0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Vychovatelství

Učebnice teoretických základů oboru
Bendl Stanislav a kolektiv
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 23:17
i: 19771 n: 24742489r: 7181
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
339
Ihned ke stažení
i: 19772 n: 24797632r: 7181
Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.
Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s profesionálním nadhledem znamená především přenášet poznatky pedagogických a psychologických věd do každodenní výchovné reality. Učit se myslet v pedagogických souvislostech, učit se těžit z pedagogické teorie i praxe, učit se být reflektivním praktikem: to jsou cíle vysokoškolského vzdělávání vychovatelů. Na pomoc všem studentům oboru vychovatelství připravil sedmičlenný kolektiv vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tuto základní učebnici, která pokrývá podstatnou část pedagogicko-psychologických předmětů oboru.

Z obsahu knihy Vychovatelství

Předmluva
1. Úvod: Výchova a vychovatelství
2. Pedagogika – moderní věda o výchově
2.1 Co je to pedagogika?
2.1.1 Současná česká pedagogika a její infrastruktura
2.2 Pedagogické disciplíny a místo pedagogiky v systému věd
2.2.1 Stručná charakteristika a obsahová náplň vybraných pedagogických disciplín
2.2.2 Místo pedagogiky v systému věd
2.3 Pedagogická terminologie
2.4 Vliv výchovy a vzdělávání na jedince a společnost
2.5 Pedagogická teleologie
2.6 Pedagogičtí pracovníci
2.7 Vzdělávací systém České republiky v evropském kontextu
2.8 Vzdělávání v sousedních zemích
2.9 Soudobé trendy ve vývoji evropského vzdělávání
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

3. Filozo?cké a etické aspekty výchovy
3.1 Smysl a podstata ?lozo?e a její důležitost v procesu výchovy
3.1.1 Co je tedy podstatou ?lozo?e
3.1.2 Co je, případně není ?lozo?e aneb Mají ?lozofové nebo pedagogové právo svět pouze vykládat, případně i měnit?
3.2 Filozo?e a věda – kolébka, koexistence nebo společenství
3.2.1 Metody využívané ve ?lozo?i
3.2.2 Filozo?e a kultura
3.2.3 Filozo?e a náboženství
3.2.4 Filozo?e a politika
3.2.5 Filozo?e a světový názor
3.2.6 Filozo?e a ideologie
3.2.7 Filozo?e a umění
3.2.8 Filozo?e a čas
3.2.9 Filozo?cký problém času
3.2.10 Čas a paměť
3.2.11 Čas jako apriorní kategorie
3.2.12 Existenciální čas
3.2.13 Opakování a cykly
3.2.14 Filozo?e svobody a vlády
3.2.15 Východiska v pojetí svobody individuální a svobody občanské
3.2.16 Co to je spravedlivá společnost aneb Kdo má právo vládnout
3.2.17 Etika profese a aplikovaná etika
3.3 Vztah mezi pedagogikou a ?lozo?í
3.4 Filozo?e výchovy a procesů ve výchově
3.5 Filozo?cké otázky nebo směry ve výchově
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

4. Prostředí, které formuje
4.1 Úvod
4.2 Faktory určující vývoj a chování člověka
4.2.1 Vztah jedince a prostředí z hlediska pedagogiky
4.2.2 Dědičnost z hlediska pedagogiky
4.2.3 Vlivy prostředí
4.2.4 Vlivy interakce mezi osobností a prostředím
4.2.5 Akomodace a asimilace z hlediska pedagogiky
4.2.6 Stimulace a inhibice z hlediska pedagogiky
4.2.7 Výchovný proces jako zespolečenšťování jedince
4.3 Pedagogika prostředí a pedagogizace prostředí
4.3.1 Důležitost prostředí pro vývoj a výchovu člověka
4.3.2 Vliv prostředí na chování člověka
4.3.3 Sociálněpedagogické de?nice výchovy
4.3.4 Typologie prostředí
4.3.5 Úloha prostředí ve vztahu k výchově
4.4 Výchova (působení) intencionální a funkcionální
4.4.1 Přehled pojetí výchovy intencionální a funkcionální
4.5 Závěr: Kultivace prostředí jako cesta ke kultivaci společnosti aneb Vrchol pedagogizace prostředí
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

5. Volný čas – pole působnosti vychovatele
5.1 Pedagogika volného času jako vědní obor
5.2 Základní pojmy pedagogiky volného času
5.3 Funkce výchovy ve volném čase
5.4 Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase
5.5 Speci?cké požadavky na výchovu ve volném čase
5.6 Přehled subjektů, které se podílejí na výchově ve volném čase
5.6.1 Význam rodiny pro utváření vztahu k volnému času
5.6.2 Podíl školy na pedagogickém ovlivňování volného času
5.6.3 Přehled školských výchovných zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase
5.6.4 Příklady dalších subjektů, které se zabývají výchovou ve volném čase
5.7 Současné trendy ve výchově ve volném čase
5.7.1 Současné trendy v oblasti respektování požadavků na výchovu ve volném čase
5.7.2 Současné trendy v oblasti forem výchovy ve volném čase
5.7.3 Současné trendy v oblasti výchovných postupů
5.7.4 Současné trendy v oblasti vztahu vyučování a výchovy ve volném čase
5.7.5 Současné trendy v oblasti profesní přípravy vychovatelů a pedagogů volného času
5.8 Některé problémy, se kterými se setkávají vychovatelé a pedagogové volného času ve své praxi
Použitá a doporučená literatura

6. Člověk v síti vztahů: Uvedení do sociální psychologie
6.1 Úvod
6.2 Sociální percepce a sociální kognice
6.2.1 Atribuce
6.3 Postoje
6.4 Agresivní chování
6.5 Prosociální chování
6.6 Sociální skupina
6.7 Sociální vliv
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

7. Speci?cké potřeby ve vzdělávání: Uvedení do speciální pedagogiky
7.1 Úvod
7.2 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika
7.2.1 Legislativní opatření zabývající se realizací vzdělávání žáků se zdravotním postižením
7.2.2 Podmínky pro školní inkluzi
7.3 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením
7.3.1 Dětská mozková obrna (DMO)
7.3.2 Svalová onemocnění
7.3.3 Speci?ka života lidí s tělesným postižením
7.4 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
7.4.1 Rozdělení zrakových vad
7.4.2 Kompenzační pomůcky a možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením
7.5 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením
7.5.1 Klasi?kace sluchových ztrát
7.5.2 Komunikace a vzdělávání osob se sluchovým postižením
7.6 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
7.6.1 Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti
7.6.2 Klasi?kace řečových vad
7.6.3 Péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice
7.6.4 Alternativní formy komunikace
7.7 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
7.7.1 Etiologie mentální retardace
7.7.2 Charakteristika osob s mentálním postižením a možnosti vzdělávání
7.7.3 Downův syndrom
7.7.4 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy
7.8 Speciální pedagogika osob s poruchami chování
7.8.1 Etiologie poruch chování
7.8.2 Klasi?kace poruch chování
7.8.3 Zařízení poskytující edukaci a reedukaci
7.8.4 Speci?cké poruchy chování (SPCH)
7.9 Speci?cké poruchy učení (SPU)
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

8. Výchovné problémy a profesionální intervence
8.1 Rizikové chování a školní kázeň
8.1.1 Syndrom rizikového chování
8.1.2 Relativnost rizikového chování a prepatologie
8.1.3 Prevence rizikového chování a řešení nekázně
8.1.4 Prevence a intervence
8.2 Primární, sekundární a terciární prevence nekázně ve školách
8.2.1 Teorie rizikového chování: rizikové a protektivní faktory
8.3 Prevence a řešení nekázně ve škole
8.3.1 Testování učitele během jeho prvního setkání žáky
8.3.2 Opatření k prevenci a řešení nekázně
8.3.3 Speci?cké kázeňské programy
8.3.4 Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit ke kázeňské intervenci
8.4 Vlastní návrh prevence a řešení (ne)kázně ve škole
8.4.1 Východiska přístupu ke kázni
8.5 Speci?ka práce vychovatele
8.5.1 Speci?ka práce s dětmi ve školní družině (školním klubu)
8.5.2 Speci?ka práce vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních
8.5.3 Speci?ka práce vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
8.6 Závěr
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

9. Svět – pestrá paleta kultur
9.1 Úvod
9.2 Multikulturní výchova
9.2.1 Multikulturní výchova jako součást RVP
9.2.2 Přístupy k realizaci multikulturní výchovy
9.2.3 Projektování výuky
9.2.4 Metody multikulturní výchovy
9.2.5 Organizace zabývající se multikulturní výchovou
9.2.6 Integrace žáků-cizinců
9.2.7 Proces integrace
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

10. Nové podoby (ne)gramotnosti aneb Učení nikdy nekončí
10.1 Jazyk
10.2 Digitální technika
10.3 Právo
10.4 Finance
10.5 Zdraví
10.6 Životní prostředí
Použitá a doporučená literatura

Tištěná kniha

Datum vydání: 12. 05. 2015
Katalogové číslo: 27018
ISBN: 978-80-247-4248-9
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.13MB | 5.65MB | 1.21MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Vychovatelství

Tištěná kniha

Datum vydání: 12. 05. 2015
Katalogové číslo: 27018
ISBN: 978-80-247-4248-9
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.13MB | 5.65MB | 1.21MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Vychovatelství

Učebnice teoretických základů oboru
Bendl Stanislav a kolektiv
Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.
Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s profesionálním nadhledem znamená především přenášet poznatky pedagogických a psychologických věd do každodenní výchovné reality. Učit se myslet v pedagogických souvislostech, učit se těžit z pedagogické teorie i praxe, učit se být reflektivním praktikem: to jsou cíle vysokoškolského vzdělávání vychovatelů. Na pomoc všem studentům oboru vychovatelství připravil sedmičlenný kolektiv vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tuto základní učebnici, která pokrývá podstatnou část pedagogicko-psychologických předmětů oboru.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
399
Sklademi
Knihu předáme dopravci
maximálně do dvou pracovních dnů..

Poslední aktualizace skladu 24.2.2018 23:17
i: 19771 n: 24742489r: 7181
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
339
Ihned ke stažení
i: 19772 n: 24797632r: 7181

Z obsahu knihy Vychovatelství

Předmluva
1. Úvod: Výchova a vychovatelství
2. Pedagogika – moderní věda o výchově
2.1 Co je to pedagogika?
2.1.1 Současná česká pedagogika a její infrastruktura
2.2 Pedagogické disciplíny a místo pedagogiky v systému věd
2.2.1 Stručná charakteristika a obsahová náplň vybraných pedagogických disciplín
2.2.2 Místo pedagogiky v systému věd
2.3 Pedagogická terminologie
2.4 Vliv výchovy a vzdělávání na jedince a společnost
2.5 Pedagogická teleologie
2.6 Pedagogičtí pracovníci
2.7 Vzdělávací systém České republiky v evropském kontextu
2.8 Vzdělávání v sousedních zemích
2.9 Soudobé trendy ve vývoji evropského vzdělávání
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

3. Filozo?cké a etické aspekty výchovy
3.1 Smysl a podstata ?lozo?e a její důležitost v procesu výchovy
3.1.1 Co je tedy podstatou ?lozo?e
3.1.2 Co je, případně není ?lozo?e aneb Mají ?lozofové nebo pedagogové právo svět pouze vykládat, případně i měnit?
3.2 Filozo?e a věda – kolébka, koexistence nebo společenství
3.2.1 Metody využívané ve ?lozo?i
3.2.2 Filozo?e a kultura
3.2.3 Filozo?e a náboženství
3.2.4 Filozo?e a politika
3.2.5 Filozo?e a světový názor
3.2.6 Filozo?e a ideologie
3.2.7 Filozo?e a umění
3.2.8 Filozo?e a čas
3.2.9 Filozo?cký problém času
3.2.10 Čas a paměť
3.2.11 Čas jako apriorní kategorie
3.2.12 Existenciální čas
3.2.13 Opakování a cykly
3.2.14 Filozo?e svobody a vlády
3.2.15 Východiska v pojetí svobody individuální a svobody občanské
3.2.16 Co to je spravedlivá společnost aneb Kdo má právo vládnout
3.2.17 Etika profese a aplikovaná etika
3.3 Vztah mezi pedagogikou a ?lozo?í
3.4 Filozo?e výchovy a procesů ve výchově
3.5 Filozo?cké otázky nebo směry ve výchově
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

4. Prostředí, které formuje
4.1 Úvod
4.2 Faktory určující vývoj a chování člověka
4.2.1 Vztah jedince a prostředí z hlediska pedagogiky
4.2.2 Dědičnost z hlediska pedagogiky
4.2.3 Vlivy prostředí
4.2.4 Vlivy interakce mezi osobností a prostředím
4.2.5 Akomodace a asimilace z hlediska pedagogiky
4.2.6 Stimulace a inhibice z hlediska pedagogiky
4.2.7 Výchovný proces jako zespolečenšťování jedince
4.3 Pedagogika prostředí a pedagogizace prostředí
4.3.1 Důležitost prostředí pro vývoj a výchovu člověka
4.3.2 Vliv prostředí na chování člověka
4.3.3 Sociálněpedagogické de?nice výchovy
4.3.4 Typologie prostředí
4.3.5 Úloha prostředí ve vztahu k výchově
4.4 Výchova (působení) intencionální a funkcionální
4.4.1 Přehled pojetí výchovy intencionální a funkcionální
4.5 Závěr: Kultivace prostředí jako cesta ke kultivaci společnosti aneb Vrchol pedagogizace prostředí
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

5. Volný čas – pole působnosti vychovatele
5.1 Pedagogika volného času jako vědní obor
5.2 Základní pojmy pedagogiky volného času
5.3 Funkce výchovy ve volném čase
5.4 Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase
5.5 Speci?cké požadavky na výchovu ve volném čase
5.6 Přehled subjektů, které se podílejí na výchově ve volném čase
5.6.1 Význam rodiny pro utváření vztahu k volnému času
5.6.2 Podíl školy na pedagogickém ovlivňování volného času
5.6.3 Přehled školských výchovných zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase
5.6.4 Příklady dalších subjektů, které se zabývají výchovou ve volném čase
5.7 Současné trendy ve výchově ve volném čase
5.7.1 Současné trendy v oblasti respektování požadavků na výchovu ve volném čase
5.7.2 Současné trendy v oblasti forem výchovy ve volném čase
5.7.3 Současné trendy v oblasti výchovných postupů
5.7.4 Současné trendy v oblasti vztahu vyučování a výchovy ve volném čase
5.7.5 Současné trendy v oblasti profesní přípravy vychovatelů a pedagogů volného času
5.8 Některé problémy, se kterými se setkávají vychovatelé a pedagogové volného času ve své praxi
Použitá a doporučená literatura

6. Člověk v síti vztahů: Uvedení do sociální psychologie
6.1 Úvod
6.2 Sociální percepce a sociální kognice
6.2.1 Atribuce
6.3 Postoje
6.4 Agresivní chování
6.5 Prosociální chování
6.6 Sociální skupina
6.7 Sociální vliv
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

7. Speci?cké potřeby ve vzdělávání: Uvedení do speciální pedagogiky
7.1 Úvod
7.2 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika
7.2.1 Legislativní opatření zabývající se realizací vzdělávání žáků se zdravotním postižením
7.2.2 Podmínky pro školní inkluzi
7.3 Speciální pedagogika osob s tělesným postižením
7.3.1 Dětská mozková obrna (DMO)
7.3.2 Svalová onemocnění
7.3.3 Speci?ka života lidí s tělesným postižením
7.4 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
7.4.1 Rozdělení zrakových vad
7.4.2 Kompenzační pomůcky a možnosti vzdělávání osob se zrakovým postižením
7.5 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením
7.5.1 Klasi?kace sluchových ztrát
7.5.2 Komunikace a vzdělávání osob se sluchovým postižením
7.6 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
7.6.1 Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti
7.6.2 Klasi?kace řečových vad
7.6.3 Péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice
7.6.4 Alternativní formy komunikace
7.7 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
7.7.1 Etiologie mentální retardace
7.7.2 Charakteristika osob s mentálním postižením a možnosti vzdělávání
7.7.3 Downův syndrom
7.7.4 Autismus a další pervazivní vývojové poruchy
7.8 Speciální pedagogika osob s poruchami chování
7.8.1 Etiologie poruch chování
7.8.2 Klasi?kace poruch chování
7.8.3 Zařízení poskytující edukaci a reedukaci
7.8.4 Speci?cké poruchy chování (SPCH)
7.9 Speci?cké poruchy učení (SPU)
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

8. Výchovné problémy a profesionální intervence
8.1 Rizikové chování a školní kázeň
8.1.1 Syndrom rizikového chování
8.1.2 Relativnost rizikového chování a prepatologie
8.1.3 Prevence rizikového chování a řešení nekázně
8.1.4 Prevence a intervence
8.2 Primární, sekundární a terciární prevence nekázně ve školách
8.2.1 Teorie rizikového chování: rizikové a protektivní faktory
8.3 Prevence a řešení nekázně ve škole
8.3.1 Testování učitele během jeho prvního setkání žáky
8.3.2 Opatření k prevenci a řešení nekázně
8.3.3 Speci?cké kázeňské programy
8.3.4 Co udělat předtím, než se rozhodneme přistoupit ke kázeňské intervenci
8.4 Vlastní návrh prevence a řešení (ne)kázně ve škole
8.4.1 Východiska přístupu ke kázni
8.5 Speci?ka práce vychovatele
8.5.1 Speci?ka práce s dětmi ve školní družině (školním klubu)
8.5.2 Speci?ka práce vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních
8.5.3 Speci?ka práce vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
8.6 Závěr
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

9. Svět – pestrá paleta kultur
9.1 Úvod
9.2 Multikulturní výchova
9.2.1 Multikulturní výchova jako součást RVP
9.2.2 Přístupy k realizaci multikulturní výchovy
9.2.3 Projektování výuky
9.2.4 Metody multikulturní výchovy
9.2.5 Organizace zabývající se multikulturní výchovou
9.2.6 Integrace žáků-cizinců
9.2.7 Proces integrace
Shrnutí
Použitá a doporučená literatura

10. Nové podoby (ne)gramotnosti aneb Učení nikdy nekončí
10.1 Jazyk
10.2 Digitální technika
10.3 Právo
10.4 Finance
10.5 Zdraví
10.6 Životní prostředí
Použitá a doporučená literatura

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 398
Tištěná 339
E-kniha 288
E-kniha 271
Tištěná 429
E-kniha 365
Tištěná 289
E-kniha 246
E-kniha 254

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace