32.1 Duální diagnózy u uživatelů drog
32.2 Duální diagnózy v terapeutických komunitách pro drogově závislé
32.3 Problém osobnosti klienta terapeutické komunity
32.4 Léčba s dvojím ohniskem pro klienty s dvojí diagnózou - terapeutické komunity v USA
32.5 Integrovaná strategie úzdravy - terapeutické komunity v Evropě
32.6 Problém duálních diagnóz v České republice
33. Práce s rodinou klienta
33.1 Vývoj přístupu k rodině
33.2 Práce s rodinou a problém terapeutických perspektiv
33.3 Rodinná terapie - indikace, techniky a cíle
33.4 Skupiny s blízkými
33.5 Další formy práce s rodinou
33.6 Práce s rodinami klientů terapeutických komunit v České republice
34. Změny a meze změn
34.1 Změny terapeutických komunit v měnícím se světě
34.2 kritická témata reforem terapeutických komunit
34.3 Co se nemůže změnit
34.4 Identita terapeutických komunit v USA a v Evropě
35. České terapeutické komunity pro drogově závislé v mezinárodním kontextu
35.1 Samostatné terapeutické komunity a "evropský modell"
35.2 Samostatné terapeutické komunity - česká a zahraniční praxe
35.3 Samostatné terapeutické komunity - výsledky a indikátory úspěšnosti
35.4 Aplikace modelu terapeutické komunity
35.5 Co je terapeutická komunita v České republice

Seznam zkratek
Přehled tabulek
Literatura
Přílohy

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 699
E-kniha 594
Tištěná 339
E-kniha 288
Tištěná 459
E-kniha 390
Tištěná 299
E-kniha 254
Tištěná 999
E-kniha 849
Tištěná 299
E-kniha 254

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace