0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Účetnictví pro manažery

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3683

Ukázky z E-knihy

Publikace usnadní manažerům a vlastníkům podniků proniknout do světa účetnictví a využít tak tohoto zdroje užitečných informací a výstupů pro řízení a rozhodování. Autor objasňuje základní principy, metody i praktické možnosti využití účetních dat a finanční analýzy jako nezbytného nástroje při kontrole, při řízení i při prezentaci podniku v souladu se světovými ekonomickými trendy. Čtenáři ocení, že výklad je doplněn o řadu příkladů, názorných grafů a tabulek, které usnadňují pochopení a zvládnutí teoretických zásad i jejich aplikaci v hospodářské praxi. Kniha je určena jak pro aktivní manažery, tak i pro ty, kteří se jimi teprve chtějí stát, je vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých i středních škol s manažerským a ekonomickým zaměřením.

Doprava zdarma platí pro všechny objednávky nad 200 Kč.

Z obsahu knihy Účetnictví pro manažery

Předmluva
1. Financování podniku
1.1 Finanční management
1.2 Faktory času a rizika
1.3 Věcné a finanční toky
1.4 Tři způsoby financování
1.5 Otázky k zamyšlení
1.6 Shrnutí kapitoly
2. Aktiva
2.1 Vymezení aktiv
2.2 Struktura aktiv
2.2.1 Stálá aktiva
2.2.2 Obězná aktiva
2.2.3 Ostatní aktiva
2.3 Význam struktury aktiv
2.4 Otázky k zamyšlení
2.5 Shrnutí kapitoly
3. Kapitál podniku
3.1 Vymezení kapitálu
3.2 Struktura kapitálu
3.2.1 Vlastní kapitál
3.2.2 Cizí kapitál
3.2.3 Ostatní pasiva
3.3 Význam kapitálové struktury
3.4 Otázky k zamyšlení
3.5 Shrnutí kapitoly
4. Náklady a výnosy podniku
4.1 Pojetí nákladů podniku
4.2 Klasifikace nákladů
4.3 Pojetí výnosů podniku
4.4 Klasifikace výnosů
4.5 Otázky k zamyšlení
4.6 Shrnutí kapitoly
5. Bilance aktiv a kapitálu podniku
5.1 Struktura rozvahy
5.2 Význam rozvahy
5.3 Otázky k zamyšlení
5.4 Srhnutí kapitoly
6. Zisk nebo ztráta z hospodářského podniku
6.1 Struktura výkazu zisku a ztráty
6.2 Význam výkazu zisku a ztráty
6.3 Otázky k zamyšlení
6.4 Shrnutí kapitoly
7. Výkaz cash flow
7.1 Vznik výkazu cash flow
7.2 Odvození CF z účetních výkazů
7.3 Struktura výkazu cash flow
7.4 Otázky k zamyšlení
7.5 Shnutí kapitoly
8. Účetní principy a metody zobrazování
8.1 Obecné účetní zásady
8.2 Metody zobrazování
8.3 Otázky k zamyšlení
8.4 Shrnutí kapitoly
9. Krátkodobý finanční majetek a závazky
9.1 Pokladna
9.2 Účty v bankách
9.3 Bankovní úvěry
9.4 Jiné krátkodobé finanční výpomoci
9.5 Krátkodobý finanční majetek
9.6 Řízení krátkodobých finančních aktiv a závazků
9.7 Otázky k zamyšlení
9.8 Shrnutí kapitoly
10. Zásoby
10.1 Postupy účtování
10.1.1 Účtování o nakupovaných zásobách
10.1.2 Účtování o zásobách vlastní výroby
10.1.3 Účtování o zboží
10.2 Řízení zásob
10.3 Otázky k zamyšlení
10.4 Shrnutí kapitoly
11. Dlouhodobý majetek
11.1 Klasifikace dlouhodobého majetku
11.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
11.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
11.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
11.2 Oceňování dlouhodobého majetku
11.3 Odpisování dlouhodobého majetku
11.3.1 Účetní odpisy
11.3.2 Daňové odpisy
11.4 Pořizování dlouhodobého majetku
11.5 Vyřazování dloudobého majetku
11.6 Řízení dlouhodobého majetku
11.6.1 Cash flow jako kritérium rozhodování
11.6.2 Metody hodnocení investičních příležitostí
11.7 Otázky shrnutí
11.8 Shnrnutí kapitoly
12. Pohledávky a závazky
12.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku
12.2 Vztahy k zaměstnancům a institucím
12.3 Řízení pohledávek a krátkodobých závazků
12.4 Otázky k zamyšlení
12.5 Shrnutí kapitoly
13. Vlastní kapitál
13.1 Základní kapitál
13.2 Kapitálové fondy
13.3 Fondy tvořené ze zisku
13.4 Výsledek hospodaření podniku
13.5 Účtování o vlastním kapitálu individuálního podnikatele
13.6 Řízení vlastního kapitálu
13.7 Otázky k zamyšlení
13.8 Shrnutí kapitoly
14. Dlouhodobý cizí kapitál
14.1 Rezervy
14.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
14.3 Dlouhodobé závazky
14.4 Odložený daňový závazek a pohledávka
14.5 Řízení kapitálové struktury
14.6 Otázky k zamyšlení
14.7 Shrnutí kapitoly
15. Účetní a daňové výkazy
15.1 Účetní uzavěrka
15.1.1 Prověrka úplnosti a správnosti účetnictví
15.1.2 Inventarizace majetku a závazků
15.1.3 Uzavírání účetních knih
15.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů
15.2.1 Stanovení základu daně z příjmů (splatné)
15.2.2 Výpočet daně z příjmů (splatné)
15.2.3 Daň z příjmů odložená
15.2.4 Zúčtování daně z příjmů
15.3 Účetní závěrka
15.3.1 Rozvaha
15.3.2 Výkaz zisku a ztráty
15.3.3 Příloha
15.3.4 Peněžní tok (cash flow)
15.3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
15.3.6 Výroční zpráva
15.4 Otázky k zamyšlení
15.5 Shrnutí kapitoly
16. Analýza účetních dat
16.1 Analýza absolutních ukazatelů
16.1.1 Analýza trendů (horizontální analýza)
16.1.2 Procentí analýza komponent (vertikální analýza)
16.2 Analýza rozdílových ukazatelů
16.2.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital)
16.2.2 Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond)
16.2.3 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond
16.3 Analýza poměrových ukazatelů
16.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios)
16.3.2 Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management)
16.3.3 Ukazatele zadluženosti (finanční závislosti, struktury zdrojů, debt management)
16.3.4 Ukazatele likvidity (liquidity ratios)
16.3.5 Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios)
16.3.6 Provozní (výrobní) ukazatele
16.3.7 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow
16.4 Analýza soustav ukazatelů
16.4.1 Pyramidové rozklady
16.4.2 Příklady účelových výběrů ukazatelů
16.5 Otázky k zamyšlení
16.6 Shrnutí kapitoly

Seznam literatury

Přílohy
Struktura rozvahy (bilance)
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
Vzor přílohy k účetní závěrce podniku
Výkaz peněžních toků (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Účetnictví pro manažery byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Účetnictví pro manažery

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3683
Publikace usnadní manažerům a vlastníkům podniků proniknout do světa účetnictví a využít tak tohoto zdroje užitečných informací a výstupů pro řízení a rozhodování. Autor objasňuje základní principy, metody i praktické možnosti využití účetních dat a finanční analýzy jako nezbytného nástroje při kontrole, při řízení i při prezentaci podniku v souladu se světovými ekonomickými trendy. Čtenáři ocení, že výklad je doplněn o řadu příkladů, názorných grafů a tabulek, které usnadňují pochopení a zvládnutí teoretických zásad i jejich aplikaci v hospodářské praxi. Kniha je určena jak pro aktivní manažery, tak i pro ty, kteří se jimi teprve chtějí stát, je vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých i středních škol s manažerským a ekonomickým zaměřením.
Doprava zdarma platí pro všechny objednávky nad 200 Kč.

Z obsahu knihy Účetnictví pro manažery

Předmluva
1. Financování podniku
1.1 Finanční management
1.2 Faktory času a rizika
1.3 Věcné a finanční toky
1.4 Tři způsoby financování
1.5 Otázky k zamyšlení
1.6 Shrnutí kapitoly
2. Aktiva
2.1 Vymezení aktiv
2.2 Struktura aktiv
2.2.1 Stálá aktiva
2.2.2 Obězná aktiva
2.2.3 Ostatní aktiva
2.3 Význam struktury aktiv
2.4 Otázky k zamyšlení
2.5 Shrnutí kapitoly
3. Kapitál podniku
3.1 Vymezení kapitálu
3.2 Struktura kapitálu
3.2.1 Vlastní kapitál
3.2.2 Cizí kapitál
3.2.3 Ostatní pasiva
3.3 Význam kapitálové struktury
3.4 Otázky k zamyšlení
3.5 Shrnutí kapitoly
4. Náklady a výnosy podniku
4.1 Pojetí nákladů podniku
4.2 Klasifikace nákladů
4.3 Pojetí výnosů podniku
4.4 Klasifikace výnosů
4.5 Otázky k zamyšlení
4.6 Shrnutí kapitoly
5. Bilance aktiv a kapitálu podniku
5.1 Struktura rozvahy
5.2 Význam rozvahy
5.3 Otázky k zamyšlení
5.4 Srhnutí kapitoly
6. Zisk nebo ztráta z hospodářského podniku
6.1 Struktura výkazu zisku a ztráty
6.2 Význam výkazu zisku a ztráty
6.3 Otázky k zamyšlení
6.4 Shrnutí kapitoly
7. Výkaz cash flow
7.1 Vznik výkazu cash flow
7.2 Odvození CF z účetních výkazů
7.3 Struktura výkazu cash flow
7.4 Otázky k zamyšlení
7.5 Shnutí kapitoly
8. Účetní principy a metody zobrazování
8.1 Obecné účetní zásady
8.2 Metody zobrazování
8.3 Otázky k zamyšlení
8.4 Shrnutí kapitoly
9. Krátkodobý finanční majetek a závazky
9.1 Pokladna
9.2 Účty v bankách
9.3 Bankovní úvěry
9.4 Jiné krátkodobé finanční výpomoci
9.5 Krátkodobý finanční majetek
9.6 Řízení krátkodobých finančních aktiv a závazků
9.7 Otázky k zamyšlení
9.8 Shrnutí kapitoly
10. Zásoby
10.1 Postupy účtování
10.1.1 Účtování o nakupovaných zásobách
10.1.2 Účtování o zásobách vlastní výroby
10.1.3 Účtování o zboží
10.2 Řízení zásob
10.3 Otázky k zamyšlení
10.4 Shrnutí kapitoly
11. Dlouhodobý majetek
11.1 Klasifikace dlouhodobého majetku
11.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
11.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
11.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
11.2 Oceňování dlouhodobého majetku
11.3 Odpisování dlouhodobého majetku
11.3.1 Účetní odpisy
11.3.2 Daňové odpisy
11.4 Pořizování dlouhodobého majetku
11.5 Vyřazování dloudobého majetku
11.6 Řízení dlouhodobého majetku
11.6.1 Cash flow jako kritérium rozhodování
11.6.2 Metody hodnocení investičních příležitostí
11.7 Otázky shrnutí
11.8 Shnrnutí kapitoly
12. Pohledávky a závazky
12.1 Pohledávky a závazky z obchodního styku
12.2 Vztahy k zaměstnancům a institucím
12.3 Řízení pohledávek a krátkodobých závazků
12.4 Otázky k zamyšlení
12.5 Shrnutí kapitoly
13. Vlastní kapitál
13.1 Základní kapitál
13.2 Kapitálové fondy
13.3 Fondy tvořené ze zisku
13.4 Výsledek hospodaření podniku
13.5 Účtování o vlastním kapitálu individuálního podnikatele
13.6 Řízení vlastního kapitálu
13.7 Otázky k zamyšlení
13.8 Shrnutí kapitoly
14. Dlouhodobý cizí kapitál
14.1 Rezervy
14.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
14.3 Dlouhodobé závazky
14.4 Odložený daňový závazek a pohledávka
14.5 Řízení kapitálové struktury
14.6 Otázky k zamyšlení
14.7 Shrnutí kapitoly
15. Účetní a daňové výkazy
15.1 Účetní uzavěrka
15.1.1 Prověrka úplnosti a správnosti účetnictví
15.1.2 Inventarizace majetku a závazků
15.1.3 Uzavírání účetních knih
15.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů
15.2.1 Stanovení základu daně z příjmů (splatné)
15.2.2 Výpočet daně z příjmů (splatné)
15.2.3 Daň z příjmů odložená
15.2.4 Zúčtování daně z příjmů
15.3 Účetní závěrka
15.3.1 Rozvaha
15.3.2 Výkaz zisku a ztráty
15.3.3 Příloha
15.3.4 Peněžní tok (cash flow)
15.3.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
15.3.6 Výroční zpráva
15.4 Otázky k zamyšlení
15.5 Shrnutí kapitoly
16. Analýza účetních dat
16.1 Analýza absolutních ukazatelů
16.1.1 Analýza trendů (horizontální analýza)
16.1.2 Procentí analýza komponent (vertikální analýza)
16.2 Analýza rozdílových ukazatelů
16.2.1 Čistý pracovní kapitál (net working capital)
16.2.2 Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond)
16.2.3 Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond
16.3 Analýza poměrových ukazatelů
16.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios)
16.3.2 Ukazatele aktivity (řízení aktiv, asset management)
16.3.3 Ukazatele zadluženosti (finanční závislosti, struktury zdrojů, debt management)
16.3.4 Ukazatele likvidity (liquidity ratios)
16.3.5 Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios)
16.3.6 Provozní (výrobní) ukazatele
16.3.7 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow
16.4 Analýza soustav ukazatelů
16.4.1 Pyramidové rozklady
16.4.2 Příklady účelových výběrů ukazatelů
16.5 Otázky k zamyšlení
16.6 Shrnutí kapitoly

Seznam literatury

Přílohy
Struktura rozvahy (bilance)
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
Vzor přílohy k účetní závěrce podniku
Výkaz peněžních toků (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu

O Autorovi

Sedláček Jaroslav
Je docentem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se financováním podniků (finančním řízením, finanční analýzou a účetnictvím). V minulosti ř ešil vědecké i pedagogické projekty financované ze zdrojů Evropské unie, Grantové agentury ČR i Fondu rozvoje VŠ, věnované komparaci vývoje finančních trhů, multifaktorové analýze, měření výkonnosti p odniků a tvorbě nových předmětů. Výsledky prováděného výzkumu publikuje ve vědeckých monografiích i odborných knihách, článcích ve vědeckých i odborných časopisech a prezentuje na mezinárodních konfer encích. Je auditorem a soudním znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví management a účetnictví.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 186  -15 %
E-kniha 158  -15 %
E-kniha 71  -15 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.